Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 3 (27) 2020

 
​​Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

Wstęp​Gerard McCann

The rise and fall of associationism: The Yaoundé and Lomé conventions

Powstanie i upadek układów stowarzyszeniowych. Konwencje z Jaunde i Lomé

Abstract

The immediate post-colonial period offered opportunities as well as formidable challenges for former colonies of European powers. While colonial mentalities still pervaded in many European capitals and paternalism remained pervasive throughout the political diplomacy of the period, other perspectives were emerging. Through innovative policy engagements that occurred in the late 1950s and into the 1960s, a new sense of transnational purpose could be seen which presented former colonies with partnership options that were seemingly and practically outside the context of the historic geo-economic imposition. Whereas some European powers continued to exert overly dismissive attitudes to African engagement and society, other approaches experimented with developmental policies that were lauded by both sides at the time. This article will look at the practice and policies of associationism - the outworking of the Yaounde and Lome agreements - and will look at the formative international cooperation policies of the European Community (EC), as it evolved through the period when former European colonies were attaining independence. Finally, it will survey the reasons for the demise of associationism and speculate on the onset of what some have described as "neo-colonalism" (Langan, 2018: 1-32; Nkrumah, 1965). 

Keywords: associationism, Yaounde and Lome conventions, colonalism, international cooperation policies

JEL Classification Codes: F13, F53, O19

Streszczenie

Bezpośredni okres pokolonialny przyniósł szanse, a także ogromne wyzwania, dla byłych kolonii mocarstw europejskich. Podczas gdy mentalność kolonialna nadal przenikała wiele europejskich stolic, a paternalizm pozostawał wszechobecny w dyplomacji politycznej tamtego okresu, wyłaniały się także inne perspektywy. Dzięki nowatorskim działaniom politycznym pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku można było dostrzec nowe poczucie celu ponadnarodowego dające byłym koloniom opcje partnerstwa, które pozornie i praktycznie pozostawały poza kontekstem historycznego przypisania geoekonomicznego. Podczas gdy niektóre mocarstwa europejskie nadal wykazywały zbyt lekceważące podejście do zaangażowania i społeczeństw w Afryce, inne eksperymentowały z polityką rozwojową, która była w tamtym czasie zachwalana przez obie strony. Artykuł ukazuje praktyki i politykę układów stowarzyszeniowych - skutki porozumień z Jaunde i Lome - oraz formatywną politykę współpracy międzynarodowej Wspólnoty Europejskiej (WE), która ewoluowała w okresie, gdy dawne kolonie europejskie osiągały niezależność. Ponadto przeanalizowano przyczyny upadku stowarzyszeniowości i spekulacje na temat początku tego, co niektórzy określają jako "neokolonializm" (Langan, 2018: 1-32; Nkrumah, 1965).

Słowa kluczowe: układy stowarzyszeniowe, konwencje z Jaunde i Lome, kolonializm, polityka współpracy międzynarodowej

Kody klasyfikacji JEL: F13, F53, O19

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.1 


Anna Anetta Janowska, Radosław Malik

Digitization in museums: Between a fashionable trend and market awareness

Cyfryzacja w muzeach: między modą a świadomością rynkową

Abstract

The purpose of this article is to verify how museums in Poland deal with the challenge of digital transformation. The proliferation of information and communications technology (ICT) enables the digitization of museum collections and increases their availability to the public. The preservation and popularization of cultural heritage, being an important part of the cultural policy, is a priority for the European Union, resulting in increased funding of digitization initiatives. The study presented in this article is based on a survey performed among a group of leading museums in Poland which are recorded in the State Register of Museums. The results show that museums accept digitization as a crucial element of their activity. 69% of the institutions present some part of their collections online and 94% intend to increase the scope of digitization. However, most institutions share less than 25% of their current collections online despite having a larger part digitized. 83% of museums share their collections exclusively on their own websites or dedicated platforms, and most institutions (62%) observe a positive connection between sharing collections online and the number of physical visits to the museum. The results also show that museums tend to prioritize heritage preservation over collection sharing.

Keywords: museum, digitization, future museum, digitized collection, digital heritage, cultural policy

JEL Classification Codes: Z10, Z11, Z18

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób muzea w Polsce reagują na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją. Rozpowszechnienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja cyfryzacji kolekcji muzealnych i zwiększa ich dostępność dla publiczności. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kultury jako jeden z ważnych elementów polityki kulturalnej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, co przekłada się na zwiększone finansowanie działań cyfryzacyjnych. Badanie przedstawione w artykule jest oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród wiodących w Polsce muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Wyniki pokazują, że muzea uważają cyfryzację za istotny element swojej działalności. Spośród instytucji 69% udostępnia część swoich kolekcji online, a 94% ma zamiar poszerzyć zakres cyfryzowanych zbiorów. Jednak większość udostępnia poniżej 25% kolekcji w sieci, chociaż posiadają o wiele więcej zasobów już scyfryzowanych. Na własnych stronach lub stronach dedykowanych projektowi cyfryzacji udostępnia kolekcje 83% muzeów, zaś 62% obserwuje pozytywny związek między udostępnianiem kolekcji online i liczbą fizycznych wizyt w muzeum. Wyniki pokazują również, że muzea wciąż są bardziej skoncentrowane na zachowaniu dziedzictwa, a nie na dzieleniu się nim z publicznością.

Słowa kluczowe: muzeum, cyfryzacja, muzeum przyszłości, scyfryzowana kolekcja, dziedzictwo cyfrowe, polityka kulturalna

Kody klasyfikacji JEL: Z10, Z11, Z18

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.2


Emilia Piotrowska

Udział organizacji pacjentów w kształtowaniu polityki ochrony zdrowia w Polsce - "koszmar partycypacji" czy remedium na "deficyt demokracji"?

Participation of patient organizations in shaping the healthcare policy in Poland: "the nightmare of participation" or a remedy for the "democratic deficit"?

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza sektorowej polityki ochrony zdrowia w świetle zabezpieczenia interesu obywateli poprzez przybliżenie perspektywy zorganizowanych interesów organizacji pacjentów. Tekst jest próbą uzupełnienia dyskusji nt. roli tej szczególnej grupy interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia. Odwołując się do przykładów empirycznych, założono, że cały polski system ochrony zdrowia nie służy dobrze interesom pacjentów z powodu niedoborów organizacyjnych, finansowych i personalnych, a konstytucyjna obietnica równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia jest paradoksalnie skuteczną barierą dla wszelkich zmian zmierzających do poprawy sposobu funkcjonowania tego systemu. Pomimo wrażenia "zwrotu pacjento-centrycznego" w ochronie zdrowia w Polsce zorganizowane interesy pacjentów skupione wokół rzeczniczych organizacji pacjentów wciąż mają niewielki udział w procesie formułowania i wdrażania ważnych zmian w tej polityce sektorowej.

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, zorganizowane interesy, organizacje pacjentów, dostęp do opieki zdrowotnej, partycypacja

Kody klasyfikacji JEL: D71, D72, I14

Abstract

The purpose of this article is to analyze the healthcare policy in the light of securing citizens' interests by bringing the perspective of patients' advocacy organizations. The paper tries to supplement the discussion on the role of this particular group of stakeholders in the decision-making process in the healthcare sector. Referring to empirical examples, the author assumes that the entire Polish healthcare system does not serve patients' interests well because of organizational, financial and personnel shortages, while the constitutional promise of equal access to healthcare services is paradoxically an effective barrier to any changes aimed at improving the way of functioning of the system. Despite the impression of a "patient-centered turn" in the healthcare policy in Poland, the organized interests of patients centered around advocacy organizations still have little impact on the process of formulating and implementing important changes in this sector policy.

Keywords: healthcare, organized interests, patients advocacy organizations, access to healthcare, participation

JEL Classification Codes: D71, D72, I14

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.3 


Monika Strupiechowska

Zmiany polityki publicznej jako efekt paniki moralnej wokół przypadków pedofilii wśród duchownych w Polsce

Changes in public policy as a result of the moral panic around the paedophilia cases among the Polish clergy

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki analizy polskiego dyskursu medialnego dotyczącego problemu pedofilii wśród duchownych w latach 2013-2019. Szczególny nacisk położono na składowe procesu określanego w naukach społecznych jako panika moralna. W badaniu zastosowano metodę krytycznej analizy dyskursu medialnego i analizę danych zastanych, w tym polityki władz. Omówiono działania interesariuszy zjawiska pedofilii, a także dynamikę działań, które podjęli w obrębie określonych obszarów polityki publicznej. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że w ciągu sześciu lat nastąpiły znaczące przemiany dyskursu - z początkowego wygaszania zainteresowania w merytoryczną walkę o zmiany na poziomie prawnym i instytucjonalnym. W badaniu zaobserwowano wpływ elit symbolicznych na postępujące zmiany percepcji zjawiska. Zauważono także i zbadano dyskursywne praktyki oddalania problemu, poprzez tworzenie nowego wroga w postaci środowisk mniejszości seksualnych.

Słowa kluczowe: panika moralna, analiza dyskursu, pedofilia, polityka publiczna, dyskurs medialny

Kody klasyfikacji JEL: H89, Z19

Abstract

The article presents the results of the analysis of the Polish media discourse on the problem of paedophilia cases and paedophilic acts among the clergy in the years 2013-2019. A particular emphasis in the analysis was placed on the events and components of the process known in social sciences as the moral panic. The study used the method of critical analysis of media discourse (the analysis covered portals known as right-wing, left-wing and liberal) along with the analysis of the existing data. The results of the study show that in Polish society there is a discursive overcoming of the topic of paedophilia and openness to the debate around ways to solve the problem, also on the side of church institutions. Over the past six years, there has been a significant transformation of public discourse on the subject of paedophilia cases of the clergy and postulated ways of solving the problem. The study observed the impact of the symbolic elites - politicians, journalists, members of organizations and people of culture on progressive changes at the level of perception of the phenomenon. During the analysis there was also noticed the process of creating a new enemy in the form of a sexual minority environment and the sexualization of children, which, in the opinion of the examined environments, is expected to increase the scale of paedophilia.

Keywords: moral panic, discourse analysis, paedophilia, public policy, media discourse

JEL Classification Codes: H89, Z19

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.4


Mariola Grzebyk

Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego

Improving the institutional potential in public units based on the example of municipal offices of Podkarpackie Voivodeship

Streszczenie

W ostatnich latach można zauważyć wzrost znaczenia badań nad doskonaleniem potencjalnej sprawności funkcjonowania i zarządzania instytucjami samorządowymi. Sprawnie działająca administracja samorządowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju i struktury potencjału instytucjonalnego urzędów gmin miejskich w woj. podkarpackim w 2014 i 2019 roku. W artykule wykorzystano metodykę Analizy Instytucjonalnej przygotowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wyniki badań pokazują niski poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego badanych urzędów gmin miejskich w obu analizowanych latach. Najkorzystniejsza sytuacja występowała w następujących obszarach: organizacji i funkcjonowania urzędu, partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do przyszłych badań zaprezentowana w artykule metodologia, wraz z uzyskanymi wynikami, może się przyczynić się do dokonywania podobnych analiz w przyszłości, a także stanowić przedmiot zainteresowania badań poznawczych i wdrożeniowych. 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, urząd miasta, potencjał instytucjonalny 

Kody klasyfikacji JEL: H11, H50, H83

Abstract

In the recent years, there has been an increase in the importance of research on improving the potential efficiency of functioning and managing local government institutions. Efficiently functioning local government administration is one of the basic factors influencing the quality of residents' life. The purpose of the article is to assess the development level and structure of institutional potential of municipal offices in Podkarpackie Voivodeship in 2014 and 2019. The article uses the Institutional Analysis methodology prepared by the Małopolska School of Public Administration of the Cracow University of Economics. The research results showed a low level of institutional potential development of the surveyed municipal offices in both analyzed years. The most favorable situation can be observed in the following areas: organization and functioning of the office, social participation, and social development stimulation, as well as cooperation between territorial self-government units. In respect to future research, the methodology presented in the article, together with the results obtained can be contributory to a similar analysis in the future and serve as the subject of interest for cognitive and implementation research studies as well.

Keywords: public administration, municipal office, institutional potential

JEL Classification Codes: H11, H50, H83

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.5


Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak

Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury

Application of the concept of Value-Based Management in public cultural institutions

Streszczenie

W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania wartością VBM dostosowaną do specyfiki publicznych instytucji kultury. Proces dostosowawczy obejmuje przede wszystkim uwzględnienie społecznych korzyści generowanych przez instytucje kultury oraz zastosowanie w kalkulacji społecznej stopy dyskontowej. Prezentowana koncepcja umożliwia ocenę społecznej racjonalności działalności prowadzonej przez niekomercyjne instytucje kultury. W celu lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład liczbowy prezentujący omawianą w artykule metodykę.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, zarządzanie instytucją kultury, społeczne korzyści

Kod klasyfikacji JEL: H43

Abstract

The article discusses the concept of value-based management adapted to the specificity of public cultural institutions. The adaptation process involves mainly the consideration of the advantages generated by cultural institutions and the application of a discount rate in social calculations. The presented concept makes it possible to assess the social rationale behind the activity of non-commercial cultural institutions. In order to explain the suggested solutions better, a numerical example illustrating the methodology covered in the paper has been used.

Keywords: value management, cultural institution management, social advantages

JEL Classification Code: H43

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.6


Paulina Legutko-Kobus, Maciej J. Nowak

Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji​

Inefficiency of public authorities in the light of legal, spatial, and participatory urban regeneration tools

Streszczenie

W artykule zaprezentowano argumenty wskazujące na niesprawność władz publicznych w systemie polityki przestrzennej. Punktem wyjścia jest analiza wykorzystania narzędzi kształtujących tę politykę, wprowadzonych dzięki uchwaleniu w 2015 r. ustawy o rewitalizacji, m.in. narzędzi związanych ze sferą prawno-przestrzenną i partycypacją. Niesprawność przejawia się w braku umiejętności, woli i determinacji do kształtowania i ochrony ładu przestrzennego. W rewitalizacji zaś przejawia się m.in.: niewłaściwym lub niepełnym zdiagnozowaniem problemów stanowiących podstawę dla przeprowadzenia rewitalizacji, brakiem woli władz publicznych w zakresie adekwatnej reakcji na zdiagnozowane problemy, brakiem aktywnej współpracy z interesariuszami (wynikającym zarówno z niskiego poziomu kapitału społecznego, jak i podejścia urzędów). W konsekwencji tylko władze pełnią funkcję podmiotu realizującego gminny program rewitalizacji, a brakuje innych interesariuszy i aktywności publicznej. Uwzględniając powyższe założenia, bezpośrednim celem artykułu jest określenie, czy i w jakim zakresie narzędzia rewitalizacji mogą ograniczać niesprawność władz publicznych w systemie gospodarki przestrzennej (w odniesieniu do obszarów rewitalizacji). Poniższa analiza wskazuje, że w badanych przypadkach narzędzia rewitalizacji nie są więc wykorzystywane w pełnym zakresie (obejmującym wszystkie powiązane z nimi możliwości). Także narzędzia z zakresu partycypacji nie są w pełni wykorzystane (szczególnie te związane z funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacji).

Słowa kluczowe: niesprawność władz publicznych, polityka przestrzenna, partycypacja, gminny program rewitalizacji, specjalna strefa rewitalizacji

Kody klasyfikacji JEL: R50, K49

Abstract

Enactment of the Polish Act on Urban Regeneration has granted municipalities new opportunities of using spatial policy development tools, including ones related to the legal, spatial, and participatory domain. The inefficiency of public authorities in the spatial management system manifests itself in insufficient skills as well as the lack of will and determination to shape and protect spatial order. Speaking of urban regeneration, this inefficiency becomes evident, but not only, in the erroneous or incomplete diagnosis of issues that should trigger regeneration processes; the lack of prompt and thoughtful response to the diagnosed problems; the lack of active cooperation with stakeholders (attributable both to the low level of social capital and the attitude of bureaucrats). Ultimately, this inefficiency leads to the implementation of the municipal regeneration program only by public authorities and not by regeneration stakeholders. Based on these findings, the article seeks to determine whether and to what extent urban regeneration tools can reduce the inefficiency of public authorities in the spatial management system (in relation to areas subject to regeneration). The conducted analysis of case studies demonstrates that regeneration tools are not employed to their full potential (to unlock all the related benefits). Participation tools are not fully utilized, either (especially those linked to the operation of the Urban Regeneration Committee).

Keywords: inefficiency of public authorities, spatial policy, participation, municipal regeneration program, special regeneration zone

JEL Classification Codes: R50, K49

DOI: 10.33119/KSzPP/2020.3.7

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems