Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katarzyna Żukrowska

 
Bibliografia

2008 

Bezpieczeństwo we współczesnej Europie, w: Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego, red. W. Gizicki, A. Podraza, Lublin: KUL, 2007, s. 11-38, [druk 2008 r.]. 

Bezpieka w sluczaij Ewropy, w: Pol’szcza ta Ukraina y procesach jewropejskoj bezpieki, Spiwpraca uniwersitetiw pitrimujucza rozwitok regionow – ljuinskowo ta lwowskowo, red. W. Gizickij, A. Podraza, Lublin: KUL, 2008, s. 9-35. 

Chiny i Indie – dwie różne strategie rozwoju, w: Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2008, s. 25-48. 

Convergence Criteria in New European Union Member States: the Polish Experience, w: Globalization and Regionalization in Socialist and Post-Socialist Economies, Common Economic Spaces of Europe, Studies in Central and Eastern Europe, ed. J. Pickles, series ed. R. E. Kanet, London: Macmillan Palgrave, 2008, s. 177-192. 

Crisis as method to Achieve Sustainability, “Transformacje. An Interdisciplinary Journal” 2005-2007, special issue, s. 122-140, [druk 2008 r.]. 

Currency union and the challenge of global economy, “Meeting Global Challenges, . Working Papers Institute of International Business University of Gdansk” 2008, nr 25, s. 202-219. 

E. Latoszek, Integracja Europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa: KiW, 2007, 624 s.,  (rec.), „Sprawy Międzynarodowe” 2008,  nr 3, s. 162-164. [Także: Editorial note,” Economic Papers” , Institute for International Studies, Warsaw School of Economics 2008, nr 43, s. 5-6]. 

India and China: Similarities and Differences In their Economic Policies, “Economic Papers”  Institute for International Studies, Warsaw School of Economics, 2008, nr 43, s. 125-148. 

Kształcenie ekonomiczne w dobie głębokich przemian, w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2008, s. 437-443. 

Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, (red.), Warszawa: OW SGH, 2008, 683 s. 

Polska strategia a metody dochodzenia do jednolitego obszaru walutowego, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego Europejskiego obszaru walutowego, red. S. Swadźba, Katowice: AE, 2008, s. 15-35. 

Security in Contemporary Europe, w: Poland and Ukraine In the European Security Processes, Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions, eds. W. Gizicki, A. Podraza, Lublin: KUL, 2008, s. 11-37. 

Sekwencyjność pogłębiania integracji regionalnej a globalizacja, w: Regionalizacja globalizacji, t. II, Wrocław: KMSG AE, 2008, s. 570-579. 

Specialization versus Interdisciplinarity: How to Match Current Requirements? The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Sciences. The Scholarship of Antoni Kukliński, eds. A. Gąsior-Niemiec, J. Niżnik, Pruszków: OW Rewasz, 2008, s. 103-107. 

Zmiany gospodarcze w UE po poszerzeniu o kraje Europy Środkowej i Wschodniej i ich uwarunkowania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing” 2008, z. 14, s. 495-508. 

Znaczenie zmian terms of trade dla rozwoju gospodarki światowej (teoria R. Prebischa – analiza we współczesnych warunkach) w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 15-31. 

Zróżnicowanie rozwojowe jako warunek pokonywania opóźnień rozwojowych, w: Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s.11-86. 

Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, (red.), Warszawa: OW SGH, 2008, 215 s.

2009 

Budżet ogólny Unii Europejskiej w warunkach kryzysu, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 53-77. 

Budżet ogólny Unii Europejskiej, (red.), Warszawa: WAiP, 2009, 385 s. 

Building Euro-Med Free Trade Agreement. How to Improve the EU Bilateral Management Strategies?, (z P. Czerpakiem, A. Galek, M. Grącik, M. Hussain, B. Jagiełło, J. Stryjek, M. Zbytniewskim), w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 221-243. 

Case Study: The Polish Accession to the EU, w: The Art of International Negotiations, ed. A. Aleksy-Szucsichi, Żurawia Papers, Institute of International Relations at University of Warsaw, vol. 14, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 56-76. 

Easternization vs Southernization. The European Neighbourhood Policy and the Polish Foreign Policy, (z A. Galek, M. Grącik, M. Hussain, B. Jagiełło, M. Zbytniewskim), w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 93-118. 

Economic Domestic Reforms in Mediterranean Partner Countries, (z M. Grącik, M. Hussain, J. Stryjek), w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 159-176. 

Euro-Mediterranean Partnership, (red.), Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, 243 s. 

FDI in Mediterranean Partner Countries. How to Improve the Institutional Environment in Mediterranean Region in order to Attract the FDI?, (z P. Czerpakiem, A. Galek, M. Grącik, M. Hussain, J. Stryjek), w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 15-42. 

Globalizacja w kryzysie czy kryzys globalizacji?, „Liberte! Głos wolny, wolność ubezpieczający” 2009, nr III, s. 60-67.  

Growth and Institutions. Lessons for the EU Neighbours from the 2004/2007 Enlargement Process, (z A. Galek), w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 119-158. 

Identyfikacja impulsów pro wzrostowych w jednolitym rynku wewnętrznym, w: Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala, Radom: CeDeWu.Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009, s.  45-66. 

Kryzys finansowy i jego wpływ na procesy globalizacyjne, w: Wymiary kryzysu. Między Praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2009, s. 151-171. 

Kształtowanie równowag w stosunkach międzynarodowych a integracja regionalna i globalna, w: Procesy globalizacji, red.  J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław: KMSG UE, 2009, s. 524-537. 

Polityka konsolidacji budżetów państw UE w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Euro – ekonomia i polityka, red. D. Rosati, Warszawa: Szkoła Łazarskiego,  2009, s. 68-85. 

Polska w drodze do euro, w: Polska na drodze do euro, red. A. Sroka, A. Wojtaszczyk, Seria Wizje Europy, nr 5, Warszawa: INP UW, 2009, s. 53-68. 

Polska-Rosja w światowej perspektywie, „Nowe Życie Gospodarcze” 2010, nr 1, s. 19-24. 

The Political Economy of Euro-Med Investment, Summary of Major Findings, w: Euro-Mediterranean Partnership, ed. K. Żukrowska, Warszawa: WSE Publishing Office, 2009, s. 11-14. 

Transformacja zarządzania gospodarką światową: od politycznej dwubiegunowości do  finansowego dualizmu, „Prace i Materiały ISM” 2009, z. 37, s. 181-214. 

USA – możliwość odzyskania hegemonii w XXI wieku, w: Stany Zjednoczone obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2009, s. 121-147. 

Współpraca państw Azji w zakresie polityki monetarnej, w: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. B. Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67, Wrocław: UE, 2009, s. 89-102.  

2010 

Fair Trade w globalizującej się gospodarce, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 200 s. 

Growing Currency Reserves in Asia and their Consequences, w: Economics 8. Asian Studies, ed. B. Skulska, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 134, Wrocław: UE Publishing House, 2010, s. 204-215. 

Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.569-582. 

Instytucjonalizacja stosunków WE/UE-Rosja. Możliwości, osiągnięcia, interesy. w: Rosja ambicje i możliwości w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2010, s. 139-160. 

It’s economy, stupid!, w: Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, (red.), Warszawa: Poltext, 2010, s. 11-34. 

Kryzys finansowy 2008+ a restrukturyzacja i umiędzynarodowienie gospodarki światowej, w: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, t. 1, red. T. Sporek, Katowice: AE im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 11-33. 

Liberalizacja przepływu kapitału, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.417-426. 

Liberalizacja wymiany handlowej – decentralizacja i demonopolizacja, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2010, s.01-416. 

Miejsce Polski w gospodarce światowej w 2010 roku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” 2010, z. 17, nr 1, s. 507-520. 

Modele transformacji: różne kryteria, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.283-292. 

Możliwości finansowe budżetu ogólnego Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2010,  nr 1, s. 53-68. 

O wkładzie „ludzi SGH” w transformację, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.15-19. 

Polska w Unii Europejskiej z perspektywy Strategii 2020, w: Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk, Seria Wizje Europy 10, Warszawa: UW, 2010, s. 503-522. 

Rekapitulacja 1. Transformacja w sferze instytucjonalno-prawnej i politycznej, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.761-774. 

Rekapitulacja 2. Transformacja w sferze gospodarczej, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.775-788. 

Rekapitulacja 3. Rola otoczenia międzynarodowego w transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.789. 

Review of Foreign Economic Policy in the Process of Market Transition. The Case of China, by Kazimierz Starzyk, Warsaw: Placet, 2009, 280 s., (rec.), w: Economics 8. Asian Studies, ed. B. Skulska, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 134, Wrocław: UE Publishing House, 2010, s. 219-222. 

Scenariusze wyjścia z kryzysu – rozwiązania globalne, regionalne czy narodowe, w: Między kryzysem a współpracą gospodarczą, red. M. Lasoń, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 51-68. 

Sfera gospodarcza jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, w: Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, red. K. Budzowski, Kraków: Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 21-38. 

Terms of trade and fair trade – teoria R. Prebischa dzisiaj, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, s. 12-13. 

Transformacja systemowa w Polsce, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 850 s. 

Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, (red.), Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2010, 280 s. 

Wstęp, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2010, s. 9-11. 

Znaczenie integracji regionalnej dla transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.727-740. 

Znaczenie polityki otwierania dla intensywności konkurencji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s.713-726.

2011 

Advancement and Prospects of Global and Regional Liberalization, w: Global Economy. Challenges of the 21st Century, ed. S. Bukowski, Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, 2011, s. 140-162. 

Amerykański system obrony rakietowej i kraje Europy Środowej i Wschodniej, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s.357-366. 

Bezpieczeństwo energetyczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s. 396-424. 

Bezpieczeństwo finansowe, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s.375-395. 

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, (red.), Warszawa: IUSatTax,  2011, 467 s. 

Demografia jako wyzwanie dla rozwoju w globalnej gospodarce, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 385-400. 

Demokracja a bezpieczeństwo narodowe i globalne, w: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L. W. Zacher, Warszawa: Difin, 2011, s. 326-360. 

Growing Currency Reserves in Asia and their Consequences, w: Economics. Asian Studies, ed. B. Skulska, Wrocław: UE Publishing, s. 204-216. 

Koordynacja finansowa G-20 podczas kryzysu 2007/2008+. Dokąd to może nas prowadzić?, w: Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, red. S. I. Bukowski, J. Misala, Warszawa: CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, 2011, s. 241-262. 

Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – hasłowość, instrumentalność, skuteczność, w: Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej, red. E. Cziomer, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4, s. 63-82. 

Modele niemiecki i japoński odbudowy gospodarki po II wojnie Światowej, w: Japonia, Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, red. K. A. Kłosiński, Lublin: KUL, 2011, s. 25-41. 

Nauki ekonomiczne i prawda, w: Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, red. P. Marzec, Lublin: KUL, 2011, s. 41-54. 

Pojęcie bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s. 21-35. 

Problemy dla prezydencji polskiej lipiec 2011-grudzień 2011: przyjęcie budżetu ogólnego i perspektywa finansowa, w: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, red. J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa: UW, 2011, s. 301-338. 

Transfery międzynarodowe w warunkach wychodzenia z kryzysu, „ Ekonomia/Economics” 2011, nr 1, s. 256-268. 

Zagrożenia bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s.36-48. 

Zarządzanie dla sukcesu. Wyzwania dla Polski w realizacji Strategii Europa 2020, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2011, nr 1, s. 72-86.

2012 

Characteristics of the International Governance. G-20 Financial Coordination in 2007/2008+ Financial Crisis: Where This Can Lead?, „Warsaw East European Review” 2012, vol. 11, s. 147-163. 

Characteristics of the International Governance. G-20 Financial Coordination Experience in 2007/2008+ Financial Crisis: Where This Can Lead?, „Economic Papers”, Institute for International Studies, Warsaw School of Economics, 2012, nr 46, s. 9-29. 

Cooperation between Europe and Asia – evaluation of current stage, „Economic Papers” , Institute for International Studies, Warsaw School of Economics, 2012, nr 47, s. 9-29. 

Crises 2008+ as a turning point in Europe, America, Asia and the Rest of the World: How the Global Economy Can Change, Profitung from the Past Downturn?, w: The Turning Points of the World History. Financial and Methodological Interpretations, eds. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Swianiewicz, Nowy Sącz–Pruszków: Wyższa Szkoła Biznesu– National-Louis University, OW Rewasz, 2012, [b.s.]. 

Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy?, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2012, nr 4, s. 3-25. 

Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, (red.), Warszawa: OW SGH, 2012, 181 s. 

Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji – nowe pojęcie w stosunkach międzynarodowych, w: Harnessing globalization czyli ujarzmienie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 11-92. 

Innovativeness and development in the economies of Japan, Korea and China. A comparative approach, w: Innovation as a factor of the development of the Asia-Pacific Region, ed. P. Skulski, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 257, Wrocław: UE Publishing House, 2012, s. 85-95. 

Kryzys 2007/2008+ a przyspieszenie procesów restrukturyzacji i internacjonalizacji gospodarki światowej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, red. T. Sporek, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, z. 122, s. 33-48. 

Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla UE I strefy euro, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 4, s. 73-88. 

The global financial crisis, the Eurozone crisis and their consequences for the Polish economy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, z. 5, The Eurozone Crisis: Implications for Central and Eastern Europe, red. A. Visvizi, T. Stępniewski, s. 45-63.

2013 

B. Skulska. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej, Wrocław: UE, 2012, 230 s., (rec.), „Ekonomia / Economics” 2013, nr 2,  s. 190-196. 

Cooperation in Asia-Pacific Region – Effects of Division of Labour, w: Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region, eds. B. Skulska, P. Skulski, Research Papers of  Wroclaw University of Economics, no. 294, Wrocław: UE Publishing House, 2013, s. 9-24. 

Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, w: Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja, red. K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Warszawa: Difin, 2013, s. 31-50. 

Instytucjonalizacja powiązań między Unią Europejską i państwami trzecimi a spójność, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2, s.109-130. 

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja, (red. z K. Raczkowskim, M. Żuberem), Warszawa: Difin, 2013, 285 s. 

Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej i jego problemy, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 101-120. 

Konflikty regionalne w świecie, w: Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, red. L. Pastusiak, Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula,  2013, s. 267-289. 

Kryzys gospodarczy 2008+.Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, (red.), Warszawa: OW SGH, 2013, 662 s. 

Kto może zyskać, a kto może stracić na podziale budżetu ogólnego Unii Europejskiej na dwie części, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2013, nr 3, s. 8-16. 

Ocena bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej i jej determinanty. Studium porównawcze, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, z. 4,  s. 131-154. 

Opcje wyboru państw Ameryki Łacińskiej, w: Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, red. K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, Lublin: KUL, 2013, s. 13-35. 

Otoczenie międzynarodowe jako determinanta zarządzania, w: Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, red. J. Wiażewicz, Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2013, s. 315-327. 

Powstanie Grupy G-20 i poszerzenie grona państw koordynujących polityki poza Grupę G-7/8, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s.531-580. 

Problem tożsamości w Unii Europejskiej. Ujęcie ekonomiczne, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 13-33. 

Profesor Jan Adamczyk - wspomnienie osobiste, w: Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, red. J. Wiażewicz, Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2013, s. 51-54. 

Przestrzeń wirtualna w działalności gospodarczej i bezpieczeństwo, w: Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki, red. L. W. Zacher, Warszawa: Poltext, 2013, s. 333-352. 

Stan umów Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym (przykład WNP, państw Afryki i Azji), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2, s. 77-108. 

Systematization of risk in internal and international markets, w: The Economic Security of Business transactions, management in business, eds. K. Raczkowski, F. F. Schneider, Oxford: Chartridge Books, 2013, s. 191-218. 

Szansa Polski po kryzysie finansowym 2007/2008+, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4, s. 31-48. 

Unia Gospodarcza i Walutowa a zjawiska kryzysowe i ich implikacje globalne, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 63-156. 

Visegrad-4 cooperation with Russia: models, challenges, perspective, w: Visegrad Group States and Russia: Dimensions of Cooperation, Chances and Challenges, Publication of conference papers, s. 28-49, http://moskwa.msz.gov.pl/resource/58fbc49b-e48e-4aaf-8625-9067fc392820:JCR. 

Wolny handel: tworzenie czy zamykanie miejsc pracy?, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2013, nr 4, s. 9-15.

Wstęp, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s.7-12. 

Zakończenie, w: Kryzys gospodarczy 2008+.Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s.653-660.

2014 

Interdyscyplinarność związków między ekonomią a studiami europejskimi, w: Studia Europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. J. Czaputowicz, Warszawa: WDiN UW, 2014, s. 127-160. 

Rozwiązania zastosowane w gospodarce Australii i Nowej Zelandii decydujące o dobrobycie, w: Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, red. K.A. Kłosiński, P. Rubaj, Lublin: KUL, 2014, s. 11-29. 

Strefa euro w kryzysie – zastosowane rozwiązania naprawcze, w: Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, red. T. Gruszecki, Lublin: KUL, 2014, s. 235-252. 

Systematyzacja ryzyka w transakcjach międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. K. Raczkowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014, s. 549-572. 

Taxes as challenge in globalized and open economy with intensified competition. Case study of Poland in context of Transatlantic Trade and Investment Partnership, w: Tax Management and Tax Evasion, PL Academic Research, eds. K. Raczkowski, L. Sulkowski, Frankfurt a. Main-Bern-Bruxelles-New York- Oxford-Warszawa, Wien: Peter Lang Press, 2014, s. 1-21. 

Transatlantycka liberalizacja handlu i przepływu kapitału, w: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje, red. E. Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2014, s. 35-58.

Uwarunkowania finansowe polityki publicznej w warunkach otwartej gospodarki – przykład Polski, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 187-213. 

Zmiany we współczesnej gospodarce przejawy, kierunek, przyczyny, w: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, red. J.Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, wersja elektroniczna referatu z konferencji 12-13 maja 2014; (http://www.msg.ue.wroc.pl/wyd.html).

2015

TTIP’s Monetary Clause Muddle, The Polish Quarterly of International Affairs, (z M. Dunin-Wąsowicz), "PISM. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych" 2015, vol. 24, nr 3, s. 107-118.

Bilans rozszerzenia UE po 10 latach dla starych i nowych państw członkowskich, w: Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 13-43.

Evolution of the cohesion Policy financing resulting from Multinannual Financial Frames 2014-2020, w: Cohesion Policy and Development of the European Union’s Regions in the Perspective of 2020, red. A. J. Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 63-89.

Financial Dimension in Asian Cooperation/ Finansowy wymiar współpracy azjatyckiej, w: Dimensions of Regional Processess in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, , Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015, s. 118-136.

Finansowanie publiczne państwa. Uwarunkowania międzynarodowe i system bezpieczeństwa, w:  Polski system finansowy na rzecz obronności. Finansowanie państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, red. K. Koliński, Warszawa: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2015, s. 9-40.

Mapping the revamp ENP: actors, issues, challenges, prospects, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2015, z. 4, s. 43-61.

Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku. Od Teorii do praktyki, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2015, nr 1, s. 15-39.

Napięcia w sąsiedztwie UE jako czynnik stymulujący zmiany, w:  Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, (red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics" 2015, nr 406, s. 221-243.

New Challenges, Current Priorities in the Education and Research: How to Finance them? w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking education and research for smart and inclusive growth (EuInteg)., red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Usuch-Rak, Warsaw: Polish Community Studies Association, 2015, s. 643-660.

Relacje walutowe a TTIP. Raport specjalny. Porozumienie transatlantyckie, (z M. Dunin-Wąsowicz), "Bank Miesięcznik Finansowy" 2015, nr 6, s. XIV-XVI.

Rola impulsów zewnętrznych w stymulowaniu zmian na rynku Unii Europejskiej, w:  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 125-139.

Rola impulsów zewnętrznych w stymulowaniu zmian na rynku Unii Europejskiej, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Muszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 125-129.

The role of Asia Pacific region in current stage of development of Word economy, "Prace Naukowe Uniwersyetetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 370, Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in Global Economy, s.13-27.

Usługi finansowe w umowie TTIP, w: TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Warszawa: Scholar, 2015, s. 101-122.

Współczesny matrix: fikcja, kamuflaż czy skuteczna metoda dochodzenia do celu?, w:  Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 313-326. 

2016

Czynniki decydujące o konkurencyjności w Polsce. Dynamika rozwoju. Możliwości. Co je hamuje, w: Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 105-121.

Czynniki decydujące o konkurencyjności w Polsce. Dynamika rozwoju. Możliwości. Co je hamuje, w: Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 105-120.

Ideas in the ENP. Conflicting visions and interests of the ENP between the EU member states and institutions?, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2016, vol. 14 nr. 6, s. 121-146.

Moc sprawcza w sferze gospodarki, w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, red. L. W. Zacher, Warszawa: POLTEXT, 2016, s. 457-477.

Otwarcie gospodarki a konkurencyjność, w: Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 11-42.

Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, (red), Warszawa: SGH, 2016, s. 231.

Powiązania liberalizacyjne  rynków z różnych regionów/ Liberalization ties of markets from different region, "Ekonomia XXI wieku. Economics of the 21st Century" 2016, nr 11, s. 11-25,

Sprawiedliwość społeczna w gospodarce kapitalistycznej. Perspektywa międzynarodowa, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 101-121.

System bezpieczeństwa zbiorowego wobec wyzwań dla Unii Europejskiej i jej polityk, w: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, J. Galstar, A. Szczerba-Zawada Seria: Strategie UE, Prawo i praktyka, Warszawa: Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2016, s. 241-264.

Testing the ‘CEEs model of transformation’ in the ENP framework: challenges and opportunities: the Southern Dimension,  "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2016, vol. 14, nr. 6, s. 21-48.

Wprowadzenie, w: Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 7-11.

Zagrożenia bezpieczeństwa i ich ewolucja, w: Służby specjalne we współczesnym państwie, red. Z. Siemiątkowski, A. Zięba, Warszawa: DW Elipsa 2016, s. 189-2015.

Zakończenie, w: Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 229-231.

2017

China’s one Belt One Road Initiative as a suport of EU’s European Neighborhood Policy/Chińska inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga” jako wsparcie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa prowadzonej przez UE, w: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017, s. 129-140.

Cohesion policy a lab-rat for ENP?, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 89-108.

Conclusions, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red. K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017,  s. 221-230.

ENP and the (political economy) of transformation: issues and agenda for research, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 205-220.

European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, (red.  z A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski), Warszawa: POLTEXT, 2017.

Improving the efficiency of the ENP. Policy advice for Poland, (z M. Filipowicz), w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 177-194.

Innovativeness as a new transatlantic drive concept, w: TTIP in Retreat? Evaluating the Strategic Significance of Transatlantic Trade, red. M. Dunin-Wąsowicz, Warszawa: Scholar Publishing House, s. 81-92.

Introduction, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, Warszawa: POLTEXT, 2017,  s. 9-16.

Lessons to be learned and things to be avoided? Policy advice for Poland, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 131-142.

National Innovation System – Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness, w: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, red. A. A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 19-52. 

Policy advice for Poland. Poland and the ENP: which direction are we looking at and where should we?, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 195-204.

Profesor Grażyna Ulicka, w: Życie uczelnią pisane… rzecz o profesor Grażynie Ulickiej, red. S. Sulowski, T. Kownacki, A. Wierzchowska, Warszawa: Elipsa 2017, s. 244-248.

Questions of the modes of governance in the Southern Dimension: structures and actors, w: European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, red.  K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski, Warszawa: POLTEXT, 2017, s. 19-42.

Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2017, nr 1, s. 17-34. 

The New Financial Realities in the EU Caused by Change of Revenues of the General Budget After Brexit. The Case of Poland, w: Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zagrożenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII, Zeszyt 9, część I., red. K. Raczkowski, J. Klepacki, Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017,  s. 137-156.