Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numery wydane w 2013 roku

 

 Nr 4(16)/2013

 

Wstęp - Joachim Osiński

 

I. Artykuły pracowników naukowych

 

 1. Grażyna Kozuń-Cieślak
  Efektywność – rozważania nad istotą i typologią
  Efficiency – reflections on the essence and typology
  Эффективность – размышления о сущности и типологии
  L’efficacité – les reflections sur la catégorie et la typologie

 2. Danuta Drabińska
  Идея качества общественной жизни в классической и современной европейской мысли – заметки на полях книги „Погрешность измерения. Почему ВВП не достаточно”
  L’idée de la qualité de la vie sociale dans la pensée européenne classique et contemporaine – dans le contexte du livre intitulé »L’erreur de mesure. Pourquoi le PIB ne suffit pas?
   
 3. Artur Bartoszewicz
  Application of multilevel governance on state and EU level: Strategies, policies and tools for increasing creativity and innovation
  Стратегии, политика и средства для продвижения креативности и инноваций в экономике в Европейском Союзе – практическое применение многоуровневого управления на национальном и евросоюзном ровнях
  Les stratégies, les politiques et les outils pour promouvoir la créativité et l’innovation dans l’économie de l’Union européenne – l’application pratique de la gouvernance multi-niveaux au niveau national et communautaire

 4. Ján Lid’ak
  International migration and the diversification of Europe 
  Международная миграция и диверсификация Европы
  Les migrations internationales et la diversification de l’Europe

 5. Eduard Tarnawski
  Kto się boi księcia Metternicha?
  Who’s afraid of prince Metternich? 
  Кто боится князя Меттерниха? 
  Qui a peur du prince de Metternich?
 
 
 
II. Artykuły studentów studiów doktoranckich
 
 1.  Piotr Brudnicki 
  Turbokapitalizm – szanse i zagrożenia rozwoju w warunkach gospodarki wysoko rozwiniętej  
  Turbo-capitalism – opportunities and threats in the development of highly developed economy 
  Турбокапитализм – шансы и угрозы для развития в условиях высокоразвитой экономики 
  Le turbo-capitalisme – les opportunités et les menaces du développement dans une économie hautement développée

 2. Jan Misiuna
  Finansowanie działań politycznych w Japonii – zarys regulacji i praktyki ustrojowej 
  Financing politics in Japan: Introduction to regulatory regime and systematic praxis
  Финансирование политической деятельности в Японии – очерк регулирования и политической практики
  Le financement des activités politiques au Japon – l’introduction au régime de réglementation et à la pratique politique

 3. Agnieszka Wicher-Baluta
  Desing jako narzędzie innowacji 
  Desing as innovation
  Дизайн как орудие инноваций
  Le design comme outil de l’innovation
 
III. Varia
 
 1. Zbigniew Gotfalski
  Mieszkalnictwo w pracach naukowych

 2. Marta Pachocka, Anna Romiszewska
  „Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie” – sprawozdanie z Konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 3. Jan Misiuna
  „Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy” – sprawozdanie z V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”

 

 

Nr 3(15)/2013

SPIS TREŚCI

Wstęp - Sławomir Sztaba

 1. Maciej Cesarski
  Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej – kwestie równoważenia rozwoju
  Sustaining development: settlement infrastructure in regional economy
  L’infrastructure des établissements humains dans l’économie régionale – les enjeux du développement durable
  Инфраструктура населенных пунктов в региональной экономике – вопросы уравновешивания развития
 2. Krzysztof Jarosiński
  Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004–2011 w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych
  Polish gminas budgetary income: spatial analysis (2004–2001)
  Les recettes propres des communes en Pologne en termes géographiques dans les années 2004–2011
  Характеристика собственных доходов бюджетов гмин в Польше в пространственном отношении (2004–2011 гг.)
 3. Benedykt Opałka
  Wybrane dochody budżetów gmin przekazywane z budżetu państwa w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2004–2011
  Selected budgetary income of gminas transferred from national budget in Poland in spatial perspective (2004–2011)
  Les recettes fiscales des communes provenant du budget de l’État en termes géographiques en Pologne dans les années 2004–2011
  Избранные доходы муниципальных бюджетов передаванные из государственного бюджета в пространственном размещении в Польше в 2004–2011 годах
 4. Violetta Korporowicz
  Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce
  Differences in health behavior and cost of medical care for woman and man in Poland
  Les différences dans les comportements de santé et les frais médicaux entre les femmes et les hommes en Pologne
  Различия в поведении в отношении здоровья и в расходах на медицинские услуги между женщинами и мужчинами в Польше
 5. Joanna Rutecka
  Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów
  Demographic Reserve Fund – analysis of operation and results of premature transfers
  Le Fonds de Réserve Démographique – l’analyse de l’activité et les conséquences de l’utilisation précoce des actifs
  Фонд Демографического Резерва – анализ деятельности и последствия досрочного использования активов
 6. Joanna Z. Radziszewska
  Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc
  City identity in the context of political, economic and social changes in contemporary Poland: the case of Kielce
  L’identité de la ville dans le contexte des changements politiques, économiques et sociaux en Pologne – le cas de Kielce
  Тождество города в контексте политических, экономических и общественных перемен в современной Польше. Казус города Кельце
 7. Janusz Kaliński
  Rubel trasferowy
  Transfer ruble
  Le rouble de transfert
  Переводной рубль 

 

Nr 2(14)/2013

SPIS TREŚCI

Wstęp - Joachim Osiński

 1. Jacenty Siewierski
  Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności
  European identity as historical and present day problem
  Европейское тождество как проблема истории и современности
 2. Joanna Stryjek
  Unia Europejska jako podmiot w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych
  European Union as a subject in the process of institutionalization of international relations
  Европейский Союз как субъект в процессе институционализации международных отношений
 3. Paweł Zerka
  Jednolitość prawa Unii Europejskiej a jego wielojęzyczność. Przypadek języka hiszpańskiego
  Unification of EU law and multilingualism: the case of the Spanish Language
  Однородность права Европейского Союза и его многоязычность: казус испанского языка
 4. Katarzyna Żukrowska
  Stan umów Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym (przykład WNP, państw Afryki i Azji)
  State of agreements between EU and international environment (CIS, Africa and Asia)
  Состояние договоров ЕС с международным окружением (казус СНГ, государств Африки и Азии)
 5. Katarzyna Żukrowska
  Intytucjonalizacja powiązań między Unią Europejską i państwami trzecimi a spójność
  Cohesion and institutionalization of cooperation between EU and third countries
  Институционализация связей между ЕС и третьими странами и сплоченность
 6. Małgorzata Zajaczkowski
  Instytucjonalizacja zewnętrzna Unii Europejskiej na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej
  External institutionalization of EU: case study of Sub-Saharan Africa
  Внешняя институционализация ЕС на примере Африки к югу от Сахары
 7. Krzysztof Kozłowski
  Miejsce ChRL w międzynarodowej polityce energetycznej
  Position of China in international energy policy
  Место Китая в международной энергетической политике
 8. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
  Gospodarka Indii w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Perspektywy na przyszłość
  India’s economy during world economic crisis: perspectives for the future
  Экономика Индии в условиях мирового экономического кризиса. Перспективы на будущее
 
 

Nr 1(13)/2013

 

​​SPIS TREŚCI

 
Wstęp - Sławomir Sztaba

 

I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 1. Anastazja Gajda
  U accession to The European Convention on Human Rights
  L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
 2. Anna Kociołek-Pęksa
  Axiological problems as conditions in economic jurisprudence and the limits of economic law
  Les problèmes axiologiques qui conditionnent la législation économique et sa limitation. Questions philosophiques et juridiques
 3. Aleksander Werner
  Tax regulations aiming at increasing financial liquidity of entrepreneurs
  Les dispositions fiscales visant à améliorer la liquidité financière des entreprises
 4. Sławomir Sztaba
  The Code of Hammurabi through the eyes of an economist
  Le Code de Hammurabi vu à travers les yeux d’un économiste
 5. Anna Kozłowska
  Ad hero or how to create trust in advertisements
  Les personnages de publicité – comment construire la crédibilité de la publicité
 6. Janusz Kaliński
  Highways for Euro 2012
  Les autoroutes pour l’Euro 2012

II. ARTYKUŁY STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Katarzyna Marta Pniewska
  Social significance of financial corporations in capitalism
  La dimension sociale des sociétés financières dans le système capitaliste
 2. Bartosz Twarowski
  Actions of Central Bank of Norway during 2007+ economic crisis
  La Banque Centrale de Norvège au cours de la crise économique de 2007 +
 3. Radosław Malik
  Offshoring business services to Poland: reasons for, development of and results of the process
  La délocalisation des services aux entreprises en Pologne: conditions, déroulement et conséquences du processus