Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Emil Ślązak

 
Bibliografia

2008

Czynniki rozwoju efektywności multikanałowej dystrybucji bankowej, w: Współczesne Finanse, red. L. Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 357-366.

Zamiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy, (z  A. Duniszewska), „Bezpieczny Bank” 2008,  nr 2, s. 160-169.

Główne trendy i uwarunkowania rozwoju kredytów detalicznych  w Polsce, w: Strategija i perspektywy razwitija sowremiennogo bankowskogo dzieła w Rasji i Polsze, (red. z A. Maksymcewa, M.E. Lebiediewoj), Sankt Petersburg: Izdatielstwo Sanki – Pietergskogo Gosudarstwienogo Uniwersitieta Ekonomiki i Finansów, 2008, s. 357-366.

Analiza nominalnych stóp procentowych na rynku consumer finance w Polsce, „Bezpieczny Bank” 2008, nr 2, s. 80-92.

2009

The influence of the international financial crisis on the company credit market in Poland, “Osteuropa-Wirtschaft, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde” 2009, nr 4, s. 223-236.

Prerequisites for banking activity in real economy, „Kwartalnik Optimum – Studia Ekonomiczne” 2009, nr 2, s. 168-178.

Wpływ wprowadzenia euro w Polsce na funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank” 2009, nr 1, s. 160-169.

2010

Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce, w: Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Warszawa: Difin, 2010, 133-149.

Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia” 2010, vol. XLVI, s. 169-182.

Znaczenie projektu SEPA w procesie tworzenia jednolitego rynku usług płatniczych Unii Europejskiej, ” Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów” 2010, nr 103, s. 22-42.

Cykliczność podaży kredytów dla sektora MSP w Polsce w perspektywie średniookresowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 98, s. 348-357.

2011

Theory and practice of finance - implicit pension debt in Poland, w: Implicit Debt in Public Social Security System. The case of Germany, Bulgaria, Hungary and Poland, Sofia: Economic Policy Institute & Hans Seidel Stiftung, 2011, s. 135-168.

Teoretyczne podstawy wykorzystania polityki strukturalnej i regionalnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w: Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Wasilewski, Warszawa: wyd. Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 14-34.

Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki, w: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, red. A. Gospodarowicz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, s. 297-306.

Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce na tle Unii Europejskiej – analiza komparatywna, Ekonomia, „Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”  2011, nr 27, s. 34-51.

2012

Theoretical grounds for the use of the public policies, w: Development per public policy support in the food economy - the example of Poland, red. M. Wigier, Warszawa:  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2012, s. 10-20.

Usługi zarządzania płynnością (cash management), w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 48-65.

Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012 , s. 326-352.

Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 353-368.

Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 369-377.

Innowacyjna bankowość internetowa - Bank WEB 2.0, (z  E. Guzek), Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, 223 s.

The Revisited Concept of Bank Liquidity in the Theory of Bank Intermediation, w: New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation?, red.  M. Balling, F. Lierman, F. Van den Spiegel, R. Ayadi, D. T. Llewellyn, Vienna: 2012, s. 159-178.

Wielostronne płatności intercharge jako koszty transakcyjne w kontekście jednolitego rynku instrumentów płatniczych Unii Europejskiej, w: Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak,  J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 285-494.

Assumptions for Bank Debt Deleveraging Process in Poland, Poznan: University of Poznan, 2012, s. 45-60.

The concept of implicit liabilities, w: The theory and practice of finance, red. B. Filipiak, Poznań: Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, 2012, s. 151-162.

Credit Market Imperfections in the Theory of Credit Rationing, “The Quarterly  e-Finance" 2013, vol. 7, nr 4, s. 76-91.

2014

Household indebtedness in Poland in post-crisis perspective, w: Private indebtedness in Bulgaria - trends and comparisons with Central and South East European Countries, red. Y. Georgiev, Sofia: Economic Policy Institute, 2014, s. 89-106.

Adoption of innovation in mobile payments - financial viability prerequisites for banks, w: Innowacje a wzrost gospodarczy, red. I. Pyka, J. Cichy, Katowice: wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, 2014,  s. 137-149.

2015

Usługi zarządzania płynnością (cash management), w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki,  red. M.S. Wiatr,  Warszawa: Difin, 2015, s. 48-65.

Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 326-352.

Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki,  red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015 , s. 353-368.

Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień, w: Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 369-377.

Usługi private banking i wealth management , w: Bankowość inwestycyjna - inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, pod red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2015, s. 204-228.

Refleksje o nowym świecie finansów, (z  J. Koleśnik), „Miesięcznik Finansowy Bank” 2015, nr 10, s. 15-25.

Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.: Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka – wnioski i rekomendacje, (z  J. Koleśnik), „Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2015, nr 1, s. 5-10.

2016

Bankowość elektroniczna, w: Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska, Warszawa:  Difin, 2016, s. 63-96.

Segmentacja klientów, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin 2016, s. 28-47.

Kanały dystrybucji w bankach, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin 2016, s. 177-199.

Nowoczesne instrumenty płatnicze, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin 2016, s. 201-223.

2017

Modele bankowości równoległej (shadow banking), Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 266-273.

Uwarunkowania regulacji prawnych na rynku krypto walut, w: Społeczny kontekst ekonomii, pod red. M. Zaleska, J. Szlachta, R. Towalski, K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 67-76.