Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marta Pachocka

 
Bibliografia

2011 

Dossier CCIFP: Les pôles de compétitivité – des alliances au service de la performance: Les couveuses de demain, (z N. Bouacid) „Les Echos de Pologne”, juin 2011, nr 121, s. 22-24. 

Problem mocarstwowości Francji w ujęciu historycznym (do 1945 roku), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 1, s. 163-201. 

Rola czynnika kulturowego w międzynarodowych negocjacjach biznesowych, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, t. III, red. M. Kuczera, Kraków: Creativetime, 2011, s. 153-167.

Studium przypadku. Partie polityczne i ich znaczenie w demokratycznych państwach, Bank Kejsów SGH, Warszawa 2011, dostęp on-line: https://serwis.sgh.waw.pl/case-bank/ 

Studium przypadku. Ustrój prezydencko-parlamentarny na przykładzie V Republiki Francuskiej, Bank Kejsów SGH, Warszawa 2011, dostęp on-line: https://serwis.sgh.waw.pl/case-bank/ 

Wpływ naturalizacji na zatrudnienie imigrantów we Francji – badanie D. Fougère’a i M. Safi, w: Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, cz. 3, t. II, red. M. Kuczera, Kraków: Creativetime, 2011,s s. 188-196. 

Współczesna integracja ekonomiczna imigrantów z państw Maghrebu i ich potomków we Francji, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 319-344. 

„Współczesne problemy demograficzne Polski, Europy i świata” – sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011/2012, nr 4, s. 207-215.

2012 

IV Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Młodzi KES”, „Gazeta SGH” 2012, nr 10, s. 39-40. 

XVI Festiwal Nauki w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, „Gazeta SGH” 2012, nr 9, s. 47. 

„Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji” – Sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 4, s. 271-280. 

Model kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 387-411. 

Zagadnienie mocarstwowości Francji w dobie V Republiki (do 2007 roku), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 233-284.

2013 

I Seminarium naukowe „Nauki o polityce publicznej w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość”, (z J. Misiuną), „Gazeta SGH” 2013, nr 6, s. 41. 

Czym są, a czym nie są polityki publiczne?, (z P. Brudnickim, M. Czaplickim, O. Dzilińską, K. Majdzińską, J. Misiuną, S. Timoszuk), „Gazeta SGH” 2013, nr 4, s. 20. 

Francuski system edukacji w perspektywie międzynarodowej na przykładzie szkolnictwa wyższego, „Studia Europejskie” 2013, nr 4, s. 169-195. 

Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie – sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, (z A. Romiszewską), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 4, s. 199-208. 

Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego — zarys problemu, w: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, s. 57-74. 

Radosnych Świąt nadszedł czas, (z P. Brudnickim, K. Negacz), „Gazeta SGH” 2013, nr 11, s. 12. 

Samorząd Doktorantów powakacyjnie, (z K. Negacz), „Gazeta SGH” 2013, nr 8, s. 10. 

Społeczny potencjał Francji jako czynnik jej mocarstwowej pozycji w XXI wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, nr 25, s. 89-105. 

Stanowiska konferencji regionalnych i środowiskowych do „Założeń polityki ludnościowej Polski” – część I, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa, red. Z. Strzelecki, E. Kowalczyk, Warszawa: RRL, 2013, s. 29-32. 

Wstęp (z J. Osińskim), w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. M. Pachocka, J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 13-15. 

Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, (red. z  J. Osińskim), Warszawa: OW SGH, 2013, 548 s.

2014 

Część II. Kwestie spoleczne. Wstęp, w: Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 123-126. 

Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State?, (z J. Misiuną), w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A Kłos, M. Krzemiński, Sopot: UG, 2014, s. 59-77. 

Demographic Situation in France in the Late 20th and Early 21st Century. Analysis of Selected Phenomena, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 2, s. 97–131. 

Doktoranci wobec zmiany struktury organizacyjnej Uczelni w 2014 r., (z K. Negacz, A. Metelskim), „Gazeta SGH” 2014, nr 1, s. 6. 

Kultura europejska, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stępniak, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 261-288. 

Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, (z J. Misiuną), w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 313-344. 

Projekt „Akademia Młodego Europejczyka”, (z J. Misiuną), „Gazeta SGH” 2014, nr 2, s. 21-22. 

Przyszłość integracji europejskiej w obliczu przemian demograficznych, (z J. Misiuną), w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2014, s. 285-296. 

Quo vadis studia doktoranckie?, (z K. Negacz), „Gazeta SGH” 2014, nr 2, s. 8. 

The social potential of France as a factor influencing its position in the EU and in the international system, w: European Union as a Global Actor, eds. J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2014, s. 281-303. 

Trwa projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej – „Akademia Młodego Europejczyka” (z J. Misiuną), „Gazeta Uniwersytecka” 2014, nr 2, s. 16-17. 

Wiosna po doktorancku…czyli pełna świeżych pomysłów i inicjatyw, (z K. Negacz), „Gazeta SGH” 2014, nr 3, s. 13.

2015

Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red. z E. Latoszek, A. Kłos, M. Proczek, E. Osuch-Rak), Warszawa: Polish European Community Studies Association – Elipsa, 2015, 730 s. 

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, (z J. Misiuna), w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społeczny, red. J. Osiński; Warszawa: OW SGH, 2015, s. 293-312.    

Poland’s Membership in the EU and Global Challenges: Selected Issues (z K. Zajączkowski), w: The European Union and Poland’s – Problems and Achievements, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 11-37.

Population Matters? European Integration Process during a Demographic Change, w: How Borderless is Europe? Multi-disciplinary approach to European Studies, red. I. Tarrosy, Pécs: University of Pécs, 2015, s. 59-72.

Sytuacja absolwentów na francuskim rynku pracy na przełomie XX i XXI w. – tendencje i wyzwania, w: Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, red. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 75-91.

The European Union and International Migration in the Early 21st Century: Facing the Migrant and Refugee Crisis in Europe, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red. z E. Latoszek, A. Kłos, M. Proczek, E. Osuch-Rak), Warszawa: PECSA – DW  Elipsa, 2015, s. 531-557.    

Wpływ imigracji na sytuację demograficzną Francji na początku XXI wieku, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 46-61.

2016

Can U.S. immigration policy inspire solutions to the immigrant challenges in the EU?, (z J. Misiuna), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 266, s. 132-143. 

Dobre praktyki w polityce imigracyjnej i integracyjnej Francji na wybranych przykładach, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 271-289.

EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, red. z V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, A. Kłos, C. E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov; Chişinău; Chernivtsi; Tbilisi: Tipografia Print–Caro, 2016, s. 360.

Francja, w: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska; Warszawa: Wydawnictwo Aspra JR, 2016, s. 424-459.

Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska; Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 65-99.

Importance of Migration and Border Management Issues for the Cross-border Cooperation Poland–Belarus–Ukraine in the Period 2014–2020 under the European Neighbourhood Instrument, "Eurolimes" 2016, nr 2, s. 89-106. 

Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, (red. z J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska), Warszawa: OW SGH, 2016, 950 s. 

The European Union in times of migrant and refugee crises, w: Peculiarities of development in a globalized world economy, red. V. Beniuc, L. Rosca, Chisinau: Print–Caro - Institute of International Relations of Moldova, 2016,  s. 86-100.

The foundations and the institutional framework of the EU and EaP states’ relations in the field of migration and asylum, w: EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, red. V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, A. Kłos, C. E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov; Chişinău; Chernivtsi; Tbilisi: Print–Caro, 2016, s. 226-244.

The twin migration and refugee crises in Europe: examining the OECD contribution to the debate, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej" 2016, nr 4, s. 71-99. 

Understanding the Visegrad Group states' response to the migrant and refugee crises 2014+ in the European Union, "Yearbook of Polish European Studies" 2016, vol. 19, s. 101-132.

2017

Demographic Context of German and Korean Reunification, w: The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, red. Krzysztof Kozłowski, Klaus Stuewe, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 115-132.

EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: Through Cooperation Towards Integration, (red. z C. E. Pacheco Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek), Chişinău, Tbilisi, Chernivtsi: Print-Caro, 2017, 334 s.

La Pologne en Europe au début du XXIème siècle : à la croisée des chemins? (z J. Misiuna), Hérodote 2017, nr 1, s. 145-162.

Looking beyond the current migration and refugee crises in Europe: a common policy of the EU and the outlook for the future – in search of solutions, w: European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Migrations: Jean Monnet Seminar 2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, p. 73-84.

Minorities, Diasporas, Refugees in Contemporary Europe, (z A. Kuczyńska-Zonik), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, vol. 15, nr 3, s. 7–10.

The Eastern Partnership in Times of the Migrant and Refugee Crisis in the European Union, in: EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: Through Cooperation Towards Integration, eds. C. E. Pacheco Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, Chişinău, Tbilisi, Chernivtsi: Tipografia “Print-Caro”, 2017, p. 17-31.

Who counts as an unauthorized/irregular/illegal immigrant? Comparative analysis of the US and EU perspectives, (z J. Misiuna), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 319, s. 159–168.