Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Zrównoważony rozwój w strategiach i działaniach...

2021-03-15 kategoria: konferencja 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich uczelni, którzy zaprezentują implementowane w ich uczelniach rozwiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Następnie wspólnie (również z udziałem studentów) zastanowimy się, jakie inicjatywy należałoby podjąć w przyszłości wspólnie - tj. w formule międzyuczelnianej i ogólnopolskiej.

Weź udział i pomóż nam odpowiedzieć na pytanie: Jak uczynić Twoją uczelnię bardziej ek​ologiczną i przyjazną dla społeczności akademickiej oraz atrakcyjną dla wszystkich interesariuszy! 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4bbb14dc6ae4597bdaedd53612d5403%40thread.tacv2/conversations?groupId=55d8ad4b-c928-4e99-8cd8-21a7ac967f1a&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04


PROGRAM 

Powitanie:

Profesor Jacek Prokop Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

dr hab., prof. SGH Anna Visvizi, Kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej ISM SGH

„Znaczenie działań w imię wartości społecznych dla uczelni wyższych a ponadczasowy etos akademii – przesłanki etyczne, praktyczne i formalno-wizerunkowe” dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska (Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej ISM, SGH)

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – w jaki sposób uczelnie wyższe mogą pomóc w ich realizacji?” Katarzyna Baraniecka (studentka SGH, przewodnicząca SKN PRIME)

 

Wystąpienia reprezentantów poszczególnych polskich uczelni (członkowie Zarządu Polskiego Oddziału PRME UN Global Compact)

Międzywydziałowy kierunek studiów ekobiznes jako przykład edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie w Białymstoku - Prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski, Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zakład Zrównoważonego Rozwoju – kierownik, Uniwersytet w Białymstoku)

 

Działalność Ekobiura jako przykład praktycznego wcielania w życie uczelni wartości ekologicznych - Prof. dr hab. Joanna Kostecka, Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski)

 

Przykłady dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w Uniwersytecie Gdańskim” - dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, członek Komisji Rektorskiej ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, Katedra Ekonomiki Transportu, Uniwersytet Gdański)

 

 Mariaż szkół ekonomicznych z przedsiębiorczością społeczną - nierealna mrzonka czy obiecująca strategia? Przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - dr Anna Waligóra, pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Green Team na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu- jako społeczna innowacja na rzecz zrównoważonego rozwoju - dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Dobre praktyki służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - prof. UMW dr hab. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Raportowanie wpływu społecznego i ekologicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - dr Monika Sady, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Zespołu. ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Budowanie rozwiązań z zakresie społecznej odpowiedzialności SGH w dialogu ze wszystkimi interesariuszami - Prof. Halina Brdulak, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kierownik Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Dyskusja: "Zrównoważony rozwój w strategiach i działaniach polskich uczelni" – perspektywy, plany i pomysły na przyszłość – perspektywa akademików oraz studentów”.

 

Rozmowa w duchu i pod hasłem: „Co możemy zrobić wspólnie?”

W dyskusji wezmą udział, oprócz ww. prelegentów również m.in. Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, dr Anna Moraczewska, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła UWM w Olsztynie, studenci SGH i innych uczelni wyższych w Polsce.

 

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia