Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Artykuły

 
​​

 Zasady przygotowania tekstu

 

 

 1. Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism wydawanych w języku polskim lub innych językach kongresowych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim rosyjskim, włoskim).
 2. Autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy oraz stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.
 3. Złożona praca powinna odpowiadać standardom określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH - Wytyczne_bibliografia i przypisy_OW_SGH (003).pdfWytyczne_bibliografia i przypisy_OW_SGH (003).pdf
 4. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe o objętości tekstu do 15 stron znormalizowanego maszynopisu łącznie z bibliografią ​w następującym układzie:
   • tytuł artykułu,
   • imię i nazwisko,
   • afiliacja Autora, 
   • tekst artykułu,
   • bibliografia,
   • słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenie w językach: polskim i angielskim (maksymalnie po 1200 znaków ze spacjami).
 

      5. Opracowanie powinno zawierać wyodrębnione części składowe, w tym:

 
   • wstęp z jasno sformułowanym celem,
   • część główna,
   • podsumowanie lub wnioski końcowe.
 

      6. Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej,            

 

          na adres studiaiprace@sgh.waw.pl.

 

      7. Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku.

 

      8. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo:

 
   • poddania złożonej pracy edycji,
   • stosowania skrótów,
   • wprowadzania poprawek lub ich odrzucenia.
 

       9. W Kwartalniku KES „Studia i Prace” publikowane są wyłączenie teksty, które pozytywnie przeszły procedurę recenzji.

 

 

 

 

 
Procedura recenzowania nadsyłanych tekstów
 
 
       1. Procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (więcej na stronie - Dobre Praktyki Akademickie)
           opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
 
       2. Autorzy przesyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.
 
       3. Nadesłane materiały są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję.
 
       4. Następnie do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch, niezależnych recenzentów.
 
       5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego
 
       6. Prace recenzowane są anonimowo (tzw. podwójnie "ślepa recenzja").
 
       7. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 
       8. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji.
 
       9. Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.
 
     10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy.
 
     11. Wersja artykułu po złamaniu zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.
 
     12. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktor Naczelnego.
 
     13. Autorzy składają oświadczenie, w którym ujawniają wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji.
           Odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
 
     14. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów podawane są do publicznej wiadomości w ostatnim numerze danego roku.
 
     15. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych jest kierowany do redaktora statystycznego.
 
 
 
 
Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. "zapora ghostwriting")
 
 
      1. Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce 
          o rzetelność w nauce, redakcja wdraża procedury związane z zapobieganiem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
 
      2. Autorzy proszeni są o ujawnienie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (osób fizycznych lub prawnych) z podaniem afiliacji
          oraz wkładu, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji.
 
      3. Autorzy powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy. W tym celu autor lub autorzy są zobowiązani
          do złożenia pisemnego oświadczenia na temat w/w kwestii.
 
     4. Główną odpowiedzialność ponosi ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
 
     5. Redakcja jest uprawniona do uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych,
         stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 
     6. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących 
         w nauce. Wszelkie nadużycia w tym względzie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. 
 
     
 
 
 
 Information for the authors
 

 
 
Rules for preparation of a paper
 

 
 
1. The submitted papers should be original, i.e. not published earlier in a journal or in a book. Additionally, the papers submitted for publication in the Quarterly cannot be submitted simultaneously or earlier for publication in another Polish language journal, nor in a journal published in English, French, Spanish, German, Russian, Italian languages.
 
2. Authors are required to sign a statement on the originality of the paper and a transfer of copyright agreement.
 
3. Papers should be edited in accordance with standards of Oficyna Wydawnicza SGH (see Wytyczne dla autorów on the Oficyna Wydanicza’s website)
 
4. The papers submitted should be no longer than 15 pages of normalized typescript (27,000 signs), including bibliography. The papers should be edited in the following order:
 
​• Title
 
​• Name and surname of the author
 
​• Affiliation
 
​• Body of the text
 
​• Bibliography
 
​• Keywords (5 maximum) and an abstract in Polish and English (1200 signs, including spaces).
 
5. A paper should be divided as follows:
 
​• Introduction containing the aim of the paper
 
​• Main part
 
​• Conclusions
 
6. A paper should be submitted in an electronic form (.doc format) via email at studiaiprace@sgh.waw.pl
 
7. The submitted papers that do not meet the present criteria will not be considered for reviews and publication.
 
8. The Editorial Board reserves the right to:
 
​• Edit the submitted paper,
 
​• Use abbreviations,
 
​• Introduce or dismiss corrections.
 
9. Only papers that have successfully passed the reviews are published in “Studia i prace”.
 

 
 
 
Reviewing procedure of the submitted papers
 
 
1. The procedure follows the rules set by the Polish Ministry of Science and Higher Education (see Dobre Praktyki Akademickie http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/Strony/dobre-praktyki-akademickie.aspx) as described in Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/Documents/MNiSW_procedury.pdf
 
2. Authors of the submitted papers agree to undergone the procedure of review.
 
3. Editors of “Studia i prace” perform a formal evaluation of submitted papers.
 
4. Following formal evaluation, each paper is sent to at least two independent reviewers.
 
5. A written review should end with clear conclusion on publication or rejection of the paper.
 
6. The papers are double-blind reviewed.
 
7. The reviewers are not allowed to use the knowledge of the paper before the publication.
 
8. The author of the paper is informed on the results of review.
 
9. The final decision on publication is made by Editorial Board based on the reviews.
 
10. If the reviewers suggest rejection of the paper, the Editor in Chief makes the formal decision of rejection.
 
11. The preprint version of the paper is sent for the final edition to the Author.
 
12. Non-scientific papers do not require review and are accepted for publication by Editor in Chief.
 
13. The author submitting the paper is also responsible for submitting the statement detailing input of each author to the paper and providing affiliation of authors.
 
14. Names and surnames of the reviewers are made public in the last issue of the year.
 
15. Every paper containing results of empirical research is also reviewed by statistical editor.
 

 
 
 
Ghost writing protection
 
 
1. The Editorial Board introduces procedures to prevent ghost writing and quest authorship in accordance with the Polish Ministry of Science and Higher Education standards for scientific journals.
 
2. The authors are required to provide information on the real input of each of the authors into the paper (natural persons and legal entities), including affiliation and the information on who is the author of the project, assumptions, methods etc. used for the preparation of the paper.
 
3. Authors should clearly and honestly present the results of their work. In that regard, the authors are required to submit a statement in the before mentioned matter.
 
4. The person principally responsible is the Author submitting the manuscript.
 
5. The Editorial Board reserves the right to demand information on the sources of founding of the publication, on the input of research institutions, associations and other entities (financial disclosure).
 
​6. The Editors collect all evidence of dishonesty in scientific research, particularly unethical behaviour in science. All such cases will be reported to authorities.