Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 2 (34) 2022

 

Strona redakcyjna i spis treści

​​​Andrzej Zybała

WstępUsman W. Chohan

Analyzing sound COVID-19 policy responses in developing countries: the case study of Pakistan

Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu

Abstract

The COVID-19 pandemic has posed significant policy challenges in developing countries, where operational resources and policy capacity are limited. Yet, some developing countries have fared better than others, and part of this success seems to be attributable to the use of prudent policy instruments within a policy mix that exhibits coherence. This article presents a COVID-19 case study of Pakistan and considers the following aspects of Pakistan's policy mix: (1) polio and rural support infrastructure deployed for COVID-19 detection and awareness-creation; (2) the establishment of a national command and operation center (NCOC) to centralize real-time decision-making; (3) the use of the largest income support program to generate a targeted pro-poor stimulus; and (4) optimally targeted (smart) lockdowns. The findings suggest that developing countries can adjust sound policy responses to pandemic conditions despite their resource constraints, by calibrating extant policy instruments and mobilizing new ones within a coherent policy mix.

Keywords: COVID-19, pandemic, policy response, developing countries, public value, Pakistan, policy mix, policy instruments

JEL Classification Codes: D73, H83, I15, I18, J18

Streszczenie

Pandemia COVID-19 postawiła duże wyzwania polityczne przed krajami rozwijającymi się, w których zasoby operacyjne i możliwości polityczne są ograniczone. Jednak niektóre z tych krajów radzą sobie lepiej niż inne i wydaje się, że część tego sukcesu można przypisać wykorzystaniu ostrożnych instrumentów polityki publicznej w ramach spójnych kombinacji interwencji publicznych. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące pandemii COVID-19 w Pakistanie i rozważono następujące aspekty kombinacji polityki publicznej: 1) polio i infrastruktura wsparcia obszarów wiejskich wdrożona w celu wykrywania COVID-19 oraz budowania świadomości na ten temat; 2) utworzenie krajowego operacyjnego centrum dowodzenia w celu scentralizowania procesu decyzyjnego prowadzonego w czasie rzeczywistym; 3) wykorzystanie największego programu wspierania dochodów do zorganizowania pomocy dla ubogich; 4) optymalnie ukierunkowane (inteligentne) lockdowny. Wyniki badania sugerują, że kraje rozwijające się - pomimo ograniczonych zasobów - mogą odpowiednio zareagować na pandemię poprzez dostosowanie istniejących instrumentów politycznych i stworzenie nowych w ramach spójnej kombinacji polityki publicznej.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, reakcja polityczna, kraje rozwijające się, wartość publiczna, Pakistan, kombinacja polityki publicznej, instrumenty polityczne

Kody klasyfikacji JEL: D73, H83, I15, I18, J18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.1 


Munise Tutucu

Comparison of COVID-19 contact-tracing apps in the context of public policy: the cases of Turkey and South Korea

Porównanie aplikacji do śledzenia zakażeń wirusem COVID-19 w kontekście polityki publicznej. Przypadki Turcji i Korei Południowej

Abstract

The healthcare systems of almost every country have been facing an unprecedented crisis since the beginning of the COVID-19 pandemic in March 2020. In response, numerous countries have designed and launched their unique applications to inform their citizens about COVID-19 and to follow their health situation. While South Korea has been showing an effective fight against COVID-19, Turkey is one of the most affected ones by the virus. This paper aims to identify key differences and similarities between the contact tracing apps that are used by Turkey and South Korea during COVID-19. In this way, it addresses how two members of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), one developing (Turkey) and other developed (South Korea) countries, integrated their public policies and crisis management responses with the mobile phone applications and at what scale they are successful. Also, this paper investigates how these differences/similarities between their applications have affected their paths in the pandemic. Comparing their applications, it discusses policy-making processes, technological differences, and contact tracing strategies with policy recommendations for other countries.

Keywords: COVID-19, contact tracing apps, Turkey, South Korea, public policy

JEL Classification Codes: I18, L38, O57

Streszczenie

Od wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. w prawie każdym kraju świata systemy opieki zdrowotnej są zagrożone bezprecedensowym kryzysem. W odpowiedzi na tę sytuację w wielu krajach zaprojektowano i uruchomiono własne unikalne aplikacje, aby informować swoich obywateli o COVID-19 i śledzić ich sytuację zdrowotną. Podczas gdy Korea Południowa skutecznie walczy z COVID-19, Turcja jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem. Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie kluczowych różnic i podobieństw między aplikacjami do śledzenia kontaktów używanymi w Turcji i Korei Południowej podczas epidemii COVID-19. Omówiono to, w jaki sposób dwa kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - kraj rozwijający się (Turcja) i kraj rozwinięty (Korea Południowa) - integrowały swoją politykę publiczną, reagowały w sytuacji kryzysowej, wprowadzając aplikacje na telefony komórkowe, i jak duży był sukces, który odniosły w tej dziedzinie. W niniejszym artykule zbadano również, w jaki sposób różnice i podobieństwa między aplikacjami wykorzystywanymi w analizowanych krajach wpłynęły na ich funkcjonowanie w pandemii. W związku z tym zostały omówione procesy kształtowania polityki, różnice technologiczne, strategie wobec śledzenia kontaktów oraz rekomendacje polityczne dla innych krajów.

Słowa kluczowe: COVID-19, aplikacje do śledzenia kontaktów, Turcja, Korea Południowa, polityka publiczna

Kody klasyfikacji JEL: I18, L38, O57

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.2


Antonios Karvounis

City diplomacy and public policy in the era of COVID-19: networked responses from the Greek Capital

Dyplomacja miejska i polityka publiczna w erze COVID-19. Sieciowane reakcje z greckiej stolicy

Abstract

In recent decades, more and more young actors at the international level have been claiming and aspiring to play a significant role in managing public policy issues with global reach. The recent pandemic highlighted the asymmetry of nation-state responses in managing this health threat. At a time that the return-of-the-state scenario sounded familiar, it was misleading as well. Although each national government was focusing on its own people, and each claimed to have been better prepared to fight the crisis than its neighbors, governance gaps were filled by networks of sub-national authorities, whose partnerships provided a wider geographical perspective of policy decisions. In this framework, this article assesses the role of the city diplomacy, focusing on the pandemic initiatives of the city of Athens that, due to its international affiliations, managed to fill the gaps of the measures taken for the most vulnerable groups by the central government during the pandemic of COVID-19. Desk-based research and the use of secondary sources provide the scope for our analysis.

Keywords: city diplomacy, global governance, city networks, COVID-19

JEL Classification Codes: L38, Z18, Z28

Streszczenie

W ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej nowych organizacji na szczeblu międzynarodowym aspiruje do odgrywania znaczącej roli w zarządzaniu kwestiami polityki publicznej o zasięgu globalnym. Niedawna pandemia uwypukliła różnice w reakcji państw narodowych w obliczu tego rodzaju zagrożenia zdrowia publicznego. To, że scenariusz powrotu inwestycji państwowych wydawał się możliwy, okazało się jednak mylące. Chociaż rządy wszystkich krajów koncentrowały się na własnych obywatelach, a politycy byli przekonani, że ich kraj jest lepiej przygotowany do walki z kryzysem niż sąsiedzi, luki w zarządzaniu musiały zostać wypełnione przez sieci władz niższego szczebla, których współpraca sprawiła, że decyzje polityczne miały szerszy zasięg geograficzny. W niniejszym artykule dokonano oceny roli dyplomacji miejskiej, koncentrując się na dotyczących pandemii inicjatywach miasta Ateny, które ze względu na swoje międzynarodowe powiązania zdołało uzupełnić braki w działaniach podejmowanych przez rząd centralny w czasie pandemii COVID-19 na rzecz grup najbardziej narażonych na jej negatywne skutki. Prezentowane badania bazują na analizie danych zastanych (desk research) i wykorzystaniu źródeł wtórnych.

Słowa kluczowe: dyplomacja miejska, współzarządzanie globalne, sieci miast, COVID-19

Kody klasyfikacji JEL: L38, Z18, Z28

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.3


Puteri Andika Sari, Wiendy Puspita Sari, Dito Rinaldo

Business performance during the COVID-19 crisis: a major contribution of entrepreneurial resilience

Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję

Abstract

COVID-19 affected the entire world, culminating in a devastating worldwide disaster. The crisis had a major impact on Indonesia, both in terms of health and economic concerns. As economic support in Indonesia, micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) are also impacted. This study was carried out in the West Java Province, including respondents among MSME actors. The aim of this study was to see how entrepreneurial resilience and self-efficacy affected company performance during the COVID-19 crisis. To assess the connection between variables, this research technique uses a quantitative methodology. The partial least squares path modeling (PLS-SEM) is used to validate the model's hypothesis, which is based on its association in a literature study done by numerous prior researchers. The findings of this study show that, as compared to entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial resilience has a substantial impact on MSME company performance during the COVID-19 pandemic. Based on the evaluation of the results of the research on the resilience of MSME owners, it must be supported by external variables such as government policies.

Keywords: COVID-19 crisis, entrepreneurial resilience, entrepreneurial self-efficacy, small business performance, West Java MSMEs

JEL Classification Codes: H84, L26, Z18

Streszczenie

Pandemia COVID-19 w sposób katastrofalny wpłynęła na cały świat. Kryzys dotknął również Indonezję, jeśli chodzi zarówno o stan zdrowia ludności, jak i kwestie gospodarcze. Oddziaływał także na wsparcie gospodarcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Przedstawione badanie zostało przeprowadzone w prowincji Jawa Zachodnia z udziałem respondentów z MMSP. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób przedsiębiorcza rezyliencja i poczucie własnej sprawczości wpłynęły na wyniki firm podczas kryzysu związanego z COVID-19. Do oceny związku między zmiennymi wykorzystano metodologię ilościową. Częściowe modelowanie metodą najmniejszych kwadratów (PLS-SEM) posłużyło do walidacji hipotezy modelu, który opiera się na studiach literaturowych przeprowadzonych wcześniej przez wielu innych badaczy. Wyniki tego badania pokazują, że w porównaniu z przedsiębiorczą samowystarczalnością przedsiębiorcza rezyliencja ma znaczący wpływ na wyniki MMSP podczas pandemii COVID-19. Na tej podstawie należy stwierdzić, że niezbędne jest wspieranie zmiennych zewnętrznych, takich jak polityka rządu.

Słowa kluczowe: kryzys COVID-19, przedsiębiorcza odporność, przedsiębiorcza samowystarczalność, wydajność małych firm, MMSP w Jawie Zachodniej

Kody klasyfikacji JEL: H84, L26, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.4


Aleksandra Falba

Analiza skuteczności polityki ograniczania pandemii COVID-19 w Polsce i Malezji do połowy 2021 r.

Analysis of the effectiveness of the policy to reduce the COVID-19 pandemic in Poland and Malaysia by mid-2021

Streszczenie

Statystyki jednoznacznie wskazują, że państwa Azji Wschodniej znacznie lepiej radzą sobie w walce z pandemią COVID-19. Należy zadać sobie jednak pytanie, jakie są tego przyczyny. W artykule przeanalizowano działania podejmowane w celu zwalczania COVID-19 w Polsce oraz Malezji - statystyki, czas wprowadzania restrykcji, rodzaje i zakres obostrzeń, a także sposoby ich egzekwowania. Wybór krajów podyktowany jest zbliżoną liczbą mieszkańców oraz liczbą wykonanych testów. Malezja jest uznawana za jedno z państw najlepiej radzących sobie z pandemią. Polska natomiast znajduje się w światowej czołówce krajów o największej liczbie potwierdzonych przypadków zakażeń. Analiza opisowa i porównawcza umożliwiła wyciągnięcie wniosków dotyczących czynników, które determinują sukces w walce z COVID-19. Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególne znaczenie mają: wcześniejsze doświadczenia poszczególnych państw, opracowane plany działania na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych oraz czynniki kulturowo-społeczne.

Słowa kluczowe: COVID-19, sytuacja epidemiczna, zwalczanie chorób zakaźnych, zarządzanie w ochronie zdrowia, kultura azjatycka

Kody klasyfikacji JEL: H12, I19, Z18

Abstract

As shown by the statistics, East Asian countries control COVID-19 better than other countries. Due to that fact, one should pose the following question: what is it caused by? The article analyzes the actions taken to control COVID-19 in Poland and Malaysia - statistics, the time of introducing restrictions, their types and scope, as well as methods of their enforcement. The choice of countries is dictated by a similar number of inhabitants and the number of tests performed. Malaysia is recognized worldwide as one of the top countries managing the pandemic very well. On the other hand, Poland is one of the world's leading countries with the highest number of confirmed cases of COVID-19. The descriptive and comparative analysis allowed the author to draw conclusions on the factors that determine success in controlling COVID-19. On the basis of the conducted research, previous experiences and developed action plans for contagious diseases as well as cultural and social factors are of the greatest importance.

Keywords: COVID-19, epidemic situation, counteracting contagious diseases, health service management, Asian culture

JEL Classification Codes: H12, I19, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.5


Maciej Cesarski

Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19

Housing policy and the housing market in Poland: households during COVID-19

Streszczenie

W artykule zostały przedstawione możliwości wpływu polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarstw domowych w czasie COVID-19. Możliwości te określono jako stosunkowo niewielkie i łączące się z co najmniej czterema poziomami ograniczeń o bardzo różnym poziomie ogólności oraz zasięgu i charakterze oddziaływania. Ograniczenia te dotyczą: paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego, polityki mieszkaniowej rozumianej w ścisłym sensie, usytuowania gospodarstw domowych w złożonych zależnościach społeczno-gospodarczych oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Przyjęto, że przy wskazanych ograniczeniach wprowadzone w Polsce w latach 2020 i 2021 zmiany w polityce mieszkaniowej i możliwe reakcje na nie rynku mogą być rozpatrywane jedynie w kategoriach prawdopodobnego wpływu na gospodarstwa domowe w niewiadomym czasie odziaływania pandemii. Reakcje rynku zilustrowano wybranymi wielkościami strumieniowymi dotyczącymi liczby i struktury inwestorskiej rozpoczynanego budownictwa mieszkaniowego po 2019 r. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie i zilustrowanie dostępnymi danymi nieefektywności bieżącej polityki i mechanizmów rynku mieszkaniowego w Polsce. Metoda badawcza bazuje na kwerendzie, analizie i ocenie bieżących informacji pochodzących z dostępnych źródeł.

Słowa kluczowe: polityka, rynek, mieszkania, Polska, gospodarstwa domowe, pandemia COVID-19

Kody klasyfikacji JEL: H00, H40, H44, R20, R21

Abstract

The article presents possible impact of the housing policy and the housing market on the situation of households during COVID-19. This impact was estimated as relatively small, with at least four levels of constraints with very different generality and scope and nature of the impact. These restrictions relate to the levels of the market paradigm of economic growth, housing policy understood in its strict sense, the positioning of households in complex socio-economic relations, and the investment and construction process. It was assumed that with the indicated restrictions, changes in the housing policy introduced in Poland in 2020 and 2021 and possible market reactions to them can only be considered in terms of the likely impact on households at an unknown time of the impact of the pandemic. Market reactions were illustrated with selected flow quantities regarding the number and investor structure of housing construction projects commenced after the year 2019. The aim of the paper is to signal and illustrate with available data the inadequacy of the current policy and mechanisms of the housing market in Poland. The general method of elaboration is based on querying, analyzing, and evaluating the up-to-date information in this regard from available sources.

Keywords: policy, market, housing, Poland, households, COVID-19 pandemic

JEL Classification Codes: H00, H40, H44, R20, R21

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.6


Marcin Sajniak

Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa

Functioning of the liquefied natural gas terminal in Świnoujście during the COVID-19 pandemic in the context of the state's energy policy

Streszczenie

Polityka energetyczna państwa jest jedną z najistotniejszych polityk publicznych wpływających na bezpieczeństwo obywateli i rozwój państwa, a terminal ciekłego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to narzędzie kształtowania polskiej polityki energetycznej. Instalacja została oddana do użytku w 2015 r. Obecnie gwarantuje ona dostawę jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania na gaz, a po rozbudowie ma być to już połowa. Energia jako produkt musi być dostępna w sposób ciągły, również w trakcie zawirowań o wymiarze krajowym i międzynarodowym takich jak pandemie. Celem autora artykułu jest zbadanie, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie terminalu oraz na import skroplonego gazu ziemnego do Polski. Autor posłużył się analizą mikrosystemową jako metodą badawczą oraz odpowiedział na pytania dotyczące tego, jak w trakcie pandemii funkcjonował port Szczecin-Świnoujście, jak wyglądała żegluga morska oraz jak kształtowały się ceny LNG.

Słowa kluczowe: terminal, LNG, Świnoujście, pandemia, COVID-19

Kody klasyfikacji JEL: L95, L98, O13, Q41

Abstract

The state's energy policy is one of the most important public policies affecting the safety of citizens and the development of the state, and the LNG Terminal in Świnoujście is a tool for shaping Polish energy policy. The installation was put into use in 2015. Currently, its capabilities guarantee the supply of 1/3 of the national gas demand, and after the expansion, it will be already a half. Energy as a product must be available continuously, also in times of national and international perturbations such as pandemics. The aim of the article is to investigate whether the COVID-19 pandemic affected the operation of the terminal and the import of liquefied natural gas to Poland. The author used the microsystem analysis as a research method and answered the questions: "How did the Szczecin-Świnoujście port function during the pandemic?," "How was shipping functioning during the pandemic?," and "How did LNG prices develop during the pandemic?".

Keywords: terminal, LNG, Świnoujście, pandemic, COVID-19

JEL Classification Codes: L95, L98, O13, Q41

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.7


RECENZJA

​​​Andrzej Zybała

Recenzja książki: Włodzimierz Anioł, 2020. Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa

Book review: Włodzimierz Anioł (2020). Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019 [The Third Republic in three stories: around Polish transformations in 1989-2019]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa

Streszczenie

Artykuł jest recenzją książki Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019 (2020) autorstwa Włodzimierza Anioła. W recenzji została omówiona treść książki, w szczególności osadzenie podjętej tematyki w kontekście toczących się od lat debat nad przebiegiem transformacji ustrojowej.

Słowa kluczowe: analiza dyskursu, Polska, transformacja systemu społeczno-gospodarczego, zależności od ścieżki historycznej

Kody klasyfikacji JEL: P29, P39, P48, P59, Z18

Abstract

The article is a review of the book Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019 (2020) by Włodzimierz Anioł. The review discusses the content of the book, in particular the setting of the subject matter in the context of the debates over the course of the political transformation that have been going on for years.

Keywords: discourse analysis, Poland, transformation of the socio-economic system, path dependence

JEL Classification Codes: P29, P39, P48, P59, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2022.2.8


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems