Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Regulamin : Regulamin - Kwartalnik KES | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - Regulamin
 

 Regulamin Kwartalnika

 

 

Kodeks Etyki Wydawniczej  w Kwartalniku KES „Studia i Prace”

Kwartalnik KES „Studia i Prace” kształtuje politykę redakcyjna na podstawie zasad, które zostały określone przez COPE Committee on Publication Ethics („Guidelines on good publication practice”)

Zasady polityki redakcyjnej

1.     Polityka redakcyjna kwartalnika pozostaje niezależna wobec  wpływów komercyjnych.

2.     Opiera się na założeniach etycznych, które obejmują cały proces wydawniczy.

3.     Finalnym celem redakcji jest dostarczenie produktu intelektualnego o najwyższych walorach  w zakresie wiedzy o poruszanych zagadnieniach.

4.     Redakcja przyjmuje artykuły w sposób transparentny i zrozumiały do potencjalnych autorów.

5.     Autorzy mogą zapoznać się na stronie internetowej ze wskazówkami istotnymi dla możliwości zamieszczenia artykułu.

6.     Przyjmowane są artykuły do procedowania, które są zgodne z profilem pisma i posiadają potencjalną wartość dla odbiorców czasopisma z uwagi na silne oparcie na zobiektywizowanej wiedzy, bogatych źródła i odniesieniach do aktualnego stanu zaawansowania danego sektora nauki.

7.     Zwracana jest uwaga na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów z zakresie wiarygodności źródeł, na które powołują się, stosowania cytatów i zapożyczeń.

8.     Redakcja posiada politykę wobec potencjalnych zagrożeń typu plagiaty i inne nadużycia.

9.     Autor składa oświadczenie, że przedłożony artykuł jest utworem oryginalnym i samodzielnym, nie narusza praw osób trzecich. Cytaty, zapożyczenia, tabele i komentarze są  opatrzone odpowiednimi przypisami. Wykluczane są zjawiska typu „ghostwriting” i „guest authorship”.

10.  Redakcja dba, aby artykuły były opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu.

11.  Artykuły są zaopatrzone w abstrakty, słowa, kluczowe, tłumaczenia.

12.  Eliminowane są wszelkie konflikty interesów między członkami redakcji, autorami i recenzentami.

13.  Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.

Zasady recenzowania

1.   Zasady recenzowania są jasno określone w osobnym miejscu na stronie internetowej.

2.   Redakcja adceptuje do druku artykuły po uznaiu ich zgodności z profilem kwartralnika, a także  z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.

3.   Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

4.   Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

5. Redakcja poddaje nadesłany tekst wstępnej ocenie aby uznać czy jest zgodny z profilem czasopisma, a także  z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.

6.   Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind review proces”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

7.   Publikowana jest  lista recenzentów.

8.   Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.

Praca redakcji

1.    Członkowie Kolegium Redakcyjnego są pracownikami akademickimi specjalizującymi się w różnych obszarach polityki publicznej jako dyscypliny wiedzy.

2.    Członkowie redakcji pracują na bazie wysokich norm etycznych  i intelektualnych. Wolni są od wpływów i motywacji komercyjnych.

3.    Redaktorzy zapoznają się z nadsyłanymi artykułami i podejmują decyzje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, kierując się bezstronnością, obiektywizmem, chęcią przyczynienia się do publikacji wysokie jakości materiałów.

4.    Akceptują artykuły spełniające najważniejsze kryteria profesjonalne, w tym zawierające nowatorskie tezy, obszerne i wiarygodne źródła.

5.    Redaktorzy poszukują najlepszych autorów i recenzentów, dopasowują artykuły do potrzeb czytelników, reagują na zapotrzebowanie odbiorców na określone zagadnienia akademickie.

6.    Redakcja zamieszcza krytyczne komentarze wobec opublikowanego artykułu. Inicjuje dyskusje na temat zamieszczonych artykułów.

7.    W przypadku błędów w artykule zamieszczane są odpowiednie sprostowania, wyjaśnienia.

8.    Redakcja chroni dane osobowe.  
​REGULAMIN KWARTALNIKA KOLEGIUM
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
„STUDIA I PRACE"
 
 
Działając na podstawie § 4 i 5 uchwały Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH nr 215/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH uchwala Regulamin Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”
§1
Komitet Redakcyjny Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, zwany dalej Komitetem Redakcyjnym, przyjmuje prace z zakresu tematyki dotyczącej ekonomii oraz nauk społecznych, a w szczególności dotyczące zagadnień składających się na dziedziny badawcze pracowników Kolegium.
 
§2
Proces przygotowywania, tj. zbierania, oceniania i opracowywania prac przeznaczonych do publikacji organizuje Komitet Redakcyjny.
 
§3
W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: przewodniczący komitetu, redaktor naczelny, sekretarz redakcji i członkowie komitetu.
 
§4
Przewodniczącego, redaktora naczelnego, sekretarza redakcji i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium.
 
§5
Przy Komitecie Redakcyjnym funkcjonuje Rada Programowa, która czuwa nad realizacją programowego charakteru pisma oraz współdziała z Komitetem Redakcyjnym.
 
§6
Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium.
 
§7
Do członków Rady Programowej należy recenzowanie złożonych prac przeznaczonych do opublikowania w Kwartalniku „Studia i Prace” oraz inspirowanie studentów studiów magisterskich, doktoranckich oraz pracowników naukowych Kolegium Ekonomiczno-
-Społecznego SGH, jak i innych ośrodków naukowych i badawczych do opracowywania artykułów i innych materiałów, które mogą być wykorzystane w Kwartalniku.
§8
Zadaniem Rady Programowej jest merytoryczny nadzór nad publikowanymi opracowaniami, przygotowywanie recenzji opracowań, które umieszczone są w planie wydawniczym, decydowanie o kształcie merytorycznym i kierunkach rozwoju Kwartalnika, przedstawianie propozycji finansowania czasopisma oraz jego szaty graficznej, a także przedstawianie na wniosek przewodniczącego Rady, opinii w innych kwestiach dotyczących Kwartalnika.
 
§9
Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism wydawanych w języku polskim. Autor pracy
zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.
 
§10
Warunkiem publikacji jest udzielenie Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH oraz Oficynie Wydawniczej SGH prawa do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej w Kwartalniku „Studia i Prace” i rozpowszechniania go w celach naukowych oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH w celu publikacji złożonego tekstu w całości lub części w postaci elektronicznej na stronie internetowej Kwartalnika „Studia i Prace”. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.
 
§11
Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres studiaiprace (w domenie sgh.waw.pl) oraz przekazana na nośniku elektronicznym (płyta CD), jak i w dwóch wydrukowanych egzemplarzach do redakcji pod następujący adres:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”,
ul. Wiśniowa 41, pokój 53,
02-520 Warszawa
 
§12
Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w dziale – Informacje dla autorów.
 
§13
Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo: poddania złożonej pracy edycji, stosowania skrótów, wprowadzania poprawek lub jej odrzucenia. KaŜda praca publikowana w Kwartalniku „Studia i Prace” przesyłana jest wcześniej do recenzji.
 
§14
Regulamin Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
Uchwała nr 405/2018

Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmian w regulaminie czasopisma naukowego

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”

 

§ 1

Na podstawie § 63 ust. 2 Statutu SGH, Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego uchwala następujące zmiany:

  • § 4 otrzymuje brzmienie: „Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium. Przewodniczącego, sekretarza redakcji i członków Komitetu Redakcyjnego  powołuje i odwołuje redaktor naczelny.”
  • § 6 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje
    i odwołuje redaktor naczelny.”
  • § 11 otrzymuje brzmienie: „Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres studiaiprace (w domenie sgh.waw.pl) lub przekazana na nośniku elektronicznym.”
  • § 12 otrzymuje brzmienie: „Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH, podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.​

 
 
 
 

 Struktura