Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 1 (25) 2020

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

WstępŁukasz Brzezicki

Efektywność i produktywność administracji szkolnictwa wyższego

Efficiency and productivity of higher education administration

Streszczenie

Celem artykułu jest pomiar za pomocą metody DEA oraz indeksu Malmquista efektywności oraz produktywności administracji publicznego szkolnictwa wyższego. Do badania przyjęto 58 szkół wyższych podlegających Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2017. Uzyskane wyniki efektywności oscylują wokół 70%. Najbardziej efektywne okazały się uczelnie pedagogiczne, a najmniej rolnicze. Natomiast największy wzrost produktywności odnotowano w roku akademickim 2015/2016 w uczelniach technicznych.

Słowa kluczowe: administracja, szkolnictwo wyższe, efektywność, DEA

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.1


Piotr Frączek

Wybrane świadczenia w polskim systemie pomocy społecznej - próba analizy

Selected social assistance benefits in Poland: an analysis attempt

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie struktury wybranych świadczeń - pieniężnych lub niepieniężnych - w systemie pomocy społecznej oraz zidentyfikowanie kluczowych w Polsce trendów w tym obszarze w latach 2012-2018. Przeprowadzone na potrzeby artykułu analizy sygnalizują, że zapowiedź odejścia od transferów pieniężnych na rzecz świadczeń pozapieniężnych, aktywizacji społecznej czy zawodowej ma jedynie charakter deklaratywny.

W analizowanym okresie wystąpił negatywny trend polegający na zwiększeniu się liczby odbiorców świadczeń realizowanych w formie pieniężnej przy spadku liczby osób objętych wsparciem w formie pozapieniężnej. Rosła także liczba świadczeń przyznawanych z powodu dysfunkcji zdrowotnych i niepełnosprawności, malała zaś liczba świadczeń z powodu bezrobocia i ubóstwa.

Ponadto nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej, ale przy jednoczesnym spadku zatrudnienia pracowników socjalnych.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, Polska, świadczenia pieniężne, świadczenia niepieniężne

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.2


Jacek Szwierz, Piotr Matczak, Adam Dąbrowski, Andrzej Wójtowicz

Monitoring wizyjny i jego wpływ na straty spowodowane przestępczością. Przykłady z wybranych polskich miast​

Video monitoring and the level of losses caused by crime. The case studies from selected Polish cities

Streszczenie

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, brakuje jednoznacznego i uzgodnionego wyjaśnienia przyczyn obniżenia poziomu przestępczości odnotowanego w ostatnich kilkunastu latach. W artykule analizowany jest wpływ systemów monitoringu wizyjnego na straty powodowane przez trzy kategorie przestępstw: (a) kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do samochodu, kradzież z samochodu; (b) uszkodzenie samochodu; (c) rozbój. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instalowanie systemów monitoringu wizyjnego ma wpływ na bezpieczeństwo, badane są ekonomiczne skutki instalowania kamer w ośmiu polskich miastach, w których systemy monitoringu wizyjnego są dobrze rozwinięte (Gdańsk, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Określenie wpływu instalacji kamer na zmniejszenie strat spowodowanych przestępczością pozwala ocenić przydatność kamer dla poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Analiza danych przeprowadzona na potrzeby artykułu częściowo potwierdza skuteczność monitoringu miejskiego w zakresie zmniejszania liczby przestępstw w badanych kategoriach. Warto zaznaczyć, że również inne czynniki mogą mieć na to wpływ. Monitoring miejski ma natomiast mniejsze oddziaływanie na straty spowodowane przestępczością. W związku z tym przy ocenie skuteczności monitoringu wizyjnego w obniżaniu poziomu przestępczości poleganie wyłącznie na kryterium liczby przestępstw jest niewystarczające.

Słowa kluczowe: monitoring wizyjny, bezpieczeństwo publiczne, straty spowodowane przestępczością

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.3


Majka Łojko

Przedsiębiorstwa społeczne - źródła finansowania spółdzielni socjalnych

Social enterprises: sources of funding of social cooperatives

Streszczenie

Spółdzielnie socjalne jako przedsiębiorstwa społeczne zaliczane są do pracodawców otwartego rynku pracy. Ze względu na specyfikę działania przygotowują i oferują miejsca zatrudnienia osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny istniejących możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie spółdzielni socjalnych osób prawnych, w kontekście rozwoju ekonomii społecznej, w przestrzeni polityki społecznej rozumianej jako jeden z komponentów polityki publicznej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Dokonano analizy bieżącej literatury naukowej z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz aktualnych przepisów ustawodawstwa o spółdzielniach socjalnych. Zaprezentowane dane wskazują, że obecnie spółdzielnie socjalne mają do dyspozycji różne formy i źródła finansowania swojej działalności. Funkcjonują w sferze użyteczności publicznej, uzupełniając lukę w świadczeniu usług powszechnie dostępnych, której nie są w stanie wypełnić podmioty wolnego rynku czy instytucje państwowe. Ich aktywność jest finansowana głównie ze środków własnych, które mogą być uzupełniane wsparciem finansowym z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kredytami bankowymi i środkami z funduszy Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna, spółdzielnie socjalne, polityka społeczna

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.4


Jakub Brdulak, Jacek Lewicki, Jan Beseda, Ida Kristina Kühn, Lisa Meyne, Gunta Kinta, Edmunds Labunskis

The development of graduates' social competences. The case studies from four European universities in the context of higher education public policy in Poland, Germany, Latvia and the Czech Republic. The outcomes of the Erasmus+ DASCHE project

Abstract

The Bologna Process indicates that preparation for living as active citizens in a democratic society is one of the main purposes of higher education. Moreover, other relevant European strategies postulate that social competences development in HE graduates as well as the European Qualifications Framework should comprise the pillar of 'competences: autonomy and responsibility'. The United Nations and OECD emphasise the role of education and developing social competences, too.

Higher Education Institutions' (HEIs) educational mission involves the transfer of knowledge and skills, as well as shaping the social competences of students. This article aims to show good practices in the development of students' social competences by different HEIs. Based on the cases the findings were formulated that the development and assessment of social competences in HEIs is possible, however, one standardised solution cannot be developed. Diversity is crucial in the presented programmes. Our main recommendation is to create room for debates about social competences in the researched countries and in the whole EHEA. 

Keywords: social competences, higher education, education for the future, curricula, social engagement

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.5RECENZJA

Maja Biernacka

Review of a book by Sławomir Czech Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym [From conflict to cooperation. Institutionalisation of the conflict of collective interests in the Swedish economic model]

Recenzja książki Sławomira Czecha, 2019, Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Abstract

This is a review of a book by Sławomir Czech titled Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym [From conflict to cooperation. Institutionalisation of the conflict of collective interests in the Swedish economic model]. The book deals with the so-called 'Swedish model' of the economy. The author claims that while the significance of trade unions is usually magnified in its construction, the role of business organisations is underestimated. He analyses pivotal conflicts between the Swedish Social Democratic Party, the trade unions and the employers' organisation. In the book he puts forward a hypothesis that constructing Swedish economic institutions in concordance with the principles of cooperation and seeking a compromise between the most important pressure groups fostered solutions that were beneficial in terms of economic growth. 

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.1.6


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems