Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : call-for-papers-pl
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 CALL FOR PAPERS: Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19 (artykuły do 31 października 2021 r.)

 
Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 20; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 15 lipca 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 31 października 2021 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Od początku 2020 roku rządy na całym świecie musiały podjąć szybkie i radykalne decyzje, aby chronić ludność wobec pandemii COVID-19, choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pośpiesznie wprowadzono różnego typu interwencje publiczne, np. ograniczenia w podróżowaniu, przyjmowaniu obcokrajowców, organizowaniu wydarzeń publicznych, samoizolację, kwarantanny, zamykanie obiektów handlowych i gastronomicznych.

Rządy – czasami wraz z różnymi partnerami społecznymi – rozpoczęły także opracowywanie różnych polityk, strategii i programów publicznych. Na przykład pakiety wsparcia gospodarek, ratowania przedsiębiorstw; programy wsparcia dla osób tracących źródła utrzymania i łagodzące sytuację na rynkach pracy; programy pozyskiwania danych o wzorcach rozprzestrzeniania się koronawirusa; programy szczepień; programy adaptacji podmiotów publicznych i prywatnych do pracy zdalnej (np. szkoły i firmy).

Z perspektywy badań nad polityką publiczną kluczowe jest rozpoznanie źródeł danych i wiedzy, które stają się podstawą do tworzenia koncepcji działań publicznych służących ograniczaniu skali pandemii oraz niwelowaniu skutków jej rozprzestrzeniania się. Istotnym obszarem analiz jest to jak rządy tworzą programy działań wobec pandemii, w jakiej skali bazują na transferze programów, zapożyczaniu z zewnątrz oraz w jakim stopniu ma miejsce dyfuzja modeli działań w przestrzeni międzynarodowej (np. rola rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia).

Kolejnym kluczowym wymiarem analizy jest kwestia uczenia się wszystkich podmiotów, które zaangażowane są w działania przeciwdziałające pandemii. Na przykład, w jaki sposób środki i narzędzia polityk politycznych zostały upowszechnione w różnych regionach, sieciach politycznych, dziedzinach polityki oraz w wymiarze pionowym (sektorowym) i poziomym (horyzontalnym). Interesujące jest również powstawanie dobrych praktyk, które pojawiły się i krążyły w dyskursie publicznym na różnych etapach pandemii COVID-19.

W numerze tematycznym oczekiwane są artykuły skupiające się na zagadnieniach teoretycznych, ustaleniach empirycznych i studiach przypadków związanych z kształtowaniem polityki. Lista potencjalnych tematów obejmuje między innymi:

- Transfer polityk publicznych pomiędzy krajami Wschodu i Zachodu.

- Polityka publiczna w kontekście fałszywych wiadomości (fake news) i dezinformacji.

- Nowe podejścia do kształtowania polityk publicznych podczas pandemii COVID-19.

- Relacje polityki publicznej z zarządzaniem ryzykiem i zaufaniem, informowaniem o ryzyku, ograniczaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, gotowością na wypadek katastrof, zarządzaniem w przypadku wystąpienia katastrof i budowy odporności (rezyliencji).

- Tworzenie i wdrażanie polityk sektorowych w odpowiedzi na kryzys pandemiczny.

- Globalizacja i europeizacja polityk publicznych podczas pandemii COVID-19.

- Konwergencja, dywergencja lub trwałość polityk publicznych w nowym reżimie sanitarnym.

- Behawioralny wymiar polityk publicznych.

- Etyka polityk publicznych podczas pandemii.

- Innowacje polityczne, nowe instrumenty polityczne i cyfrowe narzędzia rządzenia (np. sztuczna inteligencja i analizy Big Data).

- Monitorowanie i ocena polityk publicznych podczas pandemii.

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji artykułu/abstraktu to 15 lipca 2021 r., a gotowych tekstów 31 października 2021 r. Propozycje tematów należy przesłać do sekretarza czasopisma (dr Andrzej Klimczuk, aklimcz@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Polska Bibliografia Naukowa (​PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, BASE, Gale Academic OneFile.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres e-mail, identyfikator ORCID).

- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).

- Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).

- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.

- Tekst główny i śródtytuły.

- Podsumowanie.

- Bibliografia i odnośniki w stylu APA.

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).
 

 CALL FOR PAPERS: Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej (artykuły do 15 lipca 2021 r.)

 
Zaproszenie do składania propozycji (Call for Papers) artykułów do numeru tematycznego
 

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej” (aktualna punktacja MNiSW: 20; http://www.sgh.waw.pl/kszpp) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru związanego z problemami społecznymi w obszarze wyborów wynikającymi z pandemii COVID-19: 

Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 3 kwietnia 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 lipca 2021 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Wybory były, są i będą jednym z kluczowych elementów dla funkcjonowania demokratycznego państwa. Nie oznacza to, że one same, ich otoczenie, a także dotyczące ich regulacje prawne, muszą pozostawać niezmienne. Ważne jest jednak by przekształcenia te były adekwatne do ewoluujących rozwiązań technologicznych, uwarunkowań społecznych, by były one przygotowywane w racjonalny, fachowy i zgodny z prawem sposób oraz w czasie pozwalającym na zaadoptowanie sformułowanych rozwiązań do systemu.

W ostatnich latach w Polsce radykalnie zreformowany został charakter administracji wyborczej. Na całym świecie zdecydowanej reorganizacji uległy możliwości prowadzenia kampanii wyborczej oraz jej finansowania. Współcześnie stoimy przed skomplikowanymi wyzwaniami wynikającymi, chociażby z przenoszenia się dużej części aktywności związanej z kreowaniem rzeczywistości politycznej, wyborami dokonywanymi przez obywateli, czy poszukiwaniem informacji do Internetu. Zmiana i postęp, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach w tej materii, mają niewątpliwie charakter nie tylko technologiczny, ale wręcz cywilizacyjny. Zachodzące zjawiska stanowią wyzwania wykraczające daleko poza powszechnie dostępne heurystyki i aparat poznawczy, którym dysponujemy. Jest to również sytuacja, w której mamy do czynienia ze skrajną asymetrią kompetencji oraz informacji między przedstawicielami branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT/ICT), a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w wybory polityczne. W efekcie, na zmianę, która właśnie następuje wydają się nie być przygotowani nie tylko wyborcy, ale również podmioty administracji publicznej.

Jak się okazało, nikt nie był przygotowany także na wydarzenia, jakie nastąpiły na początku 2020 r. Pandemia COVID-19, która dotknęła – w taki, czy w inny sposób – niemal każdego człowieka na ziemi, dodatkowo skomplikowała sytuację i podziałała jak katalizator, przyspieszając niektóre już trwające procesy polityczne i społeczne. Zdecydowane piętno odcisnęła ona także na procesach wyborczych, które odbyły się w tym czasie lub też, które miały się odbyć, a w jej wyniku zostały przeniesione na inny termin. W tych państwach, w których zdecydowano się jednak na przeprowadzenie wyborów, miały one inny charakter niż do tej pory. Ustawodawcy w wielu państwach dokonali, często istotnych, zmian w prawie wyborczym. W niektórych przypadkach stworzone zostały wręcz epizodyczne (jednorazowe) regulacje prawne, czasami przygotowywane z pominięciem zwyczajowych dobrych praktyk w planowaniu działań publicznych dotyczących tak fundamentalnej kwestii, jak administrowanie procesem wyborczym i w sposób mogący budzić zastrzeżenia z perspektywy norm demokratycznego państwa prawnego. Pandemia, w kwestiach związanych z wyborami, zmusiła władze państw do podejmowania działań zmierzających przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko wyborców, ale również personelu komisji wyborczych i pracowników administracji wyborczej. Przyczyniła się także do zdecydowanego przeorganizowania kampanii wyborczej, w tym jej bardziej dynamicznego i szerszego przeniesienia do świata cyfrowego. Wszystko to, w połączeniu z militaryzacją informacji, doprowadziło do pojawienia się poważnego ryzyka, m.in. dla bezpieczeństwa wyborów i jakości systemów politycznych państw demokratycznych.

Mając na względzie powyższe kwestie, zapraszamy do składania propozycji tekstów poświęconych różnym aspektom szeroko rozumianego procesu wyborczego w ujęciu polityki publicznej, szczególnie:

- ​​organizacji i zarządzania wyborami korespondencyjnymi, także w czasie pandemii,
- zapewnieniu reżimu sanitarnego pracy organów wyborczych w okresie pandemii,
- zabezpieczenia oraz przekazywania danych osobowych wyborców, na podstawie których sporządzane są spisy wyborców,
zarządzaniu ryzykiem epidemiologicznym w kontekście procesów politycznych,
- analizie problemów związanych z organizacją i bezpieczeństwem wyborów,
- analizie reform administracji wyborczej,
- sposobom przeciwdziałania militaryzacji informacji i mediów społecznościowych w procesie wyborczym,
- znaczeniu dla procesu wyborczego publicznych strategii komunikacyjnych,
- metodom i technikom prowadzenia kampanii wyborczej w czasie pandemii,
- znaczeniu instytucji jednostek samorządu terytorialnego w organizacji i przeprowadzeniu wyborów,
- instytucji urzędnika wyborczego,
- wykorzystaniu mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook, YouTube) w kampanii wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pandemii.

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji tematu artykułu upływał będzie 3 kwietnia​ 2021 r., a gotowych tekstów 15 lipca 2021 r. Propozycje tematów należy przesłać do redaktorów tematycznych numeru: Tomasza Gąsiora (tomasz.gasior@op.pl) i Jana Misiuny (jan.misiuna@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest bezpłatna.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres e-mail, identyfikator ORCID).
- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).
- Abstrakt: do 1500 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).
- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).
- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numer​y są dostępne tutaj.
- Tekst główny i śródtytuły.
- Podsumowanie.
- Bibliografia i odnośniki w stylu harvardzkim/APA.

 

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://www.sgh.waw.pl/kszpp i http://szpp.sgh.waw.pl) oraz u redaktorów numeru tematycznego. 

 

 The call for papers from the Public Policy Studies Journal

 

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Policy Responses to Migration Challenges” (http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/
public_policy_studies/Pages/default.aspx
)

 

The abstract submission deadline is May 31, 2020.

The manuscript submission deadline is July 31, 2020.

 

The scope of this Call for Papers:

“Policy Responses to Migration Challenges” aims to cover the issues of international migration, asylum and integration as well as related public policies particularly in Europe (including but not limited to the European Union and its Member States), the United States, and comparatively Asia. In recent years, the interest in migration trends, patterns, multidimensional causes and consequences has been on the rise, especially in connection with the migration and refugee crisis in the Mediterranean region and with more restrictive migration policy in the United States during the Donald Trump administration. Both the causes and the consequences of the current migration situation are multidimensional: social, economic, political, cultural and institutional; and so are the policy responses to the real and perceived challenges. Therefore, it is crucial to encourage research and informed debate on migration and related public policies.

The Journal invites papers by both members of academia and experts on:

 • Challenges and risks in public policy regarding migration.
 • The analysis of public actions and interventions (e.g., reforms) in migration-related policies.
 • Theories, models, and cycles in public policies regarding migration and related issues (from diagnosis of problems to evaluations of solutions).
 • Stakeholders of migration-related policies, their mutual interactions, values, and motives for actions.
 • Methods of evaluation of migration policies outcomes and impact.
 • Sources that influence the shaping of migration-related policies (e.g., intellectual, sociocultural, and historical factors).
 • Policy knowledge and brokers of knowledge (expert networks).
 • Decision-making processes and policy styles in migration-related policies.
 • Institutional factors that influence migration-related public policies (e.g., party systems, parliamentary systems, or public administration).

 

Submission Procedure:

The authors should submit paper abstracts to the editors of this issue (Jan Misiuna at jan.misiuna@sgh.waw.pl and Marta Pachocka at marta.pachocka@sgh.waw.pl) by May 31, 2020. If an abstract is approved, the full papers should be submitted to the editors by July 31, 2020, in Word format (.docx) and consist of up to 10 000 words. Prior publication all papers undergo double-blind peer-review. The papers are published in Open Access under CC BY 4.0 licenses (authors retain the copyright).

 

Processing and publication in “Public Policy Studies” are free of charge. Fees are not requested from the authors at any point of the peer review and publication.

Manuscripts should include the following elements:

 • Author(s) contact details (name and surname, institutional affiliation, city, country, e-mail address, and ORCID identifier).
 • Title of the paper.
 • Abstract: 200-250 words.
 • 5-7 keywords.
 • JEL Classification Codes: 3-5 codes; codes are available here.
 • Main text and subtitles.
 • Endnotes and references in the Harvard style.

 

More guidelines for authors are available here: http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/
public_policy_studies/Pages/information_authors-.aspx
  ​ 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems