Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katarzyna Wasiak

 
Bibliografia

2010

Polityka fiskalna i monetarna w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 107-131.

Relacje banków z przedsiębiorstwami we współczesnym systemie finansowym, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 447-464.

2011

Charakterystyka stanu finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 25-28.

O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, (z B. Pietrzakiem), w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, red. A. Moździerz, K. Surówka, Warszawa: PWE, 2011, s. 158-165.

Wpływ kryzysu na sektor finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 53-72.

Wybrane czynniki określające potrzebę i skuteczność koordynacji polityki fiskalnej i polityki pieniężnej, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 59-87.

2012

Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 137-162.

2013

Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej, (z A. Alińską), w: „Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance” 2013, no 2, part 1, s. 7-21.

2015

Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, (z A. Alińska, B. Pietrzak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 3, t. 1, s. 35-50.​

Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, (z: A. Alińska, B. Pietrzak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 2, s. 29-50.​

2016

The situation of the banking sector and public finance in the Polish economy in the context of the global crisis, (z A. Alińska, E. Kosycarz), w: Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016: Fiscal and Monetary Policy: between Scylla and Charybdis?, Praga, Newton College, 2016, s. 5-24.

Mechanizmy stabilności systemu finansowego, (red. z A. Alińska), Warszawa: C.H. Beck, 2016, 417 s.

The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: empirical evidence for the EU and OECD countries, (z M. Próchniak), „Empirica”, Journal of European Economics, Springer, 2016, s. 1-43.

Zależność między rozwojem i stabilnością sektora finansowego a tempem wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowo-Wschodniej, (z M. Próchniak), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, nr 5, s. 163-182.

The Impact of Macroeconomic Performance on the Stability of Financial System in the EU countries, (z M. Próchniak), Roczniki KAE SGH 2016, nr 41, s. 145-160.

2017

Mechanizmy pomocy finansowej banków centralnych w warunkach niestabilności systemu finansowego, w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, (red. z A. Alińska), Warszawa: C.H. Beck, 2017, s. 132-217.

Bank centralny jako wiodąca instytucja działająca na rzecz stabilizowania systemu finansowego, (z J. Marczakowska-Proczka), w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego”, red A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. Beck, 2017, s. 103-131.

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego – aspekty instytucjonalne i operacyjne, (z  B. Pietrzak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2017, Nr 1, s. 121-143.​