Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nr 4 (32) 2021

 
​​Andrzej Zybała

Strona redakcyjna i spis treści

Wst​ępPaulina Adamczyk, Wojciech Woźniak

Prewencja zachowań samobójczych jako zadanie polityki zdrowia publicznego. Doświadczenia Finlandii, inspiracja dla Polski?

Suicide prevention as a task of public health policy: Finland's experience, inspiration for Poland?

Streszczenie

Złożoność i niejednoznaczność zjawiska samobójstwa to główne czynniki utrudniające planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zachowaniom suicydalnym. Zidentyfikowane w badaniach i opisane w literaturze przedmiotu czynniki ryzyka przybliżają jednak do tworzenia skutecznych strategii prewencyjnych, co wydaje się niezbędne, szczególnie w krajach o wysokich wskaźnikach samobójstw. Strategie te są wielowymiarowe i obejmują działania na różnych poziomach, a kierowane są zarówno do specyficznych grup docelowych (osób zagrożonych samobójstwem oraz grup zawodowych, które mogą wspierać takie osoby), jak i do społeczności lokalnych czy całego społeczeństwa (by uświadamiać zbiorowość na temat zdrowia psychicznego i zachowań samobójczych). W celu skutecznego opracowania strategii, dostosowanej do specyficznych warunków środowiskowych, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej eksploracji zjawiska zachowań samobójczych, co następnie pozwala wdrażać rozwiązania oparte na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł omawia proces badań, opracowania i wdrażania strategii zapobiegania samobójstwom w Finlandii oraz jej funkcjonowania od lat 90. XX w., a także roli w polityce publicznej. W tym kontekście omówiony został znaczny spadek wskaźnika samobójstw w Finlandii w tym okresie, a fiński przypadek potraktowany został jako potencjalna inspiracja dla profilaktyki zachowań samobójczych w Polsce.

Słowa kluczowe: polityka zdrowotna, polityka publiczna, zdrowie publiczne, zapobieganie samobójstwom, zdrowie psychiczne, Finlandia

Kody klasyfikacji JEL: I00, I18, I12, O57

Abstract

The complexity and ambiguity of suicide are the main factors hampering the development of fully effective measures against suicidal behavior. Nonetheless, risk factors identified in the scientific literature allow for creating more and more effective preventive strategies, which seems essential, particularly in countries with high suicide rates. The most effective strategies are multidimensional and operate on a different level, addressing specific target groups (those at risk of suicide, and those professionals who may offer support to them), as well as local communities and society as a whole (to increase awareness about mental health and suicidal behavior). In order to develop effective strategies, tailored to specific societal needs, the in-depth exploration of the phenomena is needed, which may lead to planning evidence-based policies. This article elaborates on the process of research, development, and implementation of the suicide prevention strategy in Finland since the mid-1980s and its role in public policy. The decline in suicide rates in Finland is addressed in this context and the potential inspiration for the Polish suicide prevention is discussed.

Keywords: healthcare policy, public policy, public health, suicide prevention, mental health, Finland

JEL Classification Codes: I00, I18, I12, O57

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.1


Beata Ziębińska

Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi

Research laboratories for local social problems

Streszczenie

W artykule ukazano koncepcję planowania strategicznego zaadaptowaną do realiów pomocy społecznej i starano się dowieść, że koncepcja ta znacząco wpływa na rozwój badań nad lokalnymi problemami społecznymi, jakie prowadzi się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ta coraz bardziej znacząca aktywność, dotycząca głównie diagnozowania i prognozowania, wpływa zarówno na wyodrębnianie się nowych zadań pomocy społecznej, a w konsekwencji nowych elementów jej struktur organizacyjnych, które nazwano w tytule artykułu lokalnymi pracowniami badań nad polityką społeczną, jak i na potrzebę przekazywania tych zadań specjalistom polityki społecznej.

Słowa kluczowe: diagnozowanie społeczne, problemy społeczne, polityka społeczna, zarządzanie strategiczne

Kody klasyfikacji JEL: H70, H75, H79

Abstract

The article presents the concept of strategic planning adapted to the realities of social assistance and attempts to prove that this concept significantly affects the demand for research on local social problems that is carried out in local social assistance institutions. This increasingly significant activity, mainly concerning diagnosing and forecasting, influences both the identification of new tasks of social welfare and, consequently, new elements of its organizational structures, which were called local laboratories for research on social policy in the title of the article, and the need to delegate these tasks to specialists in social policy.

Keywords: social diagnosis, social problems, social policy, strategic management

JEL Classification Codes: H70, H75, H79

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.2


Kaja Zapędowska-Kling

Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego

Goals and ways of implementing social policies in times of technological progress

Streszczenie

Celem artykułu jest naukowa refleksja nad potrzebą uwzględnienia kwestii rozwoju nowych technologii we współczesnej polityce społecznej w Polsce. Artykuł koncentruje się na omówieniu trzech wybranych obszarów polityki społecznej, na które szczególnie intensywnie oddziałują zmiany technologiczne: polityce rynku pracy, obszarze edukacji oraz usług opiekuńczych z uwzględnieniem elementów polityki senioralnej. Publikacja inicjuje dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami i dylematami stojącymi przed polską polityką społeczną i odwołuje się do doświadczeń pandemii związanych z intensyfikacją technologicznie zapośredniczonych form komunikacji i sposobów korzystania z usług społecznych. Argumentuje, że rozwój nowych technologii zmienia zarówno cele, jak i sposoby realizacji polityki społecznej. Czerpiąc z dorobku determinizmu technologicznego i nowego instytucjonalizmu, autorka zmierza do konkluzji, że konsekwencją zmian technologicznych powinny być adekwatne zmiany instytucjonalne i formalno-prawne zapewniające większą kompatybilność systemowych rozwiązań z codzienną praktyką życia obywateli.

Słowa kluczowe: nowe technologie, polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, teleopieka, pandemia COVID-19

Kody klasyfikacji JEL: J08, J14, J24, O33, O38

Abstract

This article provides a scientific reflection on the need for considering the issue of new technologies and their development in contemporary social policy in Poland. The article focuses on three selected areas of social policy, which are most intensively influenced by the development of new technologies: labor market policies, education policies, and telecare, including some elements of senior policies. The publication initiates further discussion on the current challenges and dilemmas faced by social policymakers. It corresponds to the specific experiences of the COVID-19 pandemic related to intensified, technologically mediated forms of communication and remote forms of using social services. It argues that rapid development of new technologies changes the goals and ways of putting social policies into practice. Drawing on theoretical assumptions of technological determinism and new institutionalism, the article aims to conclude that adequate institutional and legislative changes should be the consequence of technological changes and they should lead to greater compatibility of systemic solutions with citizens' everyday practice.

Keywords: new technologies, social policy, labor market, education, telecare, COVID-19 pandemic

JEL Classification Codes: J08, J14, J24, O33, O38

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.3


Monika Kobosko

Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy

Disappearance of professions as a consequence of technological changes on the Polish labor market

Streszczenie

Celem opracowania jest przegląd źródeł w obszarze zjawiska znikania zawodów. Sformułowano hipotezę wyjściową, zgodnie z którą przyczyną wypierania zawodów są nowe technologie oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Wykazanie tej tezy czyni zasadnym sformułowanie hipotezy o możliwości identyfikacji konsekwencji i zagrożeń zjawiska ginących zawodów na polskim rynku pracy. Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury, której wnioski pozwoliły na wykazanie obu hipotez.

Słowa kluczowe: ginące zawody, rynek pracy, opodatkowanie maszyn, automatyzacja, pandemia

Kody klasyfikacji JEL: J21, K34, E24, J63

Abstract

The aim of the paper is to review the sources of vanishing professions. There is a hypothesis formed that the reason for vanishing professions are new technologies and usage of artificial intelligence. Confirming the hypothesis gives the reason to identify consequences and risks of vanishing professions on the Polish labor market. The method used to prepare this text was a critical analysis of the literature, the conclusion of which enabled to confirm the hypothesis.

Keywords: vanishing jobs, disappearance of professions, labor market, taxation of machines

JEL Classification Codes: J21, K34, E24, J63

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.4


Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała

Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19

Barriers to deliberative formulas based on research of civic budgeting practices in Poland conducted during the COVID-19 pandemic

Streszczenie

Problematyka artykułu ma wyraźny związek z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na partycypację. W 2020 r. pandemia i związany z nią lockdown czasowo przerwały deliberację w procesach budżetowych w ponad stu polskich miastach. Jednak zarazem w ogólnym pejzażu oraz w kształcie topografii budżetowania obywatelskiego w Polsce wiele się nie zmieniło. Nadal jest to teren dla deliberacji niełatwy, choć jest ona możliwa. Autorzy artykułu podjęli próbę przybliżenia skutków oddziaływania tych elementów ustawowej regulacji budżetów obywatelskich, które nie sprzyjają rozwojowi deliberacji. Wyniki analiz odniesiono do znanej w literaturze modelowej typologii partycypacji w budżetowaniu obywatelskim, z uwzględnieniem przypadków trzech polskich miast.

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, deliberacja, jednostki pomocnicze gminy, samorząd terytorialny, głosowanie

Kody klasyfikacji JEL: L38, H72, H70

Abstract

The issues discussed in this article are clearly related to the COVID-19 pandemic and its negative impact on civic participation. In 2020, the pandemic and combined lockdown temporarily interrupted deliberation of budget processes in over a hundred Polish cities. However, not much has changed in the general landscape and in the shape of the topography of civic budgeting in Poland. It is still a difficult area for deliberation, although it is possible. The authors of the article have attempted to present the effects of those elements of the statutory regulation of civic budgets that are not conducive to the development of deliberation. The results of the analyzes were compared to the typology of participation in civic budgeting known in the literature, taking into account the cases of three Polish cities.

Keywords: civic budget, participation, deliberation, local self-government, auxiliary unit of the municipality, voting

JEL Classification Codes: L38, H72, H70

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.5


Rafał Krenz

Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19

Financial instruments in the social economy in the face of the crisis related to the COVID-19 pandemic

Streszczenie

Sektor ekonomii społecznej to istotny obszar realizacji polityki publicznej w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej mają do dyspozycji instrumenty publicznego wsparcia finansowego, w tym zwrotnego, umożliwiające im rozwój i realizację celów gospodarczych i społecznych. W okresie pandemii COVID-19 otrzymały nowe instrumenty wspierające o wyjątkowym charakterze na tle dotychczasowych rozwiązań. Istotnym zagadnieniem jest elastyczność reagowania polityki publicznej oraz umiejętność wspólnego - władzy publicznej wraz ze środowiskiem interesariuszy non-profit - wypracowania i wdrożenia wsparcia, by uchronić ten wrażliwy na kryzysy gospodarcze sektor przed konsekwencjami związanymi z ograniczeniami funkcjonowania podczas pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwo społeczne, czy też szerzej przedsiębiorczość społeczna, to z pewnością jedne z najbardziej fascynujących innowacji ostatnich dekad, ciągle wymykające się satysfakcjonującemu teoretycznie wyjaśnieniu.

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, finansowe instrumenty zwrotne, COVID-19, integracja społeczna

Kody klasyfikacji JEL: D64, H51, H75, L31, P43

Abstract

The social economy sector is an important area of public policy implementation in social assistance and the labor market. Social economy entities have instruments of public financial support at their disposal, including returnable ones, enabling them to develop and achieve economic and social goals. During the COVID-19 pandemic, they received new support instruments of a unique nature compared to the existing solutions. An important issue is the flexibility of public policy responses and the ability to jointly - the public authority and the non-profit stakeholder community - to develop and implement support to protect this sector, which is sensitive to economic crises resulting from the consequences of operating restrictions during the COVID-19 pandemic. The social enterprise, or more broadly social entrepreneurship, is certainly one of the most fascinating innovations of recent decades, still eluding theoretically satisfactory explanation.

Keywords: social economy, financial feedback instruments, COVID-19, social inclusion

JEL Classification Codes: D64, H51, H75, L31, P43

DOI: 10.33119/KSzPP/2021.4.6Wykaz autorów w "Studiach z Polityki Publicznej" w 2020 r.


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems