Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numery opublikowane w 2011 roku

 
 Nr 4(8)/2011
 
Wstęp - Ewa Latoszek

I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
 1. Danuta Drabińska
  Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w myśli ekonomicznej XX i XXI wieku
  Ecological aspects of sustainable development in the economic thought of the XX and XXI century
  Les aspects écologiques du développement durable dans la pensée économique du XXe et XXIe siècle
 2. Ewa Jastrzębska
  Korporacje transnarodowe a Fair Trade
  Transnational corporations and fair trade
  Les sociétés transnationales et le commerce équitable
 3. Katarzyna Górak‑Sosnowska
  Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych”
  Intercultural education and attitudes towards „Others”
  L’éducation interculturelle et les attitudes envers les « Autres »
 4. Marta Postuła
  Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w państwach OECD
  Tools for budget processes improvement in the OECD countries
  Les outils pour améliorer le processus budgétaire dans les pays de l’OCDE
 5. Agnieszka Alińska
  Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego
  Financial safety net as a stabilizing element in banking sector performance
  Le filet de sécurité financière comme un élément de la stabilité du fonctionnement du secteur bancaire

II. ARTYKUŁY UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Joanna Kwiecień, Szymon Chojnowski
  Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego
  New spheres of international security
  De nouveaux domaines de la sécurité internationale
 2. Karolina Strzemecka
  Kontrakty jako element islamskiego systemu finansowego
  Islamic financial system
  Contrats de la finance islamique
 3. Jakub Jung
  Działalność uczelni publicznych w kontekście powszechnego dostępu do informacji publicznej
  The activity of public universities in the context of the open access to public information
  L’activité des universités publiques dans le contexte de l’accès universel à l’information publique
 4. Agata Łukasiewicz
  Bezrobocie kobiet w województwie łódzkim w latach 2004–2010
  Unemployment of women in Łódź voivodeship between 2004 and 2010
  Le chômage des femmes dans la voïvodie de Lodz dans les années 2004–2010

III. VARIA

 1. Marta Pachocka
  „Współczesne problemy demograficzne Polski, Europy i Świata” – sprawozdanie z Konferencji Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 2. Marcin Czaplicki
  „Praca. Wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny” – sprawozdanie z III Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego Szkoły Głównej Handlowej „Młodzi KES” 

 

 

 Nr 3(7)2011

 

Wstęp - Joachim Osiński

 1. Jacek Luszniewicz
  Teoria ekonomii a problem równowagi w gospodarce socjalistycznej. O wczesnych antycypacjach kornaiowskiej teorii niedoboru (przed 1945 r.)
  Economic theory and the problem of imbalance in socialist economy. On early anticipation of Kornai’ s theory of shortage economy
  La théorie économique et le problème de l’ équilibre dans l’ économie socialiste. Les pré‑conceptions de la théorie de l’ économie de la pénurie de J. Kornai (avant 1945)
 2. Janusz Kaliński
  Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej
  External imbalance of socialist Poland’ s economy
  Le déséquilibre économique externe de la République populaire de Pologne
 3. Wojciech Morawski
  Wpływ zbrojeń na równowagę gospodarki socjalistycznej
  Influence of Armaments on Socialist Economy’ s Balance
  L’ influence de l’ armement sur l’ équilibre de l’ économie socialiste
 4. Piotr Jachowicz
  Polska w kryzysie zadłużeniowym
  Poland in debt crisis
  La Pologne pendant la crise de la dette
 5. Andrzej Zawistowski
  Trzy próby walki z nierównowagą w handlu detalicznym – trzy okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby w Polsce Ludowej
  Three attempts to fight imbalance in retail – three periods of basic products rationing in socialist Poland
  Trois tentatives pour lutter contre le déséquilibre dans le commerce de détail – trois périodes de rationnement des produits de première nécessité en République populaire de Pologne
 6. Bartosz Stefańczyk
  Wpływ otwartej granicy PRL–NRD na równowagę rynkową w Polsce
  Influence of the open border between Poland and East Germany on the Polish market supply stability
  L’ influence de l’ ouverture de la frontière entre la République populaire de Pologne et la République démocratique allemande (RDA) sur l’ équlibre économique en Pologne
 7. Jerzy Łazor
  Polityka rządu Edwarda Babiucha jako próba przywrócenia równowagi gospodarczej
  Edward Babiuch’ s government policy as effort to reestablish economic balance
  La politique du gouvernement d’ Edward Babiuch – une tentative de restaurer l’ équilibre économique
 8. Maciej Cesarski
  Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku – płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialnej
  Modernization of Polish pre-1989 housing developments – facets helping to foster territorial trend
  La modernisation des quartiers urbains construits en Pologne avant 1989
 

 Nr 2(6)2011

 

Wstęp - Sławomir Sztaba

 1. Ewa Jastrzębska
  Państwo a społeczna odpowiedzialność biznesu
  The state and the corporate social responsibility
  L’État et la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
 2. Joanna Stryjek
  Wpływ kryzysu gospodarczego na potencjalne członkostwo Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
  The influence on the economic crisis’ on the potential membership of Poland in the third stage of the Economic and Monetary Union
  L’influence de la crise économique sur la possibilité de participation de la Pologne à la troisième phase de l’Union économique et monétaire
 3. Monika Krukowska
  Zróżnicowanie poziomu wzrostu gospodarczego w wybranych krajach Afryki Subsaharyjskiej
  The differences in the economic growth in certain countries of the Sub-Saharan African region
  La comparaison de la croissance économique des pays de l’Afrique subsaharienne
 4. Benedykt Opałka
  Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem metod budżetowania zadaniowego
  Planning and evaluation of investment projects of the self-government units with the use of task budgeting methods
  La planification et l’évaluation des projets d’investissement des entités de l’autonomie locale en utilisant la méthode de la budgétisation par objectifs
 5. Paulina Legutko-Kobus
  Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy
  The role of local leadership in the processes of local development of small rural municipalities
  Le rôle du leader dans le processus de développement local
 6. Piotr Jeżowski
  Polityka klimatyczna UE a rozwój polskiej energetyki konwencjonalnej
  The impact of the EU climate policy on the Polish conventional energy sector
  La politique climatique de l’UE et le développement du secteur des énergies classiques en Pologne
 7. Violetta Korporowicz
  Cyberprzemoc i niepełnosprawność jako ograniczenia wdrażania rozwoju zrównoważonego
  Cyberbullying and disability as a restriction on the implementation of the sustainable development
  La cyberintimidation et le handicap comme des limites de la mise en oeuvre du développement durable
 8. Anna Kozłowska
  Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków
  The image of a grown woman in a cosmetics products print ads
  L’image d’une femme mûre dans la publicité (sur l’exemple de la publicité des cosmétiques dans la presse)
 9. Krzysztof Kozłowski
  Wpływ pomarańczowej rewolucji na ukraiński system polityczny
  The impact of the Orange Revolution on the political system of Ukraine
  L’influence de «la Révolution orange» sur le système politique ukrainien
 

 Nr 1(5)2011

 

Wprowadzenie - Joachim Osiński

I. ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 1. Joachim Osiński
  Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego
  Political changes in Iceland in condtitions of an economic and banking crisis
  Les changements politiques en Islande lors de la crise économique et bancaire
 2. Jacek Wojnicki
  Instytucja rządu Republiki Czarnogóry w systemie organów władzy
  The issue of government of the Republic of Montenegro in its executive system
  Le Gouvernement de la République du Monténégro dans le système des organes de l’État
 3. Wiktor Ross
  Instytucja prezydenta w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
  The issue of president in the political system of the Russian Federation
  Le Président dans le système politique de la Fédération de Russie
 4. Marek Kostrzewa
  Strategic reassurance – nowa koncepcja czy słabość polityki USA wobec Chin?
  Strategic reassurance – B. Obama’s policy toward China – a new concept or weakness
  La «reassurance stratégique» – un nouveau concept ou le point faible de la politique de B. Obama envers la Chine
 5. Wiktor Rak
  Sztab Planowania Polityki Departamentu Stanu
  The Policy Planning Staff in the Department of State
  Le Policy Planning Staff du Département d’État
 6. Michał Jan Filipek
  Międzynarodowoprawny status archipelagu Wysp Alandzkich. Kwestia demilitaryzacji i neutralizacji Alandów
  The Åland Islands in international law. The demilitarized and neutralized status of the Åland Islands
  Le problème des Îles d’Åland en droit international. Le statut de démilitarisation et de neutralisation des Îles d’Åland

II. ARTYKUŁY STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

 1. Marta Pachocka
  Problem mocarstwowości Francji w ujęciu historycznym (do 1945 roku)
  France as a superpower in its historical context (until 1945)
  La puissance française jusqu’en 1945
 2. Jan Misiuna
  Zarys historii regulacji finansowania kampanii wyborczych w USA
  A short history of the US campaign finance law
  Une brève histoire de la loi américaine sur le financement des campagnes électorales

III. RECENZJE

 1. Katarzyna Górak-Sosnowska
  Vali Nasr, Forces of Fortune. The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean for Our World, Free Press, New York 2009, ss. 256

IV. VARIA

 1. Agnieszka Grzędzińska
  „Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar społeczny, ekonomiczny i polityczny” – sprawozdanie z II Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
 2. Małgorzata Zakrzewska
  „Normalność kryzysu” – sprawozdanie z VI seminarium naukowego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie