Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 nr 4 (24) 2019

 
Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

streszczenie/summary​Grzegorz Makowski

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015–2019. Diagnoza i konsekwencje​

Power concentration as the ruling style of the United Right in the years 2015–2019

Streszczenie

Autor analizuje wzorzec rządzenia publicznego widoczny w obozie prawicy w latach2015–2019. Stawia tezę, że nosi on wiele cech silnej koncentracji władzy jako metodyuzyskania pożądanych celów w sferze rywalizacji politycznej i polityki publicznej wraz ze stosowaniem nieformalnych komponentów rządzenia. Przejawem koncentracji władzy jest centralizacja, czyli przenoszenie różnych funkcji państwa z niższych (w szczególności samorządowych) szczebli na wyższe, a także silne ingerowanie w wiele sfer życiapublicznego, które wcześniej pozostawały apolityczne (Dziewulski, 1981; Mitchell, 1991).

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, polityka publiczna, polityka, socjologia, korupcja

DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.1


Barbara Jancewicz, Stefan Markowski

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework

Międzynarodowa mobilność i formowanie bogactwa przez agentów ekonomicznych: w kierunku eklektycznych ram wspierających decyzje migracyjne

Abstract

International migration has been a major influence on the economic and social development of nations. Nevertheless, a vast majority of the global population continues to reside in their country of birth. While income/wealth differentials between states create centrifugal forces responsible for migration, impediments to international mobility of human, financial, physical and social capital assets work in the centripetal direction. This paper reviews a large segment of the extant literature on international migration to probe economic influences on people’s international mobility and immobility decisions. It aims to refine and extend the neoclassical foundations of migration theory and to outline how potentially complex decision mechanisms used by potentially mobile economic agent may be modified to simplify the complexity inherent in such choices so that immobility is often a default outcome of indecision.

Keywords: migration theory, international migration, economics of migration

JEL Classification Codes: F22, D01, D19

DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.2


Łukasz Drozda
The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram
Behawioralna analiza danych zastanych w badaniu przestrzeni zurbanizowanej jako narzędzie polityki publicznej: przypadek Instagrama
Abstract
The dissemination of social media and the growing resources of big data create both new opportunities for urban space analysis and new challenges for contemporary policy making. Among the sources useful from this standpoint there are, inter alia, photos posted on Instagram. They can easily become the basis for behavioural analysis of the quality of urban life based on complete sampling and conducted in the method of desk research. The article uses photographs published on Instagram for the purpose of explorator analysis of land use on the examples of five parks located in New York. This makes it possible to determine the nature and ways of perception of selected spaces.

Keywords: social media, big data, qualitative research, method, New York

DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.3


EDUKACJA MORALNA W SZKOŁACH


Andrzej Zybała

Edukacja moralna w oświacie – trendy i bariery

Moral education: trends and barriers

Streszczenie

Artykuł ma charakter przeglądu kluczowych zagadnień występujących w obrębie dyscypliny wiedzy znanej jako edukacja moralna. Traktowana jest tu jako podsystem w polityce edukacji i szerzej w polityce publicznej. Omówione zostały główne zjawiska, trendy,trwające dyskusje i spory teoretyczne w dwóch krajach anglosaskich i w Polsce. Charakter artykułu wynika z faktu, iż w polskiej literaturze przedmiotu nie ma praktycznie tekstów poświęconych edukacji moralnej w szkołach. Problematyka jest tylko częściowo podejmowana w obrębie pedagogiki, ale jej ramy konceptualne są inne niż polityki publicznej. W tej ostatniej są one widziane z punktu widzenia tego, co działaniami zbiorowymi można osiągnąć w oddziaływaniu na zachowania oraz postawy dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: polityka publiczna, edukacja, edukacja moralna, kultura

DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.4


Stefan Konstańczak

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

The dilemmas of the present moral education

Streszczenie

Artykuł dotyczy sytuacji w polskiej oświacie, w której edukacja moralna nie jest prowadzona według jednolitego modelu, lecz realizowana dwutorowo, w postaci fakultatywnych zajęć programowych z religii oraz etyki. W takich uwarunkowaniach zajęcia realizowane w ramach tych przedmiotów stanowią względem siebie konkurencyjną ofertę, choć w swej istocie dotyczą tych samych treści programowych. Autor odróżnia wychowanie moralne od edukacji moralnej, wychodząc z założenia, że takie wychowanie jest realizowane w zasadzie wyłącznie w domu rodzinnym, a zadaniem szkoły jest tylk wzbogacenie umiejętności dokonywania wyborów moralnych przez młode pokolenie.Szkoła nie może zatem ponosić winy za kondycję moralną uczniów, którą kształtuje szeroko rozumiane środowisko domowe.

Słowa kluczowe: etyka, religia, edukacja moralna, wychowanie religijne, społeczeństwo konsumpcyjne, postęp kulturowy

DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.6


Dorota Czyżowska, Natalia Czyżowska

Edukacja moralna – koncepcje i badania

Moral education: concepts and research

Streszczenie

Artykuł ma charakter przeglądu dostępnych w literaturze przedmiotu sposobów myślenia i koncepcji, które są podstawą do tworzenia szkolnych programów moralnej edukacji.Opisuje, na jakich założeniach aksjologicznych i antropologicznych oraz teoriach psychologicznych są one oparte. Analizuje wybrane badania, które ewaluują programy i ich oddziaływanie na kształtowanie moralne młodzieży.

Słowa kluczowe: edukacja moralna, psychologia, polityka publiczna
DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.7DEBATA

Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce


Debata odbyła się 24 września 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej celem było zarysowanie diagnozy sytuacji w zakresie szkolnej edukacji moralnej, a więc jak szkoły radzą sobie z realizacją funkcji wychowawczych i kształtowania moralnego.

Paneliści zgodzili się, że są podstawy, aby mówić o kryzysie wychowawczym w polskich szkołach. Niedostatecznie dobrze radzą sobie z pełnieniem funkcji wychowawczych (kształtowania moralnego). Wskazano na wiele przyczyn. Wskazano m.in. na to, że po 1990 r. zabrakło konsensusu, który określałbym zakres wychowawczego oddziaływania szkół. Uznano, że taki konsensus jest możliwy, np. wokół wartości jaką jest altruizm.

Padły propozycje uzyskiwania w szkołach lepszej równowagi między oboma funkcjami szkół czyli: wychowaniem i przekazywaniem wiedzy (dydaktyka).

Do debaty zaproszenie przyjęli: Sławomir Broniarz (prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego), dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ, prof. Michał Federowicz (IFiS PAN), Teresa Misiuk (Kurator Lubelski), bp dr hab. Wojciech Osial (Diecezja Łowicka), Alicja Pacewicz (Fundacja Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej), Jerzy Wiśniewski (niezależny ekspert). Dyskusję moderował Andrzej Zybała (SGH). ​


 ​

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems