Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Informacje dla autorów

 

​​Zapraszamy na naszą stronę Open Journal Systems (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP), gdzie istnieje możliwość zgłoszenia artykułu naukowego do publikacji.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy przekazywany do redakcji tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać zwrócone z prośbą o stosowne uzupełnienia.

- Artykuł został przygotowany z wykorzystaniem szablonu artykułu:

- Szablon artykułu w języku polskim

- Template of the article in English

- Maszynopis zawiera obowiązkowe oświadczenia autorów (Oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów; Oświadczenie o konflikcie interesów) oraz dalsze oświadczenia w zależności od treści tekstu (Oświadczenie o źródle finansowania; Oświadczenie o etyce badawczej; Oświadczenie o dostępności danych badawczych).

- Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie (lub przedstawiono stosowne wyjaśnienie w komentarzach do Redakcji).

- Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect i obejmuje maksymalnie 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 tys. znaków (całość powinna uwzględniać znaki ze spacjami oraz wszystkie części tekstu, w tym przypisy, bibliografię, abstrakty, słowa kluczowe, tabele, wykresy itd.).

- Podano dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres e-mail, identyfikator ORCID).

- Tekst zawiera: tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim), abstrakt (w języku polskim i angielskim), 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim) oraz 3-5 kodów klasyfikacji JEL.

- Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).

- Rysunki i tabele umieszczone są w treści artykułu oraz dodatkowo w osobnym edytowalnym pliku.

- Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii (bibliografia i przypisy w stylu APA).

- Jeżeli są dostępne należy podać adresy URL i DOI dla pozycji bibliograficznych.

- Maszynopis uwzględnia w bibliografii wszystkie prace cytowane w artykule – także źródła internetowe URL.


Wytyczne dla autorów

​​​Procedura przesyłania tekstów:
Autorzy powinni przesyłać maszynopisy artykułów do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” za pośrednictwem strony Open Journal Systems (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP).

Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer review; patrz: Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie).

Redakcja i publikacja artykułów w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest bezpłatna. Od autorów nie wymaga się opłat (Article Processing Charges; APCs) na żadnym etapie prac recenzyjnych i publikacyjnych (brak opłat za złożenie maszynopisu, publikację i innych związanych z procedowaniem maszynopisu).

Czasopismo przyjmuje wyłącznie oryginalne zgłoszenia, które nie zostały wcześniej opublikowane i które nie zostały uprzednio przesłane do innego czasopisma do rozpatrzenia (lub przedstawiono stosowne wyjaśnienie w komentarzach do Redakcji). Redakcja kwartalnika przyjmuje artykuły naukowe, komunikaty z badań, przeglądy systematyczne, krótkie raporty z badań, studia przypadków, analizy koncepcyjne, przeglądy polityk i praktyk, a także recenzje książek, informacje o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.

Artykuły do czasopisma należy składać w języku polskim lub angielskim. Maszynopis powinien zostać zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect i obejmować maksymalnie 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 tys. znaków (całość powinna uwzględniać znaki ze spacjami oraz wszystkie części tekstu, w tym przypisy, bibliografię, abstrakty, słowa kluczowe, tabele, wykresy itd.). Formatowanie tekstu to: interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana jest raczej kursywa niż podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).


Jednolite wymagania dotyczące maszynopisów:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres e-mail, identyfikator ORCID).

- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).

- Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).

- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.

- Tekst główny i śródtytuły.

- Podsumowanie.

- Oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów (obowiązkowe dla wszystkich artykułów, w tym artykułów jednoautorskich).

- Oświadczenie o konflikcie interesów (obowiązkowe dla wszystkich artykułów).

- Oświadczenie o źródle finansowania (obowiązkowe w przypadku artykułów z finansowaniem zewnętrznym).

- Oświadczenie o etyce badawczej (obowiązkowe w przypadku artykułów opartych na badaniach z udziałem ludzi).

- Oświadczenie o dostępności danych badawczych (obowiązkowe w przypadku artykułów opartych na zbiorach danych).

- Materiały uzupełniające (informacja dodatkowa).

- Podziękowania (informacja dodatkowa).

- Bibliografia i odnośniki w stylu APA. Czasopismo nie stosuje przypisów dolnych i końcowych.

Wymagamy korzystania z szablonu artykułu:

- Szablon artykułu w języku polskim

- Template of the article in English

W całym maszynopisie proszę stosować formę bezosobową (np. „przedstawiono”) lub trzecią osobę liczby pojedynczej (np. „autor przedstawił”). Tekst powinien zostać sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii (bibliografia i przypisy w stylu APA). Jeżeli są dostępne należy podać adresy URL i DOI dla pozycji bibliograficznych. Proszę upewnić się, że maszynopis uwzględnia w bibliografii wszystkie prace cytowane w artykule. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z oprogramowania do zarządzania bibliografią, aby poprawnie cytować wszystkie źródła zgodnie z zasadami stylu APA (np. Citavi, EndNote, Mendeley, RefWorks lub Zotero).

W przypadku tekstów w języku angielskim: jeśli jesteś autorem, którego językiem ojczystym nie jest angielski – lub masz jakiekolwiek obawy dotyczące jakości językowej swojego maszynopisu – zalecamy, aby przed przesłaniem tekst został profesjonalnie zredagowany przez wykwalifikowanego anglojęzycznego naukowca z Twojej dziedziny. „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” polecają skorzystanie z dostawców usług autorskich, takich jak np. LetPub, Edanz, Editage i Enago. Należy pamiętać, że skorzystanie z zalecanych usług edycji językowej tekstu nie oznacza przyjęcia maszynopisu do publikacji w „Studiach z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, a usługi te są świadczone niezależnie od czasopisma.

 

Standardy akceptacji tekstów:

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny kwartalnika po zapoznaniu się z treścią jego recenzji. Decyzja ta każdorazowo wynika z przyjętych założeń odnośnie do kształtu oraz profilu naukowego kwartalnika, jego możliwości publikacyjnych, zasad etyki wydawniczej oraz regulacji prawnych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich i pozostałych zasad prawa ogólnego.

W przypadku otrzymania pozytywnych recenzji oraz decyzji dotyczącej zgody na publikację artykułu na łamach kwartalnika autor/autorzy artykułu są zobowiązani przesłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o prawach autorskich (przykład w języku polskim / in English​), które przygotuje i wyda dla autora/autorów Redakcja.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do:

- dokonywania zmian redakcyjnych w treści nadsyłanych do publikacji tekstów, o ile nie wpływają one na ich wydźwięk naukowy i są uzgodnione z autorem/autorami (w szczególności dotyczy to prawa do zmiany tytułów, tworzenia skrótów oraz adiustacji);

- odrzucenia lub odesłania artykułu autorowi/autorom, gdy zakres wymaganych poprawek stylistycznych i gramatycznych wykracza poza standard korekty;

- rezygnacji z publikowania materiałów graficznych, których nie można wydrukować w dobrej jakości (materiały skopiowane z innych publikacji nie będą przyjmowane).

 

Dodatkowe informacje:

- Regulamin czasopisma

- Zasady etyki wydawniczej

- Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma

- Polityka Open Access

- Indeksowanie i archiwizacja

- Polityka prywatności

   

Przypisy w systemie APA dla Oficyny Wydawniczej SGH

Wprowadzenie dla autorów:

Przypisy w systemie APA:

- określa się je jako tzw. odsyłacze alfabetyczne lub odwołania do literatury w systemie „autor-data wydania”,

- polegają na powoływaniu się na dane źródło bezpośrednio w tekście pracy, bez podawania jego pełnego opisu bibliograficznego w dolnej części strony,

- dokładne i pełne opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł umieszcza się tylko w bibliografii załącznikowej na końcu pracy,

- przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach okrągłych podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów) lub skrótu tytułu źródła (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), daty wydania lub/oraz numerów stron, na które powołuje się autor pracy, np.
Mimo optymizmu rządu wydaje się, że poparcie dla reformy rządu systematycznie maleje (Kowalski, 1999).

- sposób podawania danych bibliograficznych w odsyłaczu zależy od kontekstu: jeżeli, ze zdania /akapitu, po którym należałoby umieścić odsyłacz jasno wynika, na czyje dzieło następuje powołanie (a w tekście pojawia się nazwisko autora), wystarczy ograniczyć zawartość odsyłacza do roku publikacji lub/oraz numeru strony, np.
Według Beckera (1990), w teorii ekonomicznej ważna jest racjonalność odnosząca się do całego rynku, a nie do poszczególnych gospodarstw domowych. Model Winstona (1990) nie wyjaśnia także, kiedy i dlaczego pojawiają się krótkoterminowe preferencje.

 

Zasady tworzenia przypisów:
1. Odsyłacz do literatury powinien zawierać następujące elementy:
(nazwisko autora, rok wydania publikacji: strona/strony)

2. Autorzy publikacji – można spotkać się z następującymi sytuacjami:

- jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem „i”, np.
(Kowalski i Nowak, 1994)

- podobnie można postąpić w przypadku trzech autorów, przy czym spójnik „i” stawia się przed ostatnim nazwiskiem, np.
(Malinowski, Kowalski i Nowak, 1971)

- jeśli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu „et al.(Smith et al., 2003)

- jeżeli kilka wykorzystywanych w pracy dokumentów ma autorów o tym samym nazwisku i ten sam rok wydania, wówczas rozróżnia się je za pomocą pierwszych liter imion autorów, np.
(Nowak A., 2003; Nowak W., 2003)

- gdy powołujemy się na kilka publikacji jednego autora opublikowanych w tym samym roku, po dacie należy dodać (bez spacji) kolejne małe litery, np.
(Nowak, 1991a, 1991b, 1991c)
oznaczenia te powtarza się wówczas w bibliografii zamieszczonej po tekście głównym,

- jeśli dokonujemy bezpośredniego cytatu z cudzej pracy, powinien on być dokładnie oznaczony za pomocą cudzysłowu, w takim przypadku należy także wskazać numer strony, z której pochodzi cytowany tekst, np.
(...) nawet bardzo impulsywni kupujący nie kupują „na każde zawołanie swoich impulsów” (Rook i Fisher, 1995: 306).

- numer strony można wskazywać także wtedy, gdy nie dokonujemy bezpośredniego cytatu, a jedynie własnymi słowami opisujemy myśl autora, jednak nie jest to konieczne,

- jeśli powołujemy się na pozycję, której co prawda nie czytaliśmy, ale która była zacytowana w innej, czytanej przez nas publikacji, nie można powoływać się na tego pierwszego autora, a jedynie na autora publikacji, którą mamy; wskazujemy na ten fakt następująco:
Według Shapiro (cyt. za: Bellenger, Robertson i Hirschman, 1978: 15) „nie ma czegoś takiego jak grupa produktów impulsywnych, bo praktycznie każda rzecz może być kiedyś przedmiotem impulsywnego zakupu dla określonego konsumenta”.

- przyjmuje się również zasadę, iż kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej, a nie według alfabetu np.
(Nowak, 1973; Malinowski, 1980; Kowalski, 1999)

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzi potrzeba powołania się na prace kilku autorów pochodzące z różnych lat, aby uniknąć konieczności powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska z kolejnymi datami, szereguje się prace chronologicznie w obrębie poszczególnych autorów, np.
(Nowak, 1973, 1992, 2001; Kowalski, 1978, 1999; Malinowski, 1980)

- jeśli powołujemy się na opracowania i raporty przygotowane przez organizacje, instytucje itp., które nie mają podanych autorów (lub redaktorów), wówczas zamiast autora podaje się nazwę tych organizacji, np.
(Główny Urząd Statystyczny, 2009) lub (GUS, 2009)

3. Interpunkcja - można stosować się różne konwencje użycia znaków interpunkcyjnych:

- dane bibliograficzne powoływanych publikacji umieszczamy w nawiasach okrągłych, np.
(1984)

- po nazwisku stawiamy przecinek, np.
(Kowalski, 1984)

- po roku, a przed numerem strony przywoływanego dokumentu stawiamy dwukropek, np. 
(Malinowski, 1973: 56)

- dane bibliograficzne kilku omawianych na raz publikacji oddzielamy średnikami np. 
(Malinowski, 1983; Kowalski, 1984)


Bibliografia w systemie APA

- Wydawnictwo zwarte (książka)

Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Skrót nazwy instytucji (pełna nazwa instytucji). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Kowalski, A., Nowak, B.C. (2017). Zasady poprawnego cytowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) (2020). Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 – badania ogólnopolskie. Poznań: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2009). Improving social inclusion at the local level through the social economy: Report for Poland. Paris: OECD Publishing.

- Książka napisana pod redakcją

Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Kowalski, A. (red.). (2017). Zasady poprawnego cytowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kowalski, A., Nowak, B.C. (eds.) (2018). Rules for correct citation. Warszawa: Random Publisher.

- Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki (s. strona początku-strona końca), Y. Nazwisko, Z. Nazwisko (red.). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nowak, G. (2017). Jak sporządzać przypisy. W: Zasady poprawnego cytowania (28-39), A. Kowalski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

- Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)

- w którym każdy kolejny numer/zeszyt w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona opatrzona jest numerem 1):

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu): strona początku-strona końca.

Kowalski, A., Nowak, B.C., Różański, Z. (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników Poprawnej Polszczyzny, 26(15): 26-42.

- w którym artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach jednego rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym zeszycie opatrzona jest numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie poprzednim):

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika: strona początku-strona końca.

Kowalski, A., Nowak, B.C., Różański, Z. (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników Poprawnej Polszczyzny, nr 58: 18-35.

- z numerem DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego:

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu): strona początku-strona końca. DOI: xxxxxxxx.

Kowalski, A., Nowak, B.C., (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników Poprawnej Polszczyzny, 26(15): 18-35. DOI: 10.1000/182.

- z numerem DOI (Digital Object Identifier) i gdy obowiązuje numeracja artykułów zamiast numeracji stron:

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu): numer artykułu. DOI: xxxxxxxx.

Kowalski, A., Różański, Z. (2021). Nowoczesna numeracja artykułów, Czasopismo Miłośników Poprawnej Polszczyzny, 27(16): artykuł e257868. DOI: 10.1000/e257868.

- Akty prawne, rozporządzenia, regulacje

Ustawa/rozporządzenie/regulacja z dnia dd.mm.rok o tytuł dokumentu, kraj, numery identyfikacyjne, jeśli posiada.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651.

Health and Disability Commissioner Act 1994, Nowa Zelandia.

- Źródła internetowe

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.ROK).

Skrót nazwy instytucji (pełna nazwa instytucji). (rok). Tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.ROK).

Nowak, A. (2020). Poprawna polszczyzna, http://poprawnapolszczyzna.com (dostęp: 31.01.2020).

EC (European Commission) (2021). Working Groups of the EEA strategic framework, https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups (dostęp: 20.04.2021).

Należy zamieszczać pełen link do źródła, nie tylko ogólny adres strony internetowej.


Więcej przykładów opisów bibliograficznych można znaleźć tutaj: 
Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.).


- Publikacje obcojęzyczne

W przypisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zasady i skróty właściwe dla danego języka, np. w języku angielskim ed. (wyd.), Ed./Eds. (red.)*. Niezależnie od tej zasady w dokumentach niesamoistnych wydawniczo przyimek „w” poprzedzający tytuł książki oraz skrót „s.” na oznaczenie liczby stron zawsze zapisuje się w języku polskim (nie „in”, nie „p.”).

* Przykłady dla języka niemieckiego:

Bd. (Band – tom), Bde. (Bände – tomy), T. (Teil – część), H. (Heft – zeszyt), Nr. (Nummer – numer), Hrsg. lub hrsg. von (Herausgeber – red., herausgegeben von – pod red.), Tfl. (Tafel – tablica), Abb. (Abbildung – rycina).

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems