Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 numery z 2015 roku

 

Numer 1 (21)/2015

WSTĘP - Joachim Osiński

I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

1.Elżbieta Firlit
Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku

Registration procedures for religious entities and changes in religious structure of the Polish society after 1989
Les procédures d’enregistrement des entités religieuses et les changements dans la structure religieuse de la société polonaise après 1989
Процедуры регистрации религиозных объединений и изменения в конфессиональной структуре польского общества после 1989 года


2.Małgorzata Podogrodzka
O przestrzennym zróżnicowaniu struktur wieku ludności w Polsce, 1991–2011
Population by age and voivodships in Poland, 1991–2011
La population par âge et par voïvodie en Pologne (1991–2011)
Пространственная диверсификация возрастной структуры населения Польши в 1991–2011 гг.


3.Joanna Stryjek
Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce
Innovation policy and the National System of Innovation in Poland
La politique de l’innovation et le système national de l’innovation en Pologne
Инновационная политика и национальная инновационная система в Польше


4.Paweł Kaczmarczyk
Analiza rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce w latach 2002–2013

The Development analysis of Polish mobile telephony market between 2002–2013
L’analyse du développement de marché polonais de la téléphonie mobile entre 2002 et 2013
Анализ развития польского рынка мобильной телефонной связи в 2002–2013 гг.


5.Agnieszka Domańska
Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii gospodarki otwartej

Fiscal and monetary policy shocks as the subject of studies of open economy macroeconomics
Les chocs de la politique budgétaire et monétaire comme sujet d’études macroéconomiques en économie ouverte
Шоки фискальной и монетарной политик как предмет изучения макроэкономики открытой экономики


6.Wanda Dugiel
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych?
Transatlantic partnership in the field of trade and investment: support or threat to multilateral international agreements?
Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement: soutien ou menace pour les accords multilatéraux internationaux?
Трансатлантическое партнерство в области торговли и инвестиций (TTIP) – поддержка или угроза для многосторонних международных соглашений?


7.Joachim Osiński, Dosbol Baigunakov, Gulmira Sabdenova
Państwowość kazachska: historia i rzeczywistość. Przyczynek do teorii państwa
The state of Kazakhstan: history and present day
L’Etat du Kazakhstan: hier et d’aujourd’hui
Казахская государственность: история и реальность. Вклад в теорию государства
II. ARTYKUŁY STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

1.Paweł Franka, Anna Wisz
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego od roku 1989
The monetary policy of the National Bank of Poland after 1989
La politique monétaire de la Banque nationale de Pologne après 1989
Денежно-кредитная политика Национального банка Польши с 1989 года


2.Hanna Kądziela
Kobiety na szwedzkim rynku pracy – uwarunkowania wysokiej aktywności zawodowej i wyzwania na przyszłość
Employment of women in Sweden: reason for high employment rate and future concerns
Les conditions de travail des femmes en Suède: les raisons d’un taux d’emploi élevé et les préoccupations futures
Шведки на рынке труда – условия для их высокой экономической активности и задачи на будущее


3.Leszek Leśniewski
Integracja gospodarcza Danii, Finlandii i Szwecji z Unią Europejską
Economic integration of Denmark, Finland and Sweden with the European Union
L’Intégration économique du Danemark, de la Finlande et de la Suède au sein de l’Union européenne
Экономическая интеграция Дании, Финляндии и Швеции в Европейский союз

III. VARIA

1.Elżbieta Jabłońska
„Polityka publiczna we współczesnym państwie” – sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


2.Paulina Malesa
„Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”

 

Numer 2 (22)/2015

 

Wstęp - Sławomir Sztaba

1.Marcin Krawczyk
O problemie skuteczności polityki fiskalnej i pieniężnej
On effectiveness of fiscal and monetary policies
L'efficacité de la politique budgétaire et de la politique monétaire
Об эффективности фискальной и монетарной политик

2. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, Katarzyna Wasiak
Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności bezpieczeństwa systemu finansowego
Contemporary problems and challenges to stability and security of financial system
Les problèmes et les défis contemporains de la stabilité et de la sécurité du système financier
Современные проблемы и вызовы связанные с обеспечением стабильности и безопасности финансовой системы

3. Anna Zorska
Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce
Changing directions of state’s influence on national innovativeness in an open economy
Les directions changeantes de l'influence de l'Etat sur l'innovation nationale dans une économie ouverte
Направления изменений во влиянии государства на национальную инновационность в открытой экономике

4. Dariusz Malinowski
Dług publiczny w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zmienność długu publicznego w wybranych gospodarkach pozaeuropejskich po 2007 roku na tle państw Unii Europejskiej
Economic and legal perspectives on public debt. Changes in public debt in selected non-European economies after 2007 in comparison with the EU member states
La dette publique – la perspective économique et la perspective juridique. Les changements dans la dette publique dans les économies non-européennes sélectionnées après 2007 en comparaison avec les Etats membres de l'UE
Экономические и юридические подходы к понятию государственного долга. Изменения государственного долга в избранных неевропейских странах после 2007 года по сравнению со странами ЕС

5. Magdalena Proczek
Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020 – znaczenie dla Polski
The importance of EU's 2014–2020 Multiannual Financial Framework for Poland
L'importance du cadre financier pluriannuel 2014–2020 de l'UE pour la Pologne
Многолетние финансовые рамки ЕС на 2014–2020 гг. – значение для Польши

6. Krzysztof Jarosiński
Regionalne inwestycje publiczne w Polsce w latach 2008–2013
Regional public investments in Poland between 2008–2013
Les investissements publics au niveau régional en Pologne entre 2008 et 2013
Региональные общественные инвестиции в Польше в 2008–2013 гг.

7. Benedykt Opałka
Planowanie i zasady finansowania inwestycji publicznych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2008–2013

Planning and rules of financing of public investment on the local level in Poland (2008–2013)
La planification et le financement des investissements publics au niveau local en Pologne en 2008–2013
Планирование и финансирование государственных инвестиций на местном уровне в Польше в 2008–2013 гг.

8. Joanna Zuzanna Popławska
Wpływ rewitalizacji przestrzeni konsumpcji na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast
Impact of revitalization of consumption spaces on the socio-economic development of Polish cities
L’impact de la revitalisation des lieux de consommation sur le développement socio-économique des villes polonaises
Влияние ревитализации пространств потребления на социально--экономическое развитие польских городов

9. Maciej Cesarski
Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce – miejsce sektora publicznego w latach 2002–2011
Changes in housing situation and policy in Poland between 2002–2011
Les changements dans le secteur du logement et la politique du logement en Pologne entre 2002 et 2011
Жилищная ситуация и жилищная политика в Польше – место государственного сектора в 2002–2011 гг.

10. Anna Romiszewska
Influence of immigration on dynamics of economic growth and on condition and standing of public finance of Spain
L’influence de l'immigration sur la dynamique de la croissance économique et la situation des finances publiques en Espagne
Влияние иммиграции на динамику экономического роста и состояние государственных финансов Испании

Numer 3 tom 1 (23)/2015
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
 

Wstęp - Małgorzata Zaleska

I. KRYZYS PIENIĄDZA I REAKCJE BANKÓW CENTRALNYCH

Jerzy Żyżyński
Kryzys jako skutek kryzysu funkcji pieniądza i kryzysu instytucji

Crisis as a Result of Crises of Institutions and Function of Money
La crise à la suite des crises des institutions et de la fonction de la monnaie
Кризис как результат кризиса функций денег и институтов


Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, Katarzyna Wasiak
Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego
The Evolution of Changes and Tasks of the Central Banks in Perspective of the Financial Crisis’ Experiences
L'évolution des changements et des activités des banques centrales dans la perspective des expériences de la crise financière
Эволюция изменений и задачи центральных банков в контексте опыта финансового кризиса


Ilona Skibińska-Fabrowska
Forward guidance jako instrument polityki pieniężnej – możliwości wykorzystania
The Possibilities of Using Forward Guidance as an Instrument of Monetary Policy
Les possibilités de l'utilisation du « forward guidance» comme un instrument de la politique monétaire
Возможности применения «опережающей индикации» (forward guidance) как инструмента денежно-кредитной политики


Magdalena Szyszko
Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych przez prognozy inflacji w świetle badań empirycznych
Shaping of Inflation Expectations Through Inflation Forecasts. The Results of Empirical Research
Façonner des anticipations d'inflation grâce à des prévisions d'inflation. Les résultats de la recherche empirique
Формирование инфляционных ожиданий посредством прогноза инфляции. Результаты эмпирических исследований

Irena Pyka
Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych
Creation of Credit Money Under Conditions of Central Banks’ Quantitative Easing Policy
La création de la monnaie de crédit dans des conditions de la politique d'assouplissement quantitatif des banques centrales
Создание кредитных денег в условиях политики количественного смягчения центральных банков


Jan L. Bednarczyk
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a zagrożenie deflacją w Unii Europejskiej
The European Central Bank’s Monetary Policy and the Threat of Deflation in the European Union
La politique monétaire de la Banque centrale européenne et la menace de la déflation dans l'Union européenne
Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и угроза дефляции в Европейском союзе


II. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ $RYZYKO
SYSTEMOWE I STOPY PROCENTOWEJ


Paweł Kulpaka
Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2013
The Level of Interest Rates and the Size and Structure of Households Financial Savings in Poland between 2000–2013
Le niveau des taux d'intérêt et la taille et la structure de l'épargne financière des ménages en Pologne entre 2000 et 2013
Уровень процентных ставок и размер и структура финансовых сбережений домохозяйств в Польше в 2000–2013 гг.


Anna Szelągowska
Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w świetle polityki niskich stóp procentowych banku centralnego
Payday Lending Market in Poland and the Central Bank’s Low Interest Rate Policy Le marché des prêts sur salaire en Pologne et la politique de taux d'intérêt bas de la Banque centrale
Рынок займов до зарплаты в Польше в контексте ведения центральным банком политики низких процентных ставок

Monika Pettersen-Sobczyk
Makro- i mikrootoczenie banków komercyjnych w Polsce – główne tendencje i czynniki
Main Trends and Factors in Commercial Banks’ Micro- and Macroenvironment in Poland
Les tendances et facteurs principales du micro- et macro-environnement des banques commerciales en Pologne
Микро- и макросреда коммерческих банков в Польше – основные тенденции и факторы


Renata Karkowska
Indywidualizacja źródeł ryzyka systemowego w krajach europejskich
Individualization of the Sources of Systemic Risk in European Countries
L’individualisation des sources de risque systémique dans les pays européens
Индивидуализация источников системного риска в странах Европы


III. OTOCZENIE REGULACYJNE I OCENA STABILNOŚCI SEKTORA BANKOWEGO


Małgorzata Olszak, Mateusz Pipień, Sylwia Roszkowska
Do financial sector structure and development matter for the effect of bank capital on lending in large EU banks?
Est-ce que la structure du secteur financier et son développement sont-ils importants pour l'effet de capital de la banque sur les prêts dans les grandes banques de l'UE?
Имеет ли значение уровень развития и структура финансового сектора для влияния показателей капитала на кредитование в крупных банках ЕС?


Marcin Mikołajczyk
Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego

Stress-Tests as an Element of Banking Sector’s Security Assessment
Les tests de résistance comme un élément de l'évaluation de la sécurité du secteur bancaire
Стресс-тесты как элемент оценки безопасности банковского сектора


Jan Koleśnik
Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych

Stability of the Polish Banking Sector after Domestic Stress Tests
La stabilité du secteur bancaire polonais après les tests de résistance en Pologne
Стабильность польского банковского сектора по результатам национальных стресс-тестов

Paweł Niedziółka
Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich
The Analysis of Potential Benefits and Negative Consequences of the LCR’s and NSFR’s Implementation in European Banks
L'analyse des avantages potentiels et des conséquences négatives de la mise en oeuvre du LCR et NSFR dans les banques européennes
Анализ потенциальных выгод и негативных последствий применения LCR и NSFR в европейских банках


Stanisław Kasiewicz
Ryzyko regulacyjne projektu unii bankowej. Polska perspektywa
The Polish Perspective on Regulatory Risk of the Project "Banking Union"
Le risque réglementaire du projet de l’«Union bancaire» dans la perspective polonaise
Нормативный риск проекта "Банковского союза": польская перспектива


Marcin Gospodarowicz
Modyfikacje systemów gwarantowania depozytów bankowych w konsekwencji globalnego kryzysu finansowego
Modifications of the Deposit Insurance Schemes as a Consequence of the Global Financial Crisis
Les modifications des régimes d'assurance-dépôts comme une conséquence de la crise financière mondiale
Модификации схем страхован4

я вкладов как следствие мирового финансового кризиса

 

Numer 3 tom 2 (23)/2015
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza

 

Wstęp - Małgorzata Zaleska

I. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ I POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ BANKÓW


Zbigniew Korzeb
Aktywność inwestorów w procesach fuzji i przejęć banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym
Activity of Investors During Mergers and Acquisitions in the Polish Banking Sector
L’activité des investisseurs lors des fusions et des acquisitions dans le secteur bancaire polonais
Активность инвесторов в сфере слияний и поглощений банков в польском банковском секторе


Małgorzata Pawłowska
Wskaźniki koncentracji jako miary konkurencji w sektorze bankowym
Concentration Ratios as Measures of Competition in the Banking Sector
Les ratios de concentration en tant que mesures de la concurrence dans le secteur bancaire
Коэффициенты концентрации как меры конкуренции в банковском секторе


Mateusz Folwarski, Mariusz Trojak
Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach
Impact of Corporate Model on the Tendency of Managers’ Compensation in Banks
L’impact du modèle d'entreprise sur les tendances concernant la rémunération des managers dans les banques
Влияние корпоративной модели на изменения окладов менеджмента в избранных банках


Piotr Bolibok
Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
The Relevance of Earnings and Cash Flows for Market Value in the Polish Banking Sector. Comparative Analysis.
La pertinence des bénéfices et des flux de trésorerie pour la valeur de marché dans le secteur bancaire polonais – l’analyse comparative
Сравнительный анализ значения финансовых показателей и денежных потоков для рыночной стоимости в польском банковском секторе

II. EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW


Katarzyna Kubiszewska
Problem efektywności banków w literaturze przedmiotu
On the Question of Bank Effectiveness
La question de l'efficacité de la banque
Вопрос эффективности банков в литературе


Katarzyna Mikołajczyk
Wpływ wielkości banku na jego efektywność: badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
The Impact of Bank Size on its Efficiency: Analysis of Central and East European Countries
L'influence de la taille de la banque sur son efficacité: l’analyse des pays de l’Europe centrale et orientale
Влияние размера банка на его эффективность. Исследование стран Центральной и Восточной Европы


Kinga Stępień
Kilka uwag o badaniu efektywności banków. Przypadek Polski

Some Remarks about Studying of the Banks’ Effectiveness. The Example of Poland
Quelques remarques sur les recherches sur l'efficacité des banques: l’exemple de la Pologne
Несколько замечаний относительно анализа эффективности банков. Казус Польши


III. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA


Andrzej Paliński
Wybrane teorie umów kredytowych – przegląd badań
Theory of Loan Agreement: Overview of Studies
La théorie du contrat de crédit – l’aperçu des recherches
Теория кредитных договоров – обзор исследований


Dorota Korenik
Koncepcja nowego podejścia banku do finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
The Idea of New Approach to Financing Public-Private Partnership Projects by Banks
L'idée de la nouvelle approche du financement des projets du partenariat public-privé par les banques
Концепция нового подхода банков к финансированию проектов государственно-частного партнерства


Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska
Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych
Factors Influencing Corporate Loans Accessibility in the Post-Crisis Period: the Example of Polish Co-operative Banks
Les facteurs qui influencent l'accessibilité aux prêts aux entreprises dans la période post-crise: l'exemple des banques coopératives polonaises
Факторы, влияющие на доступность корпоративных кредитов в посткризисный период. Казус кооперативных банков в Польше


IV. FINANSE OSOBISTE I RYZYKO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII


Renata Papież
Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce
Co-operative Banks on the Mortgage Market in Poland
Les banques coopératives sur le marché hypothécaire en Pologne
Кооперативные банки на рынке ипотечного кредитования в Польше


Jerzy P. Gwizdała
Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce
The Influence of Demographic and Social Factors on Reverse Mortgage in Poland
L'influence des facteurs démographiques et sociales sur le prêt hypothécaire inversé en Pologne
Влияние демографических и социальных факторов на развитие обратной ипотеки в Польше


Beata Świecka
Wykorzystanie detalicznej bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami osobistymi

Retail E-Banking in Personal Finances’ Management
Les services bancaires électroniques de détail dans la gestion des finances personnelles
Использование розничных банковских услуг в управлении личными финансами


Mirosław Sołtysiak
Preferencje młodych klientów banków w zakresie bankowości internetowej
Preferences of Banks’ Young Clients Concerning Online Banking
Les préférences des jeunes clients des banques concernant les services bancaires en ligne
Предпочтения молодых клиентов банков относительно интернет-банкинга


Dariusz Garczyński
Technologiczne aspekty ryzyka operacyjnego w bankach
Technological Aspects of the Operational Risk in Banks
Les aspects technologiques du risque opérationnel dans les banques
Технологические аспекты операционного риска банка

 
Numer 3 tom 3 (23)/2015
Rynek kapitałowy
 
Wstęp - Jan Koleśnik

Iwona Sroka
Rynek po kryzysie. Nowe usługi post transakcyjne w odpowiedzi na rozporządzenie EMIR
The Market after the Crisis. New Post-trade Services in Response to EMIR
Le marché après la crise. Nouveaux services post-marché en réponse à EMIR
Рынок после кризиса. Новые расчетно-клиринговые услуги в ответ на EMIR

Jacek Karwowski
Central Counterparties from the Islamic Finance’ Perspective
Les contreparties centrales dans la perspective de la finance islamique
Центральные контрагенты с точки зрения исламских финансов

Aurelia Bielawska, Maciej Pawłowski
Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r.o obligacjach
Corporate Bond Market in Poland in the Face of Legislative Changes. Overview of Key Issues
Le marché des obligations de sociétés en Pologne face aux changements législatifs. Aperçu des principaux enjeux
Рынок корпоративных облигаций в Польше во время законодательных изменений – обзор ключевых вопросов

Lech Kurkliński
Historyczne podziały Europy a społeczno-gospodarcze uwarunkowania postaw kulturowych wobec bankowości w Polsce
The Historic Divisions of Europe and the Socio-Economic Context of Cultural Attitudes Towards Banking in Poland
Les divisions historiques de l’Europe et le contexte socio-économique des attitudes culturelles à l’égard du système bancaire en Pologne
Исторические разделения в Европе и социально-экономический контекст культурных установок в отношении банковского дела в Польше

Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski
Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
Les paramètres bêta sont-ils stables sur la Bourse de Varsovie?
Являются ли бета-коэффициенты на Варшавской фондовой бирже стабильными?
 
Stanisław Urbański
The Influence of Penny Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the ICAPM
L’influence des actions cotées en cents sur la valorisation des sociétés cotées sur la Bourse de Varsovie dans le cadre de l’ICAPM
Влияние дешёвых акций на определение стоимости компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже, в контексте ICAPM

Arkadiusz Orzechowski
Analiza zawartości informacyjnej dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Analysis of Dividend Informativeness on Warsaw Stock Exchange
L’analyse du contenu informationnel des dividendes sur la Bourse de Varsovie
Анализ информационного содержания дивидендов на Варшавской фондовой бирже

Radosław Pastusiak, Katarzyna Biegańska, Maciej Górski, Jakub Keller
Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora
The Effectiveness of the Investment and the Nationality of the Investor
L’efficacité de l’investissement et de la nationalité de l’investisseur
Эффективность инвестиций и национальность инвестора

Ewa Dziawgo
Wpływ parametru luki na ryzyko opcji sprzedaży

Influence of the Gap Parameter on the Risk of the Put Options
L’influence du paramètre d’écart (gap parameter) sur le risque des options de vente
Влияние параметра щели на риск при опционе на продажу

Izabela Pruchnicka-Grabias
Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
Application of Maximum Capital Loss Measures in Research on Hedge Funds Effectiveness
L’application des mesures de perte maximale du capital dans la recherche sur l’efficacité des fonds de couverture
Использование мер максимального убытка в исследовании эффективности хеджевых фондов

Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz, Marcin Czupryna
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej
Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
La popularité déclarée contre la popularité réelle dans le cas de l’analyse technique
Декларативная и настоящая популярность технического анализа
 
Marcin Czupryna, Paweł Oleksy
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market
Les bulles spéculatives rationnelles sur le marché de l’investissement dans les vins raffinés
Рациональные спекулятивные пузыри на рынке вин инвестиционного качества
 
Marcin Potrykus
Inwestycja w wino – ocena sommelierów, rocznik i liczba punktów dystrybucji a wycena
Investment in Wine: Evaluation of Sommeliers, Year of Wine and Number of Distribution Points and Pricing
Investir dans le vin: évaluation des sommeliers, millésime, nombre de points de distribution, prix
Инвестиции в вино – оценка сомелье, год изготовления вина, количество распределительных пунктов и ценообразование
 
Numer 3 tom 4 (23)/2015
Finanse publiczne i ubezpieczenia
 
Wstęp - Tadeusz Szumlicz

W SPRAWIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Juliusz Giżyński, Ryszard Wierzba
Proces doskonalenia oceny równowagi budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej
The Process of Improvements in the Assessment of Budget Balance in the Economic and Monetary Union
Le processus d'amélioration de l'évaluation de l'équilibre budgétaire dans l'Union économique et monétaire
Процесс улучшения оценки сбалансированности бюджетав Экономическом и валютном союзе

Wiesława Ziółkowska
Podatkowy kontekst długu sektora general government
Tax Context of General Government Sector Debt
Le contexte fiscal de la dette du secteur des administrations publiques
Налоговый контекст долга сектора государственного управления

Marian Żukowski, Helena Żukowska
Aktualne zagrożenia stabilności systemu finansowego w Polsce
Contemporary Threats to Stability of the Financial System in Poland
Les menaces contemporaines à la stabilité du système financier en Pologne
Современные угрозы для стабильности финансовой системы в Польше

Anna Moździerz
Wpływ modyfikacji metody pomiaru CAB na cykliczny komponent dochodów budżetowych na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
Impact of Modification in CAB Measurement Method on Cyclical Component of Budget Revenues on the Example of the Visegrad Group Member States
L’impact de la modification de la méthode de mesure CAB sur la composante cyclique des recettes budgétaires sur l'exemple des pays du Groupe de Visegrad
Влияние модификаций в методе измерения CAB на циклическую составляющую доходов бюджета на примере стран ышеградской группы

Krystyna Mitręga-Niestrój
Korea Południowa – doświadczenia dwóch kryzysów finansowych
South Korean Experiences of Two Financial Crises
Les expériences sud-coréennes des deux crises financières
Южнокорейский опыт двух финансовых кризисов
 
Patrycja Chodnicka
Wpływ ratingów kredytowych państw europejskich na koszt kapitału
Influence of European States’ Credit Ratings on the Cost of Capital
L’influence des notations de crédit des pays européens sur le coût du capital
Влияние кредитных рейтингов европейских стран на стоимость капитала

Anna Kosidłowska
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
Capital Gains Tax
L'impôt sur le revenu des gains en capital
Налогообложение доходов от прироста капитала

Małgorzata Magdalena Hybka
Możliwości zapobiegania agresywnemu planowaniu finansowemu
Aggressive Tax Planning and Possibilities of Prevention
La planification fiscale agressive et les possibilités de sa prévention
Агрессивное налоговое планирование и возможности его пресечения

Monika Pasternak-Malicka
Nieetyczne postawy podatników jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa
Unethical Tax Payers’ Behavior as Threat to the Financial Security of a State
Le comportement contraire à l'éthique des contribuables comme une menace à la sécurité financière de l’État
Неэтичное поведение налогоплательщиков как угроза для финансовой безопасности государства

Artur Walasik
Wrażliwość dochodów jednostek samorządu terytorialnego na wahania cyklu koniunkturalnego

The Sensitivity of Local Government Revenues to Business Cycle
La sensibilité des recettes des unités gouvernementales locales aux fluctuations du cycle économique
Чувствительность доходов органов местного самоуправления к колебаниям конъюнктуры

Piotr Podsiadło
Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na ochronę środowiska – teoria zawodności rynku a polityka konkurencji Unii Europejskiej
State Aid for Environmental Protection: the Theory of Market Failures and Competition Policy of the European Union
Les aides d'État pour la protection de l'environnement: la théorie des défaillances du marché et la politique de concurrence de l'Union européenne
Государственная помощь в области охраны окружающей среды: теория провалов рынка и конкурентная политика Европейского союза
 
Jacek Sierak
Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020

Financial Programming of Municipal Investment Projects in the EU’s New Financial Perspective (2014–2020)
La programmation financière des projets d'investissement municipaux dans la nouvelle perspective financière de l'UE (2014–2020)
Программирование финансирования муниципальных инвестиционных проектов в финансовых рамках ЕС на 2014–2020 гг.

Magdalena Zioło
Ekonomiczne i prawne instrumenty minimalizujące ryzyko niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego
Legal and Economic Tools to Mitigate Insolvency Risk in Local Government Entities
Les outils juridiques et économiques pour atténuer le risque d'insolvabilité dans les entités gouvernementales locales
Экономические и правовые инструменты для снижения риска неплатежеспособности местных органов власти

Ewa Kosycarz
Elementy Nowego Zarządzania Publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce
New Public Management in Public Health System in Poland
La nouvelle gestion publique dans le système de santé en Pologne
Новый государственный менеджмент в системе здравоохранения в Польше

Jolanta Ciak, Bożena Kołosowska
System emerytalny i jego zmiany w Polsce w kontekście deficytu budżetowego oraz długu publicznego w latach 1999–2014
The Pension System and its Changes in Poland in the Context of Budget Deficit and Public Debt in years 1999–2014
Le système de retraite et ses modifications en Pologne dans le contexte du déficit budgétaire et de la dette publique dans les années 1999–2014
Пенсионная система и ее изменения в Польше в контексте бюджетного дефицита и государственного долга в 1999–2014 гг.

Marta Musiał
Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych

Application of Personal Finance Management Tools by Polish Households
L'application des outils de gestion des finances personnelles par les ménages polonais
Использование инструментов управления личными финансами в польских домохозяйствах
 
KONTEKST UBEZPIECZENIOWY

Teresa Czerwińska
Instrumenty polityki mikro- i makroostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń
Micro- and Macroprudential Policy Instruments in the Insurance Sector
Les instruments de la politique micro- et macroprudentielle dans le secteur des assurances
Инструменты микро- и макропруденциальной политики в секторе страхования

Marietta Janowicz-Lomott
Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym – stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II
Small Mutual Insurance Companies on the European Insurance Market: Current State and Prospects Arising from Solvency II Directive
Les petites mutuelles sur le marché européen de l'assurance – l’état actuel et les perspectives découlant de la directive Solvabilité II
Небольшие общества взаимного страхования на европейском страховом рынке: современное состояние и перспективы в связи с введением директивы Solvency II

Stanisław Wieteska
Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce
Insurance Against Theft of Movable Cultural Property in Poland
L’assurance contre le vol des biens culturels mobiliers de l'exposition permanente en Pologne
Страхование от кражи движимых культурных ценностей в Польше

Daria Korytkowska
Statystyczna ewidencja spraw o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w Polsce
Statistical Records of Cases of Compensation for Civil Liability Medical (Therapeutic) Entities in Litigation Poland
Le registre statistique des poursuites pour dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile des unités de soins en Pologne
Статистические данные в Польше, касающиеся медицинской халатности и исков по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью
 
 
Numer 3 tom 5 (23)/2015
Finanse przedsiębiorstw
 
Wstęp - Maciej Wiatr

Piotr Czapiewski
Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji inwestycyjnych
Decomposing Investment Outcome in Order to Evaluate Individual Investment Decisions
Décomposer les résultats de l’investissement afin d’évaluer les décisions individuelles d’investissement
Разложение результатов инвестиционной активности для оценки индивидуальных инвестиционных решений
Sławomir Franek
Programy wieloletnie w układzie zadaniowym – pomiar efektywności i skuteczności
Multi-Year Programs in Performance Budgeting – Measurement of Efficiency and Effectiveness
Les programmes pluriannuels en matière de budgétisation axée sur les résultats – mesureur l’efficience et l’efficacité
Многолетние программы в бюджетировании, ориентированном на результат – измерение эффективности и результативности

Magdalena Jasiniak
Rentownosć polskich przedsiębiorstw realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne
The Effectiveness of Foreign Direct Investments of Polish Companies
L’efficacité des investissements directs étrangers des sociétés polonaises
Эффективность польских предприятий реализующих прямые иностранные инвестиции

Lech Jędrzejewski
Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego
Entrepreneurship as a Stimulator of Regional Development
L’entrepreneuriat comme un stimulateur du développement régional
Предпринимательство как стимулятор регионального развития

Michał Jurek
CSR in Financial Institutions in the Aftermath of the Global Financial Crisis
La RSE dans les institutions financières au lendemain de la crise financière mondiale
КСО в финансовых институтах в связи с последствиями мирового финансового кризиса

Jan Komorowski
Zagrożenia realizacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa nastawionego na rynek kapitałowy
Horizons of Business Model of an Enterprise Focused on Capital Market
Les horizons du modèle d’entreprise de la société axée sur le marché des capitaux
Горизонты бизнес-модели предприятия, ориентированной на рынок капитала

Anna Siemionek, Małgorzata Siemionek-Ruskań
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Contemporary Corporate Management Tools
Les outils contemporains de gestion de l’entreprise
Современные инструменты корпоративного управления

Alina Szewc-Rogalska
Zmiany w postrzeganiu i szacowaniu wartości ekonomicznych w warunkach finansyzacji gospodarki
Changes in Perception and Estimation of Economic Values under Conditions of Financialization of the Economy
Les changements dans la perception et l’estimation des valeurs économiques dans des conditions de financiarisation de l’économie
Изменения в восприятии и оценке экономической ценности в условиях финансиализации экономики

Piotr Zasępa
Analiza rynku dezinwestycji funduszy venture capital oraz private equity w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w latach 2003–2013
Analysis of Divestment Market of Venture Capital and Private Equity Funds in Central and Eastern Europe between 2003–2013
L’analyse de la phase de désinvestissement des fonds de capital-risque et de capital-investissement en Europe centrale et orientale entre 2003 et 2013
Анализ рынка дезинвестиций фондов венчурного капитала и частных инвестиций в странах Центральной и Восточной Европы в 2003–2013 годы

Danuta Zawadzka
Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw – zróżnicowanie praktyk płatniczych w krajach europejskich
Differences in Payment Practices in European Countries
Les différences dans les pratiques de paiement dans les pays e
Различия в платёжных обычаях в европейских странах
 
 
 
 

Numer 4 (24)/2015

Wstęp - Joachim Osiński

 

Krzysztof Kozłowski
Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Środkowej: analiza realizacji Strategii na rzecz Nowego Partnerstwa z Azją Środkową
EU Central Asia policy: Analysis of effectiveness of EU – Central Asia New Partnership Strategy
La politique de l'UE en Asie centrale: l'analyse de l'efficacité de la stratégie de l’UE pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale
Политика ЕС в Центральной Азии: анализ эффективности Стратегии нового партнерства между ЕС и Центральной Азией


Monika Krukowska
Partnerstwo strategiczne UE–Chiny: doświadczenia, nowe otwarcie
EU–China strategic partnership: experiences and the new beginning
Le partenariat stratégique entre l'UE et la Chine: expériences et nouveau départ
Стратегическое партнерство ЕС–Китай: опыт и новая открытость


Joanna Modrzejewska-Leśniewska
Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Efektywność i perspektywy
European Union’s strategy towards Afghanistan: effectiveness and perspectives
La stratégie de l'UE envers l'Afghanistan: l’efficacité et les perspectives
Стратегия Европейского союза в отношении Афганистана: эффективность и перспективы


Agnieszka Grzelak
Prokuratura Europejska – czy stanie się faktem?
When will the European Public Prosecutor become reality?
Quand est-ce que le procureur européen deviendra-t-il une réalité?
Европейская прокуратура – станет ли реальностью?


Anastazja Gajda
Wzmocnienie praw procesowych jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej – propozycje Komisji Europejskiej z listopada 2013 r.
Strengthening of individual rights in criminal proceedings in the EU: November 2013 proposals of the European Commission
Renforcer les droits procéduraux des personnes dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne – les propositions de la Commission européenne en novembre 2013
Укрепление процессуальных прав индивида в ходе уголовного судопроизводства в Европейском союзе – предложения Европейской комиссии 2013 г.


Janusz Sidorek
O tożsamości
On Identity
Sur l'identité
Об идентичности


Małgorzata Molęda-Zdziech
Rola mediów w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka
The role of media in shaping of the modern man identity
Le rôle des médias dans le façonnement de l'identité de l'homme moderne
Роль средств массовой информации в формировании личности современного человека


Janusz Kaliński
Etatyzacja gospodarki w okresie rządów komunistycznych w Polsce
Etatization of economy during communist era in Poland
L'étatisation de l'économie au cours de l'ère communiste en Pologne
Национализация экономики в период коммунистического правления в Польше