Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 1 (29) 2021

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

WstępMałgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz

The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study

Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Abstract

The main aim of this paper is to present the impact which the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (in Polish: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; ASOS) for the years 2014-2020 had on the social activation of the elderly in Poland, based on a case study of one project. The first part of the article presents a justification for research concerning the activation of the elderly in Poland. Next, the paper discusses the main objective of ASOS, as well as its significance as the first national-level public intervention for social activation of the elderly in Poland. Then, the effects of ASOS on the social activation of the elderly are analyzed. The analysis is based on a qualitative approach to impact evaluation of the Active Regardless of Age project, which was co-financed by ASOS. Finally, the authors identify a list of various types of outcomes achieved by the project which apply to social activation of the elderly. Moreover, the issue of generalizing the project findings for the entire ASOS is discussed. Finally, the paper presents research results of the Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) project funded under the Horizon 2020 Program.

Keywords: active aging, senior policy, impact evaluation

JEL Classification Codes: H43, H53, I38

Streszczenie

Celem głównym artykułu jest analiza wpływu Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) realizowanego w latach 2012-2020 na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce, na wybranym przykładzie konkretnego projektu. W pierwszej części artykułu zaprezentowano uzasadnienie dla prowadzenia badań naukowych nad społeczną aktywnością seniorów w Polsce. Następnie przedstawiony został cel główny Programu ASOS oraz jego znaczenie jako pierwszej publicznej interwencji prowadzonej z poziomu centralnego w Polsce na rzecz wzrostu społecznej aktywności seniorów, na podstawie analizy wybranego studium przypadku: projektu Aktywni bez względu na wiek, współfinansowanego przez Program ASOS. Dzięki implementacji jakościowego podejścia badawczego do ewaluacji dokonano identyfikacji efektów interwencji Programu ASOS, które dotyczą aktywizacji społecznej badanych seniorów. W dalszej części omówiona została kwestia generalizacji wyników badań jakościowych konkretnego projektu dla całościowej ewaluacji Programu ASOS. Tekst opracowania powstał na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europe (InnoSI), współfinansowanego w ramach programu badawczego Horyzont 2020.

Słowa kluczowe: aktywne starzenie się, polityka senioralna, ewaluacja wpływu

Kody klasyfikacji JEL: H43, H53, I38

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.1


Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

Discursive construction of the perception of gender identity: The case of tenants and owners in re-privatization/property restitution in Warsaw

Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie

Abstract

The article examines how the perception of gender identities of tenants and owners was constructed in normalizing discourses regarding re-privatization/property restitution in Warsaw in 2004-2016. As a theoretical approach, it applies the feminist post-structuralist perspective developed by Sophie Watson (2000a). The data were collected with discourse analysis, as proposed by Judith Baxter (2008a). The article identifies two discourses pertaining to re-privatization/property restitution in Warsaw: 1) property restitution discourse, under which returning property to former owners (or their heirs) is presented as a moral imperative; and 2) expropriation of tenants discourse, focusing on abuse, fraud and human misfortune stemming from the passage of municipal housing stock to the descendants of former owners. In both discourses, tenants were ascribed a feminine identity, and owners a masculine one (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). That affected the tenants' and owners' positions in the housing policy process. 

Keywords: municipal housing, social actors; re-privatization/property restitution, tenants, owners

JEL Classification Codes: Z10, Z13, Z18

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dyskursywnego konstruowania sposobu postrzegania tożsamości płciowej najemców i właścicieli w normalizujących dyskursach dotyczących reprywatyzacji w Warszawie w latach 2004-2016. Jako podejście teoretyczne zastosowano feministyczną perspektywę poststrukturalistyczną opracowaną przez Sophie Watson (2000a). Dane zebrano za pomocą analizy dyskursu, według wskazówek Judith Baxter (2008a). W artykule omówiono dwa dyskursy dotyczące reprywatyzacji w Warszawie: (1) dyskurs o restytucji nieruchomości, w ramach którego zwrot nieruchomości byłym właścicielom (lub ich spadkobiercom) jest przedstawiany jako imperatyw moralny; oraz (2) dyskurs reprywatyzowanych najemców, koncentrujący się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z przekazania zasobów komunalnych potomkom byłych właścicieli. W obu dyskursach lokatorom przypisywano tożsamość kobiecą, a właścicielom męską (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). Wpłynęło to na pozycję najemców i właścicieli w procesie polityki mieszkaniowej.

Słowa kluczowe: mieszkania komunalne, aktorzy społeczni, reprywatyzacja, lokatorzy, właściciele

Kody klasyfikacji JEL: Z10, Z13, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.2


Kinga Stęplewska

Analysis of changes in the retirement insurance system in Poland in 2002-2018

Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002-2018

Abstract

The year 1999 marked the beginning of reforms in social insurance in Poland. Changes which were implemented then regarded mainly retirement insurance. Until the reform was introduced, the retirement insurance had operated under a pay-as-you-go system. However, political changes in Poland, as well as adverse demographic trends, led to ineffective functioning of the existing system of financing liabilities arising from retirement insurance. It was necessary to introduce changes that, above all, would allow for maintaining an appropriate level of retirement pension. The following article concentrates on one selected aspect of this insurance - Open Pension Funds (in Polish: Otwarte Fundusze Emerytalne; OFEs) and presents major changes occurring in 2002-2018, their reasons and effects. The analysis is mainly based on data from the Financial Supervision Authority and the Social Insurance Institution.

Keywords: insurance, retirement insurance, public pensions

JEL Classification Codes: H55, G52 

Streszczenie

W 1999 r. w Polsce rozpoczęto reformowanie ubezpieczeń społecznych. Zmiany, które wówczas zostały wprowadzone, w bardzo dużym zakresie dotyczyły ubezpieczenia emerytalnego. Do momentu przeprowadzenia reformy ubezpieczenie emerytalne było realizowane w systemie repartycyjnym. Jednak przemiany ustrojowe w Polsce, a także niekorzystne trendy demograficzne spowodowały, że przyjęty dotychczas sposób finansowania świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego przestał sprawnie działać. Konieczne było wprowadzenie zmian, które przede wszystkim pozwoliłyby na utrzymanie odpowiedniej wysokości świadczenia emerytalnego. Artykuł koncentruje się na jednym wybranym aspekcie tego ubezpieczenia - Otwartych Funduszach Emerytalnych, przedstawiając najważniejsze zmiany w latach 2002-2018, ich przyczyny i skutki. Zaprezentowana w artykule analiza została oparta głównie na danych Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia, ubezpieczenia emerytalne, emerytury

Kody klasyfikacji JEL: H55, G52

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.3


Marek Świstak

Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach

Central planning and local implementation: Challenges of the multilevel system of implementing the environmental protection policy in China

Streszczenie

Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest percepcja władz lokalnych, w jakich warunkach władze lokalne są skłonne do akceptacji celów polityki ekologicznej. Zidentyfikowano, w jakich warunkach władze subnarodowe mogą zniekształcać centralnie zaplanowane działania związane z ochroną środowiska.

Słowa kluczowe: polityka publiczna, ochrona środowiska, polityka ochrony środowiska, implementacja, Chiny, multilevel governance

Kody klasyfikacji JEL: Q52, Q53, Q58, R11, R58

Abstract

The assessment of the implementation of the environmental policy in China is usually made in the context of the application of environmental law. The author proposes a different approach, assuming that the policy outcomes depend not only on such or other prerogatives at individual levels of management but on the mutual interaction of individual actors. The article indicates to what extent the central authority is able to define policy goals along with an adequate system of supervision of implementation, what is the perception of local authorities, and in what conditions local authorities are willing to accept the objectives of the ecological policy. It has been identified in which conditions sub-national authorities may distort centrally planned activities related to environmental protection.

Keywords: public policy, environmental protection, environmental policy, implementation, China, multilevel governance

JEL Classification Codes: Q52, Q53, Q58, R11, R58

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.4


Piotr Dubicki

Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej

The civic budget as an element of social participation

Streszczenie

Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Jednak może on być nie tylko narzędziem czy pojedynczym projektem, ale też częścią gruntownej, długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie administracyjnej miasta. Zaangażowanie obywatelskie jest również postrzegane jako instrument skuteczności państwa. Kiedy obywatele mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb i pociągnięcia instytucji publicznych do odpowiedzialności, środki publiczne będą prawdopodobnie bardziej efektywnie wykorzystywane do dostarczania dóbr i usług publicznych lepiej dostosowanych do potrzeb obywateli. Uznanie potencjału obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jest szeroko rozpowszechnione. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz analiza i porównanie zakończonych edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2020. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje zwycięskich zadań oraz zasady przeprowadzania budżetu. 

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja społeczna, polityka samorządowa, finanse miast

Kody klasyfikacji JEL: H70, H72, H79

Abstract

Citizen participation is becoming an important element of self-government practice in Poland. One of the tools supporting the process of involving residents in local government matters is participatory budgeting. Its fundamental importance is to provide residents of local government units with the possibility of deciding on the allocation of some budget expenses, in particular those relating to infrastructure investments. Participatory budgeting is one of the most effective citizen practices aimed at involving residents in managing their cities. However, it can be a tool or a single project and a part of a thorough, long-term, and comprehensive reform of urban policy, based on the city's administrative reform. Citizen engagement is also seen as an instrument of state effectiveness. When citizens can meet their needs and hold public institutions accountable, public money is likely to be used more efficiently to deliver public goods and services that are better suited to citizens' needs. Recognition of the potential of citizen involvement in public affairs is widespread. The aim of the article is to present the concept and genesis of citizen participation as well as to analyze and compare the completed editions of the Zielona Góra Participatory Budgeting in 20132020. A particular attention was paid to the types of winning tasks and the principles of budget implementation.

Keywords: civic budget, social participation, local government policy, city finances

JEL Classification Codes: H70, H72, H79

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.5


Wojciech Gędek

Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu

Knowledge co-production and the evidence-based policy: A literature review

Streszczenie

W ostatnich latach pojęcie koprodukcji wiedzy zyskuje na znaczeniu. Wyrażenie to pozostaje jednak niejasne, podobnie jak jego związek z nurtem tworzenia polityki publicznej opartego na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł, mający charakter przeglądowy, ma na celu przedstawienie, w jaki sposób, w wybranych publikacjach ważnych z punktu widzenia debaty naukowej na ten temat, rozumiana jest koprodukcja wiedzy. W tym - jak przedstawiane są role podmiotów uczestniczących w procesie koprodukcji wiedzy, a także jak kształtuje się związek między koprodukcją wiedzy a evidence-based policy. Analiza literatury umożliwia m.in. stwierdzenie, że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki.

Słowa kluczowe: koprodukcja, kokreacja, polityka publiczna, evidence-based policy

Kody klasyfikacji JEL: H4, O30, D80, I29 

Abstract

In the last couple of years, the concept of knowledge co-production has become more prominent. However, the meaning of the term and its relationship with the evidence-based policy (EBP) remains ambiguous. The main objectives of the review were to describe how the co-production of knowledge has been defined, the roles that individual actors can play in the process and the relationship between knowledge co-production and the evidence-based policy approach. The author asserted that the knowledge co-production was treated by the researchers both as a participatory research method and as an institutional solution for better policy implementation.

Keywords: co-production, co-creation, public policy, evidence-based policy

JEL Classification Codes: H4, O30, D80, I29

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.6


Justyna Salamon

Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej

The importance of the Maghreb countries in the policy of the Kingdom of Spain before its accession to the European Union

Streszczenie

Analizując znaczenie Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii, należy zwrócić uwagę na jego geostrategiczne położenie między Europą a Afryką. Z tego wynika priorytetowe traktowanie państw południowej części basenu Morza Śródziemnego. Istotne są również ich doświadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej). Na uwagę zasługują także wzajemne stosunki gospodarcze. Relacje Hiszpanii z Maghrebem są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat stosunków z Marokiem. Opisać je można jako tzw. relación obcesiva. Przez dziesięciolecia w relacjach dwustronnych przede wszystkim skupiano się na problemach takich jak: imigracja, posiadłości hiszpańskie w Afryce Północnej, a także kwestia Sahary Zachodniej. Celem głównym dla Hiszpanii była stabilizacja nie tylko Maroka, ale całego Maghrebu. Strategiczne znaczenie regionu wynikało z jego bliskości geograficznej, potencjału ekonomiczno-handlowego oraz wpływów kulturowych.

Słowa kluczowe: Hiszpania, polityka zagraniczna, stowarzyszenie, umowa, Unia Europejska

Kody klasyfikacji JEL: F50, F54, F55 

Abstract

When analyzing the importance of Maghreb in Spain's foreign policy, attention should be paid to its geostrategic location, between Europe and Africa. This gives priority to southern Mediterranean countries. The historical experiences and socio-cultural pluralism (the clash of Christian and Muslim civilizations) are also important. The mutual economic relations deserve attention. Spain's relations with the Maghreb are often seen only through the prism of relations with Morocco. They can be described as so-called relación obcesiva. For decades, bilateral relations focused primarily on issues such as immigration, Spanish possessions in North Africa, and the issue of Western Sahara. The main goal for Spain was to stabilize not only Morocco but all of the Maghreb. The strategic importance of the region was due to its geographical proximity, economic and trade potential as well as cultural influences.

Keywords: agreement, association, European Union, foreign policy, Spain

JEL Classification Codes: F50, F54, F55

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.7


Łukasz Gębski

FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie

FinTech and FinReg: New challenges for the financial market regulation system in Poland and in the world

Streszczenie

Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.

Słowa kluczowe: FinTech, TechReg, piaskownice regulacyjne, centra innowacyjności, usługi finansowe

Kody klasyfikacji JEL: G28, G23, G24 

Abstract

Effective regulation of the financial market is clearly crucial to innovation and the future success of the financial services industry and, in particular, FinTech companies. Prior to the global financial crisis, financial innovation was viewed very positively, resulting in many markets in the deregulatory approach to financial regulation. During the crisis, the regulatory pendulum swang to the other extreme. Dramatic technological change has spurred the development of financial technology companies (FinTech). FinTech and other financial services providers profoundly challenge the current regulatory paradigm. Financial regulators are increasingly seeking to balance the traditional regulatory approaches to financial stability and consumer protection with promoting growth and innovation. The resulting regulatory innovations include technology, innovation hubs, regulatory sandboxes, and special charters. This paper analyses new regulatory approaches, structured experimentalism (such as sandboxes), and the development of specific new regulatory frameworks.

Keywords: FinTech, TechReg, regulatory sandbox, innovation hub, financial services

JEL Classification Codes: G28, G23, G24

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.8 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems