Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Barbara Woźniak

 
Bibliografia

2008

A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007, 224 s., (rec.), „Bank i Kredyt” 2008, nr 3, s. 66-70.

Ewolucja polityki udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Toruń: UMK, 2008, s. 615-623.

Fundusze celowe, w: System finansowy w Polsce, t. II, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 183-246.

Pomoc publiczna, w: System finansowy w Polsce, t. II, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 247-288.

System finansowy w Polsce, t. I, (red. z B. Pietrzakiem, Z. Polańskim), wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, 482 s.

System finansowy w Polsce, t. II, (red. z B. Pietrzakiem, Z. Polańskim), wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, 510 s.

Uprzywilejowane obszary pomocy publicznej a rozwój gospodarczy, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 127-141.

Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, w: System finansowy w Polsce, t. II, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wyd. 2, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 13-93.

2009

Nowe czy stare zarządzanie publiczne?, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin: KUL, 2009, s. 269-279.

Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s. 267-284.

Projekt reformy finansów publicznych – zmiany organizacyjne, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. II, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wocław: UE, 2009, s. 371-378.

Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicznych, w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne, t. I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 546. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 36, Szczecin: USz, 2009, s. 428-435.

Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych, „Przed pierwszym czytaniem” 2009, nr 4, s. 7-15.

2010

Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2010, nr 4, s. 151-161.

2011

Ogólne zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 7-23.

Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011, s. 105-119.

Reforma sektora finansów publicznych w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 167-187.

Zmiany w polskim sektorze finansów publicznych – ujęcie bilansowe, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 28-34.

2012

Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, (red. z M. Postułą), Warszawa: OW SGH, 2012, 308 s.

Polityka fiskalna i polityka udzielania pomocy publicznej – relacje, uwarunkowania, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 163-177.

Wprowadzenie, (z M. Postułą), w: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 7-13.

2014 

Komentarz finansowy do działu I, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2014, s. 151-192.

2015

Sektor finansów publicznych, w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa: DIFIN, 2015, s. 17-114.

Współczesne finanse publiczne, (red. z A. Alińska), Warszawa: DIFIN, 2015, 484 s.

2016

Public finance sector, in: Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw: OW SGH, 2016, s. 33-60.

Balance of the public finance sector, in: Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw: OW SGH, Warsaw 2016, s. 60-64.

Przeznaczenie pomocy publicznej w Polsce w latach 2007-2014, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 395-408.

Pomoc publiczna dla instytucji finansowych w UE, w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. BECK, 2017, s. 258-334.

Podatkowe instrumenty pomocy publicznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H”, Vol. L, 2016, no. 1, s. 159-168.