Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Benedykt Opałka

 
Bibliografia

2008

Kierunki zmian finansowania inwestycji rozwojowych sektora publicznego na poziomie lokalnym w Polsce, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 239-250.

Uwarunkowania i zakres zastosowań form partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego, (z K. Jarosińskim), w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 275-290.

Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 149-165.

Wykaz prac niepublikowanych, (z Z. Paciorkiewicz), w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 238-241.

Zastosowanie monitoringu, kontroli i ewaluacji w procesie zarządzania finansami w sektorze publicznym, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 535-546.

2009

Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego – samodzielność a odpowiedzialność w rozwoju lokalnym, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 273-282.

Inwestycje publiczne w polityce regionalnej i lokalnej oraz w procesie modernizacji samorządu terytorialnego, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 231-248.

2011

Finansowe czynniki i bariery gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce, (z K. Jarosińskim), w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 81-111.

Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem metod budżetowania zadaniowego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 93-115.

Wydatki budżetu Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju lokalnego w Polsce w latach 2004-2013, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 387-412.

Wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie - subregionalny rynek pracy na obszarze Mazowsza Północnego, „Rocznik Żyrardowski” 2011, t. VII, s. 417-440.

2012

Szanse i zagrożenia finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., red. A. Harańczyk, Studia KPZK PAN, t. CXL, cz. 2, Warszawa: KPZK PAN, 2012, s. 313-325.

2013

Dochody budżetowe gmin w Polsce w latach 2004-2011 w układzie przestrzennym, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 260-272.

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011, (z K. Jarosińskim), w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 11-32.

Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym, (z K. Jarosińskim), w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 205-225.

Wybrane dochody budżetów gmin przekazywane z budżetu państwa w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2004-2011, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3, s. 53-75.

Źródła finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego wobec niepewności gospodarowania, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 351-370.

2014

Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020, (z K. Jarosińskim), w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2014, s. 32-55.

Zarządzanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w procesie planowania rozwoju lokalnego (z K. Jarosińskim), w: Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 595, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 13-28. 

2015

Źródła finansowania i efekty polityki inwestycyjnej samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w Polsce latach 2004-2013, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce: 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, s. 107-134.

Cele i zadania ekonomii społecznej a współpraca podmiotów publicznych na poziomie lokalnym, (z K. Jarosiński), „Analizy i Opracowania EUST” 2015, nr 2, s. 59-82.

Planowanie i zasady finansowania inwestycji publicznych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2008-2013, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2015, nr 2, s. 165-183.

Financing and management of public sector investments on local and regional levels, (z K. Jarosiński, G. Maśloch, Z. Grzymała), Warszawa: PWN, 2015, s. 1- 159.

2016

Finansowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym, (z K. Jarosiński), w: Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red. A. Kurzynowski, Warszawa-Radom: ZUS, 2016, s. 163-186.

Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego wobec problemu finansowania usług zdrowotnych, (z K. Jarosiński), w: Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red. A. Kurzynowski, Warszawa-Radom: ZUS, 2016, s. 139-162.

Financing of investment projects in the public sector in Poland, (z K. Jarosiński), w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Prague: CIAE, 2016, s. 69-77.

Management of the public sector enterprises in a market economy, (z K. Jarosiński), w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Prague: CIAE, 2016, s. 78-89.

Sektor publiczny w warunkach społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, (z K. Jarosiński), w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2016, s. 345-369.

2017

Financing of Social Services Towards the Challenges of the Local and Regional Development, w: Proceedings Book of 13th International Conference on Social Sciences in Vienna 2017, vol. II, EUSER, Vienna 2017, s. 393-401.

Sektor publiczny wobec problemów bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, (z K. Jarosiński), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 33-72.

Finansowanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego i długookresowego rozwoju, (z K. Jarosiński), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 81-102.

Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego w nowych warunkach instytucjonalnych i ograniczonej autonomii finansowej, (z K. Jarosiński), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 103-124.

Kierunki działalności inwestycyjnej w ujęciu terytorialnym w Polsce w latach 2004-2015, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: SGH, 2017, s. 203-223.

Financing of Social Services Towards the Challenges of the Local and Regional Development, “European Journal of Economics and Business Studies” 2017, vol. 9, nr 1, s. 260-268.

Transfery finansowe do budżetów gmin w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2007-2015, „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXVIII, s. 164-179.