Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Joanna Stryjek

 
Bibliografia

2008 

Innowacyjność jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, w: Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 164-179. 

Katarzyna Żukrowska, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 2005-2008, w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 375-383. 

Możliwości prognozowania wzrostu gospodarczego, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa 2008, OW SGH, s. 159-170. 

Narodowy system innowacji w Polsce a współpraca międzynarodowa w zakresie innowacyjności, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 331- 351.

2009 

Building Euro-Med Free Trade Agreement. How to Improve the EU Bilateral Management Strategies? ,(z P. Czerpakiem, A. Galek, M. Grącik, M. Hussain, B. Jagiełło, M. Zbytniewskim, K. Żukrowską),  w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 221-243. 

FDI in Mediterranean Partner Countries. How to Improve the Institutional Environment in Mediterranean Region in order to Attract the FDI?, (z P. Czerpakiem, A. Galek, M. Grącik, M. Hussain, K. Żukrowską), w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 15-42. 

Konwergencja nominalna a konwergencja realna – kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro?, w: Informator: Euro w Polsce w roku 20…? Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej, Warszawa: Fundacja „Universitatis Varsoviensis”, 2009, s. 1-5. 

Political and Economic Domestic Reforms in Mediterranean Partner Countries, (z M. Grącik, M. Hussain, K. Żukrowską), w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 177-211. 

Stabilizacja kursu walutowego przed przystąpieniem do strefy euro, w: Informator: Euro w Polsce w roku 20…? Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej, Warszawa: Fundacja „Universitatis Varsoviensis”, 2009, s. 1-3.

2010 

Fundusze strukturalne, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 641-650. 

Współpraca na rzecz rozwoju jako próba instytucjonalnej zmiany miejsca krajów rozwijających się w gospodarce światowej. Polska w roli dawcy pomocy rozwojowej, w: Fair trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 85-101. 

Zewnętrzne wsparcie transformacji – program Phare, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 625-640.

2011 

Wpływ kryzysu gospodarczego na potencjalne członkostwo Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 31-53.

2012 

Catalyst – rynek obligacji, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Duże prywatyzacje giełdowe i akcjonariat obywatelski, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012 (materiały edukacyjne; e-book). 

GPW POEE Rynek Energii GPW, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012 , (materiały edukacyjne; e-book). 

Historia GPW w Warszawie, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Instrumenty pochodne na GPW w Warszawie, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Jak inwestować na GPW?, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Polski model prywatyzacji, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Prywatyzacja w Polsce w latach 1990-2010, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book). 

Rynek NewConnect, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012 , (materiały edukacyjne; e-book). 

Skuteczność europejskiej pomocy świadczonej na rzecz państw afrykańskich, w: Afryka – o godność życia, red. K.A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2012, s. 285-309. 

Wejście spółki na GPW – wymagania, obowiązki, koszty, w: Prywatyzacja. Giełda. Akcjonariat, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011/2012, (materiały edukacyjne; e-book).

2013 

A chain is only as strong as its weakest link: rethinking the EU’s socio-economic model - The aftermath of the Global Crisis in the European Union, ed. B. Farkas, New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,  2013, 280 s. (rec.), „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2013,  vol. 11, issue 5, s. 159-164. 

Economic security aspects of the potential EMU membership of Poland, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2013, vol. 11, issue 5, s. 47-64. 

Przeciwdziałanie kryzysowi zadłużenia finansów publicznych w strefie euro, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 599-611. 

Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu jako odpowiedź państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej na problemy związane z utrzymaniem dyscypliny budżetowej, w: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, red. J.L. Bednarczyk, M. Sobol, Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2013, s. 167-188. 

Unia Europejska jako podmiot w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2, s. 31-57. 

Współpraca gospodarcza Mercosur z Unią Europejską, w: Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, red. K.A. Kłosiński, M. Czarnacki, Lublin: KUL, 2013, s. 163-181.

2014 

Problem konkurencyjności systemu gospodarczego Unii Europejskiej i USA, w: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje, red. E. Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2014,s. 77-98.

2015

Inter-regional cooperation and FDI flow: one step too far? : preconditions and prospects, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2015,  z. 4, s. 125-143.

Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015 , nr 1, s. 59-76.

2016

European Neighbourhood Policy and FDI: Eastern Dimension, (z K. Falkowski), w: The Eastern Partnership under strain: Time for a rethink?, red. G.C. Pascariu, T.L. Moga, L.M. Simionov, Iași: Editura Universităţii “Alexadru Ioan Cuza” Iași, 2015, s. 188-209.

Instrumenty polityki innowacyjnej w Polsce: wsparcie dla innowacji czy imitacji?, w: Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 149-168.

The European Neighbourhood Policy and FDI: the Southern Dimension, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, rok 14, z. 6, s. 49-68.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe, pt. “The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects”, (red. z A.Visvizi, A. Stolarz, K. Żukrowska), Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, z. 6, 210 s.

2017

European Neighborhood policy (multi-level) governance, the reform process and prospect of enhenced coperation in the region, (red. z. K. Żukrowska, A. Visvizi, M. Zajaczkowski), Warszawa: Poltext, 2017, 232 s.

Stabilization through institutionalization?: institutionalization of external relations as a success factor in the reform process, “European Integration Studies” 2017, nr 11, s. 233-243.

The Geo-economics of the ENP: The Eurozone Crisis and the Global Financial Crisis, (z A.Visvizi), “Studia Europejskie” 2017, nr 3, s. 75-96.