Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Małgorzata Zajaczkowski

 
Bibliografia

2008 

Indie w WTO, w: Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL 2008, s. 285-299. 

Problem suwerenności w warunkach globalizacji, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 661-674. 

Różnice systemowe między rynkiem Unii Europejskiej a rynkiem Stanów Zjednoczonych jako czynnik stymulujący wzajemne reformy przy wykorzystaniu płaszczyzny Światowej Organizacji Handlu, w: Zróżnicowanie rozwojowe jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 104-159. 

Unia Europejska i Stany Zjednoczone w mechanizmie rozstrzygania sporów WTO, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 233-286.

2009 

Building Euro-Med. Free Trade Agreement. How to Improve the EU Bilateral Management Strategie?, (z  P. Czerpakiem, A. Galek, M. Hussain, B. Jagiełło, J. Stryjek, M. Zbytniewskim, K. Żukrowską), w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 221-243. 

Easternization vs Southernization. Policy and the Polish Foreign Policy?, (z A. Galek, M. Hussain, B. Jagiełło, M. Zbytniewskim, K. Żukrowską), w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 93-118. 

FDI in Mediterranean Partner Countries. How to Improve the Institutional Environment in Mediterranean Regionin order to Attract the FDI?, (z P. Czerpak, A. Galek, M. Hussain, J. Stryjek, K. Żukrowska), w: Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 15-42. 

Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, w: Stany Zjednoczone obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2009, s. 201-217. 

Sprawiedliwy handel – fair trade – w gospodarce światowej, w: Wolność i odpowiedzialność.  Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 263-272. 

W stronę rozwoju, (z K. Górak-Sosnowską, A. Kobyłka, U. Markowską-Manista, A. Rybaczyk), red. K. Górak-Sosnowska, Łódź: Ibidem, 2009, 180 s.

2010 

Fair Trade-WTO-Indie, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 137-157. 

Kierunki liberalizacji zewnętrznych stosunków a transformacja, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 741-758. 

Rola Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 583-590. 

Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, Warszawa: OW SGH, 2010, 283 s. 

Wspólnoty Europejskie i ich rola w transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 591-604.

2011 

Przepływ osób fizycznych w ramach WTO, w: Współczesne problemy demograficzne: rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 401-414.

Suwerenność w warunkach globalizacji, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa: IUSat Tax, 2011, s. 234-248.

2012

Fair trade jako narzędzie pomocy dla producentów z krajów rozwijających się. Prawda czy mit? w: Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2012, s. 93-117.    
    
Interesy państw afrykańskich w negocjacjach WTO, „Ekonomia/Economics” 2012, nr 4, s. 88-107.

Kapitalizm w Indiach. Wyzwania i zagrożenia, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 367-386.

Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha, „Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2012, nr 8, s. 1-6.

Kraje rozwijające się w ramach rundy WTO z Doha, w: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267, Wrocław: UE, 2012, s. 88-107.

Państwa afrykańskie w WTO, w: Afryka - o godność życia, red. K.A. Kłosiński , Lublin: KUL, 2012, s. 241-259.

2013 

Ameryka Łacińska w WTO, w: Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, red. K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, Lublin: KUL, 2013, s. 109-123. 

Fair trade: szansa czy zagrożenie dla rozwoju krajów Południa?, w: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, t.1, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, Wrocław: UE, 2013, s. 267-276. 

Instytucjonalizacja zewnętrzna Unii Europejskiej na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2, s. 131-163. 

Kryzys w Europie a runda rozwojowa WTO z Doha, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 501-516. 

Przejawy kryzysu gospodarczego w handlu światowym, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczności, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 185-206.

2014 

Fair trade w Australii i Nowej Zelandii, w: Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, red. K. A. Kłosiński, P. Rubaj, Lublin: KUL, 2014, s. 115-134. 

Polska polityka pomocy rozwojowej jako przykład polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 409-425. 

Spory handlowe Unii Europejskiej i USA, w: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje, red. E. Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2014, s. 59-76.

2015 

Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair trade, „Etyka w życiu gospodarczym”, t. 18, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 7-20.

Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Południa?, w: Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka, red. Radosław Bania, Krzysztof  Zdulski, Łódź: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Odział Łódzki 2015, s. 252-269.

Ideas in ENP: conflicting visions and interests of ENP: the partner-countries, w: European Neighborhood Policy after the Arab Spring and Russia–Ukraine hybrid war, “Yearbook of the Institute of the East-Central Europe” 2015, vol. 13, Issue 4, s. 111-123.

Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, nr 2, s. 231-254.

Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, w: TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Warszawa: Scholar, 2015, s. 137-159.

Mechanizm arbitrażowy w umowie handlowej UE-USA, w: TTIP: w stronę Pax Transatlantica", „Bank” 2015, nr 6, s. 8-9.

2016

Intra-Regional Cooperation in Eastern Dimension of the European Neighborhood Policy: Challenges and Opportunities, “Reality of Politics” 2016, nr 7, s. 26-39.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i globalnych dóbr publicznych w Światowej Organizacji Handlu, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 131-145.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i globalnych dóbr publicznych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 147-156.

Rola Światowej Organizacji Handlu w procesie otwierania gospodarek narodowych, w: Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW  SGH, 2016, s. 65-104.

2017

Development Assistance in the WTO, w: The Economy in a Changing World: National, Regional and Global Aspects (EWT –2017), Varna: University of Economics, 2017, s. 85-90.   

European Neighborhood Policy: (multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region,  (red. z K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek),  Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017, s. 234.

External and internal liberalization that ENP promotes as transmission belts of democratisation and political stability:  success and failure revisited - the Southern Dimension, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2017, nr 3, s. 87-106.

Pomoc rozwojowa w WTO: zakres i konceptualizacja pojęcia”, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 284-306.

Regional cooperation within the Eastern Partnership, “European Integration Studies” 2017, nr 11, s. 138-147.