Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numery z 2016 roku

 

Numer 1 (25)/2016

 

Wstęp-Bogusław Pytlik


ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Jacek Tittenbrun
Położenie klasowo-własnościowe graczy w profesjonalnych sportach drużynowych
Ownership and Class Position of Players in Professional Team Sports
La propriété et la classe sociale des joueurs professionnels dans les sports d'équipe
Классовое и владельческое положение игроков в профессиональном командном спорте


Grażyna Anna Ciepiela
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
Conditions for The Development of Agritourism in Poland
Les facteurs de developpement de l’agrotourisme en Pologne
Условия развития агротуризма в Польше


Katarzyna Górak-Sosnowska
Między romansem a orientalizmem. Tysiąc i jedna opowieść o miłości
Between Romance and Orientalism: A Thousand and One Love Stories
Entre le romance et l’orientalisme: mille et une histoires d'amour
Между романтикой и ориентализмом. Тысяча и одна история о любви


Jan Misiuna
Financing Political Parties in France, Germany and The United Kingdom
Le financement des partis politiques en France, en Allemagne et au Royaume-Uni
Финансирование политических партий во Франции, Германии и Великобритании


Jacek Zieliński
Samorząd terytorialny w Federacji Rosyjskiej
Local Self-Government in The Russian Federation
L’autonomie locale dans la Fédération de Russie
Местное самоуправление в Российской Федерации


Jolanta Janek
Rola sektora państwowego w powojennym rozwoju Włoch oraz w okresie boomu gospodarczego w latach 50. i 60. XX wieku
State Sector During Postwar Development of Italy and During Economic Boom of 1950s and 1960s
Le rôle du secteur public dans le développement de l'Italie après la guerre et pendant le boom économique dans les années 50 et 60 du XXe siècle
Роль государственного сектора в послевоенном развитии Италии и в период экономического бума 1950‑х и 1960‑х гг.

ARTYKUŁY DOKTORANTÓW


Mustafa Switat
Wybrane aspekty polityki migracyjnej w świetle badań nad arabską diasporą w Polsce
Selected Aspects of Migration Policy in The Light of The Research on The Arab Diaspora in Poland
Les éléments sélectionnés de la politique migratoire en Pologne dans la lumière de recherche sur la diaspora arabe
Избранные аспекты миграционной политики в контексте исследований арабской диаспоры в Польше


Piotr Woźniak
Udział państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w programach ramowych badań
ENP States Activity in The Framework Programmes
La participation des pays de la PEV dans les programmes-cadres de recherche
Участие стран ЕПС в рамочных программах


Agata Łukasiewicz
Profilowanie bezrobotnych – problemy i wyzwania
The Unemployed – Profiling Problems and Challenges
L'enregistrement des chômeurs et les formes d’assistance
Регистрация и формы помощи безработным


RECENZJE


Andrzej Zybała
W kierunku demokracji lokalnej

Numer 2 (26)/2016

Wstęp-Joachim Osiński


ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Maria Kukurba
Walutowe i procentowe transakcje zamiany – podstawy mechanizmu działania
Swap contracts: an introduction
Introduction aux contrats de swap
Валютные и процентные свопы: основы механизма действия


Marcin Krawczyk
Oczekiwania i decyzje gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw a makroekonomiczne konsekwencje polityki gospodarczej
Expectations of business entities and changes in the theory of economics
Attentes des entités commerciales et changements dans la théorie de l’économie
Ожидания субъектов экономических отношений и изменения в экономической теории


Michał Bacior
Projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach jako potencjalne źródło ryzyka finansowego
Innovative projects in a company as a potential source of financial risk
Projets innovants dans les entreprises comme une source de risques financiers potentiels
Инновационные проекты на предприятиях как потенциальный источник финансовых рисков


Agnieszka Cenkier
Infrastruktura publiczna – wybrane problemy
Infrastructure: selected issues
Infrastructure: problèmes choisis
Общественная инфраструктура: избранные проблемы


Andrzej Buszko
Szara strefa a redystrybucja PKB – implikacje, uwarunkowania
The shadow zone and redistribution of GDP: implications and conditions
Zone d’ombre et redistribution du PIB: implications et conditions
Теневая экономика и перераспределение ВВП: последствия и условия


Maciej Szczepkowski
Znaczenie podatków majątkowych w dochodach miast regionu Nowej Anglii
Role of property taxes in revenues of New England’s cities
Rôle des impôts fonciers dans les recettes des villes de la Nouvelle-Angleterre
Фискальное значение налогов на имущество в доходах городов Новой Англии


Marcin Wiśniewski
Planowanie finansowe w zarządzaniu długiem samorządowym – analiza dynamiczna na przykładzie województw samorządowych
Financial planning in local government debt management. Dynamic analysis on the example of voivodships in Poland
Planification financière dans la gestion de la dette publique locale. Analyse dynamique sur l’exemple des voïvodies en Pologne
Финансовое планирование в управлении долгом субъектов местного самоуправления: динамический анализ на примере воеводств


Adam Zadroga
Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju
Evolution of the theory of development economics in 20th Century: from economic growth to sustainable development
Évolution de la théorie de l’économie du développement au XXème siècle: de la croissance économique au développement durable
Эволюция теории экономики развития в ХХ веке: от категории экономического роста к концепции устойчивого развития

ARTYKUŁY DOKTORANTÓW


Marcin Tomaszewski
Unia Gospodarcza i Walutowa. Perspektywa dla Polski
Economic and Monetary Union. Prospect for Poland
Union économique et monétaire. Perspective pour la Pologne
Экономический и валютный союз. Перспективы для Польши


Paweł Bernaś
Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki
Ranking of art market indexes
Classement des indices du marché de l’art
Классификация арт-индексов


RECENZJE

Maciej Cesarski
W związku z książką Filipa Businy Human resource management in the building industry

Numer 3 (27)/2016

Wstęp - Bogusław Pytlik


ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Joachim Osiński, Bogusław Pytlik
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce
European Parliament elections in Poland
Élections au Parlement Européen en Pologne
Выборы в Европейский парламент в Польше


Jacek Luszniewicz
Nacjonalizacja w Europie Zachodniej w drugiej połowie lat 40. XX wieku
Nationalizations in Western Europe in the second half of the 1940s
Nationalisations en Europe doused dams la deuxième moitié des années 40 du XXème siècle
Национализация в Западной Европе в конце 40‑х гг. ХХ века


Jerzy Łazor
Polenrisiko. Instytucjonalne ograniczenia handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej
Polenrisiko. Institutional limitations of II Polish Republic foreign trade
Polenrisiko. Limites institutionnelles du commerce extérieur de la IIème République
Polenrisiko. Институциональные ограничения внешней торговли Второй Речи Посполитой


Anna Jarosz-Nojszewska
Odbudowa gmachu doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej
Reconstruction of the Research Building of the Warsaw School of Economics after the World War II
Reconstruction du Bâtiment Expérimental de l’École Centrale du Commerce (SGH) à Varsovie après la IIème Guerre Mondiale
Реконструкция лабораторного здания Варшавской школы экономики после Второй мировой войны


Jerzy Oniszczuk
Kilka uwag o warunkach pokoju. Myśl o człowieczeństwie
Some remarks on the conditions of peace. Reflections on humanity
Quelques remarques des conditions de la paix. Une pensée de l’humanité
Несколько замечаний об условиях мира. Размышления о человечности

Anna Rossmanith
Metafizyczne uzasadnienie filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego
Metaphysical justification of Wincenty Lutosławski’s social philosophy
Motivation métaphysique de la philosophie sociale de Wincenty Lutosławski
Метафизическое обоснование социальной философии Винсента Лютославского


ARTYKUŁY DOKTORANTÓW


Łukasz Drozda
Transformacja w przestrzeni. Wpływ modelu deweloperskiego na urbanizację Polski po 1989 roku
Transition in the space. The impact of the real estate development on the Polish urbanization after 1989
Transformation dans l’espace. Influence du modèle de promotion immobilière sur l’urbanisation de la Pologne après 1989
Преобразование пространства. Влияние девелопмента на урбанизацию Польши после 1989 г.


Adam Korolczuk
Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999–2014. Aspekt finansowy
The financial aspect of transformation of the Armed Forces of Poland between 1999–2014
Transformation de la force armée de la RP 1999–2014. Aspect financier
Преобразование вооруженных сил Польши в 1999–2014 гг. Финансовый аспект

 

Numer 4(28)/2016

 

Wstęp - Joachim Osiński


ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Anna A. Janowska
Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy 
Open access to knowledge: open scientific and educational resources in a knowledge based society
Accès libre au savoir: les ressources scientifiques et éducatives libres dans la société basée sur la connaissance
Свободный доступ к знаниям: открытые научные и образовательные ресурсы в обществе, основанном на знаниях


Ewa Latoszek, Agnieszka Kłos
Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej
EU competition policy in the context of globalization of the world economy
La politique de la concurrence dans les conditions de la mondialisation de l’économie globale
Политика ЕС по конкуренции в условиях глобализации мировой экономики

Maciej Cesarski
Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE – stan, perspektywy i wyzwania cywilizacyjne
Comparison of urbanization and housing in Poland and the EU
La Pologne dans le contexte de l’urbanisation et de la situation du logement dans
l’UE – l’état actuel, les perspectives et les défis de civilisation
Польша на фоне урбанизации и жилищной ситуации в ЕС – состояние, перспективы и цивилизационные вызовы


Ewa Jastrzębska
Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Evolution of CSR in Poland
L’évolution de la responsabilité sociétale des entreprises en Pologne
Эволюция корпоративной социальной ответственности в Польше

Dorota Konopka
Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce
The importance of trust and cooperation in local dimensions from the perspective of 25 years of self-government in Poland
L’importance de la confiance et de la coopération dans la dimension locale vu dans la perspective de 25 ans d’auto-gouvernance en Pologne
Важность доверия и сотрудничества на локальном уровне с точки зрения 25-летя самоуправления в Польше

 

Elżbieta Kozubek, Zbigniew Strzelecki
Contemporary Approach to Specialization in Mazovia
The Contemporary Approach to Specialization in Mazovia
L’approche contemporaine de la spécialisation en Mazovie
Современный подход к специализации в Мазовии


ARTYKUŁY DOKTORANTÓW


Izabela Firlej
Analiza porównawcza obciążeń regulacyjnych z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie największych banków europejskich w latach 2008–2014
Comparative analysis of regulatory capital held by largest European banks for operational risk between 2008–2014
L’analyse comparative de la charge réglementaire au titre du risque opérationnel sur l’exemple des plus grandes banques européennes dans les années 2008–2014
Сравнительный анализ регуляторного бремени, связанного с операционным риском, на примере крупнейших банков Европы в 2008–2014 годы


Damian Frankiewicz
Instytucja pożyczkodawcy ostatniej instancji – na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego
The International Monetary Fund as a global lender of last resort
L’institution du prêteur en dernier ressort – sur l’exemple du Fonds monétaire international
Международный валютный фонд как глобальный кредитор последней инстанции


Katarzyna Iłowiecka
Procedura kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Próba analizy SWOT
Contracting health care benefits by the Polish National Health Found: an attempt at SWOT analysis
La procédure de contractualisation des prestations de soins de santé par le Fonds national de la santé. Tentative d’analyse SWOT
Процедура заключения Национальным фондом здравоохранения договоров на предоставление медицинских услуг. Попытка анализа SWOT