Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Numery archiwalne : Numery archiwalne - Kwartalnik KES | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - Numery archiwalne
 

 Numery archiwalne Kwartalnika

 

​Numery opublikowane w 2011 i 2010 roku

 

 

 Numery opublikowane w 2012 roku

 
 
Nr 4(12)/2012 
 
 
 
SPIS TREŚCI
Wstęp - Joachim Osiński 
 I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
 
 1. Izabela Zawiślińska
  Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej
  Member states of Economic and Monetary Union and the problem of public debt
  Le problème de la dette publique dans les pays de l’Union économique et monétaire
 2. Agnieszka Kłos
  System finansowania programów operacyjnych w Polsce – implikacje dla stanu finansów publicznych
  Financing operation programs in Poland – implications for the public finance
  Le financement des programmes opérationnels en Pologne – implications pour les finances publiques
 3. Marek Kostrzewa
  Polityka piątej i szóstej generacji przywódców chińskich. Kontynuacja czy zmiany systemowe?
  Policy of the fifth and sixth generation of Chinese leaders.Continuation or changes of the system?
  La cinquième génération et la sixième génération de dirigeants chinois. Continuité ou rupture?
 4. Maciej Meyer
  Wpływ chińskiej diaspory na gospodarkę ChRL po 1978 roku
  The impact of the Chinese diaspora on the economy of the PRC after 1978
  L’impact de la diaspora chinoise sur l’économie de la République populaire de Chine à partir de 1978
 5. Małgorzata Podogrodzka
  Niestabilność zatrudnienia a zachowania matrymonialne na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w ostatniej dekadzie
  Employment instability and marriage in rural and urban areas of Poland during last decade
  L’instabilité de l’emploi et les comportements matrimoniaux dans les zones urbaines et rurales en Pologne durant la dernière décennie
 6. Aleksandra Czerw
  Możliwości kształtowania postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce
  Possibilities of shaping attitudes of Polish children and teenagers towards health
  Les possibilités de développer les comportements de santé des enfants et des jeunes en Pologne
 II. ARTYKUŁY STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
 
 1. Elżbieta Majchrowicz-Jopek
  Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Selected problems of providing educational services by local government units
  Les compétences des collectivités territoriales en matière d’éducation – analyse de certains aspects
 2. Eliza Marta Kierska-Woźny
  Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej
  Financial market integration in the European Union
  L’intégration des marchés financiers au sein de l’Union européenne
 3. Małgorzata Dworakowska
  Dochody uzupełniające w budżetach gmin w świetle aktywnego poszukiwania renty
  Supplementary income of communal budgets in the light of rent seeking
  Les revenus supplémentaires dans les budgets des communes à la lumière de la recherche de rente
 4. Grzegorz Waszkiewicz
  Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu polskiego zadłużenia publicznego wobec zmian na europejskich rynkach finansowych
  Significance of banking sector in financing polish public indebtedness towards changes on European financial markets
  L’importance du secteur bancaire dans le financement de la dette publique polonaise face à l’évolution des marchés financiers européens
 5. Agnieszka Wicher-Baluta
  Polityka oparta na klastrach jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej
  Cluster based policy as a factor stimulating innovativeness of European Union economy
  Les politiques de clusters comme un facteur stimulant l’esprit d’innovation dans l’économie de l’Union européenne
 III. VARIA
 
 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------
 
Nr 3(11)/2012
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Wstęp - Joachim Osiński
 1. Krzysztof Kozłowski
  Czynniki ryzyka w polityce międzynarodowej współczesnych Chin
  Risk Factors in Contemporary China International Policy
  Les facteurs de risque dans la politique internationale de la Chine contemporaine
 2. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
  Indie – przesłanki mocarstwowości
  India – Premise of Power
  L’Inde – les prémisses de la puissance
 3. Jolanta Gładys-Jakóbik
  Kobiety w przestrzeni publicznej
  Woman in public sphere
  Les femmes dans l’espace public
 4. Izabela Książkiewicz
  Lokalne instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet
  Local welfare institutions in the process of social and professional activation of unemployed women
  Les institutions locales d’aide sociale dans le processus d’activation sociale et professionnelle des femmes au chômage
 5. Violetta Korporowicz
  Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HIV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego (w świetle badań)
  Alcoholism, prostitution, HIV and AIDS, drug abuse as a form of social exclusion (in terms of research)
  L’alcoolisme, la prostitution, le VIH et le SIDA, la toxicomanie comme une forme d’exclusion sociale (en termes de recherche)
 6. Anna Kozłowska
  O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”
  Socio-economic acivity of women as seen in „Twój Styl” Magazine
  L’activité socio-économique des femmes dans la magazine «Twój Styl»
 7. Lidia Grzesiakowska
  Być Francuzem – analiza debaty publicznej o tożsamości narodowej na podstawie artykułów prasowych oraz publikacji rządowych
  Being a Frenchman – an analysis of a public debate on national identity in French press and government publications
  Etre Français – l’analyse du débat public sur l’identité nationale sur la base d’articles de presse et de publications gouvernementales
 8. Paweł Zerka
  Hiszpański Ruch 15-M: tożsamość projektowa in statu nascendi
  Spanish indignados: a project identity in the nascent state
  Le mouvement espagnol 15-M: une identité-projet à l’état naissant
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Nr 2(10)/2012
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Wstęp - Sławomir Sztaba
 1. Danuta Drabińska
  Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym
  Innovativeness of economy in contemporary aspect and historical context
  La capacité à innover de l’économie – aujourd’hui et dans une perspective historique
 2. Anna Zorska
  Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy
  National innovation system as a pillar of the knowledge-based economy
  Le système national d’innovation comme un pillier de l’économie fondée sur la connaissance
 3. Małgorzata Molęda-Zdziech
  Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy
  Evolution of lobbying models: the influence of knowledge and information-based economy
  L’évolution des modèles de lobbying – l’impact d’une économie fondée sur l’information et la connaissance
 4. Dariusz Malinowski
  Determinanty zmian deficytu budżetu państwa i długu publicznego w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku
  Determinants of changes in state budget deficit and debt in the European Union in 2010
  Les déterminants de l’évolution du déficit budgétaire de l’Etat et de la dette publique dans l’Union européenne en 2010
 5. Piotr Jeżowski
  Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania
  The new challenges of sustained development
  Les nouveaux défis du développement durable
 6. Maciej Cesarski
  Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej
  From a functional home to sustainable living space – the role of the settlement infrastructure
  D’une maison fonctionnelle à un espace de vie durable – le rôle de l’infrastructure du logement
 7. Paweł Więckowski
  Filozoficzno-historyczne zaplecze etyki biznesu
  Philosophical and historical background of business ethics
  Les fondements philosophiques et historiques de l’éthique des affaires
 8. Grzegorz Szulczewski
  Studium przypadku, jako metoda nauczania etyki biznesu. Geneza studium przypadku etyki biznesu
  Case study as a method of teaching business ethics. The origins of business ethics case studies
  L’étude de cas comme une méthode d’enseignement de l’éthique des affaires. L’origine des études de cas en éthique des affaires
 9. Alina Grynia
  Funkcjonowanie i finansowanie europejskiej polityki rynku pracy w czasach światowego kryzysu gospodarczego
  Functioning and financing of European Labour Market Policy in the times of world economic cris
  Le fonctionnement et le financement de la politique du marché du travail européen au cours de la crise économique mondiale
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
Nr 1(9)/2012
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 

Wstęp - Izabela Zawiślińska 

I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 
 1. Jerzy Oniszczuk
  Ponowoczesność: państwo w ujęciu postnowoczesnym (kilka zagadnień szczegółowych)
  Postmodernity. State in postmodern perspective (selected detailed issues)
  La postmodernité. L’État dans la perspective postmoderne (plusieurs questions détaillées)
 2. Joachim Osiński
  Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych
  Attempts at modernization of position and workings of parliaments during crisis conditions
  Les tentatives de modernisation de la position et du fonctionnement des parlements face à la situation de crise
 3. Bogusław Pytlik
  Różnice i modyfikacje sposobu elekcji prezydenta w wybranych państwach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej
  Differences and modifications of the method of presidential elections method in selected countries of Central, Eastern and Southern Europe
  Les différences et les modifications du mode d’élection du président dans certains pays d’Europe centrale, orientale et méridionale
 4. Izabela Zawiślińska
  Państwo we współczesnej gospodarce światowej – wybrane zagadnienia
  The state in contemporary global economy – selected issues
  L’État dans l’économie mondiale moderne – certains problèmes
 5. Marcin Sakowicz
  Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
  State territorial structures – in search of ideal solutions
  L’organisation territoriale de l’État – à la recherche de solutions optimales
 6. Katarzyna Pisarska
  Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej
  Modernization projects of the nation state position within the European Union
  Les projets de modernisation des changements dans les positions des États nationaux dans l’Union européenne
 II. ARTYKUŁY STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
 
 1. Iwona Śmigerska-Belczak
  Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego – Rada Państw Morza Bałtyckiego
  Co-operation in the Baltic Sea Region – Council of the Baltic Sea States
  La collaboration dans la région de la mer Baltique – le Conseil des États de la mer Baltique
 2. Anna Głąb
  Rosjanie – między narodowością a tożsamością
  Russians: Between nationality and identity
  Les Russes – entre la nationalité et l’identité
 3. Marta Pachocka
  Zagadnienie mocarstwowości Francji w dobie V Republiki (do 2007 roku)
  The problem of the international position of France under the Fifth Republic (Until 2007)
  Le problème de la position internationale de la France sous la ve république (jusqu’en 2007)
 4. Anna Romiszewska
  Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci w Hiszpanii
  Poverty and social exclusion of children in Spain
  La pauvreté et l’exclusion sociale des enfants en Espagne
 
 III. RECENZJE