Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Małgorzata Pawłowska

 
Bibliografia

2008

Efficiency and Competition of the Polish Banking Sector – if euro adoption changed them?, (z S. Kozakiem), „Bank i Kredyt” 2008, nr 12, s. 31-54.

Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, (z S. Kozakiem), Materiały i Studia, zeszyt nr 228, Warszawa: NBP, 2008, 54 s.

2009

Kredyt a inne formy finansowania inwestycji (w tym B+R), w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, red. T. Baczko, Warszawa: INE PAN, 2009, s. 179-189.

2010

A. Jakimowicz, Źródła niestabilności struktur rynkowych, Warszawa: WN PWN, 2010, 329 s, (rec.), „Bank i Kredyt” 2010, nr 5, s. 123-132.

Competition in the Polish Banking sector, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 5-6, s. 91-119.  

Finansowanie innowacji a efektywność banków, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Warszawa: INE PAN, 2010, s. 172-177.

Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych – wyniki empiryczne, w: Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, red. E. Miklaszewska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010, s. 356- 385.

2011

Competition in the Polish banking market prior to the recent crisis – empirical results obtained with the use of three different models for the period 1997-2007, „Bank i Kredyt” 2011, nr 5, s. 63-85.  

Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, (z J. Marcem), Materiały i Studia, zeszyt nr 261, Warszawa: NBP, 2011, s. 86.

Relacyjne i transakcyjne finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, red. T. Baczko, Warszawa: INE PAN, 2011, s. 239-242.

Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji w polskim sektorze bankowym, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, 2011, nr. 1, s. 7-30.

2012

Competition, concentration and foreign capital in the Polish banking sector (prior and during the financial crisis), NBP Working Paper, no 130, Warsaw: NBP, 2012, 38 s.   

Competition on the Polish Banking Market (before the financial crisis and during the crisis) – Empirical Results, „SUERF Studies” 2012, nr 2, s. 131-145.   

Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury, (z K. Gajewskim, K. Olszewskim, W. Rogowskim, G. Tchorek, J. Ziębą), Materiały i Studia, zeszyt nr 277, Warsaw: NBP, 2012, 66 s.

Konkurencja, koncentracja i udział kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu, w: Stabilność systemu finansowego: instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska. B. Pietrzak, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 287-298.

Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, (z K. Gajewskim, W. Rogowskim). Materiały i Studia 2012, zeszyt nr 275, Warsaw: NBP, 2012, 70 s.

Rola kredytu kupieckiego w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, red. T. Baczko, Warszawa: INE PAN, 2012, s. 210-213.

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, (z J Marzec), „Bank i Kredyt” 2012, nr 6, s. 29–56.

System bankowy Brazylii, w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K Solarz, Szczecin: Zapol, 2012, s. 104-120.

The consequences of post-crisis regulatory architecture for banks in Central Eastern Europe, (z E. Miklaszewską, K. Mikołajczyk), NBP Working Paper, no. 131, Warsaw: NBP, 2012, 33 s.

Zależność między kredytem kupieckim a bankowym w modelu zapasów – wyniki badań branżowych w Polsce, (z J. Marcem), „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2012, z. 26, s. 117-128.

2013

Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, (z A. Hryckiewicz), Materiały i Studia, zeszyt nr 289, Warsaw: NBP, 2013, 35 s.

Post-crisis financial architecture in Central and East European Banks, (z E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk), „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 7-8, s. 63-85.  

Relacje firm z bankami – wyniki badań panelowych, (z K. Gajewskim, W. Rogowskim), „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, z. 30, s. 89-105.

Trade Credit and Bank Credit Substitution Hypothesis: Case of the Polish Companies, w: States Banks and the Financing of the Economy: Monetary Policy and Regulatory Perspectives, (z J. Marcem), eds. M. Balling, E. Gnan, P. Jackson, Vienna: SUERF, 2013, s. 77-110.

W polskim sektorze bankowym jest sporo miejsca na fuzje, (wywiad), Obserwatorfinansowy.pl, 12.07.2013, www.obserwatorfinansowy.pl/tamatyka/bankowosc.

Zmiany struktury sektora bankowego w Europie – rola konkurencji, w: Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys?, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 126, Warszawa: CASE, Fundacja Naukowa, 2013, s. 11-25.

2014

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym, (z A. Hryckiewicz-Gontarczyk), „Management and Business Administration. Central Europe” 2014, vol. 22, no. 3, s. 86-101.

Do safe banks create safe systems? Central and Eastern European banks' perspective, (z E. Miklaszewską, K. Mikołajczyk), w: Towards a better governance in the EU?, eds. C. Mathieu, H. Sterdyniak, Debates and policies, no. 132, Paris: OFCE, 2014, s. 243-270.  

International Transmission of Liquidity Shocks Between Parent Banks and Their Affiliates: The Host Country Perspective, (z D. Serwą, S. Zajączkowskim), NBP Working Paper, no. 172, Warsaw: NBP, 2014, 35 s.

Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2014. 266 s.

The Impact of Foreign Capital on Competition and Concentration, w: The Polish Banking Sector. Studies in Economic Transition, eds. J. Hölscher, H. Tomann, Basingstoke: Palgrave, 2014, s. 199-229.

What Drives the Bank–Firm Relationship? A Case Study of the Polish Credit Market, (z K. Gajewskim, W. Rogowskim), w: Macroeconomic Analysis and International Finance, eds. G.P. Kouretas, A.P. Papadopoulos, International Symposia in Economic Theory and Econometrics, vol. 23, Bingley: Emerald Group Publishing, 2014, s. 235-268.

Zmiany struktury sektora bankowego w UE a polski sektor bankowy, w: Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. S. Flejterski, A. Gospodarowicz, Warszawa: Zapol, 2014, s. 59-80.

Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, (z A. Hryckiewicz), „Ekonomista” 2014, nr 4, s.517-544.  

2015

International Banking and Liquidity Risk Transmission, Evidence from Poland, „ IMFER” 2015, Vol. 63 No. 3, s. 585-605.

Wskaźniki koncentracji jako miary konkurencji w sektorze bankowym, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2015, nr 3 (23), s. 25-38.

Zmiany poziomu konkurencji w sektorach bankowych Polski, Czech i Węgier na tle innych krajów Unii Europejskiej, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1 (58), s. 63-96.

2016

Konkurencja w polskim sektorze bankowym i jej determinanty, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, red. M. Poniatowska-Jaksch, R.  Sobiecki, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 149-176.

Co dalej z zachodnią bankowością?, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 225-245.

Wpływ struktury rynku i wielkości banków na stabilność sektorów bankowych UE, „Bezpieczny Bank” 2016, nr 2 (63), s. 63-96.

Does the Size and Market Structure of the Banking Sector have an Effect on the Financial Stability of the European Union? „The Journal of Economic Asymmetries” 2016, Vol. 14, part A, s. 112-127.

Determinants of Profitability of Polish Banks: The Role of Foreign Banks, „Econometric Research in Finance” 2016, nr 1 (1), s. 23-46.

Market Structure, Business Cycle and Bank Profitability: Evidence on Polish Banks, „Bank i Kredyt” 2016, nr 47 (4), s. 341-363.

Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat SCP działa w polskim sektorze bankowym?, „Rocznik KAE” 2016, nr 41, s. 26-37.

2017

The Role of Market Structure and Competitive Framework for Sound Banking Sector in the EU-15 and the EU-12, w: Institutional Diversity in Banking; A Small Country, Small Bank Perspectives, red. E. Miklaszewska, Palgrave Mcmillan 2017, s. 198-218.

Finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym w Polsce: czy ułatwia utrzymanie gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu? w: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, red. M. Żukowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 403-418.

Rynek kredytu bankowego w Polsce na tle państw UE, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 149-176.

Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 2, s. 75-96.

Wpływ sytuacji zagranicznych banków macierzystych na rentowność ich filii i oddziałów w Polsce podczas kryzysu finansowego, „Rocznik KAE” 2017, nr 47, s. 143-156.

Recenzja książki: „Otwarcie, konkurencyjność, wzrost” (red. K. Żukrowska), „Bank i Kredyt” 2017, nr 48, s. 572-578.