Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 3 (31) 2021

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

Wstęp​Maciej J. Nowak, Roman M. LozynskyyViktoriya Pantyley

Local spatial policy in Ukraine and Poland

Lokalna polityka przestrzenna na Ukrainie i w Polsce

Abstract

The article aims to compare the local tools of Ukrainian and Polish spatial policy. It includes legal solutions (with a particular emphasis on the basics of development restrictions) and problems related to their application diagnosed in the literature on the subject. Based on the analysis of the spatial management systems of both countries, the similarities and differences were determined, referring them to the international discussion and suggesting directions for further research (on the spatial management systems of Central and Eastern European countries). Ukraine and Poland were selected for analysis in terms of similarities (partially similar historical conditions, location) and differences (status of a European Union Member State, spatial planning traditions).

Keywords: spatial management systems, local spatial development plans, comparisons

JEL Classification Codes: R50, K49

Streszczenie

Artykuł ma na celu porównanie lokalnych narzędzi ukraińskiej i polskiej polityki przestrzennej. Obejmuje rozwiązania prawne (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw ograniczeń rozwojowych) oraz problemy związane z ich stosowaniem zdiagnozowane w literaturze przedmiotu. Na podstawie analizy systemów zagospodarowania przestrzennego obu krajów określono podobieństwa i różnice, odnosząc je do dyskusji międzynarodowej i sugerując kierunki dalszych badań (o systemach zagospodarowania przestrzennego krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Do analizy wybrano Ukrainę i Polskę pod względem podobieństw (częściowo podobne uwarunkowania historyczne, położenie) i różnic (status członka Unii Europejskiej, tradycje planowania przestrzennego).

Słowa kluczowe: systemy zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, porównania

Kody klasyfikacji JEL: R50, K49

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.1


Mykola Svirniuk

Analysis after Brexit: European integration has started in the areas previously blocked by London

Analiza po brexicie. Integracja europejska rozpoczęła się w obszarach wcześniej blokowanych przez Londyn

Abstract

The approach to identifying practical problems is in the interaction between the United Kingdom (UK) and the European Union (EU), the consequences of the UK's withdrawal from the EU, and ways to overcome them by coordinating national institutes' activities in the UK and the EU. The specific research results that characterize the novelty of the study are as follows: it was found that the UK's withdrawal from the EU is a specific form of manifestation of the global tendency to revive elements of isolationism in international economic relations; it was found that the work of the European Commission and the UK government on further cooperation between the EU and the UK can be used to create models of cooperation between the Eastern Partnership countries and the EU in the future. The aim is to study the theoretical and practical foundations of the European integration of the UK in retrospective and modern times to identify problems of cooperation with the EU, a general analysis of the causes and possible consequences of leaving the EU, prospects for further development.

Keywords: Brexit, United Kingdom, European Union, GDP, COVID-19, integration

JEL Classification Codes: F36, F50, G33, H61, N40, P16

Streszczenie

Identyfikacja problemów praktycznych w interakcjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską obejmuje konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz sposoby przezwyciężenia tych problemów poprzez koordynację działań krajowych instytucji w Wielkiej Brytanii i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Konkretne wyniki stanowiące nowe elementy w przedstawionym badaniu są następujące. Stwierdzono, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest specyficzną formą manifestacji globalnej tendencji do odradzania się elementów izolacjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Stwierdzono także, że prace Komisji Europejskiej i rządu Wielkiej Brytanii nad dalszą współpracą między Unią Europejską a Wielką Brytanią mogą w przyszłości zostać wykorzystane do opracowania modeli współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską. Celem przedstawionej analizy było zbadanie teoretycznych i praktycznych podstaw integracji europejskiej w Wielkiej Brytanii w ujęciu zarówno retrospektywnym, jak i współczesnym, identyfikacja problemów we współpracy z Unią Europejską, analiza ogólnych przyczyn i możliwych konsekwencji wyjścia z Unii Europejskiej oraz perspektywy dalszego rozwoju relacji.

Słowa kluczowe: brexit, Wielka Brytania, Unia Europejska, PKB, COVID-19, integracja

Kody klasyfikacji JEL: F36, F50, G33, H61, N40, P16

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.2


Mikołaj Bartoszkiewicz

Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19

Migration of Ukrainian workers in Poland during the COVID-19 pandemic

Streszczenie

Około 1 mln migrantów przebywa obecnie w Polsce, głównie są to pracownicy z Ukrainy. Restrykcje w przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej w dobie pandemii COVID- 19 oraz perspektywa recesji gospodarczej stały się czynnikami motywującymi do opuszczenia polskiego rynku pracy przez pracowników z Ukrainy. Ograniczenie handlu i usług w wielu polskich przedsiębiorstwach wymusiło redukcję personelu w obawie przed bankructwem. Przedsiębiorcy, którzy zwolnili swoich pracowników nie czekając na wsparcie rządu w postaci „tarczy antykryzysowej", postawili najczęściej na osoby o najniższym stażu pracy, niemające umów o pracę i pochodzące z mniejszości narodowych. Skutki gospodarcze i polityczne takich decyzji odczuje w dłuższej perspektywie cały rynek pracy. Analiza migracji ukraińskich pracowników w Polsce po wybuchu epidemii COVID-19 pozwoli ocenić skalę tej migracji i podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: Czy polscy przedsiębiorcy działają w duchu interesu publicznego, czy jednak uprzedzeń wobec obcej siły roboczej? Badanie ma na celu analizę reakcji służb i instytucji publicznych na migracje spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dane wskazują, że nie radziły sobie one z wydaniem nowych kart pobytu, zezwoleń na pracę. Wystąpiły komplikacje związane z przekraczaniem granicy. Wszystko to świadczy o słabym przygotowaniu służb granicznych do migracji o tak dużej skali. Ponadto doszło do wzrostu liczby zwolnień obywateli Ukrainy w czasie trwania pandemii. Zauważono również wystąpienie przejawów rasizmu w społeczeństwie. W efekcie nasiliła się migracja.

Słowa kluczowe: migracja, SARS-CoV-2, pandemia COVID-19, cudzoziemcy, Ukraińcy, umowy cywilnoprawne, zwolnienia

Kody kwalifikacji JEL: J11, J61, J64

Abstract

About 1 million migrants currently reside in Poland, and mainly they are workers from Ukraine. Restrictions on crossing the borders of the Republic of Poland in the time of the COVID-19 pandemic and the prospect of economic recession have become motivating factors for Ukrainian workers to leave the Polish labor market. Restrictions of trade and services in many Polish enterprises forced the reduction of their staff in fear of bankruptcy. Entrepreneurs who dismissed their employees without waiting for government support in the form of the "anti-crisis shield" most often focused on people with the lowest seniority, who are not on employment contracts, and those coming from national minorities. The analysis of the migration of Ukrainian workers in Poland during the COVID- 19 outbreak will allow us to assess the scale of this migration and attempt to answer the question whether Polish entrepreneurs act in the spirit of national patriotism or racism. The study aims to analyze the response of public services and institutions as a result of migration caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus. Migration and compilations related to crossing the state border have revealed the poor preparation of border services for such a large scale of migration. There has also been an increase in the number of cases of national racism in the society.

Keywords: migration, SARS-CoV-2, COVID-19 pandemic, foreigners, Ukrainians, civil law contracts, layoffs

JEL Classification Codes: J11, J61, J64

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.3


Joanna Zuzanna PopławskaJustyna Gać

Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży

The role of non-governmental organizations in the process of migrant integration in Poland: the example of Łomża

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Egzemplifikacją teoretycznych rozważań jest analiza działań podejmowanych przez lokalną organizację pozarządową wobec migrantów w Łomży. Artykuł powstał na podstawie analizy desk research oraz badań terenowych, w których posłużono się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Analiza działań organizacji pozarządowej podejmowanych wobec migrantów w Łomży wykazała, że są to działania typowe dla tego typu podmiotów. Jednak fakt podejmowania działań w średniej wielkości mieście nadawał tej aktywności szczególną specyfikę, niespotykaną w dużych miastach.

Słowa kluczowe: integracja, migranci, uchodźcy, organizacja pozarządowa, Łomża

Kody klasyfikacji JEL: H70, J60, O10

Abstract

The aim of the article is to present the role of non-governmental organizations (NGOs) in the process of migrant integration in Poland. To achieve this goal, a case study of Łomża and actions taken by a local NGO towards migrants are analyzed. The article was written on the basis of desk research and field research, in which the technique of individual in-depth interviews conducted with the representatives of local authorities and non-governmental organizations was used. The analysis of the NGOs' activities towards the migrants in Łomża showed that these are typical activities taken by NGOs. However, the fact that these actions have taken place in a medium-sized city make it unique, different from the activities taking place in other large cities.

Keywords: integration, migrants, refugees, non-governmental organization, Łomża

JEL Classification Codes: H70, J60, O10

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.4


Bartosz Staszewski

Analiza oddziaływania instytucji zarządzania budżetowego na innowacyjność sektora publicznego

Analysis of budgetary governance institutions as determinants of public sector innovativeness

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę oddziaływania wybranych instytucji zarządzania budżetowego na skłonność i zdolność jednostek sektora publicznego do tworzenia, wdrażania i upowszechniania innowacji w produkcji publicznej. Pozytywnie na innowacyjność oddziałują m.in. numeryczne reguły budżetowe, odgórny i skoncentrowany budżetowy proces decyzyjny, średniookresowe ramy budżetowe i programowy podział budżetu. Analiza stanowi podstawę oceny systemu zarządzania budżetowego w podsektorze rządowym w Polsce, który zaliczono do grupy systemów hamujących innowacyjność. Koncentracja publicznych procesów decyzyjnych w ramach procesu planowania budżetowego oraz integracja zarządzania budżetowego z innymi systemami zarządzania publicznego przy wykorzystaniu wspólnej architektury programowej zostały rekomendowane jako warunki wstępne skutecznego oddziaływania na innowacyjność sektora publicznego.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, zarządzanie budżetowe, proces budżetowy, innowacyjność sektora publicznego

Kody klasyfikacji JEL: H11, H61, O31

Abstract

The paper analyzes how selected budgetary governance institutions can influence the motivation and capability of public sector entities to generate, implement, and diffuse innovations in public production. Numerical fiscal rules, top-down and concentrated budgetary decision-making process, medium-term budget framework and program budgeting were identified as having positive impacts. The analysis is followed by an assessment of the central government sub-sector budgetary governance system in Poland, which showed that the existing budgetary arrangements might be classified as innovation restrictive. The concentration of public decision-making within the budgetary process and integration of the budgetary governance system with other public governance systems by means of a common programmatic architecture were recommended as prerequisites for effective stimulation of public sector innovativeness.

Keywords: public governance, budgetary governance, budgetary process, public sector innovativeness

JEL Classification Codes: H11, H61, O31

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.5


RECENZJA

Stanisław Kaźmierczyk

Recenzja książki: Jerzy Oniszczuk, 2019. Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH

Book review: Jerzy Oniszczuk, 2019. Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej (The art of understanding: Searching for archaic philosophy). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH

Streszczenie

Artykuł jest recenzją książki Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej (2019) autorstwa Jerzego Oniszczuka. Autor recenzji omawia zawartość książki, komentuje wyniki przeprowadzonych analiz oraz sposób ich prezentacji.

Słowa kluczowe: filozofia polityki, filozofia prawa

Kody klasyfikacji JEL: B11, Y30, Z00

Abstract

The article is a review of the book titled Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej [The art of understanding: Searching for archaic philosophy] (2019) by Jerzy Oniszczuk. The author of the review discusses the content of the book and comments on the results of the analyzes and the method of their presentation.

Keywords: philosophy of politics, philosophy of law

JEL Classification Codes: B11, Y30, Z00

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.3.6


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems