Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies

 
Pismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy. 

 
Teksty poświęcamy problematyce polityki publicznej w różnych jej wymiarach, w tym między innymi: 
 • analizie problemów publicznych (wyzwania, ryzyka),
 • analizie działań publicznych (reform) w różnego typu politykach (sektorowych i horyzontalnych),
 •  
 • sieci interesariuszy określonych polityk (policy communities), ich interesów, wzajemnych interakcji,
 •  
 • koncepcji czy teorii polityki publicznej (w tym polityk sektorowych),
 •  
 • modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania),
 •  
 • postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy),
 •  
 • metodom ewaluowania rezultatów w politykach,
 • wskażnikom obrazującym rezultaty działań publicznych,
 •  
 • mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa),
 •  
 • źródłom wpływającym na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, społeczno-kulturowe, historyczne),
 •  
 • źródłom wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie),
 •  
 • procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność),
 •  
 • czynnikom instytucjonalnym współkształtującym politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).
Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconym zarówno politykom ekonomicznym, społecznym (np. socjalnym, ​ubezpieczeniach społecznych), infrastrukturalnym (np. energetyka, transport), jak i politykom typu edukacja, szkolnictwo wyższe, a także politykom horyzontalnym (polityka regionalna, strategie publiczne, itp.).​​


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems

 
 

 Punktacja dla Studiów z Polityki Publicznej

 

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” został uznany za pismo punktowane. Stało się to po zakwalifikowaniu kwartalnika do grona pism, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało granty. Służą one dostosowaniu się pism do wyższych standardów edycji jako publikacji akademickich, w tym uzyskania wyższego stopnia umiędzynarodowienia. Czasopismo otrzymało 20 punktów.

Abstrakty i indeksowanie:

Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CrossRef

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Biblioteka Nauki CEON / Library of Science CEON

BazEkon

NUKAT

Google Scholar​

Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ccby4logo.png  OAlogo.jpg