Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Konkurs na stypendium naukowe finansowane ze środków NCN

2022-11-10 kategoria: informacja 

​Konkurs na stypendium naukowe finansowane ze środków NCN w ramach konkursu CHANSE Call 2021


Tytuł projektu badawczego: „Cyfrowy islam w Europie: Udział muzułmanów w religijnej przestrzeni internetowej”

Kierownik projektu badawczego: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Termin składania ofert: 25 listopada 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji stypendium: 1 stycznia 2023 r.

Czas trwania stypendium: 11 miesięcy z możliwym przedłużeniem na okres nie dłuższy niż czas realizacji projektu.

Wysokość stypendium: 5000 złotych/miesiąc.

Wymagania:

Wymagany status: uczestnik studiów doktoranckich

 Pozostałe wymagania:

Ukończone studia magisterskie w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane: antropologia, socjologia, islamistyka i nauki pokrewne)

Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych (gromadzenie danych, 

Dorobek naukowy, w tym publikacyjny z zakresu badań islamistycznych islamu lub badań Internetu.

Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca przygotowanie artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych (poziom minimalny B2/C1)

Umiejętności akademickie w zakresie przygotowywania tekstów akademickich i gotowość do przygotowywania artykułów naukowych w zespole.

Umiejętności pracy w zespole, dobre umiejętności w zakresie organizacji pracy, zdolności komunikacyjne

Zadania:

Zbieranie i analiza danych jakościowych – zarówno wtórnych (treści internetowe), jak i pierwotnych (rekrutacja osób badanych, wstępne opracowywanie danych, wywiady pogłębione, badania etnograficzne)

Udział w przygotowywaniu opracowań naukowych przedstawiających wyniki realizowanych badań. 

Udział w spotkaniach zespołu projektowego

Korzyści:

Możliwość współpracy w zespole realizującym projekt w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Wielkiej Brytanii (lider), Hiszpanii, Litwy i Szwecji.

Nabywanie doświadczenia w zakresie realizacji badań jakościowych.

Więcej informacji o projekcie: 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/struktura/ZBWiAS/Strony/projekt7.aspx


Forma składania ofert: elektronicznie na adres kgorak@sgh.waw.pl 

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem odbytych studiów, szkoleń i kursów,

wykaz publikacji + dołączone 1-3 publikacje (PDF)

informacje o osiągnięciach, a w szczególności otrzymane stypendia, nagrody i staże, a także udział w innych projektach badawczych. 

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf


Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w terminie do 9 grudnia 2022 r. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

1. Administrator Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel przetwarzania danych Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

5. Informacja o odbiorcach danych Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Centrum Nauki. 

6. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania. 

7. Czas przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej umowy, a także przez czas przechowywania dokumentacji związanej z rezultatami realizacji stypendium w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. 

9. Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych


Project DIGITISLAM is supported by UKRI - United Kingdom, NCN - Poland, FORTE - Sweden, AEI - Spain, LMT - Lithuania under CHANSE ERA-NET Co-fund programme, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under Grant Agreement no 101004509.

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia