Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Zorska

 
Bibliografia

2008 

Korporacje transnarodowe – inwestycyjne zaangażowanie na rynku Unii Europejskiej, w: Eurobiznes, red. M. K. Nowakowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 229-267. 

Przemiany konkurencji międzynarodowej i wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo w globalnym otoczeniu, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 114-125. 

Przemiany w organizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH” 2008, z. 15, s. 85-104. 

Rozwój gospodarczy kraju w dobie globalizacji. Przykład Indii, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 93-108.

2009 

Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations, “Master of Business Administration” 2009, nr 3, s. 14-29. 

Droga Chin ku globalizacji, w: Procesy globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław: KMSG UE, 2009, s. 512-523. 

Globalizacja działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych: sposób na czas kryzysu czy ożywienia w gospodarce światowej?, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 183-208. 

Ku globalizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 59-70.

2010 

Globalization of Innovation Activity by Transnational Corporations and Its Importance in the Present Economic Crisis, “Perspectives of Innovations, Economics and Business” 2010,vol. 13, issue 1, s. 11-14. 

Przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w dobie obecnego kryzysu: aspekty empiryczne i teoretyczne, w: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  2010, s. 39-53. 

Rozwój gospodarczy w warunkach globalizacji. Przykład przemian w gospodarce Chin, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009,  z. 18, s. 23-42. 

The Rise of Chinese Transnational Corporations, “Studia Ekonomiczne /Economic Studies” 2010, nr 4, s. 359-392.

2011 

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i rozwój korporacji transnarodowych pochodzących z Chin, „Prace i Materiały ISM” 2011, nr 39, s. 107-136. 

Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, w: Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 19-54. 

Procesy outsourcingu i offshoringu w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 9-36.    

Załamanie przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w dobie globalnego kryzysu gospodarczego, „Prace i Materiały ISM” 2011, nr 40, s. 27-58.

2012 

Activity of Transnational Corporations as a Driver of Changes in the World Economy, w: The Turning Points of the World History. Financial and Methodological Interpretations, eds. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Swianiewicz, Nowy Sącz–Pruszków: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, OW Rewasz, 2012, s. 161-184. 

Globalny outsourcing i offshoring usług badawczych firm w świetle nowych koncepcji i analiz biznesu międzynarodowego, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Ksiega Jubileuszowa prof. Jana Rymarczyka, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wrocław: UE, 2012, s. 425-439. 

Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 27-56. 

Outsourcing i offshoring w świetle paradygmatu DLE, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012, nr 4, s. 21-39. 

Przemiany w gospodarce Chin i ich obecny system ekonomiczny, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 293-324. 

Strefa transnarodowych korporacji w kryzysie gospodarczym 2008-2009, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2012, s. 613-652.

2013 

Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations, „International Journal of Management and Economics” 2013, nr 4, s. 7-29. 

Tworzenie i wykorzystanie wiedzy w korporacjach transnarodowych oraz „twórcza przemiana” ich filii zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju,  red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Gdańsk: Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2013, s. 321-338.

2014 

Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, (red. z M. Molędą-Zdziech, B. Jungiem), Warszawa: OW SGH, s.101-124. 

Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 213-253. 

Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 169-199.    

Wprowadzenie, (z M. Molędą-Zdziech), w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 9-23.

2015

Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce, “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Studia i Prace” 2015, nr 2, s. 51-76.

Recenzja książki Thomas Piketty „Kapitał w XXI wieku” Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s.749,  „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 2, s. 165-176.

The process of NIS internationalization and the involvement of corporate foreign subsidiaries, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 3, s. 74-88.

2016

Korporacje transnarodowe a suwerenność państwa. Kwestia relacji korporacje-państwo w dobie globalizacji, regionalizacji i rewolucji informacyjnej, w: Dokąd zmierza Europa: Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo - Finanse, red. J. Kleer, P. W. Szukalski, K. Prandecki, Warszawa: PAN - Komitet Prognoz „POLSKA 2000 PLUS”, 2016, s. 144-173.

Polityka państwa wobec korporacji transnarodowych oraz przenoszenia przez nie prac B+R, „Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 2, s. 109-138.

Przemiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i ich wpływ na konkurencyjność ekonomiczną. Wnioski dla polityki innowacyjnej, w: Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, s. 169-210.    

2017

„Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo- Wschodniej”, autor: Robert Ciborowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok 2016, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 4, s. 189-194.

Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących, w: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, red. A. A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 153-180.

Współczesna globalizacja: przebieg, czynniki i metamorfoza procesu, „Kwartalnik Kolegium ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 4, s. 49-96.