Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dariusz Stańko

 
Bibliografia

2008

Public annuity fund and public pension funds in pension policy making in Poland, „Osaka Economic Papers” 2008, no. 4, s. 100-123. [Także: http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/18740/1/oep057_4_119.pdf.]

Rynek rent dożywotnich, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 819-862.

2009 

Pension funds returns. The case of Central and Eastern Europe, w: Investments and Payouts in Funded Pension Systems. Presentations Given on the International Seminar on May 28 and 29, 2009, in Warsaw, Poland, Santiago: International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), 2009, s. 26-45. [Także: http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20091229/asocfile/20091229131602/investments_and_payouts_in_funded_pension_systems.pdf.]

Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym, (z M. Kawińskim), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 108-114. [Także: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/numer2/WU2_09kawinski.pdf.]

2010

Cases of information campaigns implemented by the industry, w: Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems. Presentations Given on the International Seminar on May 6 and 7, 2010, in Viña del Mar, Chile, Santiago: International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago 2010, s. 195-204. [Także: http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20101026/asocfile/20101026110901/developing_the_potential_of_the_individually_funded_systems.pdf.]

Czy zmiany na rynku OFE idą w dobrym kierunku? Raport FOR, Warszawa: FOR, 2010, 29 s. [Także: http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_FOR_Czy_zmiany_na_rynku_OFE_ida_w_dobrym_kierunku.pdf.]

Doświadczenia z wprowadzania wielofunduszowości w innych krajach, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, red. A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010, s. 24-44. [Także: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KUS/publikacje/Documents/Wielofunduszowosc_w_systemie_emerytalnym_DS_2010.pdf.]

Emerytalny Hamlet, czyli dylematy wyboru docelowego kształtu systemu emerytalnego w Polsce, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2010, nr 35, [Także: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37368&catid=114&Itemid=139 i https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KUS/publikacje/Documents/DS_GU_Emerytalny_Hamlet.pdf.]

Mikroubezpieczenie jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 3, s. 105-119. [Także: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU3-net.pdf.]

Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 179-196.

Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie i w Polsce. Analiza racjonalności decyzji członków OFE, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2010, z. 8, s. 7-36. [Także: http://www.rzu.gov.pl/files/67_5158_Rozprawy_Ubezpieczeniowe.pdf.]

Ubezpieczenia w kapitałowych systemach emerytalnych, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 173-179.

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia, (z M. Kawińskim), w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 233-245.

Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę, „Studia Ekonomiczne/Economic Studies” 2010, nr 3, s. 303-318. [Także: http://inepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202010%203%204%20stanko.pdf.]

2011

Mandatory funded systems in Central and Eastern Europe. What is left after the crisis?, conference report, (z A. Chłoń-Domińczak), Warwick: GUSTO Pensions Workshop, University of Warwick, 6-7 January, s. 26-45, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KUS/publikacje/Documents/Chlon_Stanko_firstdraft_Copy.pdf. 

Opinion about the EIOPA's proposal to extend the scope of the IORP Directive (Draft response to Call for Advice on the review of Directive 2003/41/EC, EIOPA-CP-11/001, 8 July 2011), chapter 6 CfA 1 Scope of the IORP Directive, pages 10-23), opinia z dnia 8 lipca 2011 r. dla Occupational Stakeholders Group przy European Insurance and Occupational Pension Authority, (z M. Kawińskim), 13 s., https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KUS/publikacje/Documents/Stanko_Kawinski_EIOPA_2011_Copy.pdf.

2012

Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, red. Cz. Domański, Warszawa: PWE, 2011, 304 s., (rec.), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 127-129. [Także: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU2_2012/WU%202-2012.pdf.]

Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, (z M. Kawińskim, J. Rutecką), „Journal of Pension Economics and Finance” 2012, vol. 11 issue 4, s. 581-605. [Także: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8724515, http://www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/Kawi%F1ski%20et%20al%20JPEF%202012.pdf.]

2013

Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe?, (z M. Kawińskim, J. Rutecką), „Investment & Pensions Europe”, January 2013, http://www.ipe.com/magazine/central-eastern-europe-are-cee-pension-systems-safe_49157.php?issue=#.UOax6qyoF8E. 

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1, s. 105-126. [Także: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU%201-2013.pdf.]   

Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, w: System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, red. M. Kalinowski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. XXVIII, Gdańsk: WSB, 2014, s. 331-343. 

Seniorzy w Polsce – perspektywa ekonomiczna, w: Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, red. P. Kubicki, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła, nr 4, Warszawa: Biuro RPO, 2013, s. 8-17. [Także: http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Osoby%20starsze%20na%20rynku%20us%C5%82ug%20finansowych.%20Analiza%20i%20zalecenia_0.pdf.] 

System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, (z A. Chłoń-Domińczak, M. Kawińskim), Warszawa: OW SGH, 2013, 224 s. [Także: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/637/SYSTEM_OCENY_I_PREZENTACJI_WYNIKOW_INWESTYCYJNYCH_KAPITALOWYCH_SYSTEMOW_EMERYTALNYCH_Agnieszka_Chlon-Dominczak_Marcin_Kawinski_Dariusz_Stanko/]

2015

The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges, „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision” 2015, No. 25.

Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision, (z S.L.L. Ellis, E. Kivisaari), „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision” 2015, No. 24.

Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (z S.L.L. Ellis, E. Kivisaari), „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision” 2015, No. 24.

Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym, w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 71-85.

2016

Supervision of Lost Accounts and Unclaimed Pension Benefits (z K.G. Park, D. McShane), „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision 2016, No. 26.

2017

Defined contribution pensions: challenges for members and policy makers, „Problemy Polityki Społecznej” 2017, nr 39(4) (w druku).

Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, (z K. Bielawska, A. Chłoń-Domińczak), Warszawa: IZRS, 2017, 107 s.

Macro- and micro-dimensions of supervision of large pension funds, (z K.G. Park), „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision 2017, No. 30.

Supervision of pension management investment, including non-traditional investment, (z B.Z. Ásgrímsson), „IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision 2017, No. 29.