Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Grzegorz Szulczewski

 
Bibliografia

2008 

Etyczne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, w: Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 451-459. 

Idea paidei w epoce konsumpcji, w: Filozofia wobec globalizacji, red. B. Choińska, S. Kostańczak, M. Olech, Słupsk: WN Akademii Pomorskiej, 2008, s. 117-133. 

Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości, jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, nr 11, s. 249- 259.

2009 

Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu finansowego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 67-96. 

Firmy, które naruszają normy moralne, „Harvard Business Review Polska” 2009, nr 79, s. 42-43. 

Gospodarka jako fenomen kulturowy. „Studia i Prace Kolegium Społeczno-Ekonomicznego” 2009, z. 18, s. 65-81. 

Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów 2008, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”,  2009,  nr 12, s. 81-99. 

Wolność - odpowiedzialność. Rozerwany łańcuch w dobie turbo kapitalizmu, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2009,  s. 15-25.

2010 

Etyka biznesu – konieczność edukacyjna. Refleksja nad nauczaniem etyki biznesu w dobie kryzysu,: http://www.ug.gda.pl/pl/konferencje/rea/pl/_v_konferencja_z_cyklu_rea_25_czerwca_2010_roku---program_v_konferencji_rea/. 

Kryzys finansowy 2008-2009. Próba specyfikacji problematyki moralnej, „Prakseologia” 2010, nr 150, s. 43-70. 

Lekcja kryzysu. Etyczny kapitalizm konieczność czy utopia?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, nr 13, s. 177-187. 

Potęga ładu gospodarczego/The Power of Economic Governance, “CR Navigator” 2010, nr 7, s.76-88.

2011 

Das Problem der Implementation der Wirtschaftsethik als akademisches Fach aus polnischer Sicht betrachtet, Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, 6. Zittauer Gespräche zur Wirtschafts- und Unternehmensethik 2011.10.14:   https://bildungsportal.sachsen.de/opal/url/RepositoryEntry/2627141634/CourseNode/84526919974761. 

Diagnoza moralna kryzysu ekonomicznego, w: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s.11-39. 

Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, ( red.), Warszawa, OW SGH, 2011, 284 s. 

Etyka przywództwa korporacyjnego w kontekście doświadczeń związanych z kryzysem 2008+, Prakseologia” 2011, nr 151, s. 133-155. 

Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2011, nr 14, s. 101-115.

2012 

Dialog, etyka, gospodarka. Zastosowanie dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, nr 15, s. 207-221. 

Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Warszawa: OW SGH,  2012 , 277 s. 

Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 181-205.

2013 

Doktryna Społecznej Gospodarki Rynkowej a polityka państwa w dobie kryzysu, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 35-49. 

Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, wyd. 2, popr. i uzup., Warszawa: OW SGH,  2013,  277 s.

2014 

Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 3, s. 31-50. 

Polityka gospodarcza rządu federalnego kanclerz A. Merkel a zagadnienie wartości, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 451-462. 

Recenzja książki profesora Jana Klimka Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 3, s. 179-184. 

W poszukiwaniu normatywnych podstaw dla antykryzysowej strategii gospodarczej, w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Warszawa: PTE, 2014, s.77-97.

2015                                                                           

Fantasmagorie neoliberalizmu i ich źródła w pracach F.A. von Hayeka, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 83-99.

Podstawy społecznej inżynierii w koncepcji ordoliberalnej polityki gospodarczej, w: Społeczna inżynieria biznesu – współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, red. B. Bieńkowska, M. Dzień, L. Hejny, Bielsko-Biała: WNAT-H w Bielsku-Białej, 2015, s. 17-28.

Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury Teorii uczuć moralnych, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. 1, s. 79-94.

Wolny rynek a porządek konkurencyjny. Dwie koncepcje ładu społeczno-gospodarczego, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. 2, s. 95-117.

Polnische und deutsche Wurzeln sozialliberalen Denkens - Ferdynand Zweig und Alexander Rüstow, „Orientierungen zur Wirtschaft und Gesellschaftspolitik“, 06.2015, Ludwig Erhard Stiftung, Bonn, s. 38-46.

2016

Pojęcie sprawiedliwości społecznej w ordoliberalizmie i społecznej gospodarce rynkowej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 69-85.

Sposób pojmowania egoizmu w naukach społecznych i związane z tym nieporozumienia, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 53-75.

Hasła, Leksykon Społecznej gospodarki rynkowej, red. J. Famielec, A. Szplit, Kielce: IZ Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, 2016, s. 29-30, 70-71, 91-92, 104-105, 139-140, 147-148, 156-157, 166-167, 181-182, 188-189, 195-196.

Filozofia techniki w perspektywie dorobku filozoficznego Martina Heideggera, „Transformacje” 2016, nr 1-2 (88-89), s. 89-106.

2017

Zapis konstytucyjny o Społecznej Gospodarce Rynkowej w świetle rozważań aksjologiczno-etycznych, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, J. Sójka, Warszawa: PTE, 2017, 216 – 237.

Społeczny charakter ekonomii w ujęciu F. A Hayeka, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s.163 - 177.

Opiekun spolegliwy. Niedokończone rozmowy, w: Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, red. J. Sidorek, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 27-42.

Sfera publiczna w ujęciu antropologii politycznej H. Plessnera, „Studia z polityki publicznej” 2017, nr 1, s. 9-25.