Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Magdalena Proczek

 
Bibliografia

2008 

Pakt Stabilności i Wzrostu a polityka budżetowa Niemiec, w: Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 53-70. 

Polityka monetarna w strefie euro, w: Europejska integracja monetarna od A do Z, dodatek do „Bank i Kredyt” 2008, nr 6, s. 3-31. [Także w: Europejska integracja monetarna od A do Z,  red. W. Pacho, Warszawa: NBP, 2009, s. 147-175 (z drobnym zmianami).] 

Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–2006, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 139-171.

2009 

Budżet Wspólnot Europejskich w nowej perspektywie, (z M. Janczak), w: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 65-82. 

Perspektywa finansowa UE ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007-2013, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2009, z. 24, s. 78-110. 

Przegląd budżetu ogólnego – stanowisko Polski, (z M. Janczak), w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 71-100.

2010 

Budżety organizacji międzynarodowych versus budżet ogólny Wspólnot Europejskich w: Seminaria Naukowe. Rok akademicki 2008-2009. Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, red. Z. Marciniak, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 98-121. 

Czynniki determinujące skalę korzyści i kosztów oraz szans i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy Euro, (z M. Chrzanowską), w: Strefa EURO – europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, red. K. Opolski, D. Mycielska, J. Górski, Warszawa: WNE UW, 2010, s. 128-141, http://piotr.wseip.edu.pl/pliki/ebook.pdf. 

Europejski Fundusz Rozwoju jako instytucjonalna forma pomocy rozwojowej Unii Europejskiej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2010, z. 102, s. 19-41. 

Instrumenty wspierające wzrost innowacyjności polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna gospodarka, (z E. Latoszek), „Problemy Zarządzania” 2010, nr 1, s. 136-158. 

Niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle Europy Środkowej oraz polskie BIZ w RFN po 2000 r., (z M. Janczak), w: Polska i  Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji, red. J. Olszyński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 253-273. 

Polska pomoc rozwojowa, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 159-191.

2011 

System Narodów Zjednoczonych w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Warszawa: WN PWN, 2011, s. 158-186.

2012 

Geneza procesów integracyjnych oraz pierwsza faza integracji w Ameryce Łacińskiej, w: Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, red. E. Latoszek, M. Proczek, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2012, s. 35-58. 

Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, (red. z E. Latoszek), Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2012, 187 s.

2013 

Międzyrządowe organizacje międzynarodowe. Finansowanie działalności – przykład ONZ i MFW, Warszawa: OW SGH, 2013, 298 s.

Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, (red. z E. Latoszek), Warszawa: OW SGH, 2013, 345 s.

Polska pomoc na rzecz rozwoju, w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, red. E. Latoszek M. Proczek, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 239-278.

2014 

Członkostwo Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński, Sopot: UG, s. 285-306.

Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz równoważenia rozwoju państw członkowskich, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 51-73.

Kierunki rozwoju systemu finansowania ekoinnowacji w Polsce – perspektywa na lata 2014-2020, (z E. Osuch-Rak), „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2014, nr 2, s. 85-106.

Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej po 1 maja 2004: rola Polski, (z E. Latoszek), w: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), red. K.A. Wojtaszczyk, H. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Warszawa: WDiNP UW, 2014, s. 203-227.

2015

Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red. z E. Latoszek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak), Warszawa:  D. W. Elipsa, 2015, 729 s. 

The EU budget: the reform of own resources, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warszawa:  D. W. Elipsa, 2015, s. 461-479.

Waluty alternatywne – matrix czy rzeczywistość?, (z A. Pałac), w: Fikcja czy rzeczywistość, matrix w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 171-191.

Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020 – znaczenie dla Polski, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 2, s. 111-141.

2016

Działalność MFW na rzecz stabilności oraz równoważenia rozwoju państw członkowskich oraz gospodarki światowej, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: D. W. Elipsa, 2016, s. 101-130.

Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji „gazów cieplarnianych” w przemyśle chemicznym (z E. Osuch-Rak), „Przemysł Chemiczny” 2016, nr 95/7, s. 1271-1276.

Stara – nowa rola SDR w międzynarodowym systemie walutowym, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2016, nr 1, s. 119-132.

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red. z E. Latoszek, M. Krukowska), Warszawa: D. W. Elipsa, 2016,  300 s.

Zrównoważony rozwój w działalności UE – na przykładzie realizacji i monitorowania środowiskowych priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju, (z. E. Osuch-Rak), „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2016, z.14, s.193-222.

2017

European Neighbourhood Instrument as a New Tool for the Implementation of the European Neighbourhood Policy, (z. E. Osuch-Rak, J. Surała), w: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos, Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017, s. 67-82.

European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, (red. z E. Latoszek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos), Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017, 266 s.

Klastry a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej w świetle inteligentnej specjalizacji na przykładzie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, (z A. Masłoń-Oracz), „Przemysł Chemiczny” 2017, nr 96/8, s. 1621-1624.

Mechanizmy korekcyjne w zasobach własnych budżetu Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rabatu brytyjskiego, (z P. Pajda), „Studia Europejskie CE UW” 2017, z. 1, s. 119-136.

Nadużycia i oszustwa finansowe a działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, (z P. Szczepańska), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne” 2017, z. 319, s. 214-223.

Ochrona monopolowa w ramach polityki konkurencji Unii Europejskiej, (z R. Michałkiewicz), „The Review of EuropeanAffairs” 2017, vol. 1, z. 2,  s. 113–125.

The Council of Europe Development Bank and its Activities in the Context of Global Public Goods, (z  J. Surała), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, nr 4, s. 47-69.