Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 w bieżącym numerze

 

Numer 1 (29)/2017

Wstęp - Agnieszka Alińska


Beata Zofia Filipiak
Dług jako determinanta stabilności systemu finansów samorządowych
Debt as a factor of stabilisation of the local government finance system
La dette en tant que facteur de la stabilité du système financier de l’administration locale
Долг как детерминант устойчивости финансов местного самоуправления


Elżbieta Malinowska-Misiąg
Przejrzystość fiskalna a stabilność polskiego systemu finansów publicznych
Fiscal transparency and the stability of the polish public finance sector
La transparence fiscale et la stabilité du système polonais des finances publiques
Фискальная прозрачность и стабильность польской системы государственных финансов


Edyta Małecka-Ziembińska
Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania
Gap in the tax on goods and services and the reduction methods
L’écart dans la taxe sur les biens et services et les méthodes de sa reduction
Налоговый разрыв по НДС и методы его сокращения


Wojciech Kwiatkowski
Pozycja w systemie władzy USA oraz zadania Rady ds. Monitorowania Stabilności Finansowej
Financial stability oversight council: its position in the US government and goals
Position dans le système du pouvoir des etats-unis et les taches du conseil de surveillance de la stabilité financière
Совет по надзору за финансовой стабильностью: положение в системе органов государственной власти США и его задачи


Małgorzata Mikita
Unia bankowa a stabilność systemu finansowego UE
Banking union and stability of financial system in EU
Union bancaire et la stabilité du système financier de l’UE
Банковский союз и стабильность финансовой системы ЕС

Marek Dylewski
Budżet roczny – narzędzie stabilizacji czy destabilizacji systemu finansowego JST
Annual budget: a tool of stabilization of local government financial system?
Budget annuel – un outil de stabilisation ou de déstabilisation du système financier des EAL
Годовой бюджет: Инструмент стабилизации или дестабилизации финансовой системы единиц местного самоуправления?


Patrycja Chodnicka-Jaworska
Oczekiwanie zmiany nastawienia credit ratings banków a kursy akcji przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego kraju
Expectation of banks’ credit ratings announcement changes and stock prices taking into account the level economic development
Prévisions de changements aux cotes de crédit des banques versus cours des actions, en tenant compte du niveau du développement économique du pays
Ожидание изменений в кредитных рейтингах банков и цены на акции, учитывая уровень экономического развития страны


Bogusław Pietrzak, Katarzyna Wasiak
Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego – aspekty instytucjonalne i operacyjne
Stability and security of the banking system – institutional and operational aspects
Stabilité et sécurité du système bancaire – aspects institutionnels et opérationnels
Стабильность и безопасность банковской системы – институциональные и операционные аспекты


Piotr Bolibok
Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego
Household indebtedness and dynamics of consumption spending in the oecd states since the beginning of the financial crisis
Endettement des ménages et la dynamique des dépenses de consommation dans les pays d’OCDE après l’éclatement de la crise financière
Задолженность домохозяйств и динамика потребительских расходов в странах ОЭСР после начала финансового кризиса


Piotr Podsiadło
Pomoc publiczna na szkolenia pracowników a konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej
Training aid and competitiveness of the European Union economy
L’aide public pour la formation des employes et la compétitivité de l’économie de l’Union Européenne
Государственная помощь, направленная на обучение, и конкурентоспособность экономики Европейского Союза

Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
Determinants of monetary policy normalization of European Central Bank
Facteurs déterminant la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne
Детерминанты нормализации денежно-кредитной политики Европейского центрального банка


Ilona Skibińska-Fabrowska
Powrót do przedkryzysowej polityki pieniężnej a stabilność systemu finansowego
The return to the pre-crisis monetary policy versus stability of financial system
Le retour à la politique monétaire d’avant la crise et la stabilité du système financier
Возврат к докризисной денежно-кредитной политике и финансовая стабильность