Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Bogusław Pytlik

 
Bibliografia

2008 

Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 273-283. 

Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 63-82. 

Joachim Osiński, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 1999-2002, 2002-2005 i od 2008, w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 367-372. 

Odpowiedzialność polityczna rządu Republiki Słowackiej i parlamentarna kontrola jego działalności, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, 2008, z. 16, s. 117-131.

Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa: OW SGH, 2013, 514 s. 

Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 147-175.

2009 

Prezydent Republiki Słowackiej, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 603-655. 

Prezydent Republiki Węgierskiej, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 693-723. 

Prezydent Rumunii, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 569-601. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (z J. Osińskim) w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009,  s. 471-531. 

Prezydent Ukrainy, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 656-692. 

Status polské národností menšiny v České republice a na Slovensku, w: Menšiny a integrující se Evropa, Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference, red. P. Hirtlová, V. Srb, Kolin: Nezávislé Centrum pro Studium Politiky,  2009, s. 361-382.

2010

Bibliografia naukowa pracowników Katedry Administracji Publicznej 1999-2009, (z J. Osińskim), w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 379–405. 

Kształtowanie się słowackiego systemu partyjnego, w: Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Płaszczyzny – wymiary – kierunki, red. S. Wróbel, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2010, s. 286–302. 

Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993–1998, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 227–261. 

Zmiany w Sejmie i Senacie, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 189–206.

2011 

Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 125-141. 

Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 97-124. 

Koalicje rządowe w Republice Słowackiej (1992-2010), w: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk: AH im. Aleksandra Gieysztora, 2011, s. 45-65. 

Konsolidacja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań: WN WNPiD UAM, 2011, s. 197-214. 

Rola Sejmu i Senatu w tworzeniu efektywnego systemu wyborczego a funkcjonalna sprawność administracji samorządowej w III RP, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 335-410. 

Wybory prezydenckie w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2009–2010, „Rocznik Nauk Politycznych”, AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2011,  nr 1, s. 23-41.

2012 

Różnice i modyfikacje sposobu elekcji prezydenta w wybranych państwach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 73-97.

2014 

Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowej w warunkach kryzysu, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 143-177. 

Przygotowanie działań publicznych w Republice Słowackiej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 485-503. 

Współczesne państwo – kryteria rozwoju cywilizacyjnego, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 127-143.

2015

Neoliberalna redukcja znaczenia państwa, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 63 - 82.  

Foreign policy of the Slovak Republic towards challenges in the eastern policy of the European Union, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” 2015, nr 2(6), s. 119 - 135.

2016

Istota i znaczenie budżetu partycypacyjnego we współczesnej Europie, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 107–128.

Jakość administracji publicznej jako jeden z priorytetów Narodowego Programu Jakości Republiki Słowackiej na lata 2013–2016, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 255–270.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, (z J. Osiński), Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2016, nr 3(27), s. 11–39.

The 2014 European Parliamentary Election in Poland: The Evaluation of the Challengers of the European Union, (z J. Osiński), „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” 2016, nr 4(12), s. 77–100.

2017

Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” 2017, nr 1(13), s. 103–121.