Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Artur Nowak-Far

 
Bibliografia

2008

Artykuł 8-9, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. I, red. A. Wróbel, Warszawa: LexisNexis, 2008, s. 155-161.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i jego wpływ na polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze, w: Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze. Szanse i wyzwania, red. A. Podraza, Lublin: KUL, 2008, s. 11-21.

Монетарная тождественность Eвропы, „История и Современность” 2008, nr 1, s. 171-174.

Poland’s entry into the European Union: Ramifications for Polish-Ukrainian economic relationships, w: Polish-Ukrainian Economic Relationships: Chances and Challenges, eds. I. Hrabynskyy, A. Podraza, Lublin: KUL Publishing House, 2008, s. 73-83.   

Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej, (z J. Itrych-Drabarek), „Przegląd Europejski” 2008, nr 1, s. 26-39. 

Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, (red.), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2008, XII+199 s.  

Reguły zamówień publicznych Światowej Organizacji Handlu a prawo Wspólnoty Europejskiej – powinowactwa i odrębności proceduralne, w: Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2008, s. 89-138.   

Stosowanie acquis de l’Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa: Europejski Instytut Administracji Publicznej, WN PWN, 2008, s. 111-132.

Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Prakseologiczna ocena podstawowych rozwiązań, w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 17-26.

The Lisbon Treaty: A Regulation Concerning the EU Economic Constitution, w: Quo Vadis Europe II?: conference organized by the Faculty of Law and Administration of Warsaw University 5-6 October 2007, eds. E. Piontek, K. Karasiewicz, Warsaw: Wyd. UW, 2008, s. 53-75.

Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki, (red.), Warszawa: KSAP, 2008, 267 s.

Членство Польщі в Європейскому Союзі та його вплив на польсько-українські економічні відносини, Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози, ред. І. Грабинський, Люблін: Вид. ЛКУ, 2008, s. 73-82. 

Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w UE w sferze gospodarczej, w: Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska. Stany Zjednoczone. Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa: PISM, 2008, s. 59-68. 

Wstęp. Systemowe wymiary aktywności państw członkowskich w Unii Europejskiej, w: Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki, red. A. Nowak-Far, Warszawa: KSAP, 2008, s. 7-11.  

Wstęp. Światowa Organizacja Handlu i prawo Unii Europejskiej – relacje instytucji i praw, w: Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2008, s. 1-15.

Zachłanność i pycha doprowadziły do kryzysu, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2008, nr 12, s. 68-69.

Zmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i polityk, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa: UKIE, 2008, s. 216-235. 

2009

Artykuł 98-124, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa: LexisNexis, 2009, s. 745-935.

Co Traktat z Lizbony zmieni w kierunkach rozwoju Unii Europejskiej?, „Gazeta SGH” 2009, nr 11, s. 33. 

Droga Polski do Unii Europejskiej, w: Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009 s. 1-27. [Także w: Ustrój Unii Europejskiej, t. I, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, s. VII-1-27 oraz w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, s. 1-25 (z drobnym zmianami)].

Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, XII+136 s. [Także w: Ustrój Unii Europejskiej, t. I, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, s. VI-1-131].  

Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej – aksjologia podstawowych narzędzi I i III filara, (z A. Grzelak), „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18,  s. 137-161.  

Konstytucja RP a wejście do strefy euro, w: Euro – ekonomia i polityka, red. D. Rosati, Warszawa: WSHiP, 2009, s. 305-317. 

Narzędzia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu finansowego, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 79-101.

Ocena Skutków Regulacji (OSR) – regulacja instrumentem polityki, w: Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 77-92.

Przeciwdziałanie skutkom kryzysu finansowego w UE, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2009, nr 5, s. 67-70.

Przeciwdziałanie skutkom światowego kryzysu finansowego w Unii Europejskiej, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, Warszawa 2009, s. 113-130.

Rozwój kryzysu światowego. Punkt widzenia Unii Europejskiej i Polski, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2009, nr 2, s. 57-58.

System koordynacji polityki Polski wobec Unii Europejskiej po akcesji, w: Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, IW EuroPrawo, red. J. Barcz, Warszawa 2009, s. 154-164. [Także w: Ustrój Unii Europejskiej, t. I, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, s. VII-73-108 oraz w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, red. J. Barcz, Warszawa: IW EuroPrawo, 2009, s. 146-155 (z drobnymi zmianami).]

Welcome Address, w: Pilot Judgment Procedure In the European Court of Human Rights: Third Informal Seminar for Government Agents and Other Institutions, Warsaw, 14-15 May 2009. In memory of Prof. Andrzej Stelmachowski (1925-2009), Warsaw: Kontrast, 2009, s. 20-22.   

Wycena wartości własności intelektualnej. Podstawowe problemy prawnej regulacji i jej stosowania, „Zeszyty Naukowe ALMAMER”, WSE w Warszawie, 2009, nr 4, s. 135-148.

2010

Artykuł 237, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 467-472.   

Artykuł 266-267, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 722-735.

Aspekt międzynarodowy transformacji w sferze harmonizacji prawno-instytucjonalnej, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 665-674.

Ewolucja prawodawstwa gospodarczego, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 427-436.

Ewolucja struktur lokalnych, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 227-238.

Excellent planning makes for a splendid Strategic Management seminar, „ReSPA Newsletter”, Winter Issue, January 2010, s. 3.  

Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, wyd. 2. popr. i zaktual., Warszawa: IW EuroPrawo, 2010, XIV+138 s.  

Instytucjonalny kontekst prezydencji w Unii Europejskiej, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 29-106.

Istota i modele prezydencji w Unii Europejskiej, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 107-154.

Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, (red.), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, XIII+212 s.

Konstytucyjne procesy koordynacji polityk gospodarczych – reguły tworzenia i utrwalania unii gospodarczej i walutowej, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 57-100.

Konstytucyjność reguł prawnych, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 25-30.

Międzynarodowe gospodarcze i polityczne aspekty funkcjonowania euro, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2010, nr 4, s. 53-82.

Model zarządzania gospodarką Unii Europejskiej w dobie zmian, w: Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2010, s. 317-349.

Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wersja z 12 marca 2010 r.), w: Zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, red. P. Radziewicz, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2010, s. 55-64.

Pierwszy impuls: polityka czy gospodarka?, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 41-52.

Podstawowe składniki konstytucji gospodarczej Unii Europejskiej, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 31-39.

Ponadnarodowe ramy konstytucyjnej regulacji gospodarczej a system gospodarczy Unii Europejskiej, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 1-24.

Prawo prywatne Unii Europejskiej, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 397-412. 

Prezydencja Rady Unii Europejskiej a Eurogrupa, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 191-210.

Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, (red.), Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, 266 s.

Przewodnictwo Rady w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 155-168.

Przewodnictwo w organizacjach międzynarodowych – przegląd praktyki, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 19-28.

Przyczyny zmiany systemu politycznego, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 31-40.

Spory kompetencyjne między organami władzy państwowej w sferze polityki zagranicznej Polski, w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa: Difin, 2010, s. 181-192.  

Transformacja polityczna, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 53-64.

Uzasadnienie „konstytucyjnych” reguł współdziałania w dziedzinie polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 40-56.

W sprawie skutków prawnych wygaśnięcia kadencji prezesa NBP, „Przegląd Sejmowy”, 2010, nr 4, s. 134-137. 

Wątroba Prometeusza. Kryzys jako czynnik wyzwalający prometeizm prawa, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 139-148.   

Wnioski, w: Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 192-194.   
Wnioski, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, MSZ, 2010, s. 239-246.  

Zmiany administracyjne i ich znaczenie, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 207-226.

2011

Bezpieczeństwo gospodarcze, w: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Słownik, red. P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2011, s. 17-19. 

Conflict of powers in the realm of Poland’s foreign policy, w: Poland’s foreign policy after the accession to the European Union, ed. S. Bieleń, Warsaw: Difin, 2011, s. 181-192.  

Czeska prezydencja w Radzie w 2009 roku w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 59-74.

Ekonomiczny wymiar integracji europejskiej, w: Integracja europejska, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: Poltext, 2011, s. 283-314.

Eurogrupa, w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2011, s. 17.

Finanse publiczne i prawo finansowe, (red.), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2011, 542 s.

Główne zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2011, s. 1-32. 

Kontrola przygotowań do prezydencji w Polsce, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 149-173. 

Ład gospodarczy Unii Europejskiej jako ramy modernizacji społeczno-gospodarczej, w: Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2011, s. 63-85.

Methuselach Perplexus – polityka prawa wobec zmian demograficznych w Europie, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 283-304.

Państwo w przestrzeni międzynarodowej, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 625-647.

Perspektywa finansowa 2014-2020, w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2011, s. 59-60.      

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako bodziec sprawności aparatu państwowego, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 287-312.

Prezydencja w Unii Europejskiej – interpretacje teoretyczne, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 147-199.

Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, (red.), Warszawa: OW SGH, 2011, 179 s.

Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, (red.), Warszawa: OW SGH, 2011, 448 s.

Prezydencja Węgier w 2011 r. Sześćdziesiąt pierwszych dni, (z E. Goławską), w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 121-146.

Przygotowanie ministerstw do sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przykład Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 67-94.

Regulatory Reform Programmes: Between Political Rationale and Economic Sense, https://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_33402_2.pdf.

Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa: IW EuroPrawo, 2011, XIV+202 s.

Wnioski – prawidłowości formuł prezydencji w latach 2000-2011, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 435-444.

Wstęp, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 11-20.

Zarządzanie procesowe w rządowej administracji publicznej – kluczowe procesy, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 313-326.

2012

Artykuł 119-144, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 666-861.

Artykuł 219, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 1614-1622.

Artykuł 271, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 449-455.  

Artykuł 282-284, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 566-586.

Artykuł 308-309, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 825-838.

Bałkany Zachodnie a Unia Europejska – prawidłowości procesu integracji, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 41-87.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – aspekty gospodarcze, w: Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. A.M. Sroka, R.D. Torres Kubrían, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 131-158.

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 4, s. 40-60.

Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, (red.), Warszawa: Poltext, 2012, 251 s.

Jednolitość prawa unijnego a jego wielojęzyczność, w: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, red. C. Mik, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2012, s. 74-92.

Komentarz profesorski do koncepcji pracy doktorskiej Jarosława Czuba pt. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 130-133.

Komentarz profesorski do koncepcji pracy habilitacyjnej dr. Jarosława Kupczyka pt. Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w Gospodarce Opartej na Wiedzy w UE, w: Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 118-121.                     

Komentarz profesorski do koncepcji pracy doktorskiej Magdaleny Kozak pt. Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego Litwy w relacji do jej integracji z Unią Europejską, w: Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 141-143.   

Komentarz profesorski do koncepcji pracy habilitacyjnej dr Moniki Klimowicz pt. Podmioty gospodarki społecznej w polityce Unii Europejskiej, w: Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 110-112.

Kwestia Kosowa jako element procesu akcesyjnego państw Bałkanów Zachodnich, (z W. Troszczyńską-van Genderen), w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 151-164.

Kwestie gospodarcze integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 167-178.

Legitymizacja demokracji z perspektywy Traktatu Lizbońskiego, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, red. J. Szymańska, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 87-116.

Opinia na temat Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Europejskiej i Walutowej (tzw. Paktu fiskalnego Unii Europejskiej), w tym jego relacji z innymi dokumentami poświęconymi zarządzaniu gospodarczemu w UE, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2012, nr 1, s. 102-122.

Opinia w sprawie decyzji Rady Europejskiej z dnia 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art.136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2, s. 147-152.

Podstawowe mechanizmy akcesu do Unii Europejskiej – typowość i specyfika procesu akcesyjnego państw Bałkanów Zachodnich, Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 17-40.

Польская экономика в условиях интеграции и глобализации, w: Современная политическая наука: нравственные регулятивы, ред. Я.С. Яскевич, К.А. Войташчик, Минск: Право и экономика, 2012, с. 91-105.  

Presidency in the European Union: A Post-Lisbon Analysis, w: Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia. Treaty of Lisbon: Selected Issues, eds. M.M. Kenig-Witkowska, P. Grzeszczak, Warszawa: Wyd. Absolwentów UW, 2012, s. 115-137.

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jako czynnik zwiększenia profesjonalizmu jej administracji publicznej, w: Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 119-143.   

Problematyka porządku walutowego państw Bałkanów Zachodnich w kontekście negocjacji akcesyjnych, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 179-203.

Skuteczność prezydencji w Unii Europejskiej Perspektywa strategiczna, w: Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, red. C. Żołędowski, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 15-32.

Studia europejskie z perspektywy nauk ekonomicznych. Metodologia nauk ekonomicznych a politologiczne metody argumentacji dotyczącej integracji europejskiej, w: Metodologiczne problemy studiów europejskich, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 45-80.

Tatemae i honne jako regulacyjne aspekty japońskiego kapitalizmu, (z A. Falkowską), w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 345-365.         

Unia Europejska jako czynnik demokracji, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, red. J. Szymańska, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 21-37. 

Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza, w: Europeistyka. Podręcznik akademicki, t. I, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa: WN PWN, 2012, s. 105-194. 

Wnioski ogólne, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 233-236.      

Wstęp, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 15-16.

Zagadnienia konstytucyjne integracji państw Zachodnich Bałkanów z Unią Europejską, Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa: Poltext, 2012, s. 141-150.

2013

External Representation of the Eurozone: Implications for the European Union, „Polish Quarterly of International Affairs” 2013, vol. 22, no. 3, s. 19-43.

Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, (red.), Warszawa: OW SGH, 2013, 198 s.

Konstytucyjne ujęcie jedności i spójności prawa w warunkach federalizmu rosyjskiego, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 125-154.

Poland’s Integration with the European Union, w: Poland and Spain: From Political Transition to European Integration, eds. M. Mizerska-Wrotkowska, J.M. Renin Vilamala, Madrid: Huygens Editorial, 2013, s. 135-169.

Prawo a metody stosowanie do stymulowania gospodarki – ramy teoretyczne, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 231-250.

Prawo a metody stosowane do stymulowania gospodarki – reakcja systemowa Unii Europejskiej na kryzys zadłużenia w strefie euro, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki: Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 251-281.    

Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa: Poltext, 2013, V+262 s.

Standard jednolitości i spójności prawa. Przykład prawa Unii Europejskiej, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, red. A. Nowak Far, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 15-38

System kontroli zarządczej w administracji europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 1, s. 104-119.  

Unijny system oceny wpływu regulacji dotyczącej ochrony środowiska naturalnego w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, 137-156.      

Wnioski ogólne, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 181-188.

Zasadnicze instytucjonalne i prawne wymiary przystąpienia Polski do strefy euro, w: Wprowadzenie euro w Polsce – za i przeciw, red. J. Adamiec, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2013, s. 27-39.

2014  

Katafatyczny kod prawa, „Rych Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 2, s. 5-21.

Kod(y) polityki publicznej Unii Europejskiej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 75-94.

Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych, „Studia z Polityk Publicznych” 2014, nr 1, s. 58-79. 

Międzynarodowe (międzyjurysdykcyjne) fiskalne implikacje środowiskowej Kuznetsa, w: Jedność i wartość. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. J. Pastwa, Z. Cieślak, K. Sawicka, W. Federczyk, Warszawa: KSAP, 2014, s. 259-280.

Multidyscyplinarność w metodologii nauk ekonomicznych stosowanej do analizy i opisów procesów integracji europejskiej, w: Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. J. Czaputowicz, Warszawa: WDiNP UW, 2014, s. 105-126.   

Sprawne zarządzanie w administracji publicznej w dobie kryzysu. Ekonomiczna ocena zasadniczych propozycji reform, w: Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, red. W. Mikułowski, A. Jezierska, Warszawa: KSAP, 2014, s. 31-57. 

2015

Conclusions, w: Defective Codes of Memory: How the Memory of International Crimes is Distorted in Public Discourse, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2015, s. 201-205.

Defective Codes of Memory About Genocide Crimes: Fundamental Problems of Axiological and Legal Assessment, w: Defective Codes of Memory: How the Memory of International Crimes is Distorted in Public Discourse, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2015, s. 83-104.

Defective Codes of Memory: How the Memory of International Crimes is Distorted in Public Discourse, (red. z Ł. Zamęckim), Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2015, s. 223.

Funkcje międzynarodowych regulacji dotyczących nieregularnie przemieszczonych dóbr kultury. Przykład Konwencji UNIDROIT z 1995 r. - Functions of international regulations on irregularly dislocated cultural objects: An example of the 1995 UNIDROIT Convention, „Santander Art And Culture Law Review” 2015, nr 1, s. 49-66.

Introduction: Defective Codes of Memory in the Present World, w: Defective Codes of Memory: How the Memory of International Crimes is Distorted in Public Discourse, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2015, s. 7-12.

komentarz do art. 103-108 (Wieloletni Plan Finansowy Państwa), (z M. Frysztak), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, koordynacja wyd. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 372-384.

komentarz do art. 1-4 (Przepisy ogólne), (z Małgorzatą Frysztak), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, koordynacja wyd. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 3-15.

komentarz do art. 202-210 (Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi), (z M. Humel-Maciewiczak), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, koordynacja wyd. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 667-698.

komentarz do art. 68-71 (kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych), (z M. Frysztak), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, koordynacja wyd. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 274-284.

Kryzys w Unii Europejskiej. Perspektywa instytucjonalno-ekonomiczna, w: Kryzysy w procesie integracji europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Warszawa: Wyd. Aspra-Jr, 2015, s. 67-100.

Kryzys w Unii Europejskiej. Zasadnicze konkluzje analizy zjawiska, w: Kryzysy w procesie integracji europejskiej,  red. K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Warszawa: Wyd. Aspra-Jr, 2015, s. 333-367.

Między prawną fikcją a naukowym obiektywizmem. Stosowanie reguł unijnej nomenklatury scalonej w klasyfikacji taryfowej towarów, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 213-229.

Model kontroli działania organów administracji publicznej, (z M. Humel-Maciewiczak), „Kontrola Państwowa” 2015, nr 5, s. 39-56.  

Polityka zagraniczna jako polityka publiczna, w: Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 13-28. 

Prawo administracyjne Unii Europejskiej, w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 61-77. 

Prawo konkurencji Unii Europejskiej a funkcjonowanie przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolno-spożywczych, w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, red. J. Osiński, A. Pisula, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 65-88.

The Crisis in the European Union: Primary Analytical Conclusions, w: Crises in the Process of European Integration and Approaches to Their Management, red. K. A. Wojtaszczyk,  Warsaw: Aspra-JR, 2015, s. 11-60.  

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg,  (koordynacja wydawnicza) Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 885.

Wadliwe kody pamięci o zbrodniach ludobójstwa. Podstawowe problemy oceny aksjologicznej i prawnej, w: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa: Wyd. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015, s. 89-111.

Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, (red. z Ł. Zamęckim), Warszawa: Wyd. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015, 239 s.

Wnioski, w: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa: Wyd. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015, s. 209-214.   

Wprowadzenie, w: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zbór dokumentów przedłożonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w sprawie Janowiec i inni p. Rosji, Warszawa:  MSZ-DPOPC, 2015, s. 5-7.

Wstęp: Wadliwe kody pamięci we współczesnym świecie, w: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa: Wyd. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015, s. 9-14.

2016

Co wielojęzyczność tekstów prawnych Unii Europejskiej mówi o naturze prawa?, w: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Legislacji, red. M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 285-309.

Die Einführung: Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes in der modernen Welt, w: Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen in öffentlichen Diskurs, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warschau: C. H. Beck, 2016, s. 1-6.

Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes über die Völkermordverbrechen. Die grundsätzlichen Probleme einer axiologischen und rechtlichen Bewertung, w: Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen in öffentlichen Diskurs,  red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warschau: C. H. Beck, 2016, s. 77-98.  

Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen in öffentlichen Diskurs, (red. z Ł. Zamęckim), Warschau: C. H. Beck, 2016, XIII+209 s.

Kryzys gospodarczo-finansowy w Unii Europejskiej. Koncepcja i podsumowanie dyskusji, w: Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. T. G. Grosse, Warszawa: Scholar, 2016, s. 97-123. 

Niemiecka regulacja dotycząca płacy minimalnej a rozporządzenie Rzym I, w: Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, red. J. Barcz, P. Saganek, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 95-110.

Otwarcie konferencji z okazji dwudziestej piątej rocznicy powołania profesora Krzysztofa Skubiszewskiego na urząd ministra spraw zagranicznych RP, w: Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. P. Skubiszewski, J. Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 15-18.    

Poland in the European Union: Economic Aspects, w: Poland in the European Union, red. A. Nowak, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Madrid: Schedas, 2016, s. 87-116.

Prawnomiędzynarodowa ochrona krajobrazu a regulacja Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, w: Panel ekspertów: Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa: NIK, 2016, s. 13-27.

Prawnomiędzynarodowa ochrona krajobrazu, “Kontrola Państwowa” 2016, nr 2 (specjalny), s. 75-89.

Schlussfolgerung, w: Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen in öffentlichen Diskurs, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warschau: C. H. Beck, 2016, s. 187-192.

Sprawiedliwość rozdziału praw własności jako reguła wzajemności. Implikacje dla polityki fiskalnej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 141-160.

Wystąpienie inaugurujące: Karta Praw Podstawowych jako źródło prawa, w: Stosowanie Karty Praw Podstawowych przez sądy polskie, Warszawa: MSZ, 2016, s. 9-19.

2017

Budżetowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Finanse i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, wyd. 2 zmienione, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 329-342.

Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, (z G. Gorzelakiem, M. Götz, B. Nowakiem, W. M. Orłowskim), Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2017, s. 55.      

Economic and Financial Crisis in the European Union: The Definition of the Concept and Scholarly Discussion Over It, w: European Union Policies at a Time of Crisis, red. T. G. Grosse, Warsaw: Scholar, 2017, s 103-129.

Effet utile, obowiązek bezpośredniego stosowania dyrektyw i wykładnia zgodna – relacje i ograniczenia w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 6, s. 4-12. 

Finanse publiczne i prawo finansowe, (red.), wyd. 2 zmienione, Warszawa: C. H. Beck, 2017, 548 s.

Innovation before regulation or vice versa? An analysis of the European Court of Justice approach to advance in mechanically separated meat production, “European Food and Feed Law Review” 2017, vol. 12, nr 4, s. 310-320.

komentarz do art. 103-108, (z Małgorzatą Frysztak), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 410-422.

komentarz do art. 1-4, (z M. Frysztak), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 3-18.

komentarz do art. 202-210, (z M. Humel-Maciewiczak), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 709-744.

Linking signifié with signifiant: The Court of Justice of European Union as a product-defining authority, “International Journal for the Semiotics of Law-Revue international de Sémiotique juridique” 2017, vol. 30, nr. 4, s. 677-695.   

Międzynarodowa konkurencja podatkowa. Efekty jakościowe i remedia, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 249-272.     

Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego, (z P. Zapadką), w: Finanse i prawo finansowe, wyd. 2 zmienione, red. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2017, s.

Państwo jako konstrukcja prawa – ujęcie z perspektywy ekonomicznej, w: Państwo w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, R. Podgórzańska, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 139-155.

Polityka prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 231-252. 

Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania ochrony krajobrazu w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 1, s. 25-44.

Prawo administracyjne Unii Europejskiej, w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 60-78.

Słowo i znak w dyplomacji, w: Współczesna kultura dyplomatyczna, red. Ryszard Stemplowski, Warszawa: Scholar, 2017, s. 71-82. 

Specjalne podatkowe formy finansowania miejscowości uzdrowiskowych w Austrii, Czechach, w Niemczech i na Słowacji, „Finanse Komunalne” 2017, nr 3, s. 13-22. 

Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych, w: Finanse i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Warszawa: C. H. Beck, 2017, wyd. 2 zmienione, s. 1-33.