Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 2 (26) 2020

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

WstępVincent Dubois

When elective affinities foster Europeanization: How the EU active welfare state model and national policies for controlling the unemployed reinforced each other (1997-2005) 

Kiedy powinowactwa z wyboru sprzyjają europeizacji. Jak wzajemnie wzmacniają się unijny model aktywnego państwa dobrobytu i krajowe polityki kontrolowania bezrobotnych w latach 1997-2005

Abstract

This paper advocates the use of a Weberian framework in the analysis of the processes of Europeanization of public policies. It focuses on employment policies to explore the "elective affinities" between the European Employment Strategy launched in 1997 and the subsequent elaboration of national reforms reorganizing and strengthening monitoring, surveillance, and sanctions of the unemployed. From this perspective, Europeanization is defined as mutual reinforcement between European policy frames and national reforms than a top-down unilateral relationship of influence.

Keywords: Europeanization, active social state, control, unemployment, European Employment Strategy, France, international comparison, elective affinities, Weberian approach

JEL Classification Codes: I38, J68, N34

Streszczenie

Niniejszy artykuł wykorzystuje ramy teoretyczne Maxa Webera do badania procesów europeizacji polityk publicznych. Skupia się na polityce zatrudnienia, by analizować "powinowactwa z wyboru" między Europejską Strategią Zatrudnienia zainicjowaną w 1997 r. a późniejszymi reformami krajowymi reorganizującymi i wzmacniającymi monitorowanie, sankcjonowanie i nadzór bezrobotnych. W tym ujęciu, europeizacja jest rozumiana raczej jako wzajemne wzmacnianie się polityki europejskiej i reform krajowych niż relacja oparta na jednostronnym, odgórnym oddziaływaniu.

Słowa kluczowe: europeizacja, aktywne państwo społeczne, kontrola, bezrobocie, europejska strategia zatrudnienia, Francja, porównania międzynarodowe, powinowactwa z wyboru, ujęcie Weberowskie

Kody klasyfikacji JEL: I38, J68, N34

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.1


Palina Prysmakova

Generation learning framework: Applying Margaret Mead's typology to agenda-setting stage of policy diffusion

Ramy międzypokoleniowego uczenia się. Zastosowanie typologii Margaret Mead do etapu ustanawiania agendy w dyfuzji polityki publicznej

Abstract

The prompt development of the world's South and the stagnation in the evolution of the world's North altered the directions of policy diffusion. Up to date, the literature lacks a clear framework that captures these changes. This article contributes to research by offering a Generation Learning Framework to study the new paths of policy and technology dissemination around the globe. Anthropological propositions of Margaret Mead are adapted to capture a higher demand and popularity of the South-South transfers over the less frequent South-North transfers. Illustrating the framework with the examples of South-Korean lesson-drawing, the study concludes that the era of knowledge transfer exclusively from the North to South is over. The proposed framework can be further applied to the fast-growing experiences in the learning practices that take place in Latin America, Eastern Europe, and Africa.

Keywords: lesson-drawing, benchmarking, knowledge transfer, institutional and organizational learning

JEL Classification Codes: D64, D83, O19, Z18

Streszczenie

Szybki rozwój globalnego Południa i stagnacja rozwoju na globalnej Północy zmieniły kierunki dyfuzji polityki publicznej. Do tej pory w literaturze przedmiotu brakuje jasnych tez, które wyjaśniałyby te zmiany. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju badań, oferując ramy międzypokoleniowego uczenia się do badania nowych ścieżek rozpowszechniania polityki publicznej i technologii na świecie. Propozycje antropologiczne Margaret Mead zostały dostosowane do większego popytu i popularności transferów na linii Południe-Południe w porównaniu z rzadszymi transferami na linii Południe-Północ. W artykule na przykładzie doświadczeń z Korei Południowej stwierdzono, że era transferu wiedzy wyłącznie z Północy na Południe dobiegła końca. Proponowane ramy można dalej zastosować do szybko rozwijających się doświadczeń i praktyk uczenia się w Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej i Afryce.

Słowa kluczowe: uczenie się od przeszłości, analiza porównawcza, transfer wiedzy, uczenie się instytucjonalne i organizacyjne

Kody klasyfikacji JEL: D64, D83, O19, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.2


Delali A. Dovie

Articulation of the shallow inclusion and deep exclusion of older adults from the Ghanaian policy terrain

Artykułowanie płytkiego włączenia i głębokiego wykluczenia osób starszych z obszaru politycznego w Ghanie

Abstract

The paper examines how the Ghanaian policy environment shapes access inequalities in well-being at old age, utilizing qualitative and quantitative datasets obtained from individuals aged 50+ (n = 230). The results show from older people (70%) that aged policy extensively excludes older adults. This denotes an incomprehensible policy domain that comprises the constitution, social protection policy, the National Health Interview Survey (NHIS) act, and the national ageing policy. The challenge is the mandatory retirement age is 60 years; while the compartmentalization of the NHIS free healthcare provision is for those aged 70+, the Welfare Card (EBAN) provides access to social amenities, including transportation, to older people 65+ at a discount of 50%. However, older adults are not a homogenous group. These policies address needs of the aged incoherently, with currency across the spheres of social exclusion and inclusion. However, a policy is a key resource, the limitation of which may have dire repercussions, including ageism. This has broader implications for social, economic, political exclusion regarding multi-dimensional facets of healthcare and labor force participation. These are discussed in light of the three pillars of ageing social policy, namely healthcare, paid work, and social care. The paper argues that government policy is skewed towards children, youth, gender, and education, despite older adults' increasing population, without an appreciation for concrete and determinate policies.

Keywords: older adults, policy, eligibility, social exclusion, social inclusion, active ageing, coping strategies

JEL Classification Codes: I38, J14, J18, N37

Streszczenie

Artykuł analizuje, w jaki sposób środowisko polityczne Ghany wpływa na nierówności w dostępie do dobrobytu osób w starszym wieku. Badanie opiera się na wykorzystaniu jakościowych i ilościowych zbiorów danych uzyskanych od osób w wieku 50+ (n = 230). Wyniki badań z udziałem osób starszych pokazują (70%), że polityka wobec starzenia się w znacznym stopniu wyklucza te osoby. Oznacza to niezrozumiałą dziedzinę polityki obejmującą konstytucję, politykę ochrony socjalnej, Ustawę o krajowej ankiecie dotyczącej wywiadu zdrowotnego (ang. National Health Interview Survey - NHIS) oraz krajową politykę dotyczącą starzenia się ludności. Wyzwanie polega na tym, że obowiązkowy wiek emerytalny wynosi 60 lat, podczas gdy zaszeregowanie bezpłatnej opieki zdrowotnej przez NHIS dotyczy osób w wieku 70+, a karta opieki społecznej (EBAN) zapewnia dostęp do udogodnień socjalnych, w tym transportu dla osób starszych w wieku 65+ ze zniżką 50%. Jednak starsi dorośli nie stanowią jednorodnej grupy. Polityka ta uwzględnia potrzeby osób starszych w sposób niespójny, przy czym obejmuje obszary wykluczenia społecznego i integracji. Polityka jest jednak kluczowym zasobem, którego ograniczenie może mieć poważne konsekwencje, w tym wzmacnianie dyskryminacji ze względu na wiek. Ma to szersze implikacje dla wykluczenia społecznego, gospodarczego i politycznego w odniesieniu do wielowymiarowych aspektów opieki zdrowotnej i uczestnictwa w zasobach siły roboczej. Są one omawiane w świetle trzech filarów polityki społecznej wobec starzenia się, a mianowicie opieki zdrowotnej, pracy zarobkowej i opieki społecznej. Artykuł stawia tezę, że polityka rządu jest ukierunkowana na dzieci i młodzież oraz jest wypaczona pod względem płci i wykształcenia, pomimo rosnącej populacji osób starszych, bez docenienia konkretnych i wybranych dziedzin polityki.

Słowa kluczowe: starsi dorośli, polityka, kwalifikowalność, wykluczenie społeczne, włączenie społeczne, aktywne starzenie się, strategie zaradcze

Kody klasyfikacji JEL: I38, J14, J18, N37

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.3 


Everardo Chiapa Aguillón

Challenges in local governance: Public-private partnerships as an instrument for local transport policies

Wyzwania lokalnego współzarządzania - partnerstwa publiczno-prywatne jako instrument lokalnej polityki transportowej

Abstract

Public-private partnerships (PPP) as suppliers for public services have been increasingly used as an instrument for improving public policy, mostly when it comes to reducing costs and improving public transport. The purpose of this paper is to carry out a comparative analysis between two metropolitan areas in Mexico and to identify the main causes that explain the performance and difficulties of a hybrid supplying model. The transport sector was chosen not only for its great importance in urban areas but also due to its representativeness to highlight the specificities of PPPs. The Mexican experience has shown that infrastructure projects tend to underestimate their costs and to overestimate their demand, even with supposed formal validation processes. In this sense, even though PPPs have been generally promoted by international organizations, there is a prevailing need to explore the implications and challenges that emerge from this kind of governance tools. Process tracing was conducted as a methodological technique within a comparative approach using qualitative information.

Keywords: public-private partnerships, transport, local public services, public policy

JEL Classification Codes: H76, L98, N76, O18, R48

Streszczenie

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) jako dostawcy usług publicznych są coraz częściej wykorzystywane jako instrument usprawniający politykę publiczną, głównie jeśli chodzi o redukcję kosztów i poprawę transportu publicznego. Celem tego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej między dwoma obszarami metropolitalnymi w Meksyku oraz identyfikacja głównych przyczyn wyjaśniających wydajność i trudności hybrydowego modelu zaopatrzenia. Sektor transportu został wybrany nie tylko ze względu na jego duże znaczenie na obszarach miejskich, ale również ze względu na jego reprezentatywność dla określania specyfiki PPP. Meksykańskie doświadczenia pokazały, że w projektach infrastrukturalnych zwykle nie docenia się kosztów i przecenia popyt, nawet przy rzekomych formalnych procesach walidacji. W tym sensie, mimo że PPP były ogólnie promowane przez organizacje międzynarodowe, istnieje istotna potrzeba badania implikacji i wyzwań wynikających ze stosowania tego rodzaju narzędzi współzarządzania. Śledzenie procesów jest stosowane jako technika badawcza w ramach podejścia porównawczego z wykorzystaniem informacji jakościowych.

Słowa kluczowe: partnerstwa publiczno-prywatne, transport, lokalne usługi publiczne, polityka publiczna

Kody klasyfikacji JEL: H76, L98, N76, O18, R48 

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.4


Natalia Jungrav-Gieorgica

Narrative Policy Framework - polityka publiczna jako walka opowieści

Narrative Policy Framework: Public policy as a fight of stories

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskim czytelnikom najważniejszych informacji dotyczących jednej z nowszych teorii procesu polityki publicznej - Narrative Policy Framework (NPF). NPF zakłada, że zasadniczą rolę w procesie polityki publicznej odgrywają narracje polityki publicznej. Są to strategicznie konstruowane opowieści dotyczące przyczyn i rozwiązań problemów polityki publicznej. Aktorzy posługują się narracjami, aby osiągać swoje cele, np. wdrożenie polityki najbliższej ich preferencjom. Na przykładzie rządowego programu "Dobry start" w artykule przedstawione zostały praktyczne zastosowania NPF na poziomie mikro, mezo oraz makro.

Słowa kluczowe: Narrative Policy Framework, polityka publiczna, polityka rodzinna, nauki o polityce publicznej, proces polityki publicznej, narracje polityki publicznej, Dobry start, 300+

Kody klasyfikacji JEL: D19, J18, K36, M38

Abstract

The main goal of the article is to present to Polish readers the most important information about one of the newer theories of the public policy process - Narrative Policy Framework (NPF). The NPF assumes that public policy narratives play a fundamental role in the public policy process. These are strategically constructed stories about the causes and solutions to public policy problems. Actors use narratives to achieve their goals, for example, implementing policies closest to their preferences. On the example of the government's "Good start" ("Dobry start" in Polish) program, the article presents practical applications of the NPF at the micro, meso, and macro levels.

Keywords: Narrative Policy Framework, public policy, family policy, public policy sciences, public policy process, public policy narratives, Good Start, 300+

JEL Classification Codes: D19, J18, K36, M38

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.5


Agnieszka Vetulani-Cęgiel

(Nad)reprezentacja interesów w procesie kształtowania polityki publicznej na przykładzie obszaru prawno-autorskiego w Polsce​

(Over)representation of interests in the process of shaping public policies on the example of the legal-copyright area in Poland

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce reprezentacji interesów w procesie kształtowania polityki publicznej. W szczególności podejmuje kwestie związane z zarządzaniem regulacyjnym dotyczącym relacji z grupami interesu oraz strategii stosowanych przez interesariuszy w procesach konsultacyjnych. Ponadto omówiono rolę, jaką grupy interesu odgrywają w polityce publicznej. Analiza dotyczy działań polskich grup interesu w obszarze prawa autorskiego, który zasługuje na uwagę zarówno ze względu na różnorodność aktorów, jak i na asymetrię interesów. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że działania podejmowane przez interesariuszy w zakresie wzmacniania reprezentacji swoich interesów prowadzą do "nadreprezentacji" tych interesów, co - przy braku odpowiednich mechanizmów zarządzania regulacyjnego w zakresie udziału stron w konsultacjach - zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska "zawłaszczania regulacji" przez podmioty. Dane zostały zebrane w ramach monitoringu legislacyjnego projektów ustaw prawno-autorskich procedowanych w latach 2013-2019, a także w toku wywiadów półustrukturyzowanych przeprowadzonych w latach 2015-2018. W celu zilustrowania strategii lobbingowych za-stosowano metodę analizy sieci społecznych.

Słowa kluczowe: reprezentacja interesów, grupy interesu, lobbing, prawo autorskie, kształtowanie polityki, konsultacje z interesariuszami

Kody klasyfikacji JEL: K29, N44, O52, P14

Abstract

The article is focused on the issue of the representation of interests in the process of shaping public policies. In particular, it addresses issues related to regulatory management regarding relations with interest groups and strategies used by stakeholders in consultation processes. In addition, we aim to discuss the role that interest groups play in public policies. The analysis concerns the activities of Polish interest groups in the area of copyright, which deserves attention due to the diversity of actors and the asymmetry of interests. The analysis makes it possible to state that the actions taken by stakeholders in strengthening the representation of their interests lead to "overrepresentation" of these interests, which - in the absence of appropriate regulatory management mechanisms for the participation of parties in consultations - increases the risk of the phenomenon of "regulatory capture" by entities. The data was collected as part of the legislative monitoring of drafts of legal-copyright laws proceeded in 2013-2019, as well as semi-structured interviews conducted in 2015-2018. In order to illustrate lobbying strategies, a method of analyzing social networks was used.

Keywords: interest representation, interest groups, lobbying, copyright, policymaking, stakeholder consultation

JEL Classification Codes: K29, N44, O52, P14 

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.2.6 


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems