Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Joachim Osiński

 
Bibliografia

2008

Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 29-46.

Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, (red.), Warszawa: OW SGH, 2008, 256 s. 

Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 13-57.

Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 411-435.

Przedsiębiorczość publiczna a rozwój regionalny i lokalny, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 387-399.

Skandynawski model systemu parlamentarnego - wyznaczniki  konstytucyjno-prawne i praktyka ustrojowa, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z.16, s. 7-37.

Społeczne i kulturowe skutki współczesnej emigracji polskiej do Wielkiej Brytanii, w: Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference, eds. P. Hirtlová, J. Liďák, V. Srb, Kolin: Nezávislé Centrum pro Studium Polityky, 2008, s. 223-238.

Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu Nowej Strategii Lizbońskiej, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2008, nr 1, s. 23-46.

2009

Karta Poláka a vztahy Poláků s vychodními sousedy, w: Menšiny a integrující se Europa, Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference, eds. P. Hirtlová, V. Srb., Kolin: Nezávislé Centrum pro Studium Polityky, 2009, s. 318-336.

Konstytucja Republiki Islandii, (wstęp i tłum.), Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2009,  60 s. 

Kryzys gospodarczy zmieni instytucję państwa? O związkach wolnego rynku i demokracji, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 31-54.

Nauka o państwie wobec współczesnego kryzysu finansowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Warszawa: OW SGH, 2009, s.77-99.

Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 128 s.

Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, (red. z S. Sztaba), Warszawa: OW SGH, 2009, 141s.

Prezydent Republiki Finlandii, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 191-240.

Prezydent Republiki Islandii, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 321-355.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (z B. Pytlikiem), w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 471-531.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 21-85.

Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, (red.), Warszawa: OW SGH,  2009, 783 s.

Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 135 s.

Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 307 s.

Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 313 s.

2010

Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 405 s.

Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010,  144s.

Bibliografia naukowa pracowników Katedry Administracji Publicznej 1999-2009, (z B. Pytlikiem), w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 379-405.

Konstytucja RP – tryb uchwalenia i jego specyfika, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 129-152.

Kryzys finansowy i gospodarczy jako przedmioty analizy naukowej w ramach Projektu Kryzys 2007+, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 17-32.

Neoliberalne zniekształcanie źródeł kryzysu. Rzeczywista rola państwa na rynku kredytów hipotecznych, „Prakseologia” 2010, nr 150, s. 35-42.

Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 165 s.

Parlamentaryzm i prezydencjalizm jako osiągnięcia ustrojowe cywilizacji Zachodu, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 25-45.

Rola państw jako podmiotów w dziedzinie międzynarodowej pomocy rozwojowej w dobie globalizacji, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 135-157.

Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 464 s.

Wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki a regulacje prawne i ewolucja praktyki ustrojowej, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red.  J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 13-51.

2011

Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, (red.), wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, 446 s.

Constitution of the Republic of Poland as the Foundation of Democratic Society and State, „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2010, vol. 1, no. 2, s. 123-142.

Finlandia. Konstytucja Republiki Finlandii, w: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2011, s. 249-270.

Modernizacja i rozwój administracji samorządowej w państwach skandynawskich, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 411-444.

Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 649-716.

Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, (red.), Warszawa: OW SGH,  2011,  272  s.

Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 1, s. 13-45.

Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, (red.), Warszawa: OW SGH, 2011, 525 s.

2012

Anatomia spektakularnego bankructwa. Islandia a kryzys bankowy (finansowy), w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 343-368.

Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, (red.) Warszawa: OW SGH, 2012, 592 s.

Neoinstytucjonalizm a kierunki zmian konstytucyjnych w państwach skandynawskich. Sugestie dla Polski, w: Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. J. Kuciński, Warszawa 2012, s. 281-306.

Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.  Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 43-72.

Realia współczesnego kapitalizmu a demokracja. Czy polityczny liberalizm przetrwa neoliberalny cynizm?, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 77-102.

Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne i polityczne oraz geneza projektu nowej Konstytucji Islandii, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół i T. Bichta, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 297-319.

2013

Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, (red.), Warszawa: OW SGH, 2013, 516 s.

Niestabilność i niepewność a próby neoliberalizacji funkcjonowania współczesnego państwa, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 11-33.

Systematyka, zasady i treść projektu obywatelskiego nowej Konstytucji Islandii, w: Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2013, s. 397- 412.

Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, (red. z M. Pachocką), Warszawa: OW SGH, 2013, 548 s.

2014

Bezpieczeństwo – współczesne wymiary, (red.), Warszawa: OW SGH, 2014, 242 s.

Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo.Gospodarka. Świat, (red. z J. Z. Popławską), Warszawa: OW SGH, 2014, 454 s.

Państwo ontologiczne i realne oraz próby jego neoliberalnej deprecjacji, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s.15-34.

Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, (red. z K. Negacz, K. Obłąkowską-Kubiak), Warszawa: OW SGH, 2014, 346 s.

Polityka publiczna we współczesnym państwie, (red.), Warszawa: OW SGH 2014, 548 s.

Sfera publiczna i sfera prywatna – w poszukiwaniu modus vivendi, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 13-37.

Wolny rynek a demokracja - jedność przeciwieństw czy mit jedności?, w: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. I, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2014, s. 271-282.

Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, (red.), Warszawa: OW SGH, 2014, 245 s.

Wstęp. Bezpieczeństwo – wpółczesne wymiary, w: Bezpieczeństwo – współczesne wymiary, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 9-12.

2015

Kapitał ludzki – neoliberalna nowomowa i fikcja posiadania (z I. Zawiślińska), w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 43-62.

Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, (red. z A. Pisula), Warszawa: OW SGH, 2015, 294 s.

Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, (red.), Warszawa: OW SGH, 2015, 192 s.

Współczesny matrix ? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, (red.), Warszawa: OW SGH, 2015, 346 s.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej” 2015, nr 1, s.7-8.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej” 2015, nr 2, s.7-8.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej” 2015, nr 3, s.7-8.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej” 2015, nr 4, s.7-8.

2016

Wprowadzenie, (z I. Zawiślińska), w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 9-10.

Wstęp w: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 11-15.

Anatomia sfery publicznej i przestrzeni publicznej a kształtowanie polityki publicznej w państwie, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 11-37.

Wstęp, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 7-11.

Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, (red. z I. Zawiślińska), Warszawa: OW SGH, 2016, 351 s.

Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, (red.), Warszawa: OW SGH, 2016, 451 s.

Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, (red. z M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka), Warszawa: OW SGH, 2016, 936 s.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, (z B. Pytlik), Kwartalnik KES „Studia i Prace", 2016, nr 3(27)/2016, s. 11-39.

The 2014 European Parliamentary Election in Poland: The Evaluation of the Challenges to the European Union, (z B. Pytlik), „Studia z Polityki Publicznej”, 2016, nr 4(12), s. 77-100.

2017

Równość i efektywność jako wymiary współczesności, (red. z A. Chmielewska, I. Dobrowolska), Warszawa: OW SGH, 2017, 249 s.

Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, (red. z M. Dobrzycka), Warszawa: OW SGH, 2017, 229 s.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej”, 2017, nr 1, s.7-8.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej”, 2017, nr 2, s.7-8.

Wstęp, „Studia z polityki publicznej”, 2017, nr 3, s.7-8.

Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego, Warszawa: OW SGH, 2017, 335 s.