Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Bogusław Pietrzak

 
Bibliografia

2008 

System bankowy, w: System finansowy w Polsce, t. I, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 69-124. 

System finansowy w Polsce, t. I, (red. z Z. Polańskim, B. Woźniak), wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, 482 s. 

System finansowy w Polsce, t. II, (red. z Z. Polańskim, B. Woźniak), Warszawa: WN PWN, 2008, 510 s. 

The National Bank of Poland as the Central Bank, w: The banking system in Poland, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2008, s. 231-252.

2009 

Profesorowie o kryzysie, „Bank. Miesięcznik Finansowy” 2009, nr 4, dodatek: „Horyzonty bankowości”, s. 12-14. 

S. Flejterski, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Warszawa: WN PWN, 2009, 290 s., (rec.), „Ekonomia” 2009, nr 23, s.138-141. 

Studium o globalnych przepływach kapitału, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, nr 2, s. 106-111.

2010 

O uwarunkowaniach i skali zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w stabilizację systemu bankowego w okresie kryzysu, w: Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa; OW SGH, 2010, s. 25-41. 

Reforma bankowości, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa; OW SGH, 2010, s. 447-459. 

Sektor bankowy w nadchodzących 20 latach, „Bank. Miesięcznik Finansowy” 2010, nr 7-8, s. 52-55.

2011 

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, (red. z A. Alińską), Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, 158 s. 

O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, (z K. Wasiak), w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Książka jubileuszowa prof. zw. dr hab. S. Owsiaka, red. A. Możdzierz, Warszawa: PWE, 2011, s. 158-165. 

Wprowadzenie, (z A. Alińską), w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. B. Pietrzak, A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 7-8.

2012 

Bank centralny a stabilność sektora bankowego, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 99-122. 

Bank Centralny jako instytucja sieci bezpieczeństwa finansowego, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 379-392. 

Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, (red. z A. Alińską), Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, 510 s. 

Z życia Katedry Skarbowości, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 7-20.

2013 

Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji, w: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, Warszawa: WN PWN, 2013, s. 551-573. 

K. Jackowicz, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Warszawa: Poltext, 2013, 374 s., (rec.), „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2-3, s. 178-187.

2015

Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego (z A. Alińska, K. Wasiak), Kwartalnik KES „Studia i Prace”, 2015, nr 3 t.1 (23), s. 35-50.

Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego (z A. Alińska, K. Wasiak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 2 (22), s. 29-50.

2016

Stabilność systemu finansowego w gospodarce – rozważania teoretyczne i praktyczne aspekty (z A. Dobrzańska, E. Kosycarz), w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 15-57.

2017

Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego- mechanizmy pomocy finansowej, „Studia i Prace KZiF” 2017, z.155, s. 43-54.

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - aspekty instytucjonalne i operacyjne (z K. Wasiak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2017, nr 1 (29), s. 121-143.