Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Małgorzata Molęda-Zdziech

 
Bibliografia

2008 

Ku skuteczniejszym regulacjom lobbingowym na forum Unii Europejskiej, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, red. U. Kurczewska, Warszawa: UW, 2008, s. 129-145. 

Le lobbying en Pologne: décalage entre loi et pratique, w: Lobbying croisés – pour en finir avec les idées réçues, ed. V.De Beaufort, Paris: Editions Autrement, 2008, s. 223-230.  

Polska w Unii Europejskiej – rozwój polskich przedstawicielstw lobbingowych w Brukseli, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 641-651. 

Wstęp, „Prace i Materiały ISM” 2008,nr 36, s. 7-9.

2009 

Mediatyzacja życia publicznego – globalne trendy i ich lokalne aplikacje, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s.43-63. 

Mediatyzacja życia publicznego jako trend współczesnego świata?, w: Jednostka społeczeństwo państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk: UG, 2009, s. 389-398. 

2010 

Tabloidyzacja i infotainment jako tendencje współczesnych mediów, „Prace i Materiały ISM” 2010, nr 38, s. 27-44. 

Une approche sociologique de la securité, w: La sécurité intérieure en Europe entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ?,ed. H. Pauliat, Limoges: PULIM, 2010, s. 37-45. 

Wstęp,  „Prace i Materiały ISM” 2010, nr 38, s.7-9.

2011 

Brzydkie słowo na „l” , czyli o lobbingu słów kilka… http://kulturasieliczy.pl/brzydkie-slowo-na-%e2%80%9e-l%e2%80%9d-czyli-o-lobbingu-slow-kilka-%e2%80%a6/ (5 września 2011 r.) 

How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Fabregoule,Warszawa: OW SGH, 2011, s. 301-318. 

Instytucjonalizacja lobbingu w demokracji, w: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L.W. Zacher, Warszawa: Difin, 2011, s. 176-194. 

Introduction, (z M. Cygler, C. Fabregoule, I. Bergel, C. Baylac), w: How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, eds. M. Cygler, C. Fabregoule, Warszawa: OW SGH, 2011, s.7-10. 

Introduction. La postmodernite et ses multiples facettes en quelques phrases, (z M. Kobierską), „Sociétés. Revue des Sciences Sociales Humaines et Sociales” 2011, nr 112, s. 5-7.

Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji, „Prace i Materiały ISM” 2011, nr 39, s. 225-247. 

La médiatisation de la vie publique – l’introduction à la problematique, „Sociétés. Revue des Sciences Sociales Humaines et Sociales” 2011, nr 112, s. 103-113. 

O rozumieniu kryzysu i roli mediów w przedstawianiu globalnego kryzysu, „Prace i Materiały  ISM” 2011, nr 40, s. 109-127. 

Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi, w: Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Warszawa: IFiS PAN, 2011, s. 170-191. 

2012

Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy, „Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego. Studia i Prace” 2012, nr 10, s. 57-77.

Lobbing w służbie demokracji, „Kultura Liberalna”, 24.01.2012, http://kulturaliberalna.pl/2012/01/24/szymielewicz-glowacka-piekarska-stanczyk-kopinska-moleda-acta-krajobraz-po-e-bitwie/

Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków, (red.), Zeszyty Naukowe  Collegium Civitas, t. XXI, Warszawa: Collegium Civitas Press, 2012, 128 s.

Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej, w: Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, red. M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch, Warszawa: WN Scholar, 2012, s. 48-67. 

Teoretyczne ujęcie mediatyzacji, w: Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków, red. M. Molęda-Zdziech, Zeszyty Naukowe Collegium Civitas, t. XXI, Warszawa: Collegium Civitas Press, 2012, s. 11-22. 

Wstęp, w: Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków, red. M. Molęda-Zdziech, Zeszyty Naukowe Collegium Civitas, t. XXI, Warszawa: Collegium Civitas Press, 2012, s. 5-11.

2013 

Kryzys w mediach, media w kryzysie, w: Kryzys gospodarczy 2008 +. Test dla stosowania polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s.469-504.

Wizje kapitalizmu w ponowoczesnych podejściach socjologicznych – ujęcie porównawcze (Z. Bauman, A. Giddens, R. Sennett), „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2013, nr 1-2, s.400-422.

Zmediatyzowana tożsamość w ponowoczesnym świecie?, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s 131-145.

2014 

Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, (red.  z A. Zorską, B. Jungiem), Warszawa: OW SGH, 2014, 273 s.

„Nowe media” według Paula Levinsona – kreatywna nazwa czy innowacyjna koncepcja?, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Warszawa: OW SGH, 2014, s.101-124.

Wprowadzenie, (z A. Zorską), w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 9-23.

2015

„Ekspertokracja” w ponowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy – teoretyczna perspektywa a wymagania praktyki, w: „Transformacje”, Warszawa: Akademia im. A. Koźmińskiego 2015, s. 133-153.

2016

Think tanki w świecie i w Polsce i ich rola w życiu publicznym, w: Moc sprawcza ludzi i instytucji, red. Lech W. Zacher, Warszawa: Poltext, 2016, s. 167-197.

2017

Polski lobbing w Unii Europejskiej na rzecz gazu łupkowego, (z K. Starmach), w: Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE, red. U. Kurczewska, K. Jasiecki, Warszawa: WUW 2017, s. 22.

Wstęp, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017, nr 3, s. 9-10.

Wstęp, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017, nr 2, s. 9-11.