Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 1 (33) 2022

 
​​​Strona redakcyjna i spis treści

Tomasz Gąsior, Jan Misiuna

WstępNorman Sempijja, Paula Mora Brito

The fallacy of 'scientific elections' in the COVID-era: exploring the challenges of managing the 2020-2021 elections in Uganda

Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie

Abstract

COVID-19 broke out in the period that Uganda was due to have presidential and parliamentary elections, posing a very precarious human security challenge. The ruling party (National Resistance Movement; NRM) faced the challenge of passing power to the Speaker of parliament if elections were not to be held. To mitigate the public health challenges and maintain power, the government acquiesced to an election process without public campaigns. Instead, campaigns were to be held over the radio, TV, and social media in what came to be known as 'scientific elections.' However, in a country hamstrung by massive political and bureaucratic corruption and an entrenched regime that uses violence against opponents, little attention was paid to the fairness of the process, especially in terms of access to media resources by the opposition. Conversely, as elections are about crowds and showmanship, the Ugandan Electoral Commission struggled with the ever-evolving electoral campaign process, especially as large spontaneous crowds sprang up on the campaign trail of the political candidates. The opposition needs a large crowd for legitimacy and a show of popularity. To mitigate this, the ruling party used violence against opposition members as an excuse to enforce standard operating procedures (SOPs) for the prevention of COVID-19, yet its candidates were left to gather crowds. This radicalized some of the opposition that used media outlets to call for violence and ethnic cleansing. This qualitative study delves into the extent to which the 'scientific elections' process was designed to produce a fair outcome of the 2021 elections in Uganda. This study uses the rational choice theory to explore the calculations of different stakeholders. The study relies on secondary data, especially available in media outlets, but also primary data through reports and social media and speeches of key figures in the political landscape in Uganda. The study finds that the Independent Electoral Commission was caught between two highly sophisticated opponents and did not have the capacity and agency to enforce the rules in the political game. In the end, the key facets of the 'scientific elections' process were found wanting and did not produce a fair outcome of the 2021 elections in Uganda.

Keywords: scientific elections, Uganda, National Resistance Movement, COVID-19, Uganda Electoral Commission, election management

JEL Classification Codes: D72, D78, I18

Streszczenie

Pandemia COVID-19 rozpoczęła się w okresie, gdy w Ugandzie miały się odbyć wybory prezydenckie i parlamentarne, co stanowiło wyzwanie dla bezpieczeństwa ludności. Partia rządząca (Narodowy Ruch Oporu) stanęła wobec sytuacji przekazania władzy przewodniczącemu parlamentu, gdyby wybory miały się nie odbyć. Aby złagodzić problemy związane ze zdrowiem publicznym i utrzymać władzę, rząd zgodził się na proces wyborczy bez kampanii publicznych. Zamiast tego miały zostać przeprowadzone kampanie w radiu, telewizji i mediach społecznościowych, w tak zwanych "wyborach naukowych". Jednak w kraju ogarniętym masową korupcją polityczną i biurokratyczną oraz z zakorzenionym reżimem, który stosuje przemoc wobec przeciwników, niewiele uwagi poświęcono sprawiedliwości tego procesu, zwłaszcza w kwestii dostępu opozycji do zasobów medialnych. I odwrotnie, ponieważ w wyborach chodzi o tłumy i popisy, Ugandyjska Komisja Wyborcza zmagała się z ciągle ewoluującym procesem kampanii wyborczej, zwłaszcza że na szlaku kampanii kandydatów politycznych pojawiły się spore spontaniczne tłumy. Opozycja potrzebuje dużego tłumu dla legitymizacji i pokazania popularności. Partia rządząca użyła przemocy wobec członków opozycji pod pretekstem egzekwowania standardowych procedur operacyjnych w celu zapobiegania COVID-19, ale jej kandydaci mogli gromadzić tłumy. Doprowadziło to do radykalizacji części opozycji, która wykorzystywała media do wzywania do przemocy i czystek etnicznych. Opisane w artykule badanie jakościowe sprawdza, w jakim stopniu proces "wyborów naukowych" został zaprojektowany w celu uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie. Badanie wykorzystuje teorię racjonalnego wyboru do zbadania kalkulacji różnych interesariuszy. Opiera się na danych wtórnych, zwłaszcza doniesieniach medialnych, ale także na danych pierwotnych z raportów, mediów społecznościowych i przemówień kluczowych postaci ze sceny politycznej Ugandy. Z badania wynika, że niezależna komisja wyborcza miała do czynienia z dwoma wysoce wyrafinowanymi przeciwnikami i nie miała możliwości ani sprawczości do egzekwowania reguł w grze politycznej. Ostatecznie okazało się, że kluczowe aspekty procesu "wyborów naukowych" były niesprawcze i nie przyniosły sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie.

Słowa kluczowe: wybory naukowe, Uganda, Narodowy Ruch Oporu, COVID-19, komisja wyborcza Ugandy, zarządzanie wyborami

Kody klasyfikacji JEL: D72, D78, I18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.1


Hepzibah Beulah C

Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world's largest democracy

Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją wyborczą w największej demokracji świata

Abstract

Democratic elections pose an immense challenge to any government during an emergency crisis like the COVID-19 pandemic. More so for a country like India, with close to 18% of the world's population comprising an equally daunting and eager voter base of around 911 million in the time of a raging virus, both in the urban and rural areas of the nation. The first democratic large-scale election during the pandemic was successfully held in the state of Bihar in North India with more than 90 million voters, which was an astonishing feat by itself. The model followed by South Korea with the highest voter turnout provided an insight to the Indian authorities on conducting the elections. The Indian Election Commission, an independent statutory body which is entrusted with the task of conducting free and fair elections, allowed for the virtual mode of campaigning, and specific guidelines for polling were recommended. The rule changes have profound implications in significantly reducing crowded campaigns, which was synonymous with Indian democracy. The traditional lens through which the administration of elections was perceived has undergone a paradigm shift during the pandemic. New insights might surface if the electoral administration is reviewed in this study on an argumentative basis against the background of the big steps taken by the Indian election machinery. The aspects on which the research debates include: (i) the pros and cons of the action taken by the regulators; (ii) positive and negative responses from the political parties; and (iii) health and safety of the voters. The study concludes by affirming with data on the success of the Bihar Election and the wise choice of the Indian government in seizing the opportunity by taking the cues from South Korea.

Keywords: Electoral Administration, India, virtual campaign, voter safety, pandemic election

JEL Classification Codes: D72, D78, I18

Streszczenie

Demokratyczne wybory stanowią ogromne wyzwanie dla każdego rządu podczas kryzysu, np. pandemii COVID-19. Szczególnie w kraju takim jak Indie, w którym blisko 18% światowej populacji stanowi zarówno niechętną, jak i chętną do głosowania bazę około 911 mln ludzi w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich kraju. Pierwsze demokratyczne wybory na dużą skalę podczas pandemii z powodzeniem odbyły się w stanie Bihar w północnych Indiach z udziałem ponad 90 mln wyborców, co samo w sobie było zdumiewającym wyczynem. Model przyjęty przez Koreę Południową cechujący się najwyższą frekwencją dał wgląd władzom indyjskim w przebieg wyborów. Indyjska Komisja Wyborcza, niezależny organ statutowy, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów, zezwoliła na wirtualny tryb prowadzenia kampanii i zarekomendowała konkretne wytyczne dotyczące głosowania. Zmiany zasad niosą głębokie implikacje dla znacznego ograniczenia zatłoczonych kampanii, co było synonimem indyjskiej demokracji. Administracja wyborcza została przeanalizowana w tym badaniu na tle wielkich zmian w indyjskiej machinie wyborczej. Aspekty, które podejmuje niniejsze badanie, obejmują: (i) zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów; (ii) pozytywne i negatywne reakcje partii politycznych; oraz (iii) zdrowie i bezpieczeństwo wyborców. Badanie kończy się potwierdzeniem danych na temat sukcesu wyborów w Bihar i mądrego wyboru rządu indyjskiego, który wykorzystał okazję, kierując się wskazówkami z Korei Południowej.

Słowa kluczowe: administracja wyborcza, Indie, wirtualna kampania, bezpieczeństwo wyborców, wybory w pandemii

Kody klasyfikacji JEL: D72, D78, I18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.2


Sharon Elhadad, Udi Sommer

Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States

Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

Abstract

This paper develops a unified model of policy diffusion to analyze the speed of adoption of statewide lockdown policies within a federal system during the COVID-19 pandemic. The modified unified model was built to improve our understanding of policy diffusion in contexts where existing models fall short. The authors highlight three main policy diffusion channels: regional, vertical, and internal. The paper shows the empirical test of the model across US states and finds that vertical effects, such as higher approval ratings for President Donald Trump, as well as a comparatively high proportion of COVID-19 federal funding support, bear a strong positive association with the speed of statewide lockdown adoption policies. In addition, certain internal effects are also important - higher governor approval ratings are positively associated with the speed of statewide lockdown adoption policies, as are state and local spending, democratic state governments, and population awareness of the virus. However, other internal factors, such as the stringency of statewide lockdown policies and the relative proportion of COVID-19 deaths in a state, were minimally associated with the speed of lockdown policy adoption. Surprisingly, unlike past studies, horizontal regional effects did not play a significant role in the presented analysis - the speed of adoption of lockdown policies by neighboring states bears no association with the speed of policy adoption of statewide lockdowns. Overall, the results suggest a strong influence of political factors on the speed of statewide lockdown adoption policies in the US.

Keywords: COVID-19, policy diffusion, policy styles, crisis management, United States

JEL Classification Codes: D78, G18, G29, H75, I18

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Został tu zbudowany zmodyfikowany ujednolicony model w celu lepszego zrozumienia dyfuzji polityki publicznej w kontekstach, w których istniejące modele nie spełniają oczekiwań. Wyróżniono trzy główne kanały dyfuzji polityki publicznej: regionalny, wertykalny i wewnętrzny. Artykuł zawiera empiryczny test modelu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i stwierdza, że efekty wertykalne, takie jak wyższe oceny poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, a także stosunkowo wysoki udział federalnego wsparcia finansowego na walkę z COVID-19, mają silny pozytywny związek z szybkością przyjmowania lockdownu. Ponadto ważne są również pewne efekty wewnętrzne - wyższe oceny akceptacji gubernatorów są pozytywnie powiązane z szybkością polityki przyjmowania lockdownu w całym stanie, podobnie jak wydatki stanowe i lokalne, demokratyczne rządy i świadomość ludności na temat wirusa. Jednak inne czynniki wewnętrzne, takie jak rygorystyczne stanowe polityki lockdownu i względny odsetek zgonów z powodu COVID-19 na poziomie stanowym, były minimalnie związane z szybkością przyjmowania polityki lockdownów. Co zaskakujące, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, horyzontalne efekty regionalne nie odegrały znaczącej roli w analizie - szybkość przyjmowania polityki lockdownu przez sąsiednie państwa nie ma związku z tempem przyjmowania lockdownu w całym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują silny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.

Słowa kluczowe: COVID-19, dyfuzja polityki publicznej, style polityki publicznej, zarządzanie kryzysowe, Stany Zjednoczone

Kody klasyfikacji JEL: D78, G18, G29, H75, I18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.3


Piotr Kobylski

Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia

Commonness in postal voting in the COVID-19 era: selected issues

Streszczenie

W artykule omówiono jedną z instytucji systemu wyborczego w dobie pandemii COVID-19. Wybory to proces wybierania przez obywateli przedstawicieli na określone stanowiska. Istotne w tym kontekście są sposób i zasady przeprowadzania elekcji, tak by zachowana została jej fundamentalna reguła - powszechność. Chociaż od 1989 r. obowiązywało kilkanaście ordynacji wyborczych, a tradycyjny model oddania głosu w lokalu wyborczym nadal funkcjonował, to polski ustawodawca przewidział także głosowanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem pełnomocnika. Z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19 wydawać by się mogło, że dalsze zmiany w polskim Kodeksie wyborczym będą niezbędne. Dostosowanie nowych przepisów do Konstytucji RP z 1997 r. okazało się jednak dla krajowego ustawodawcy zbyt ambitnym zadaniem. Niniejsze opracowanie ma charakter empiryczny - to studium przypadku konkretnego działania legislacyjnego pokazanego w ujęciu porównawczym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Słowa kluczowe: powszechność, wybory, spis wyborców, głosowanie korespondencyjne, standard

Kody klasyfikacji JEL: K00, K10, K40

Abstract

The article discusses the electoral system in the time of the COVID-19 pandemic. Elections are the process of citizens electing their representatives for specific positions. In this context, the method and principles of conducting the election are important, so that its fundamental rule - universality - is preserved. Although more than a dozen electoral regulations were in force since 1989 and the traditional model of voting at a polling station was still in place, the Polish legislator also provided for postal and proxy voting. Due to the risk related to the COVID-19 pandemic, it would seem that changes to the Polish Electoral Code will be necessary. The adaptation of the new provisions to the Constitution of the Republic of Poland of 1997, however, turned out to be too ambitious a task for the domestic legislator. Therefore, the Act of April 6, 2020 on the special rules for holding general elections for the President of the Republic of Poland, ordered in 2020, did not enter into force finally, because the functioning of a democratic state ruled by law requires that fundamental rights and civil liberties, including electoral ones be guaranteed. This study is empirical in nature - it is a case study of a specific legislative action shown in a comparative approach on the example of Poland and the United States of America.

Keywords: commonness, elections, voter list, postal voting, standard

JEL Classification Codes: K00, K10, K40

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.4


Agata Pyrzyńska

Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Selected problems related to holding local elections during the term of office in the SARS-CoV-2 pandemic

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce. Rozważaniom poddano w szczególności charakter takich wyborów. Liczne ograniczenia, w tym chociażby w zakresie przemieszczania się czy gromadzenia, nie pozostawały bez wpływu na przebieg i realizację zasadniczych funkcji wyborów. Celem analizy jest także określenie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii COVID-19. Odnotować bowiem należy, że w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. praktyka ta stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu ma istotne znaczenie, gdyż każdy akt zarządzający wybory ze swej istoty powinien stanowić gwarancję przeprowadzenia wyborów w ściśle określonych ramach czasowych, przy zachowaniu terminów wynikających z kalendarza wyborczego, a nadto - każde działanie organu powinno znajdować oparcie w przepisach prawa. Występująca w czasie pandemii praktyka prolongowania terminu głosowania w wyborach lokalnych osłabiła tak rozumiany - gwarancyjny - charakter czynności zarządzenia wyborów, inspirując jednocześnie do dyskusji nad prawną dopuszczalnością takich działań. W artykule wykorzystano metodę formalnoprawną oraz dokonano analizy dorobku doktryny i judykatury.

Słowa kluczowe: wybory samorządowe, prawo wyborcze, COVID-19, głosowanie, kadencja

Kody klasyfikacji JEL: H70, K16, K38

Abstract

The aim of the study is to analyze the issues of midterm and snap elections during the COVID-19 pandemic in Poland. In particular, the nature of such elections was considered. Numerous restrictions including, for example, the prohibition of assembling or movement of people, had an impact on the course and implementation of the basic functions of elections. The aim of the paper is also to determine whether, in the light of the applicable regulations, it is permissible to change the date of voting in the ordered local elections during the COVID-19 pandemic. It should be noted that in the period from March to April 2020, and then from November 2020 to June 2021, this practice became almost universal. The resolution of this problem is of significant importance, as each act ordering elections should guarantee the holding of elections within a strictly defined time and, moreover, every action of the proper body should be based on legal provisions. The practice of postponing voting in local elections, which occurred during the pandemic, weakened the so understood (as of a guarantee) nature of the act of ordering elections, at the same time inspiring a discussion on the legal admissibility of such actions. In this study, the formal and legal method was used and the achievements of the doctrine and judicature were analyzed.

Keywords: local election, electoral law, COVID-19, voting, term

JEL Classification Codes: H70, K16, K38

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.5


Arkadiusz Radwan, Sonia Horonziak

Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii

Correspondence elections in Bavaria (29 March 2020) and COVID-19: empirical analysis on the background of the debate on the validity of the elections' organization during the pandemic

Streszczenie

W marcu 2020 r., a więc w czasie trwania pandemii COVID-19, w Bawarii odbyły się wybory samorządowe: 15 marca - pierwsza tura wyborów (w formie tradycyjnej oraz korespondencyjnej), a 29 marca - druga tura (jedynie w formie korespondencyjnej). Zmiana reguł głosowania między I a II turą nastąpiła w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Druga tura była zorganizowana w okręgach, w których głosowanie w pierwszej turze nie przyniosło rozstrzygnięcia. Takich okręgów było 34, spośród ogólnej liczby 96 bawarskich okręgów wyborczych. W ten sposób wytworzyła się próba badawcza obejmująca wspomniane 34 okręgi, losowo i równomiernie rozproszone po terytorium całego landu, oraz próba kontrolna obejmująca pozostałe 62 okręgi. Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie hipotezy głoszącej, że zorganizowanie w Bawarii w marcu 2020 r., tj. w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania mogą być interesujące dla toczonej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r. - i nigdy ostatecznie nierozstrzygniętej - dyskusji na temat zasadności organizacji wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przykład Bawarii był bowiem przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania w Polsce wyborów prezydenckich w formie wyborów "kopertowych" - odpowiednio jako argument na rzecz albo przeciwko przeprowadzeniu głosowania zgodnie z pierwotnie przyjętym kalendarzem wyborczym. W niniejszym artykule zaprezentowano dane empiryczne oraz zaproponowano ich interpretację celem weryfikacji sformułowanej wyżej hipotezy, a przez to rozstrzygnięcie wzmiankowanej dyskusji na temat epidemiologicznego wymiaru wyborów korespondencyjnych.

Słowa kluczowe: wybory korespondencyjne, wybory kopertowe, głosowanie listowne, wybory prezydenckie, wybory samorządowe, druga tura, prawo wyborcze, Bawaria, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemia, zdrowie publiczne

Kody klasyfikacji JEL: C31, C36, D72, D74, D81

Abstract

In March 2020, amid the COVID-19 pandemic, local elections were held in Bavaria: the first round of voting took place on 15.03.2020 (traditional and postal voting) followed by the run-off ballot on 29.03.2020 (postal voting alone). The political decision to rely solely on postal voting in the second ballot was made unanimously by all the political fractions represented in the Bavarian parliament in the sense of responsibility for public health. The run-off ballot was held in constituencies where voting in the first round did not yield a winner. There were 34 such constituencies out of a total of 96. In this way, a research sample was created embracing the above-mentioned 34 constituencies, randomly and evenly dispersed throughout the entire Bundesland, and a control sample comprising the remaining constituencies. The purpose of this paper is to test the hypothesis according to which the postal voting held in Bavaria in March 2020, amidst the pandemic, led to an increase in the number of COVID-19 cases. The results of this study may be relevant for the discussion that in April and May of 2020 was going on in Poland - and never eventually settled - where public health concerns were raised. The Bavarian example was invoked by both supporters and opponents of postal voting as the sole form of voting in the Polish presidential elections originally scheduled for May of 2020. The Bavarian precedent was instrumentalized as an argument made - respectively in favor or against - sticking to the originally adopted electoral timeline.

Keywords: postal voting, absentee ballot, presidential elections, local elections, run-off ballot, electoral law, Bavaria, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemic, public health

JEL Classification Codes: C31, C36, D72, D74, D81

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.6


Justyna Salamon

Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Parliamentary elections in the Autonomous Communities of Galicia and the Basque Country in the time of the coronavirus pandemic

Streszczenie

Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje analizę przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz Kraju Basków, które odbyły się 12 lipca 2020 r. W Galicji jako pierwszej ze Wspólnot Autonomicznych rząd hiszpański wprowadził ostatnią fazę ograniczeń związaną z najłagodniejszymi obostrzeniami w czasie pandemii koronawirusa, tzw. nueva normalidad (obowiązywała od 15 czerwca 2020 r.). Oznaczało to, że wybory w Galicji przeprowadzono w czasie obowiązywania strefy 3 (tzw. zielonej, od 8 czerwca 2020 r.), w której wprowadzono najniższy stopnień ograniczeń. Z kolei w Kraju Basków pierwotnie wybory zaplanowano na 5 kwietnia 2020 r. Z powodu obowiązywania od marca 2020 r. estado de alarma (stanu alarmu) wybory zostały przełożone w obu tych Wspólnotach Autonomicznych. W trakcie analizy zwrócono również uwagę na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne.

Słowa kluczowe: autonomia, demokracja, Hiszpania, pandemia, wybory

Kody klasyfikacji JEL: H50, H70, H76

Abstract

The objective scope of the article includes an analysis of the course and the results of the elections to the parliament in the Autonomous Communities of Galicia and the Basque Country, which took place on July 12, 2020. In Galicia, as the first of the Autonomous Communities, the Spanish government introduced the last phase related to restrictions during the coronavirus pandemic, the so-called 'nueva normalidad' (effective from June 15, 2020). This meant that elections in Galicia were held in zone 3 (the so-called green zone from June 8, 2020), in which the lowest level of restrictions was introduced. In the Basque Country, on the other hand, elections were originally scheduled for April 5, 2020. Due to the 'estado de alarma' (state of alert) in force from March 2020, the elections were postponed in both Autonomous Communities. During the analysis, attention was paid to voter turnout and the distribution of votes cast among individual political parties.

Keywords: autonomy, democracy, elections, pandemic, Spain

JEL Classification Codes: H50, H70, H76

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.1.7

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems