Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Izabela Zawiślińska

 
Bibliografia

2008 

Analiza kosztów i korzyści w klasycznej koncepcji teorii OCA, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, nr 16, s. 63-80. 

Ekonomiczne uwarunkowania współczesnej polskiej migracji do Wielkiej Brytanii, w: Mezinarodni migracje v evropskem kontextu. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference, red. P. Hirtlova, J. Liďák, V. Srb, Kolin: Nezavisle Centrum pro Studium Politiky, 2008, s. 294-304. 

Finansowanie funkcji gospodarczej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 193-244. 

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red.  E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 173-207. 

Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim, Warszawa: OW SGH, 2008, 313 s. 

Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red.  J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 397-409.

2009 

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, (z A. Alińską), Warszawa: NBP, 2009, 106 s. http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf . 

Svaz Nemeckich Sociálno-Kulturnich Spolk v Polsku jako přiklad institucionálni organizace nemecké menśiny, w: Menśiny a integrujici se w Europa. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference, red. P. Hirtlová, V. Srb, Kolin: Nezávislé Centrum pro Studium Polityky, 2009, s. 431 - 444. 

Wsparcie sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach Unii Europejskiej w warunkach globalnego kryzysu, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 97-112.

2010 

Kanada – przyjazny wymiar kryzysu, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego,  red. J. Osiński, Warszawa; OW SGH,  2010, s.103-131. 

Koncepcja rozwoju zrównoważonego – przesłanki powstania i zagadnienia w jej realizacji, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 59-81. 

Słowacja w Unii Gospodarczej i Walutowej. Geneza, uwarunkowania i skutki, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s.191-226.

2011 

Ekonomia w zarysie, (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, 310 s. 

Funkcja właścicielka administracji publicznej, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania red. J. Osiński, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 149-190. 

Handel zagraniczny, bilans handlowy i kurs walutowy, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 123 - 158. 

Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 605-624. 

Popyt, podaż i optymalny wybór konsumenta, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 159-208. 

Wstęp, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 5-6.

2012 

Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, 238 s. 

Handel zagraniczny, bilans handlowy i kurs walutowy, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 81-114. 

Modernizacja kapitalizmu kanadyjskiego. Konieczność czy szansa na utrzymanie dobrobytu, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 257-291. 

Państwo we współczesnej gospodarce światowej - wybrane zagadnienia. „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 99-127. 

Popyt, podaż i optymalny wybór konsumenta, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  2012 , s. 115-148. 

Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej. „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 4, s. 11- 46. 

Wstęp, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 7-8. 

Wstęp, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 5-6.

2013 

Kryzys ekonomiczny a międzynarodowa pozycja euro, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 69-100.

2014 

Bank centralny i paradoks skutecznej i niezależnej polityki pieniężnej, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 225-252. 

Partnerstwo Otwartego Rządu – istota i zasady działania na przykładzie Kanady, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 167-186. 

Podstawy ekonomii, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red.E. Latoszek, A. Stepniak. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 27-47. 

Podstawy gospodarki rynkowej, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stepniak. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 49-71. 

Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 67-112. 

The influence of economic risis on international position of the euro, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 3, s. 51-70. 

Wprowadzenie, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s.11- 13. 

Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, (red.), Warszawa: OW SGH, 2014, 332 s.

2015

Economic Crisis and the International Position of the Euro, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth, eds. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch- Rak, Warszawa, 2015, 
s. 441-452.

Kapitał ludzki – neoliberalna nowomowa i fikcja posiadania (z J. Osiński), w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński,  Warszawa: OW SGH, 2015, s. 43-62.

Open Government Partnership as a new global intergovernmental initiative, „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” 2015, nr 1(5), s. 119-136.

2016

Współczesne kontrowersje wokół nierówności społecznych; w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 85-99.

Inicjatywa Partnerstwa Otwartego rządu – analiza wybranych przypadków, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 303-333.

Wprowadzenie (z J. Osiński), w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 9-10.

Bibliografia, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 335-351.

Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. (z J. Osiński), Warszawa, OW SGH,  2016, s. 351.

2017

Wstęp, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 11-13.

Bilans płatniczy, handel zagraniczny i kurs walutowy, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 161-201.

Rynek, popyt, podaż i teoria wyboru konsumenta, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 203-251.

Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii. (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, 361 s.