Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Barbara Więckowska

 
Bibliografia

2008 

Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, red. T. Szumlicz, (współpraca wraz z J. Bijakiem), Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), 80 s.  

Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa: OW SGH, 2008, 249 s. 

Uwagi do projektu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, „Realia i Co Dalej…” 2008, nr 4, [b.s.].

2009                                                                                                                                   

Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce, (z J. Bijakiem), „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2009, nr 12, s. 183-201.

2010 

Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Warszawa: Ernst&Young, 2010, 77 s. 

Poland, w: Long-Term Care and Ageing. Case Studies – Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland. World Bank Report, November 2010, eds. S. Chakraborty, A. Hafiz, J. Koettl, b.m.w.: Europe and Central Asia Region Human Development Departament, 2010, s. 63-100. 

N.A. Barr, Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2010, 374 s. (tytuł oryginału: The welfarestate as a piggy bank: information, risk, uncertainty and the role of state), (tłum.). 

Oszacowanie kosztów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przy realizacji zadań przejętych od administracji państwowej, (ekspertyza), Warszawa: NIPP, 2010, [b.s.]. 

Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, (z M. Osak), w: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 106, Wrocław: UE 2010, s. 212-219. 

Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach (badanie wykonane na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń), Warszawa: PIU, 2010, 48 s. 

Ubezpieczenia pracownicze, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, Warszawa: CeDeWu.pl, 2010, s. 423-441. 

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 209-220. 

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela, (z M. Mierzejewską), w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 131-144. 

Who Cares? The Institutional Framework for Long-Term Social Care Benefits. National report: Poland, w: Who Cares? The Institutional Framework for Long-Term Social Care Benefits, ed. I. Faion, Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute and the Council of Europe, 2010, [b.s.].

2011 

Konkurencja między płatnikami trzeciej strony a efektywność systemu ochrony zdrowia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2011, z. 10, s. 112-122. 

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, (red. z M. Grewińskim), Warszawa: WSP TWP, 2011, 294 s. 

Usługi społeczne w opiece długoterminowej, (z E. Szwałkiewicz), w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Warszawa: WSP TWP, 2011, s. 118-157. 

Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego – dalsze kierunki przemian, w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, (red. z M. Grewińskim), Warszawa: WSP TWP, 2011, s. 261-270. 

Wpływ kohortowych tablic trwania życia na wysokość świadczeń emerytalnych, w: System emerytalny – problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS, Warszawa: ZUS, 2011, s. 54-68. 

Zakończenie (z M. Grewińskim), w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, (red. z M. Grewińskim), Warszawa: WSP TWP, 2011, s. 271-276. [Także w jez. ang. w: ibidem, s. 277-282.]

2012 

Dezaktywizacyjna funkcja świadczeń emerytalnych dla rencistów - możliwe kierunki działań, w: Rynek Ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Wrocław: Difin, 2013, s. 355-367. 

Skutki finansowe dla budżetu państwa, w: P. Błędowski, A. Abramowska-Kmon, Ł. Jurek, B. Więckowska, Z. Szweda-Lewandowska, Wybrane aspekty finansowe wprowadzenia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym – dane do publikacji, Warszawa: IPiSS, 2012, s. 9-22. 

Wybrane aspekty finansowe wprowadzenia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym – dane do publikacji, (z P. Błędowskim, A. Abramowską-Kmon, Ł. Jurkiem, Z. Szweda-Lewandowską), Warszawa: IPiSS, 2012, 48 s.