Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Sukces projektu dr. Rafała Towalskiego

2017-01-26 kategoria: granty 


JW Player goes here
​W listopadzie br dr Rafał Towalski (Zakład Socjologii Ekonomicznej KES) uzyskał dla naszej uczelni grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Przeznaczony jest na realizację projektu pt. Dialog społeczny w firmie. Partnerem w projekcie jest – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. NCBiR finansuje grant ze środków Programu Operacyjnego Wiedza ER. Projekt będzie realizowany od wrześnie 2017 do października 2019.
Dzięki projektowi 60 studentów/ek SGH będzie mogło podnieść kompetencje zawodowe, komunikacyjne i interpersonalne. W trakcie trwania projektu ich kompetencje zostaną dopasowane do potrzeb zdefiniowanych przez pracodawców w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w zakładach pracy.
Zajęcie prowadzone w ramach projektu zostaną zaproponowane studentom, którzy planują karierę zawodową w sferze zarządzaniem zasobami ludzkimi (top menagerowie, działy HR etc.). Dla nich wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia dialogu na poziomie zakładowym mogą okazać się kluczowe. Zapewnią im możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. 
Ważny jest fakt, że 55 procent absolwentów naszej uczelni podejmuje pracę w dużych, a 19% w średnich firmach. Oznacza to, że potrzeba kształcenia w obszarze dialogu.

W projekcie jest założenie, że udział kobiet w szkoleniach będzie większy niż mężczyzn (odpowiednio 60% i 40 %). Wynika to z faktu, że kobiety do tej pory stanowią mniejszość wśród uczestników dialogu społecznego po stronie partnerów społecznych (w tym pracodawców).
Organizatorzy projektu będą rekrutowali na uczelni studentów chętnych do uczestnictwa. Przygotowane zostaną dla nich specjalne zajęcia, a także wyjazdy na staże zagraniczne.
Informacja o możliwości uczestnictwa zostanie opublikowana na stronach www uczelni, upowszechniona przez samorząd studencki, koła naukowe działające na uczelni oraz biuro karier jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą stosowny formularz do kierownika projektu. Będzie on zawierał: dane metryczkowe, pozwalające na ocenę spełniania kryteriów formalnych oceniane (0/1) oraz uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie oceniane (0-5 pkt.) oraz plany zawodowe kandydatów/ek do projektu w kontekście przydatności zajęć przewidzianych w projekcie do preferowanych przez kandydatów/ki do projektu stanowisk pracy (0-5).
 
 
Osoby (30os./edycja) z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się powyżej 30 os. w danej edycji decydujące będzie kryterium średniej ocen z poprzedniego semestru (0-5 pkt.) oraz kryterium płci (kobiety +5 pkt.). W takim przypadku też zostanie sporządzona lista rezerwowa, uruchamiana w przypadku wycofania się uczestników/czek projektu.
- Bardzo cieszymy się, że udało się uzyskać środki na podnoszenie kompetencji w obszarze dialogu społecznego. Myślę, że w ten sposób uda się choć trochę wypełnić lukę kompetencyjną, o której często mówią partnerzy społeczni, kiedy dochodzi do uzgadniania warunków pracy i płacy. Niewątpliwie wartością dodaną projektu jest możliwość wyjazdów na staże zagraniczne i obserwacja dialogu w firmach prezentujących odmienne kultury organizacyjne – mówi dr Rafał Towalski
 

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia