Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 2 (30) 2021

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

WstępStefan Sękowski

The pros and cons of rent-seeking: Political rent in various research paradigms

Zalety i wady pogoni za rentą. Renta polityczna w różnych paradygmatach badawczych

Abstract

This article shows that how we look at political rent and rent-seeking depends on our position on state interference in the economy and which theory of regulation we are familiar with. Although the theory of rent-seeking is in accordance with the paradigm of the private interest (economic) theories of regulation, the researcher also needs an insight based on the public interest theories of regulation if he wants to judge the impact of rent-seeking and the creation of political rent on social well-being properly. The paper is also a conceptualization of political rent. It describes forms of rent-seeking and economic systems most amenable to it.

Keywords: rent-seeking, rent, predatory state, state capitalism, state capture, regulation

JEL Classification Codes: D02, D72, H82, P51

Streszczenie

Artykuł ukazuje, że to, jak traktujemy rentę polityczną i pogoń za rentą zależy od nastawienia badacza do ingerencji państwa w gospodarkę oraz od tego, jaka teoria regulacji jest mu bliska. Choć teoria pogoni za rentą koresponduje z teorią regulacji opartą na interesie prywatnym (ekonomiczną), badacz musi uwzględnić także podejście bazujące na teorii regulacji opartej na interesie publicznym, jeśli chce właściwie ocenić wpływ pogoni za rentą i kreacji renty politycznej na dobrobyt społeczny. Artykuł zawiera także konceptualizację renty politycznej. Opisuje też różne formy pogoni za rentą i najbardziej podatne na nią systemy ekonomiczne.

Słowa kluczowe: pogoń za rentą, renta, państwo drapieżcze, kapitalizm państwowy, przejmowanie państwa, regulacje

Kody klasyfikacji JEL: D02, D72, H82, P51

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.2.1


Daniel Budzeń

Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce

Political risk in local debt management in Poland

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. Analiza obejmuje lata 2003-2019. Szczególne zainteresowanie wzbudziły lata wyborcze i okresy przedwyborcze. Część empiryczną poprzedza przegląd literatury zarówno w zakresie cyklu wyborczego, jak i ryzyka w zarządzaniu długiem lokalnym. Przyjęta struktura artykułu umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy ryzyko polityczne występuje w badanych podmiotach?

Słowa kluczowe: ryzyko polityczne, dług lokalny, finanse samorządu terytorialnego

Kody klasyfikacji JEL: H63, H74, H76

Abstract

The article presents issues related to the occurrence of political risk in local government in Poland. It will attempt to identify the symptoms to demonstrate the possibility of a political budget cycle in local government units. On the basis of budgetary data an empirical analysis of local governments will be carried out, with a particular emphasis on debt levels, capital expenditures, and a result of the budget in the years of local elections and pre-election periods. The presented research results cover all categories of local government units, i.e., municipalities, cities with poviat rights, poviats, and voivodships. The time range of the analysis is 2003-2019. The empirical part is preceded by a literature review, both in terms of the election cycle and the risk related to local debt management. The adopted structure of the article allows obtaining an answer to the question of whether there is a political risk in the surveyed entities.

Keywords: political risk, local debt, local government finance

JEL Classification Codes: H63, H74, H76

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.2.2


Maciej J. Nowak

Wpływ orzeczeń sądów administracyjnych na ochronę ładu przestrzennego w lokalnym planowaniu przestrzennym

Impact of administrative court decisions on the protection of spatial order in local spatial planning

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie wpływu wywieranego przez orzecznictwo sądów administracyjnych na praktykę planistyczną w zakresie ochrony ładu przestrzennego. Zweryfikowano ten wpływ z perspektywy dwóch kluczowych stosowanych w praktyce (przez sądy, organy jednostek samorządu terytorialnego, uczestników gry o przestrzeń) systemów informacji prawnej: LEX i Legalis. To właśnie tezy orzecznicze zawarte w wymienionych systemach stanowią podstawę dla wyrażanych w kolejnych sprawach ocen oraz formułowania argumentów. Wybrano dwa kluczowe z perspektywy ochrony ładu przestrzennego i zakresu prawa własności w systemie gospodarki przestrzennej przepisy: art. 2 pkt 1 oraz art. 6. Wyniki wskazują, że w badanych systemach dominują orzeczenia ze wskazanej perspektywy neutralne. Niemniej bardzo silna jest reprezentacja orzeczeń umożliwiających poszerzanie możliwości zabudowy. Kluczowa wydaje się w tym kontekście reprezentacja orzeczeń w sposób bardziej precyzyjny definiujących ład przestrzenny, jak również wprost wskazujących nadrzędność ładu przestrzennego nad prawem własności. Pomimo braku klarownych podstaw prawnych sądy administracyjne powinny właśnie na ten kierunek zwrócić szczególną uwagę.

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, ład przestrzenny, prawo własności, orzecznictwo

Kody klasyfikacji JEL: R50, K49

Abstract

The article aims to determine the influence of administrative courts' jurisprudence on planning practice in the field of spatial order protection. This impact was verified from the perspective of two key, practical (used by courts, local government units, participants in the space game), and legal information systems: LEX and Legalis. The jurisprudence theses contained in the systems mentioned above constitute the basis for the judgments and formulation of arguments expressed in subsequent cases. Two key provisions were selected, important from the perspective of the protection of spatial order and the scope of property rights in the spatial management system: Art. 2, point 1, and Art. 6. The results show that in the examined systems, neutral judgments dominate. Nevertheless, the representation of decisions enabling the expansion of development possibilities is forceful. In this context, the key decisions seem to be more precise, defining the spatial order and directly indicating the superiority of the spatial order over the ownership right. Despite the lack of a clear legal basis, administrative courts should pay particular attention to this direction.

Keywords: spatial policy, spatial order, property right, jurisprudence

JEL Classification Codes: R50, K49

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.2.3


Halina Nadobnik

Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast

Social media as a tool for activation of older people during the COVID-19 pandemic: The analysis of the performance of selected organizations from four Polish cities on the Facebook platform

Streszczenie

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dla organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną, np. osób starszych, oznaczało to wstrzymanie dotychczasowych działań. Czy możliwe było zatem dalsze aktywizowanie osób starszych? Celem badania jest zidentyfikowanie sposobów, w jaki wybrane organizacje w Polsce próbowały poradzić sobie z tą sytuacją za pośrednictwem swoich stron na portalu społecznościowym Facebook. Analizie poddano posty pochodzące z 20 kont prowadzonych przez organizacje zajmujące się aktywizacją społeczną osób starszych na terenie czterech miast wojewódzkich. W wyniku analizy tematycznej zebranych postów możliwe było określenie spectrum, w jakim funkcjonowały badane strony, tj. od kreatora rzeczywistości, dostarczającego najświeższych informacji do zażyłego znajomego, który troszczy się, pomaga, a nawet rozmawia ze swoimi odbiorcami. Z tym łączyła się również forma prowadzonej na stronach aktywizacji. Badania ujawniły różny stopień partycypacyjności działań prowadzonych przez organizacje, a przedstawione wnioski stanowią wkład w badania nad mediami społecznościowymi w polityce publicznej oraz aktywizacją osób starszych.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, Facebook, media społecznościowe, polityka senioralna, partycypacja

Kody klasyfikacji JEL: Z18, H84, L31

Abstract

The restrictions related to the COVID-19 pandemic limited the functioning of society as a whole. For organizations working in the field of social activation, e.g., for older people, this meant that existing activities came to a stop. Was it, therefore, possible to continue activating older people? The aim of this study is to identify the ways in which selected organizations in Poland tried to cope with this situation through their Facebook pages. Posts from 20 accounts run by entities involved in the social activation of older people in four provincial cities were analyzed. As a result of a thematic analysis of the collected posts, it was possible to determine the spectrum in which the examined pages functioned, i.e., from a creator of reality providing the latest information, to a close friend who cares for, helps, and even talks to the recipients. Also connected to this was the form of activation carried out on the sites. The research revealed varying degrees of participation in activities conducted by organizations and institutions, and the conclusions presented here are a contribution to research into social media in public policy and the activation of older people.

Keywords: COVID-19 pandemic, Facebook, social media, senior policy, participation

JEL Classification Codes: Z18, H84, L31

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.2.4RECENZJA

Piotr P. Płucienniczak

Recenzja książki: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty (red.), 2020. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar​

Book review: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty (Eds.) (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (Taming uncertainty: Socio-economic studies on young precarized workers). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Streszczenie

Artykuł jest recenzją książki Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020) pod redakcją Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego. Autor omawia zawartość książki oraz komentuje wyniki badania i sposób ich przedstawienia.

Słowa kluczowe: atypowe zatrudnienie, badania biograficzne, prekarność, prekaryjność

Kody klasyfikacji JEL: I31, I32, J60, J81, Z13

Abstract

The article is a review of the book titled Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020), edited by Adam Mrozowicki and Jan Czarzasty. The author describes the content of the book, comments on the results, and provides his review.

Keywords: atypical employment, biographical research, precarity, precariousness

JEL Classification Codes: I31, I32, J60, J81, Z13

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.2.5


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems