Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Centrum Analiz i Studiów Podatkowych : Projekty naukowo-badawcze
Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
 

 Projekty naukowo-badawcze

 
PROJEKT 1
 
Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa [Tax authorities and administrative courts during the business cycle - Law&Economics perspective]
 
Kierownik projektu: dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
 
Finansowanie: NCN, OPUS 15 (2018/29/B/HS5/00260)
 
Termin realizacji: 2019 r. – 2020 r.
 
 
 
Celem projektu jest dokonanie kompleksowej analizy zależności pomiędzy funkcjonowaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych a zmianami koniunktury gospodarczej. Analiza obejmie okres2004 –2019, a więc poczynając od daty utworzenia w Polsce dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Realizacja projektu dostarczy wiedzy o działaniach podejmowanych przez podatników oraz organy administracji, w odpowiedzi na wahania koniunktury. Dostarczy także unikalnej perspektywy analizy rozwiązań prawnych, osadzając je w ich dynamicznym kontekście społeczno-gospodarczym.
 
 
PROJEKT 2
 
Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej [Vat Gap in Poland: Policy Problem and Policy Response]
 
Kierownik projektu: dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
 
Finansowanie: NCN, OPUS 16 (2018/31/B/HS5/00234)
 
Termin realizacji: drugie półrocze 2019 r. – pierwsze półrocze 2022 r.
 
 
 
Celem projektu badawczego jest analiza dynamiki luki VAT w Polsce w latach 2008-2020 z perspektywy prawnej, ekonomicznej i nauk politycznych. Prowadzone badania obejmą ocenę skali luki VAT i przyczyny jej zmian, wyróżniając efekt „szarej strefy” (gospodarki nierejestrowanej, a tym samym nieopodatkowanej) oraz wyłudzenia zwrotów VAT. Przedmiotem analizy stanie się także reakcja administracji skarbowej oraz ustawodawcy na pojawiające się problemy z poborem VAT. Zgromadzone dane dostarczą nie tylko informacji historycznych o egzekwowaniu VAT w Polsce, ale pozwolą opisać mechanizmy prawne i biurokratyczne istotne dla efektywnego poboru VAT w Polsce i całej UE.
 
 
PROJEKT 3
 
Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [Current Trends in Optimisation and Sealing up Tax Systems in Central and Eastern European Countries]
 
Kierownik projektu: dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
 
Zespół realizujący projekt: pracownicy Instytutu Prawa KES SGH (dr hab. Prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Tomasz Grzybowski) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. Prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki).
 
Finansowanie: międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH
 
Termin realizacji: listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r.
 
Celem projektu badawczego jest analiza zjawisk: optymalizacji podatkowej i procesu uszczelnienie systemu podatkowego jako jednych z najważniejszych problemów z którymi borykają się państwa w Europy Środkowo-Wschodniej. Badania odnoszą się zarówno do zjawiska uchylania się od opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług, jak również - unikania opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.  Badania podjęły rozwiązania prawne i mechanizmy, które zostały zastosowane by uszczelnić zarówno lukę w VAT, jak i w CIT. Autorzy dokonali analizy porównawczej w zakresie polskich rozwiązań na tle państw regionu: Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Tak komparatystyczne podejście pozwoliło na kompleksową ocenę wprowadzanych rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
[Tax optimisation and sealing up the tax system are currently two of the most significant problems that Central and Eastern European countries are dealing with. The issues under discussion are concerned with both the phenomenon of value-added tax evasion and corporate income tax avoidance. This deliberation presents legal solutions and mechanisms that have been adopted in order to seal up both the VAT and CIT tax gaps. The authors show Polish solutions against other countries in the region: Czechia, Slovakia, Hungary, Romania, and Bulgaria. Such a comparative approach allows to comprehensively evaluate the solutions introduced in Central and Eastern European countries.]
 
 
Publikacja badań: "EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA WOBEC GLOBALNYCH TRENDÓW - gospodarka, społeczeństwo i biznes", pod red. M. Strojny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.