Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Instytut Gospodarstwa Społecznego powraca do korzeni

2017-01-26 kategoria: granty 

​Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Pracownią Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”.

Głównym elementem wygranego projektu jest ogólnopolski konkurs na pamiętniki osób bezrobotnych. Na ich podstawie uczeni przeprowadzą badania mające na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce w latach 2016–2017. Sytuacja bezrobotnych będzie analizowana w czterech kontekstach:
(1) rodzinnym,
(2) społecznym,
(3) instytucjonalnym oraz
(4) politycznym.
Wybór tych kontekstów pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu bezrobocia dzięki wykorzystaniu zarówno instrumentarium nauki o polityce publicznej, a zwłaszcza nauki o polityce społecznej, jak i socjologii.
Ważną częścią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie o nowe rozumienie bezrobocia i identyfikację jego nowych cech społecznych, które dawnej nie odgrywały istotnej roli w charakterystyce bezrobocia. 

Z perspektywy socjologii projekt pozwoli rozpoznać specyfikę doświadczania zagrożenia wykluczeniem społecznym i realnego wykluczenia poprzez koncentrację na jakości życia codziennego i jej uwarunkowań w ramach różnych trajektorii wykluczania osób bezrobotnych i ich rodzin. Projekt ma umożliwić nie tylko diagnozę (swoistą inwentaryzację różnych aspektów życia), ale i objaśnienie różnych trajektorii wykluczenia społecznego, jako ciągu faktów – zdarzeń, które kształtują losy bezrobotnych. 

Z perspektywy polityki społecznej i szerzej – nauki o polityce publicznej – dzięki zastosowaniu przyjętych metod badanie umożliwi identyfikację najważniejszych problemów na styku: środowisko dotknięte bezrobociem – podmioty administracji publicznej.
Poza konkursem pamiętnikarskim w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza dziesięciu studiów przypadku odnoszących się do różnych trajektorii bezrobocia, relacji osoby bezrobotnej z rodziną, środowiskiem i instytucjami życia publicznego, jej udziału w życiu lokalnej społeczności i wysiłków podejmowanych w celu znalezienia zatrudnienia. 

Śladem Ludwika Krzywickiego
Grant badawczy nawiązuje do tradycji IGS-u i staje się symbolicznym powrotem do jego korzeni. Dla przypomnienia IGS utworzono w 1920 r., a jego pierwszym kierownikiem do 1941 r. był wybitny socjolog Ludwik Krzywicki.
Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój teorii i praktyki polityki społecznej. Jedną z metod badań rzeczywistości społecznej była analiza pamiętników. IGS wydał w 1933 r. „Pamiętniki bezrobotnych”, „Pamiętniki chłopów” (1935-1936) oraz „Pamiętniki emigrantów” (1939 r.). Pracownicy Instytutu wykorzystywali pamiętnikarstwo jako materiał socjologiczny - podstawę do realizacji wielu cennych analiz. 

Po II wojnie światowej Instytut został reaktywowany w 1957 r. i nawiązał do tradycyjnych wątków badawczych zorganizował konkursy na „Pamiętniki Emigrantów”, „Pamiętniki Polaków na Litwie”, „Pamiętniki Polaków na Wschodzie” (Białoruś, Ukraina, Kazachstan), „Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich” oraz na „Pamiętniki bezrobotnych”. W efekcie opublikowano ponad 30 tomów pamiętników.
Obecny projekt nawiązuje do tej tradycji i jednocześnie symbolicznie rozpoczyna przygotowania do uroczystości 100-lecia Instytutu.
 
Paweł Kubicki

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia