Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2018

 
NUMERY OPUBLIKOWANE W 2018 ROKU

 

Numer 1 (33)/2018

Wstęp - Ewa Jastrzębska, Małgorzata Pawłowska


CZĘŚĆ I. KWESTIE EKONOMICZNE


Andrzej Graczyk
Rozwój zrównoważony w gospodarce rynkowej
Sustainable Development in a Market Economy
Le développement durable dans l’économie de marché
Устойчивое развитие в условиях рыночной экономики


Agnieszka Alińska, Sylwia Frydrych, Ewa Klein
Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Finance in the Concept of Sustainable Development
Les finances dans la conception du développement durable
Финансы в концепции устойчивого развития


Łukasz Janikowski
Ewolucja badań nad zrównoważeniem finansów publicznych
Evolution of Research on Sustainability of Public Finance
L’évolution de la recherche sur la durabilité des finances publiques
Эволюция исследований в области устойчивости государственных финансов


Maria Czarnecka
Wykluczenie finansowe i integracja finansowa – aspekty terminologiczne
Financial Exclusion and Financial Integration: Terminological Aspects
L’exclusion financière et l’intégration financière – les aspects terminologiques
Финансовое исключение и финансовая интеграция – терминологические аспекты


CZĘŚĆ II. KWESTIE SPOŁECZNE


Bettina Dabrowski de Flores
Combating Poverty as a Main Challenge of Sustainable Development: The Case of Brazil’s Bolsa Família
La prévention de la pauvreté en tant que défi pour la politique du développement durable: le cas de Bolsa Família
Противодействие бедности как вызов политики устойчивого развития: казус Bolsa Família


Beata Pawełczyk-Cnudde
Stress at Work: Its Impact on Sustainable Growth
L’effet du stress au travail sur la croissance durable
Стресс на работе и его влияние на устойчивость трудоустраиваемости и устойчивый рост


CZĘŚĆ III. KWESTIE ŚRODOWISKOWE


Barbara Kryk
Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Creation of Green Jobs in Poland on the Example of the Renewable Energy Sector
La création des emplois verts en Pologne sur l’exemple du secteur des énergies renouvelables
Создание зеленых рабочих мест в польше на примере сферы возобновляемой энергии


Elżbieta Lorek, Agnieszka Lorek, Sylwia Słupik
Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym
Assessment of Urban Ecosystem Services in Sustainable Local Development
L’évaluation des services écosystémiques dans les zones urbaines en tant que priorité de la politique de cohésion dans le développement local durable
Оценка экосистемных услуг в городских районах как приоритета политики сплочения в устойчивом местном развитии и попытка их мониторинга


RECENZJE


Paulina Legutko-Kobus
Jak współcześnie odczytać koncepcję zrównoważonego rozwoju? Od idei do działania
Recenzja książki Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017

 

Numer 2 (34)/2018

 

Wstęp​-Andrzej Gałązka


CZĘŚĆ I. GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO: GLOBALNIE, LOKALNIE


Katarzyna Żukrowska
Problem symetrii między otwartą gospodarką a otwartym społeczeństwem​
The question of symmetry between open economy and open society


Majka Łojko
Partnerstwo lokalne w ekonomii społecznej jako nowy paradygmat budowania spójności społecznej ​
Local partnership in social economy as a new paradigm in building of social cohesion


Elżbieta Majchrowicz-Jopek
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma świadczenia usług publicznych z zakresu oświaty​
Public-private partnership as a form of providing public services in education


Krzysztof Jarosiński
Zróżnicowanie przestrzenne dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w latach 2007–2015​
Spatial differences of gmina’s budget revenues in Poland between 2007–2015


Marcin Humanicki, Krzysztof Olszewski
Foreign Direct Investment in Real Estate and Related Business Services:Poland vs OECD Countries​

Jolanta Janek
Społeczne i ekonomiczne przesłanki sycylijskiego separatyzmu od zjednoczenia Włoch do połowy XX wieku. Mafia a kwestia niepodległości Sycylii ​
Socio-economic causes of Sicilian separatism from unification of Italy until 1950s: mafia and the question of Sicilian independenceCZĘŚĆ II. WYBRANE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SEKTORA BANKOWEGO


Justyna Łupińska
Skutki wprowadzenia podatku bankowego w Polsce w kontekście możliwości ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez krajowy sektor bankowy ​
The effects of introduction of bank levy in Poland in the context of possible limitation of negative externalities generated by national bank sector


Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar
Rola banków i sektora FinTech w świetle implementacji dyrektywy PSD2 ​
Banking sector and FinTech in the context of the PSD2 directive implementation


Patrycja Chodnicka-Jaworska, Piotr Jaworski
Credit rating a ryzyko kredytowe emitenta ​
Credit rating and issuers’ credit risk


Piotr Mazur
Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartoś​ci zagrożonej. Metoda kombinowania prognoz ​
Measurement of market risk by Value at Risk method

 

Numer 3 (35)/2018

 

Introduction​-Wojciech Morawski


CHAPTER I. POLAND’S SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS FROM THE HISTORICAL PERSPECTIVE


Wojciech Morawski
A century of Polish economic policy
Sto lat polskiej polityki gospodarczej.pdf


Jacek Luszniewicz
Etatism of the economy of the Second Polish Republic in the period of parliamentary democracy: Conditions, stages, evaluation (Part 1: 1918–1923)​
Etatyzacja gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej w okresie demokracji parlamentarnej.pdf


 
Łukasz DwilewiczJerzy Łazor
From economic nationalism to the open market. Polish trade policy in the 20th and 21st century​ 
Od nacjonalizmu gospodarczego do otwartego rynku. Polska polityka.pdf

 

Anna Jarosz-Nojszewska
Unemployment in Poland in 1918–2018​ 
Bezrobocie w Polsce w latach 1918–2018.pdf

 

Janusz Kaliński
Transformations of the spatial structure of peasant farms in Poland after 1918​ 
Przemiany struktury obszarowej gospodarstw chłopskich w Polsce.pdf

 

Andrzej Zawistowski
Ratio​ning in Poland 
Kartkowy handel reglamentowany na ziemiach polskich.pdf


Michał Budziński
Establishing the​ Great Economic Organizations: Assumptions of the industry reform of the Polish People’s Republic in the 1970sUtworzenie Wielkich Organizacji Gospodarczych – założenia reformy.pdfAldona Podolska-Meducka

The intelligentsia over the one hundred years of the existence of the Polish state​
Inteligencja na przestrzeni stu lat istnienia państwa polskiego.pdf


CHAPTER II. SELECTED CONTEMPORARY CHALLENGES OF POLAND’S DEVELOPMENT


Agnieszka Alińska, Izabela Czepirska
Public policy on microfinance sector – current state and future developments
Polityka publiczna wobec sektora mikrofinansów – analiza stanu.pdf


Izabela Książkiewicz
Selected aspects of adult education in the context of the changing labour market in Poland​

Wybrane aspekty kształcenia dorosłych w kontekście zmieniającego się rynku pracy w Polsce


Violetta Korporowicz

Young adults’ health behaviours: An element of health policy in the light of the “Youth of Warsaw” study 

Zachowania zdrowotne dorosłej młodzieży jako element polityki zdrowotnej w świetle badania „Młodzież Warszawy”


Rafał Towalski
The participatory potential of Polish trade unions​

Partycypacyjny potencjał polskich związków zawodowych


Wanda Dugiel
Poland’s place in i​nternational trade: The importance of the European Unioncommon trade policy​

Miejsce Polski w handlu międzynarodowym: znaczenie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej

 

​​​

 
 

Numer 4 (36)/2018 

Wstęp - Małgorzata Pawłowska 


 

CZĘŚĆ I. PROBLEMY POLITYCZNE I SPOŁECZNE

 
Artur Nowak-Far
Kiedy państwo liberalne staje się nieliberalne? 
When does a liberal state become an unliberal one?

 
Jerzy Oniszczuk
Kwestie peloponeskie. Demokracja przeciw prawu. Hybris radykałów
Peloponnesian issues. Democracy against the law. Hybris of radicals

 
Jacek Luszniewicz

 
Elżbieta Ważna
Social policy of EU Member States in view of the pursuit of sustainable economic growth

 
Agnieszka Wiśniewska
The impact of the Family 500+ Programme on the quality of life of Polish households

 
Mirosław Pękala
Private pension as an element of the non-wage salary system and a tax shield

 
Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

 
CZĘŚĆ II. EKONOMIA I FINANSE

 
Małgorzata Pawłowska

 
Agnieszka Domańska
Cooperation between knowledge-based institutions and start-up companies in Poland: an overview of the theoretical bacground for analysing the ecosystems 

 
Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek
Uwarunkowania instytucjonalne, społeczne i kulturowe systemów innowacji – przykład Kataru 
Institutional, social and cultural determinants of innovation systems: the case of Qatar

 
Jolanta Janek
Ewolucja polityki gospodarczej Malty od uzyskania niepodległości w 1964 r. do przystąpienia do UE w 2004 r. 
Malta’s economic policy evolution from gaining independence in 1964 to its accession to the EU in 2004

 
Jan Misiuna
Populacja imigrancka w Stanach Zjednoczonych w drugiej dekadzie XXI wieku – próba charakterystyki
Immigrant population in the United States in the 2010s: an attempt at portrayal