Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 numer 1(17) 2018

 
 
Andrzej Zybała
​​
Włodzimierz Anioł
Metamorphoses of the Public Domain and their Janus-Faced Social Consequences
 

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie niektórych tendencji w przemianach zachodzących współcześnie w domenie publicznej i zwrócenie uwagi na pewne analogie, jakie występują pomiędzy zmianami w przestrzeni miejskiej a społecznymi procesami modernizacyjnymi, które toczą się w szerszej, ogólnokrajowej skali. Oprócz wstępu i podsumowania, tekst składa się z dwóch głównych części – poświęconej ogólniejszym rozważaniom oraz empirycznej. W części pierwszej przedstawiono bardziej generalne kwestie dotyczące natury i znaczenia miejskiej przestrzeni publicznej oraz sposobów ingerowania w jej kształt, z uwględnieniem zwłaszcza zjawisk określanych mianem rewitalizacji i gentryfikacji. Natomiast w części drugiej, tytułem ilustracji, omówiono pokrótce trzy konkretne przypadki unowocześniających oddziaływań o różnym charakterze i skutkach, jakie wystąpiły w ostatnich latach w Warszawie.

Słowa kluczowe:

przestrzeń/domena publiczna, polityka publiczna, polityka miejska, rewitalizacja, gentryfikacja

 

Łukasz Gębski
Effectiveness of Price Regulations of Consumer Loans in the Shadow Banking Area in the Light of Polish and International Experience

Streszczenie

Autor analizuje zmiany regulacyjne na rynku pożyczkowym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych, które udzielają krótkoterminowych kredytów konsumenckich (mikropożyczek). Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeń innych państw.

Słowa kluczowe:

niebankowe instytucje pożyczkowe, mikropożyczki, ochrona konsumentów, kredyty konsumenckie


Dorota Konopka
State Policy in the Reality of the Culture of the Unemployed as the Structure of Poverty: Based on Pierre Bourdieu’s Theory of Fields

Streszczenie

W artykule powiązano perspektywę teoretyczną badań nad kulturą bezrobotnych z dorobkiem francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu, w tym z teorią pól. Pole (le champ) jest jedną z kluczowych kategorii jego teorii. Refleksyjna analiza pojęć teoretycznych P. Bourdieu jest pomocna, aby wyjaśnić przyczyny marginalizacji i wykluczenia na przykładzie długoterminowego bezrobocia. Analiza teoretyczna ukazała, że przyczyny marginalizacji tkwią nie tylko w samych jednostkach jej ulegających, ale także uwarunkowane są przemianami ogólnospołecznymi, strukturą społeczną danego państwa. Analizy Bourdieu są dobrą podstawą do programowania polityki publicznej, której celem jest ograniczanie społecznych i ekonomicznych skutków trwałego bezrobocia.

Słowa kluczowe:

socjologia, polityka rynku pracy, kultura bezrobotnych, marginalizacja, wykluczenie społeczne bezrobocie


Anna Ruzik-Sierdzińska
Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+
“Family 500+” Programme: Short-Term Effects

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest omówienie dotychczasowego wpływu programu Rodzina 500+ na trzy obszary: liczbę urodzeń, ubóstwo w rodzinach z dziećmi i aktywność zawodową rodziców (zwłaszcza matek) małych dzieci. Wykorzystano dostępne dane statystyczne oraz wyniki kilku badań na ten temat. Wyniki analiz pokazały, że nowe świadczenie obniżyło poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, zwiększyło liczbę urodzeń – choć może to być efekt przejściowy i związany także z innych zmianami wprowadzanymi w latach 2013–2016 – a także zmniejszyło aktywność zawodową, głównie kobiet.

Słowa kluczowe:

Rodzina 500+, ubóstwo, rynek pracy, dzietność


Małgorzata Wenclik

Model wsparcia szkolnictwa zawodowego. Budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej

Model of Supporting Vocational Education: Developing a Local Co- Operation Network as a Challenge to the Local and Regional Educational Policy

Streszczenie

Artykuł jest próbą prześledzenia zmian zachodzących w szkolnictwie zawodowym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości lokalnych i regionalnych działań wspierających szkolnictwo zawodowe. Propozycje zawarte w tekście wynikają z eksperckich doświadczeń autorki związanych z realizacją projektów na rzecz wsparcia szkolnictwa zawodowego. Prezentowany model wsparcia szkolnictwa zawodowego jest obecnie realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr 1na terenie miasta Białegostoku i powiatu białostockiego jako Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Doświadczenia w realizacji projektu i jego skuteczność są na tyle uniwersalne, że projekt będzie wdrażany na terenie całego województwa podlaskiego. Może stanowić też wzorzec dla samorządowych jednostek publicznych prowadzących szkoły zawodowe.

Słowa kluczowe:

modernizacja szkolnictwa zawodowego, dualny system kształcenia, luka kompetencyjna, popytowe doradztwo zawodowe, kształcenie ustawiczne, partnerstwo lokalne

 
 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems