Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Paweł Niedziółka

 
Bibliografia

2008

Identyfikacja i kwantyfikacja jako kluczowe komponenty współczesnego paradygmatu systemu zarządzania stabilnością finansową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2008, nr 247, s. 303-312.

Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt” 2008, nr 11, s. 18-29.

Inwestowanie w sztukę na świecie oraz perspektywy rynku sztuki w Polsce, w: Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2008, s. 197 – 216.

Wpływ czynników niezwiązanych z ryzykiem kredytowym na wysokość marży w świetle wybranych teorii marży, w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 2008, s. 305-314.

Stopa wolna od ryzyka na rynku finansowym – implikacje wyboru estymatora stopy wolnej od ryzyka, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 465-474.

2009

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Warszawa: Difin, 2009, 112 s.

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Warszawa: OW SGH, 2009, 592 s.

Wybrane aspekty oddziaływania funduszy hedgingowych oraz technik CCRM na ryzyko systemowe, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Łódź: Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2009, s. 271-281.

Moral hazard as a potential result of active bailout policy for financial sector provided by state and international institutions. Some remarks on moral hazard valuation, w: New perspectives in Finance, Banking and Management. Proceedings: Book of Extended Abstracts, Tirana: ICMF 2009, s. 62-65.

Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku centralnego, „Problemy Zarządzania” 2009, nr 1, s. 36-45

Fluctuations in banking sector liquidity as a symptom of financial instability – selected conclusions based on an analysis of the banking sector in Poland, „Bezpieczny Bank” 2009, z. 2, s. 82-102 .

Analiza uwarunkowań powstania problemu opcji walutowych w Polsce - perspektywa przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009, nr 96, s. 75-88.

Potencjalne rozwiązania problemu opcji walutowych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009, nr 94, s. 161-172.

Problem opcji walutowych w Polsce w latach 2008 - 2009 – analiza z perspektywy sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009, nr 95, s. 20-36.

Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 9, s. 67-86.

2010

Model Triady jako wyjaśnienie przyczyn globalnego kryzysu finansowego, w: Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Łódź: Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010, s. 38-54.

2011

Post-crisis international co-operation within banking regulations and its implications for Poland, “Scientific Journal of University of Szczecin - Service Management” 2011, vol. 7, s. 53-62.

2012

Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków, „Finanse, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2012, z. 1, s. 35-52.

2013

Ryzyko rynkowe, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 181-192.

Ryzyko operacyjne, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 193-204.

Ryzyko płynności w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 205-212.

Inwestycje w akcje oraz fundusze inwestycyjne i hedgingowe, (z K. Borowski), w: Oszczędzam i inwestuję: przewodnik po inwestycjach dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, red. P. Niedziółka, Gniezno: Wydawnictwo naukowe e-Przedsiębiorczość, 2013, s. 77-122.

Inwestycje na rynku instrumentów pochodnych Oszczędzam i inwestuję: przewodnik po inwestycjach dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, red. P. Niedziółka, Gniezno: wydawnictwo naukowe e-Przedsiębiorczość, 2013, s. 123-154.

Oszczędzam i inwestuję: przewodnik po inwestycjach dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, (red.), Gniezno: Wydawnictwo naukowe e-Przedsiębiorczość, 2013, 183 s.

Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągniecia celów europejskiej unii bankowej, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2013, s. 110-125.

Agencje ratingowe - instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2 cz. 1, s. 395-405.

2014

Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej,  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 1, s. 135-145.

Współpraca banku i zakładu ubezpieczeń w obszarze wykupu wierzytelności, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku: stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 329-337.  

Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, „Problemy Zarządzania” 2014, nr 4, s. 132-150. 

Strukturyzacja finansowania kontraktów z wykorzystaniem produktów faktoringowych,  „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3, s. 9-20.

2015

Geneza i istota bankowości inwestycyjnej, w:  Bankowość inwestycyjna: inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin,  2015, s. 13-38.

Inwestorzy na rynku kapitałowym, w: Bankowość inwestycyjna: inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2015, s. 58-76.

Bankowość inwestycyjna: inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, (red.), Warszawa: Difin, 2015, 249 s.

Europejski nadzór nad agencjami ratingowymi, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2015, s. 125-150.

Kowenanty finansowe jako narzędzia ograniczania i monitorowania ryzyka kredytowego, w: Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 173-184.

Konsorcjum kredytowe, w: Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 185-200.

Wybrane potencjalne skutki wprowadzenia euro w Polsce dla sektora bankowego, w: Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015, s. 103-106.

Analiza potencjalnych korzyści o raz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich, w: Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, red. M. Zaleska, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Studia i Prace” 2015, nr. 1, s. 207-226.

2016

Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych, w: Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, (red. z P. Czapiewski), Warszawa: Difin, 2016, s. 51-73.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, (red. z P. Czapiewski), Warszawa: Difin, 2016, 263 s.

2017

Liquidity Management in Banks in Spain and Poland in the Context of Their Regulatory Environment, w: Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, red. Z. Korzeb, Madrid: Delta Publicaciones, 2017, s. 93-122.

Inwestowanie na rynku sztuki - specyfika aktywów, formy, ryzyko oraz narzędzia monitorowania rynku sztuki, w: Alternatywne instrumenty inwestycyjne, red. I. Pruchnicka – Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 211-235.

Agencje ratingowe a ryzyko systemowe, (z Ł. Wołoszczenko-Hołda), w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 17-32.

Inwestycje w sztukę na świecie oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce, w: Inwestycje alternatywne: fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane, red. I. Pruchnicka – Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 197-215.

Konflikty interesów wpisane w działalność agencji ratingowych oraz koncepcje ukierunkowane na ich pokonywanie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2017, s. 95-116.