Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jerzy Oniszczuk

 
Bibliografia

2008

Demokracja, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 83-161.

Filozofia i teoria prawa, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2008, 1100 s.

Kultura i wartości państwa i prawa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 237-256.

Liberalizm. Dobro wspólne w demokracji liberalnej, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce . Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 163-190.

Normatywna koncepcja Hansa Kelsena, „Studia i Prace”. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej w Pułtusku 2008, nr 1, s. 9-29.

Określenie państwa współczesnego, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 41- 61.

Państwo, sprawiedliwość i prawo, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 191-236.

Prawa i wolności jednostki w państwie, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce . Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 323-370

Prawo jednostki do dobrej administracji publicznej, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 59-76.

Termin, rozumienie i ujęcie państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 9-40.

Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red.), Warszawa: OW SGH,  2008, 435 s.

2009

Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W.J. Wołpiuk, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, 2009, 276 s., (rec.), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 243-249.

Niektóre filozoficzne uzasadnienia i krytyki instytucji własności, w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. I, Własność, red. J. Jabłońska-Bonca, Warszawa: WAiP,  2009, s. 70-137.

Korporacje transnarodowe a prawo socjalne, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 209-227.

Obowiązek opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 270-271.

Obowiązek pracy, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 273-274.

Obowiązek zwalczania chorób epidemicznych, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 277.

Polityka pełnego zatrudnienia, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 345.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 384-385.

Prawo do ochrony zdrowia, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 394-396.

Prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 408-409.

Prawo do świadczeń ubezpieczeniowych (zwłaszcza emerytalno-rentowych), w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 409-411.

Prawo do ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 411-412.

Prawo do urlopu i dni wolnych, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 412-414.

Prawo do zabezpieczenia społecznego, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 423-425.

Prawo równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 440-442.

Wolność pracy, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 654-656.

Wolność wyboru miejsca pracy, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 662-664.

Wolność wyboru zawodu, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 664-665.

Wolność wykonywania zawodu, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 665-666.

Wynagrodzenie za pracę, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 692-694.

Zakaz zatrudniania dzieci, w: Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 710.

2010

Demokracja – projekt ciągle otwarty, w: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, t. 1, red. N. Szczęch, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2010, s. 177- 205.

Equality and Demokracy. The Use of Universal Kindness, w: The Critique of Law. Independent Legal Studies, vol. III, Equality, ed. W. Hoff, Warsaw: Collegium Juridicum Kozminski University i Academic and Professional Press, 2010, s. 253- 277.

Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja, w: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, red. J. Jaskiernia, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2010, s. 457-504.

Konieczność pokoju i prawo gościnności, w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. II, Bezpieczeństwo, red. W. Sokolewicz, Warszawa: WAiP, 2010, s.35- 52.

Nietzscheańskie żądanie odpowiedzialności człowieka.  Normatywistyczna wizja obrony humanistycznej wizji człowieka, w: Współczesna cywilizacja Zachodu, Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 241-279.

Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filizoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 595 s.

Prawo pracy a korporacje transnarodowe, w: Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, T. Gardocka, Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2010, s. 315-337;

Prawo w debacie ponowoczesnej. Oczekiwanie wizji postponowoczesnych (Kilka zagadnień), w: Administracja Publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s.367-377.

Źródła prawa pracy w Konstytucji RP, w: Administracja Publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 77-125.

Źródła prawa pracy, w: Zarys systemu prawa pracy, t. I. Część ogólna prawa pracy, red. K. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010, s. 253-328.

Źródła, zjawiska i sens kryzysów. Odniesienia do kryzysu 2007, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filizoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 511-595.

2011

Demokratyczne państwo prawne i zaufanie, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 321-367.

Nieposłuszeństwo obywatelskie. Opór jako odtworzenie nowoczesnego polis, w: Państwo Wieś Kultura. Studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Józefowi Pastuszce, red J. Sztejnbis-Zdyb, R. Turkowski, Warszawa-Kielce: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2011, s. 123-148.

O ewolucyjnym objaśnianiu natury i kultury człowieka i jego perspektywie w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 495-525,

Państwo prawne. Problemy państwa i prawa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 183-234.

Pozycja ustrojowa organów administracji publicznej w Konstytucji RP, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, wyd.2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 83-128.

Problem przyszłości teorii prawa (kilka uwag), w: Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, red. P. Jabłoński, Acta Universitatis Wratislaviensis 2011, nr 3337. Prawo CCCXII, Wrocław: UWr., s. 63-79.

Racjonalność i sąd, w: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. I. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, red. J. Jaskiernia, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011, s. 153-173.

Rządy prawa. Republika i demokracja. Tradycja Kantowska, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 143-181.

Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red.), Warszawa: OW SGH, 2011, s. 716 s.

2012

Demokracja jako ustrój złożony z mniejszości. Środowisko prawników jako mniejszość - cechy (wartości) charakteryzujące prawnika, „Państwo Prawne” 2012, nr 1, s. 7-43.

Filozofia i teoria prawa, wyd. 2, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2012, 917s.

Kapitalizm neoliberalny, sprawiedliwość i wolność, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 103-137.

Podstawa, tradycja i sens zaufania w demokracji (kilka uwag wstępnych), w: W służbie państwu i prawu. Prace dedykowane  Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin,  red. B. Banaszek, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław: UWr., 2012,  s. 133-155.

Równowaga i równość w sferze ochrony wolności i praw człowieka, w: Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka. Ewolucja i uwarunkowania Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, red. J. Jaskiernia, Toruń: Wyd. Adam Marszałek,  2012, s. 86-130.

Wolność i bezpieczeństwo w demokracji (preteksty ograniczeń wolności i gwarancje ich ochrony), w: Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce: UJK, 2012, s. 11-48.

Zainteresowania racjonalnością. Przykłady starszych podejść do racjonalności (Kilka uwag), w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego (Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka), Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R.M. Czarny, K. Spryszak, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 118-138.

Życzliwość powszechna w poglądach Czesława Znamierowskiego, w: Filozofia Marii Szyszkowskiej. Księga dedykowana, red. A. Kryniecka, Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2012, s. 311-317.

2013

Etyczna republikańsko-demokratyczna forma kooperatywy Edwarda Abramowskiego, w: Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości, red. M. Szyszkowska, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, 2013, s. 23-43.

Niegodziwości w państwie. Zło, kłamstwo, nienawiść, resentyment, w: Księga życia i twórczości, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom IV Filozofia, red. Z. Władek we współpr.  z J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą, K. Kukurykiem, Lublin: Wyd. Polihymnia, 2013, s. 273-295,

Prawo do oporu i Radbrucha wizja nieposłuszeństwa obywateli. Opór jako odtworzenie nowoczesnej polis, w: Nieprzeciętność. Dylemat wolności, red. M. Szyszkowska i A. Rossmanith, Warszawa:Dom Wyd.tCHu, 2013, s.7-47,

Zakwestionowanie projektu postmodernistycznego w warunkach kryzysu. Poszukiwania postponowoczesne, w: Abiit, non obiat. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin: KUL, 2013, s. 241- 264.

Zaufanie do państwa jako warunek dobrej demokracji. (Pytanie o przyszłość), w: Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji, red. A. Preisner, Zeszyty Luksemburskie 2, Lublin–Katowice: Wyd. Polihymnia, Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2013, s. 203-229.

2014

Instytucjonalne uwarunkowania demokracji – wybrane zagadnienia, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 255-294.

Polityka tworzenia prawa i jej nauka, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s.39-74.

Prawo do strajku i akcji protestacyjnej, w: System prawa pracy, Tom V Zbiorowe prawo pracy, red. K. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer , 2014, s. 682-793.

Problem granic państwa. Ograniczenia państwa, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 55-88.

Życzliwość powszechna Czesława Znamierowskiego jako rozumowe i emocjonalne uzasadnienie demokracji i praw człowieka, w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka, t.II, red. J. Jaskiernia, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2014, s. 11-23.

2015

Principle of equality and prohibition against discrimination in labour law. Respect of human dignity, w: Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 119-143.

Solidarność w świecie spraw socjalnych, w: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, red. A. Łabno, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 169-192.

Homer: zasada miary, hybris i absurd „sprawiedliwości”, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 99-123.

Ustrojowo prawne zatrudnienie niepracownicze, w: System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze, red. K. Baran, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, t. VII, s. 508-525.

Użyteczność wiedzy, władzy, państwa i prawa w poszukiwaniach pitagorejskich, w: „Państwo Prawne” 2015, nr 1 (5), s. 7-57.

The koncept of the State of Law, w: Studia z polityki publicznej Public Policy Studies, Warszawa: OW SGH 2015, 2(6), s. 57- 77. 

2016

Hezjod: prefilozofia pracy, sprawiedliwości i hybris, w: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa: Wolter Kluwer, 2016, s. 294-317.

Sprawiedliwość jako wieczna i regularna wymiana według inteligentnej miary. Poszukiwanie prawa, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa,  OW  SGH, 2016, s. 13-67.

Dobry model tworzenia prawa jako wsparcie jakości polityk publicznych, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, M. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 96.

Homer: zasada miary, hybris i absurd sprawiedliwości (Homer: the Principle of Moderation, Hybris and the Absurd of Justice), w: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin: Innovatio Press WN WSEiI w Lublinie, 2016, s. 257-282.

U źródeł filozofii prawa. Parmenides z Elei, w: „Państwo Prawne” 2016, nr 1(6), s. 7- 47.

Przemoc Pokój Prawa Człowieka (Budowanie Nowoczesnej Polis II), Warszawa: OW SGH, 2016, s. 514.

2017

Konstytucyjne źródła prawa pracy, w: System prawa pracy, Część ogólna, red. K. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017,  t. I, s. 666-774.

Anaksagoras z Kladzomen, Byty i zasady. Sprawczość umysłu, w: Współczesne wyzwania państwa i prawa, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń:  Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 120-145.

O znaczeniu i zmienności godności człowieka. Światowy katalog wolności i praw człowieka jako kryterium godności, w: Człowiek, prawo, państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczenko, Warszawa: WSFiZ w Warszawie, 2017,  s. 739-771.